Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 106

Lǒ Wè E È Dó Dó Vǐwungbo Wu É

Lǒ Wè E È Dó Dó Vǐwungbo Wu É

MATIE 21:28-46 MAKI 12:1-12 LUKI 20:9-19

  • LǑ E È DÓ DÓ VǏ SUNNU WÈ WU É

  • LǑ E È DÓ DÓ VǏWUNZƆ́WATƆ́ LƐ WU É

Vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo tomɛxo lɛ kpo kàn fí e Jezu ba acɛ sín bo nɔ dó ɖò nǔ wà wɛ é byɔ. Nǔ e Jezu ɖɔ nú ye wá yì zaanɖé dìn ɖò tɛmpli ɔ mɛ é sìn xomɛ nú ye. Xósin Jezu tɔn xwè nu yetɔn dó xɔ. Enɛ gudo ɔ, é dó lǒ ɖé dó ɖè mɛ alɔkpa e ye nyí tawun é xlɛ́.

Jezu ɖɔ: “Nya ɖé ɖó vǐ sunnu wè, bo ɖɔ nú mɛ nukɔntɔn ɔ gbè ɖokpo ɖɔ jí: ‘Vǐ ce, égbé ɔ, a na yì wà azɔ̌ ɖò vǐwungle ce mɛ.’ Vǐ ɔ ka gbɛ́; zaanɖé ɔ, é huzu ayixa bo yì wà azɔ̌ ɖò gle ɔ mɛ. Tɔ́ yetɔn ka lɛ́ yì ɖɔ xó ɖokpo ɔ nú vǐ wegɔ ɔ. Éyɛ yí gbè nú tɔ́ ɔ ɖɔ: ‘Daa, un na yì;’ é ka yì ǎ. Ðò vǐ wè enɛ lɛ mɛ ɔ, mɛ̌ ka wà tɔ́ tɔn sín jlǒ?” (Matie 21:28-31) Xósin ɔ ɖò wɛn: vǐ nukɔntɔn ɔ wɛ wà tɔ́ tɔn sín jlǒ.

Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ nú gbeklanxamɛtɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: tokwɛyitɔ́ lɛ kpodo agalɛtɔ́ lɛ kpo na jɛ nukɔn nú mi ɖò axɔsuɖuto Mawu tɔn mɛ.” Tokwɛyitɔ́ lɛ kpo agalɛtɔ́ lɛ kpo nɔ sɛ̀n Mawu ɖ’ayǐ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, vǐ nukɔntɔn ɔ ɖɔhun ɔ, ye wá huzu jijɔ, bo lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo bo ɖò sinsɛn ɛ wɛ dìn. Amɔ̌, sinsɛngán lɛ cí vǐ wegɔ ɔ ɖɔhun, ye ɖɔ ɖɔ emi ɖò Mawu sɛ̀n wɛ, ye ka ɖò mɔ̌ wà wɛ ɖě ǎ. Jezu ɖɔ: “Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ] wá mi gɔ́n, bo kplɔ́n nǔ mi dó lee mi na wà nǔ jlɔjlɔ gbɔn ɔ wu, bɔ midɛɛ lɛ ɔ, mi ka yí xó tɔn sè ǎ. Loɔ, tokwɛyitɔ́ lɛ kpodo agalɛtɔ́ lɛ kpo yí xó tɔn sè, bo lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo. Mi mɔ nǔ enɛ lɛ, có é ka ɖɔ nǔ ɖebǔ nú mi ɖò ayi mɛ, bonu mi lɔmɔ̌ na yí xó tɔn sè, bo lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo ǎ.”​—Matie 21:31, 32.

Jezu dó lǒ ɖevo dó enɛ gudo. Ðò dìn tɔn ɔ mɛ ɔ, é xlɛ́ ɖɔ nǔ e sinsɛngán lɛ wà é zɛ vɛ̌dido nú Mawu sínsɛ́n wu. Nú è na ɖɔ nugbǒ ɔ, mɛ nyanya wɛ nú ye. Jezu ɖɔ: “Nya ɖé ɖó ayikúngban, bo tun vǐwun kɔn nyì jí, bo tun atín dó dó kpá lɛlɛ̌ dó vǐwungbo ɔ bǐ; é ka lɛ́ kun dò e mɛ è nɔ li vǐwun sínsɛ́n ɖè ɔ ɖokpo dó vǐwungbo ɔ mɛ. É lɛ́ bló nǔ e jí glecɔ́tɔ́ lɛ nɔ xá ɔ ɖokpo d’emɛ, lobo sɔ́ vǐwungbo enɛ dó alɔ mɛ nú vǐwunzɔ́watɔ́ ɖé lɛ, bo yì tomɛ. Ee vǐwun gbigbɛ sín hwenu wá sù ɔ, é sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn ɖokpo dó vǐwunzɔ́watɔ́ lɛ gɔ́n, bonu é na yì yí vǐwun e nyí étɔn é wá n’i. Vǐwunzɔ́watɔ́ lɛ ka wlí mɛsɛntɔ́ ɔ, bo xò è, lobo nya ɛ asígbá alɔgbá. Nya ɔ ka lɛ́ sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn ɖevo dó ye, bɔ ye xò è, bo zɛ ta n’i, bo kɔ́n wi tɔn. É ka lɛ́ sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn ɖevo dó, bɔ ye hu éyɛ. É wá sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn gègě ɖevo lɛ dó, bɔ ye xò mɛ ɖě, bo hu mɛ ɖě.”​—Maki 12:1-5.

Mɛ ɖěɖee ɖò tó ɖó Jezu wɛ lɛ é ka mɔ nǔ jɛ lǒ ɔ mɛ à? Ganji, ye sixu ko flín xó elɔ e Ezayíi mɔ ɖɔ dó Izlayɛli wu é: “Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ sín vǐwungle ɔ, akɔta Izlayɛli tɔn wɛ. Vǐwuntín e nyɔ́ nukún tɔn mɛ ɖesu ɔ, Judáa togun ɔ wɛ. Mawu Mavɔmavɔ ɖó nukún ye ɖɔ ye na nɔ nyì sɛ́n, loɔ, sɛ́n wɛ ye nɔ gbà.” (Ezayíi 5:7) Jezu sín lǒ cí enɛ ɖɔhun. Jehovah wɛ nyí xwétɔ́ e ɖó ayikúngban ɔ é, bɔ vǐwungbo ɔ nyí togun Izlayɛli tɔn, bɔ Mawu Sɛ́n ɔ cí kpá ɖé ɖɔhun bo nɔ cyɔn alɔ ye jí. Jehovah sɛ́ gbeyiɖɔ tɔn lɛ dó ye bonu ye na kplɔ́n togun tɔn, bo na lɛ́ d’alɔ ye, bonu ye na wá ɖè sínsɛ́n ɖagbe tɔ́n.

É ɖò mɔ̌ có, “vǐwunzɔ́watɔ́ lɛ” doya nú “mɛsɛntɔ́” e è sɛ́dó ye lɛ é bo lɛ́ hu ye. Jezu tinmɛ ɖɔ: “É wá kpò vǐ tɔn vívɛ́ná ɔ kɛɖɛ, bɔ é wá sɛ́ ɛ dó ye gbɔn tó, bo ɖò linlin ɖò ayi mɛ wɛ ɖɔ: ‘Ye mɔ vǐ ce ɖesu ɔ, ye na sí i.’ Loɔ, vǐwunzɔ́watɔ́ enɛ lɛ ɖɔ ɖò yeɖée tɛntin ɖɔ: ‘Vǐ e ɖò xù ɔ na ɖu wɛ ɔ ɖíe, mi wá nú mǐ na hu i, bonu vǐwungbo ɔ na huzu mǐtɔn.’ Ee ye ɖɔ mɔ̌ ɔ, ye zɔn vǐ ɔ jí bo hu i.”​—Maki 12:6-8.

Dìn ɔ, Jezu kanbyɔ ɖɔ: “Nɛ̌ wɛ nya ɔ ka na wà nǔ gbɔn?” (Maki 12:9) Sinsɛngán lɛ yí gbè ɖɔ: “É na hu nya didá enɛ lɛ ma kpɔ́n gudo, bo na sɔ́ vǐwungbo ɔ dó alɔ mɛ nú vǐwunzɔ́watɔ́ ɖevo e na nɔ na ɛ kanta tɔn dó hwetɔnnu lɛ é.”​—Matie 21:41.

Mɔ̌ mɛ ɔ, ye ɖɔhwɛ dó yeɖée ɖò manywɛ mɛ, ɖó  ye ɖò mɛ ɖěɖee nyí “vǐwunzɔ́watɔ́” nú “vǐwungbo” Jehovah tɔn e nyí togun Izlayɛli tɔn é mɛ. Nùɖiɖi ɖiɖó nú Vǐ Jehovah tɔn Mɛsiya ɔ ɖò sínsɛ́n e ba ɖò vǐwunzɔ́watɔ́ enɛ lɛ sí wɛ é ɖè é mɛ. Jezu kpɔ́n sinsɛngán lɛ tlitli bo ɖɔ: “Mi mɔ xó elɔ xá kpɔ́n gbeɖé ɖò Mawuxówema ɔ mɛ à cé? É wɛ nyí ɖɔ: ‘Awinnya e xɔmɛtɔ́ lɛ ma sɔ́ dó mɔ nùɖewanú ǎ bo xò nyì kɛ́n ɔ, wá huzu awinnya e ɖò taji é. Aklunɔ sín nǔwiwa nɛ, nùjiwǔ wɛ é nyí ɖò nukún mǐtɔn mɛ.’” (Maki 12:10, 11) Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ xó e é jló na ɖɔ é nyì wɛn bo ɖɔ: “Enɛ ɔ wutu wɛ un ɖò ɖiɖɔ nú mi wɛ ɖɔ: ‘Mawu na ɖè mi sín axɔsuɖuto tɔn mɛ, bo na sɔ́ akɔta e nǔwiwa yetɔn lɛ jɛxa axɔsuɖuto tɔn lɛ d’emɛ.’”​—Matie 21:43.

Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpodo sinsɛngán lɛ kpo mɔ ɖɔ “emi nyì mǎ wɛ é ɖè.” (Luki 20:19) Ye ɖò biba na hu i wɛ dìn hugǎn ɖ’ayǐ tɔn, é wɛ nyí “vǐ e ɖò xù ɔ na ɖu wɛ ɔ.” Amɔ̌, ye ɖò xɛsi ɖi nú togun ɔ wɛ, ɖó togun ɔ nɔ sɔ́ Jezu dó mɔ gbeyiɖɔ ɖé, enɛ wu ɔ, ye ba na hu i ɖò finɛ tlolo ǎ.