Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 59

Mɛ̌ ka Nyí Gbɛtɔ́ví Ɔ?

Mɛ̌ ka Nyí Gbɛtɔ́ví Ɔ?

MATIE 16:13-27 MAKI 8:22-38 LUKI 9:18-26

  • JEZU GBƆ AZƆN NÚ NYA NUKÚNTÍNTƆ́NNƆ ÐÉ

  • È FƆ CAVI AXƆSUÐUTO Ɔ TƆN LƐ JÓ NÚ PIYƐ́Ɛ

  • JEZU ÐƆ Ð’AYǏ ÐƆ EMI NA KÚ BO NA LƐ́ FƆ́N

Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo wá Bɛtisayida. Enɛ wu ɔ, mɛ lɛ kplá nya nukúntíntɔ́nnɔ ɖé wá n’i bo savo ɖɔ é ni ɖ’alɔ wǔ tɔn bo gbɔ azɔn n’i.

Jezu hɛn nya ɔ sín alɔ bo kplá ɛ yì gletoxo ɔ gudo. Ee é ɖó atán dó nya ɔ sín nukún jí gudo é ɔ, é kanbyɔ ɛ ɖɔ: “A mɔ nùɖé à?” Nya ɔ ɖɔ: “Un mɔ gbɛtɔ́ lɛ, bɔ ye cí atín ɖɔhun, bo ɖò zɔnlin ɖi wɛ.” (Maki 8:23, 24) Jezu lɛ́vɔ ɖó alɔ nukún tɔn jí bɔ nya ɔ sín nukún hun. Ee nya ɔ jɛ nǔ mɔ jí céɖécéɖé gudo é ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ é ni yì xwé tɔn gbè, lé é ni ma sɔ́ lɛkɔ yì gletoxo ɔ mɛ ó.

Enɛ gudo ɔ, Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖido totaligbé ɖò Sezalée Filipu tɔn sín gbě jí. Sezalée toxo ɔ nyí kpó gaga ɖé bo gbló yì kilomɛtlu 40 mɔ̌. Toxo ɔ ɖò só ɖé jí. Mɛ e nɔ nɔ finɛ lɛ é sixu mɔ laglasi e nɔ cyɔn Ɛmɔ́ɔ Só e yì aga hugǎn é jí é. Dɔ̌n yiyi sixu byɔ azǎn wè alǒ hú mɔ̌.

Ee ye ɖò yiyi wɛ bo wá jɛ fí ɖé é ɔ, Jezu yì jɛ vo bo ɖò ɖɛ xó wɛ éɖokponɔ. Sun tɛnnɛ alǒ wǒ mɔ̌ kpó wɛ kú tɔn ɖè bɔ ahwanvu tɔn lɛ sín nǔ ɖò ayi mɛ ɖu n’i wɛ. Ye mɛ gègě lɛkɔ sín gudo tɔn dìn é ɔ, é lín ǎ, bɔ é cí ɖɔ mɛ e kpó lɛ é ɖé lɛ jɛ nǔ xó kpɔ́n jí, bo lɛ́ flú ɖɔhun. Ye sixu ko ɖò nǔ e wu é gbɛ́ gǎn e mɛ lɛ dó bo na sɔ́ ɛ axɔsu é, alǒ nǔ e wu é ɖɔ emi kún na na wuntun ɖé bo dó xlɛ́ mɛ e emi nyí tawun é ó é kanbyɔ yeɖée wɛ.

Hwenu e ahwanvu lɛ wá fí e Jezu ɖò ɖɛ xò ɖè wɛ é ɔ, é kanbyɔ ye ɖɔ: “Mɛ̌ wɛ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ka nyí, bɔ mɛ lɛ nɔ ɖɔ?” Bɔ ye yí gbè n’i ɖɔ: “Mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ hwi wɛ nyí Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́]; mɛɖé lɛ ka nɔ ɖɔ hwi wɛ nyí Elíi; mɛ ɖevo lɛ ka nɔ lɛ́ ɖɔ hwi wɛ nyí Jelemíi, abǐ gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ɖě.” Nugbǒ ɔ, mɛ lɛ nɔ lin ɖɔ Jezu sixu ko nyí ɖokpo ɖò sunnu enɛ lɛ mɛ dandan bo fɔ́n sín kú. Bonu Jezu na dó tuùn linlin ahwanvu tɔn lɛ tɔn ɔ, é kanbyɔ ye ɖɔ: “Bɔ midɛɛ lɛ ka lo, mɛ̌ wɛ un nyí bɔ mi nɔ ɖɔ?” Piyɛ́ɛ ka yawu yí gbè ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Klisu Mawu gbɛɖe ɔ sín Vǐ.”​—Matie 16:13-16.

Jezu ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ nyɔnanɔ wɛ n’i ɖó Mawu ɖè nǔ enɛ xlɛ́ ɛ, bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Dìn ɔ, ma ɖɔ nú we: Piyɛ́ɛ wɛ nyikɔ towe nɔ nyí, tinmɛ tɔn wɛ nyí awinnya, bɔ awinnya elɔ jí wɛ un na sɔ́ agun ce jinjɔn, bɔ kú sín hlɔnhlɔn na sixu wà nǔ ɖebǔ n’i ǎ.” Jezu ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ emiɖesunɔ na ɖó agun ɖé ayǐ bɔ kú ɖesunɔ tlɛ kún sixu ɖó acɛ dó hagbɛ̌ agun enɛ tɔn e na zán gbɛzán gbejininɔ tɔn ɖò ayikúngban jí lɛ é jí ó. É d’akpá nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Un na bɛ́ axɔsuɖuɖu [jixwé] tɔn sín cavi lɛ dó alɔ mɛ nú we.”​—Matie 16:18, 19.

É nyí tɛn nukúnɖeji ɖé mɛ wɛ Jezu sɔ́ Piyɛ́ɛ ɖó ɖò mɛsɛ́dó lɛ tɛntin ǎ, mɔ̌ jɛn é ma ka lɛ sɔ́ ɛ dó ɖó dǒ dòdó agun ɔ tɔn ǎ é nɛ. Jezu ɖesu wɛ nyí Awinnya e jí è na gbá agun tɔn nyì é. (1 Kɔlɛntinu lɛ 3:11; Efɛzinu lɛ 2:20) É ɖò mɔ̌ có, é na bɛ́ cavi atɔn jó nú Piyɛ́ɛ. Nú è na ɖɔ ɔ, è jɔwu i bɔ é na hun ali nú gbɛtɔ́ gbɛ̌nu ɖé lɛ bɔ ye na byɔ Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ.

 Piyɛ́ɛ zán cavi nukɔntɔn ɔ ɖò Pantekotu 33 H.M., bo ɖè nǔ e Jwifu e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo lɛ é kpo mɛ e wá huzu Jwifu bo lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é kpo ɖó na wà bá mɔ hwlɛngán é xlɛ́ ye. É zán wegɔ ɔ bo hun ali nú Samalíinu nùɖitɔ́ lɛ bonu ye na byɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn mɛ. Enɛ gudo ɔ ɖò xwè 36 H.M. tɔn ɔ, Piyɛ́ɛ zán atɔngɔ ɔ bo hun ali nú Kosi e ma gbò ada ǎ lɛ é, ye mɛ nukɔntɔn lɛ wɛ nyí Kɔnɛyi, hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn vívɛ́ tɔn lɛ kpo.​—Mɛsɛ́dó 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Ðò xóɖɔɖókpɔ́ elɔ mɛ ɔ, ahwanvu Jezu tɔn lɛ jɛ linkpɔ́n mɛ hwenu e é ɖɔ wuvɛ̌ kpo kú kpo e ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò Jeluzalɛmu malin-malin mɛ é xó é. Ðó Piyɛ́ɛ ma tuùn ɖɔ Jezu na fɔ́n sín kú dó jixwé ǎ wutu ɔ, é kplá Jezu jɛ zɔ bo gbɛ́ nǔ n’i ɖɔ: “Mawu ma lɔn ó Aklunɔ; nǔ mɔhunkɔtɔn na jɛ dó jǐ we gbeɖé ǎ.” Amɔ̌, Jezu huzu kpannukɔn Piyɛ́ɛ bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Bǔ dó mì Satáan! Mɛdɔndónǔnyanyamɛtɔ́ wɛ nú we; ɖó linlin towe sɔgbe xá jlǒ Mawu tɔn ǎ; gbɛtɔ́ sín linlin wɛ a ɖó.”​—Matie 16:22, 23.

Jezu ylɔ mɛsɛ́dó ɖevo lɛ lɔ bo tinmɛ nú ye ɖɔ é kún na bɔwǔ bonu ye na xwedó emi ó. É ɖɔ: “Enyi mɛɖé jló na xwedó mì hǔn, ni jó tito éɖesunɔ tɔn lɛ dó, bo ɖiɖa [yatin] tɔn, bo xwedó mì. Ðó mɛ e jló na hwlɛn gbɛ̀ éɖée tɔn gán ɔ, gbɛ̀ tɔn na bú dó è; mɛ e ka na hɛn gbɛ̀ tɔn bú ɖó nyɛ kpo Wɛnɖagbe ɔ kpo wutu ɔ, na hwlɛn gbɛ̀ tɔn gán.”​—Maki 8:34, 35.

Nugbǒ ɔ, bo na dó nyí mɛ ɖò Jezu sí ɔ, ahwanvu tɔn lɛ ɖó na kpankɔ́n bo na lɛ́ sɔ́ yeɖée dó savɔ̌. Jezu ɖɔ: “Mɛ e nyɛ kpodo xó ce lɛ kpo na nyí winnyanú na ɖò gbɛtɔ́ dìn tɔn gbejimanɔnúmawutɔ́ lɛ nukɔn ɔ, mɛ ɔ lɔmɔ̌ na nyí winnyanú nú nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ hwenu e nyɛ kpodo wɛnsagun ce lɛ kpo na lɛkɔ wá ɖò Tɔ́ ce sín susu mɛ é.” (Maki 8:38) Nugbǒ ɔ hwenu e Jezu na wá ɔ, é “na na nǔ e mɛ ɖokpo ɖokpo wà ɔ sín ajɔ ɛ.”​—Matie 16:27.