Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 45

Jezu Ðó Acɛ Dó Yɛ Nyanya lɛ Jí

Jezu Ðó Acɛ Dó Yɛ Nyanya lɛ Jí

MATIE 8:28-34 MAKI 5:1-20 LUKI 8:26-39

  • É NYA YƐ NYANYA LƐ DÓ AGLUZAHWAN ÐÉ MƐ

Ee ahwanvu lɛ jɛ agě jí hwenu e ye ko xò adohu adohu enɛ zlɛ ɖò xù ɔ jí gudo é ɔ, nùɖé jɛ bo kpaca mɛ. Nya yɛ nyanyanɔ wè ɖò adǎn jí tawun bo tɔ́n sín kúxwé e ma lín dó finɛ ǎ é ɖé, bo kanwezun ja Jezu gɔ́n! Tan ɔ sɔ́ ayi ɖó ye mɛ wè lɛ ɖokpo jí tawun, vlafo éyɛ wɛ na ko ɖò adǎn jí hugǎn bɔ yɛ nyanya lɛ ɖò jǐ tɔn b’ɛ lín.

Nya enɛ e sín nǔ blawu é nɔ ɖò godé bo nɔ ɖò flúflú kpé wɛ. “É nɔ ɖò yɔdo lɛ tɛntin zǎn kéze, bo nɔ ɖò sóklɛ́nmɛ soklɛ́nmɛ gbɔn wɛ, bo nɔ ɖò xó sú wɛ, bo nɔ ɖò awinnya sɔ́ tlɛ́n wǔ nú éɖée wɛ.” (Maki 5:5) É nɔ ɖò nǔ baɖabaɖa dó sìn wɛ sɔmɔ̌ bɔ mɛɖebǔ sɔ́ nɔ gla gbɔn ali ɔ sín akpá enɛ xwé ǎ. Mɛɖé lɛ ko tɛnkpɔn bo bla ɛ, amɔ̌, é nɔ wɛ́n wlɔ lɛ kpo gan e è nɔ dó afɔ n’i lɛ é kpo. Mɛɖebǔ nɔ sixu kpé jǐ tɔn ǎ.

Ee nya ɔ sɛkpɔ Jezu bo jɛkpo ɖò afɔ tɔn lɛ kɔn é ɔ, yɛ nyanya e ɖò jǐ tɔn lɛ é bló b’ɛ súxó bo ɖɔ: “Etɛ wɛ nyɛ kpodo hwi kpan kpédó, Jezu Mawu Ajalɔnlɔn ví? Un sɔ́ Mawu ɖó afɔ nú we, ma doya nú mì ó.” Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖó acɛ dó yɛ nyanya lɛ jí, bo ɖegbe ɖɔ: “Hwi yɛ nyanya elɔ, gosin nya elɔ jí!”​—Maki 5:7, 8.

Yɛ nyanya gègě wɛ ka ɖò nya ɔ jí. Hwenu e Jezu kanbyɔ ɖɔ “Nɛ̌ wɛ nyikɔ towe nɔ nyí?” é ɔ, xósin ɔ wɛ nyí ɖɔ: “‘Ahwan’, ɖó mǐ mɛ gègě wɛ.” (Maki 5:9) Hlɔma sín ahwan alǒ ahwangɔnu ɖokpo ɔ, sɔja afatɔ́n donu mɔkpan wɛ nɔ ɖ’emɛ; hǔn yɛ nyanya gègě wɛ xísí dó nya enɛ bo ɖò ya dó n’i wɛ nɛ. Ye savo nú Jezu ɖɔ “é ni ma nya emi yì dó dò gɔngɔn mɛ ó.” É cí ɖɔ ye tuùn nǔ e ɖò te kpɔ́n ye kpo gǎn yetɔn Satáan kpo é ɖɔhun.​—Luki 8:31.

Agluza 2 000 mɔ̌ sín ahwan ɖé ɖò nǔ ba ɖu wɛ malin-malin dó finɛ; sɔgbe kpo Sɛ́n ɔ kpo ɔ, kanlin blíblí wɛ kanlin enɛ lɛ nyí bɔ Jwifu lɛ ɖó na tlɛ nyì lɔ ǎ. Yɛ nyanya lɛ ɖɔ: “Nǎ gbè mǐ, bonu mǐ ni yì byɔ agluza enɛ lɛ mɛ.” (Maki 5:12) Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni yì, bɔ ye yì byɔ agluzahwan ɔ mɛ. Azɔn ɖokpo ɔ, agluza 2 000 lɛ bǐ nyì agbo sín só ɔ jí kɔn nyì xù mɛ bo kútɔ.

 Ee agluzanyitɔ́ lɛ mɔ mɔ̌ é ɔ, ye dó afɔ wezun mɛ bo yì ɖɔ nǔ e jɛ lɛ é ɖò toxo ɔ kpo gletoxo lɛ kpo mɛ. Mɛ lɛ tɔ́n bo wá nǔ e jɛ é kpɔ́n gbé. Ye wá é ɔ, ye mɔ bɔ nya e jí yɛ nyanya lɛ gosin é ɖò ganji bɔ ayi tɔn ko wá gbɛ̀ bǐ. Ani ò? É d’awu bo ɖò ayijinjɔn ɖò afɔ Jezu tɔn lɛ kɔn!

Xɛsi jɛ ye mɛ e sè lee nǔ ɔ nyí gbɔn bo mɔ nya ɔ lɛ é jí, bɔ ye mɔ nǔ jɛ nǔ e na jɛ bɔ d’ewu lɛ é mɛ ǎ. Ye byɔ Jezu ɖɔ é ni gosin ayikúngban emitɔn jí. Hwenu e Jezu ɖò tɔjihun mɛ byɔ wɛ bo na ɖido é ɔ, nya e jí yɛ nyanya lɛ ɖè ɖ’ayǐ é savo n’i ɖɔ emi na xwedó è. Amɔ̌, Jezu ɖɔ nú nya ɔ ɖɔ: “Yì xwé mɛ towe lɛ gɔ́n, bo ɖɔ nǔ e Aklunɔ wà nú we ɔ bǐ nú ye, bo lɛ́ ɖɔ lee é kú nǔblawu nú we gbɔn ɔ bǐ nú ye.”​—Maki 5:19.

Jezu ka ko nɔ gbɛ́ nú mɛ e é nɔ gbɔ azɔn na lɛ é ɖɔ ye ni ma ɖɔ nú mɛɖé ó, ɖó é ba ɖɔ mɛ lɛ ni ɖó linlin e sɔgbe é dó emi wu bo ma nɔ ɖótó xó víví lɛ kpowun ó. Ðò ninɔmɛ elɔ mɛ ɔ, nya e jí yɛ nyanya lɛ ɖè ɖ’ayǐ é nyí kúnnuɖenú gbɛɖe acɛ e Jezu ɖó é tɔn, bo hɛn ɔ é na ɖekúnnu nú mɛ e gɔ́n Jezu ɖesunɔ ma sixu yì ǎ lɛ é. Kúnnuɖenú tɔn sixu lɛ́ ɖè xómasɔgbe ɖebǔ e è sixu ɖɔ dó agluza lɛ búbú wu é gbà. Enɛ wu ɔ, nya ɔ ɖido bo jɛ nǔ e Jezu wà n’i ɔ jla jí gbɔn Tota Wǒ lɛ gbéjí.