Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 40

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Hwɛsɔkɛ Mɛ Jí

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Hwɛsɔkɛ Mɛ Jí

LUKI 7:36-50

  • NYƆNU GBƐNYANYAZÁNTƆ́ ÐÉ KƆN CÉLU DÓ AFƆ JÍ NÚ JEZU

  • È SƆ́ KPƆ́NDÉWÚ AXƆTƆ́NƆ ÐÉ TƆN DÓ TINMƐ HWƐSƆKƐ MƐ NA

Nǔ e Jezu ɖɔ lɛ é kpo nǔ e é wà lɛ é kpo ɔ, mɛɖé lɛ ɖi nǔ na bɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔ, ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn yetɔn lɛ wu. Nǔ enɛ jɛ wě ɖò xwé ɖé gbè ɖò Galilée. Falizyɛn ɖé nɔ nyí Sinmɔ́ɔ bo ylɔ Jezu ɖɔ é ni wá ɖu nǔ ɖò emi gɔ́n, vlafo bo na dó kpɔ́n mɛ e ɖò nùjiwǔ enɛ lɛ bló wɛ é sín nukúnmɛ tlítlí. Jezu yí gbè, ɖó é sixu ko mɔ ɖɔ yɛkan ɖé wɛ nyí enɛ bɔ emi na gbɔn mɛ bo ɖɔ Mawuxó nú mɛ e na ɖò finɛ lɛ é, lee é ko yí gbè ɖ’ayǐ bo ɖu nǔ xá tokwɛyitɔ́ lɛ kpo hwɛhutɔ́ lɛ kpo gbɔn é ɖɔhun.

É ɖò mɔ̌ có, è yí jonɔ Jezu tɔn lee è nɔ yí jonɔ lɛ gbɔn é ǎ. Ðò Palestine sín ali afúntúntúnnɔ lɛ jí ɔ, afɔkpa yayǎ dotɔ́ lɛ sín afɔ nɔ hun myɔ bo nɔ kwiji, enɛ wu ɔ, aca wɛ é nyí bɔ è nɔ sɔ́ sìn fífá dó klɔ́ afɔ nú jonɔ lɛ na. È bló mɔ̌ nú Jezu ǎ. È tlɛ kisi n’i lee é nɔ nyí gbɔn é ǎ. Aca ɖevo wɛ lɛ́ nyí ɖɔ è nɔ kɔn ami kpɛɖé dó ɖa mɛ nú jonɔ ɔ, bo nɔ dó ɖè xomɛnyínyɔ́ kpo wanyiyi kpo xlɛ́ ɛ. È ka lɛ́ bló enɛ lɔ nú Jezu ǎ. Nɛ̌ è ka yí jonɔ tɔn gbɔn lo?

Jonɔ lɛ jinjɔn tavo tó, bɔ nǔ ɔ ɖuɖu bɛ́. Ee ye ɖò nǔ ɔ ɖu wɛ é ɔ, nyɔnu ɖé byɔ fí ɔ dɛ̌dɛ̌, è ka ylɔ ɛ ǎ. È tuùn ɖò tò ɔ mɛ ɖɔ “gbɛnyanyazántɔ́ ɖé” wɛ n’i. (Luki 7:37) Gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò, amɔ̌, é cí ɖɔ nyɔnu enɛ nɔ zán gbɛ̀ blíblí ɖɔhun, vlafo é sixu ko nyí tonyatɔ́ ɖé. É na ko sè nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ, kaka jɛ ylɔ e é ylɔ mɛ lɛ ɖɔ ‘mɛ e agban kpinkpɛn hinhɛn cikɔ na lɛ é bǐ ni wá nú emi na na ye gbɔjɛ’ é jí. (Matie 11:28, 29) É cí ɖɔ xó Jezu tɔn lɛ kpo nǔ e é wà lɛ é kpo byɔ lanmɛ n’i, bɔ é jɛ gbě tɔn mɛ.

É wá cí Jezu gudo ɖò tavo ɔ kɔn bo jɛkpo ɖò afɔ tɔn lɛ kpá. Ðasin kun sín nukún tɔn lɛ jí kɔn nyì afɔ Jezu tɔn lɛ jí, bɔ é sɔ́ ɖa tɔn dó súnsún na. É kisi nú afɔ tɔn lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo bo kɔn célu wǎnɖagbenɔ e é hɛn wá é kpɛɖé dó ye wu. Nǔ enɛ nyla Sinmɔ́ɔ nukúnmɛ, bɔ é ɖɔ dó xomɛ ɖɔ: “Enyi nya elɔ ko nyí gbeyiɖɔ Mawu tɔn wɛ ɔ, nyɔnu e ɖò alɔ ɖó wǔ tɔn wɛ nɛ ɔ, é na ko tuùn mɛ alɔkpa e é nyí é, é na ko tuùn ɖɔ nyɔnu gbɛnyanyazántɔ́ wɛ.”—Luki 7:39.

Ee Jezu mɔ nǔ e lin wɛ Sinmɔ́ɔ ɖè é ɔ, é ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ, un ɖó xó ɖé bo na ɖɔ nú we.” É yí gbè n’i ɖɔ: “Mɛ̌si, bo ɖɔ xó ɔ.” Jezu ɖɔ: “Nya ɖé tíìn, bɔ mɛ wè ɖu axɔ dó è. Mɛ nukɔntɔn ɔ ɖu gankwɛ afɔwe kanweko (500) dó è; mɛ wegɔ ɔ, ɖu gankwɛ kanɖé wǒ (50) dó è. Ye ka ɖó nǔ e ye na dó sú axɔ enɛ ɔ na é ǎ, bɔ nya ɔ sɔ́ akwɛ ɔ kɛ ye mɛ wè lɛ. Ðò mɛ wè enɛ lɛ mɛ ɔ, mɛ̌ ka na yí wǎn nú nya ɔ hú mɛɖé?” Sinmɔ́ɔ yí gbè, vlafo bló nǔ mɛ e é ma ɖɔ nùɖé na ǎ é ɖɔhun, bo ɖɔ: “Nyɛ mɔ ɖɔ mɛ e è zé axɔ gègě kɛ é wɛ.”—Luki 7:40-43.

Jezu yí gbè nú xó tɔn. Enɛ gudo ɔ, é ɖò nyɔnu ɔ kpɔ́n wɛ bo ɖɔ nú Sinmɔ́ɔ ɖɔ: “A ma mɔ nyɔnu elɔ à? Ee un byɔ xwé towe gbè ɔ, a na sìn mì nú ma dó klɔ́ afɔ na ǎ, loɔ, éyɛ kɔn ɖasin tɔn dó afɔ ce lɛ jí, lobo dɔn ɖa tɔn dó súnsún na. A kisi nú mì ǎ, loɔ, éyɛ ɔ, sín hwenu e un ko byɔ fí ɔ, é gɔn sì kí nú afɔ ce lɛ ǎ. A kɔn ami dó ta nú mì ǎ, éyɛ ka kɔn célu wǎnɖagbenɔ dó afɔ ce lɛ wu.” Jezu mɔ ɖɔ nyɔnu enɛ ɖò ɖiɖexlɛ́ wɛ ɖɔ emi lɛkɔ sín gbɛ̀ blíblí zinzan gudo kpo ayi bǐ kpo. Enɛ wu ɔ, é sú ta na bo ɖɔ: “Ma ɖɔ nú we: è sɔ́ hwɛ tobutobu e é hu lɛ kɛ ɛ, ɖó wanyiyi ɖaxó e é ɖó ɔ wutu. Loɔ, enyi Mawu sɔ́ hwɛ kpɛɖé kɛ mɛɖé ɔ, wanyiyi kpɛɖé wɛ mɛ enɛ ɔ nɔ ɖó.”​—Luki 7:44-47.

Nukún myɔ dó nùblibliwiwa wɛ Jezu ɖè ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo wuvɛ̌sexámɛ kpo ɖexlɛ́ mɛ e hu hwɛ syɛnsyɛn, bɔ enɛ gudo ɔ, ye xlɛ́ ɖɔ é vɛ́ nú emi bo lɛkɔ wá Klisu gɔ́n bá mɔ gbɔjɛ lɛ é wɛ é ɖè. Nyɔnu enɛ sín ayi na ko jɛ dò tawun hwenu e Jezu ɖɔ xó elɔ n’i é: “È sɔ́ hwɛ towe lɛ kɛ we. . . . Nǔ e a ɖi ɔ hwlɛn we gán. Yì, bonu fífá Mawu tɔn ni nɔ kpɔ́ xá we.”​—Luki 7:48, 50.