Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 98

Mɛsɛ́dó lɛ Lɛ́ Hwlɛn Gǎn Tɛn

Mɛsɛ́dó lɛ Lɛ́ Hwlɛn Gǎn Tɛn

MATIE 20:17-28 MAKI 10:32-45 LUKI 18:31-34

  • JEZU LƐ́ ÐƆ ÐƆ EMI NA KÚ

  • É ÐƆ XÓ DÓ GǍN TƐN E JLÓ WƐ YE ÐÈ É WU

Ee Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gbɔn afɔligbé Pelée tɔn kpé, bo ɖido Jeluzalɛmu é ɔ, ye d’asa Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ ɖò Jeliko kpá. Mɛ ɖevo lɛ kpo ye kpo wɛ ɖò yiyi wɛ ɖó Dindinwayixwe 33 H.M. tɔn wutu.

Jezu ɖò zɔnlin jí ɖò nukɔn nú ahwanvu lɛ, bo kanɖeji bá yì toxo ɔ mɛ dó ganmɛ, ɖó Dindinwayixwe ɔ wutu. Amɔ̌, ahwanvu lɛ ɖò xɛsi jí. Hwenu e Lazáa kú wá yì bɔ Jezu gosin Pelée xwè Judée é ɔ, Tɔmáa ɖɔ nú mɛ ɖě lɛ ɖɔ: “Mi nú mǐ lɔmɔ̌ na xwedó è hɛn yì, bo na yì kú xá ɛ.” (Jaan 11:16, 47-53) Enɛ wu ɔ, gbɛ̀ mɛtɔn sísɔ́ ɖó axɔ nú wɛ nyí Jeluzalɛmu yiyi; hǔn hwɛ ahwanvu lɛ tɔn jɔ bɔ ye ɖi xɛsi.

Bonu ahwanvu lɛ na dó tuùn nǔ e ɖò te kpɔ́n ye ɖò dɔ̌n é ɔ, Jezu ylɔ ye jɛ vo, bo ɖɔ: “Mǐ ɖíe xwè Jeluzalɛmu è; è na jó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ nú vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpodo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo, bɔ ye na ɖó kúhwɛ́ nú mì, bo na jó mì nú mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ, bɔ ye na ɖɔ slamɛ wutu ce; ye na sɔ́ lanbá dó xò mì, lobo na [xwè mì dó atín wu], bo na hu mì. Azǎn tɔn atɔngɔ ɔ gbè ɔ, Mawu ka na fɔ́n mì sín kú.”​—Matie 20:18, 19.

Azɔn atɔngɔ ɔ ɖíe Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ emi na kú bo na lɛ́ fɔ́n è. (Matie 16:21; 17:22, 23) É ɖò mɔ̌ có, é ɖɔ ɖò dìn tɔn ɔ mɛ ɖɔ è na xwè emi dó atín wu. Ye ɖótó è, ye ka mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é mɛ ǎ. Bɔya ye ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ è na vɔ́ axɔsuɖuto Izlayɛli tɔn ɔ bló ɖó ayikúngban jí, bɔ ye ɖò biba na ɖu vivǐ susu kpo yɛ̌yi kpo tɔn wɛ ɖò axɔsuɖuto ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ xá Klisu.

Mɛsɛ́dó Jaki kpo Jaan kpo sín nɔ e sixu ko nɔ nyí Salomɛ́ɛ é ɖò ahwan ɔ mɛ. Jezu ko na nyikɔ ɖé mɛsɛ́dó wè enɛ lɛ, tinmɛ nyikɔ ɔ tɔn wɛ nyí “xɛbyosoví”; é ɖò wɛn ɖɔ ye nɔ wà nǔ  zo ɖɔhun. (Maki 3:17; Luki 9:54) Sín hwenu ɖé ɖíe ɔ, ye mɛ wè enɛ lɛ ko nɔ jló ɖesu, bo na nɔ gǎn tɛnmɛ ɖò Axɔsuɖuto Klisu Tɔn mɛ. Nɔ yetɔn mɔ nǔ jɛ enɛ wu. Dìn ɔ, é sɛkpɔ Jezu dó ta yetɔn mɛ, bo jɛkpo ɖò nukɔn tɔn, lobo byɔ ɛ nùɖé. Jezu ɖɔ: “Etɛ wɛ a jló?” É ɖɔ: “Un jló ɖɔ a ni na mì ganjɛwu ɖɔ vǐ ce wè elɔ lɛ na jinjɔn akpá towe hwenu e a na wá ɖu axɔsu é.”​—Matie 20:20, 21.

É ɖò gaàn ɖɔ Jaki kpo Jaan kpo wɛ kàn ayixa enɛ. Ee Jezu tɛɖɛ̌ winnya kpo mɛɖekpo kpo e ɖò te kpɔ́n ɛ é jí gudo tlolo é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi tuùn nǔ e byɔ wɛ mi ɖè ɔ ǎ. Wuvɛ̌ kɔfu e nu gbé wɛ un ja ɔ, mi sixu kpéwú bo nu à?” Ye yí gbè ɖɔ: “Ɛɛn mǐ na kpéwú.” (Matie 20:22) Amɔ̌, é cí ɖɔ ye kún mɔ nukúnnú jɛ nǔ e enɛ na byɔ ɖò ye sí é mɛ ó ɖɔhun.

É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi na wá nu wuvɛ̌ kɔfu ce enɛ ɔ nugbǒ; amɔ̌, ɖisixwé ce, kpodo amyɔxwé ce kpo na jinjɔn ɔ, nyɛ wɛ na na ǎ; mɛ e Mawu ko bló tɛnmɛ enɛ lɛ ɖ’ayǐ na lɛ tɔn wɛ.”​—Matie 20:23.

Ee mɛsɛ́dó wǒ ɖě lɛ sè nǔ e Jaki kpo Jaan kpo byɔ é ɔ, xomɛ sìn ye. Vlafo Jaki kpo Jaan kpo ka ko ɖɔ linlin yetɔn nyì wɛn, ɖò nǔdindɔn e tíìn wá yì ɖò mɛsɛ́dó lɛ tɛntin dó mɛ e na nyí nǔɖaxó ɖò ye mɛ é jí é wɛ à? (Luki 9:46-48) Ðebǔ wɛ é na bo nyí gbɔn ɔ, nùbyɔbyɔ dìn tɔn ɔ xlɛ́ ɖɔ ye mɛ Wěwè lɛ kún zán wěɖexámɛ Jezu tɔn dó lee ye na sɔ́ yeɖée hwe gbɔn é wu ó. Gǎn tɛnmɛ e hwlɛn wɛ ye ɖè é kpó ɖò te.

Jezu mɔ ɖɔ emi na ɖeɖɛ nǔdindɔn e lɛ́ fɔ́n é, bo na lɛ́ ɖɔ xó dó nǔ nyanya e é na dɔn wá é jí. É ylɔ ye mɛ Wěwè lɛ kplé, bo kplɔ́n nǔ ye kpo wanyiyi kpo, bo ɖɔ: “Mi tuùn ɖɔ mɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ togán ɖò ayikúngban jí fí lɛ ɔ, acɛ e jló ye lɛ wɛ ye nɔ kpa nú toví yetɔn lɛ, lobɔ gǎnhunutɔ́ lɛ lɔ nɔ kpa acɛ nú ye. Nǔ ka ɖó na nyí mɔ̌ ɖò midɛɛ lɛ tɛntin ǎ; loɔ, mɛɖebǔ jló na nyí gǎn ɖò mi mɛ hǔn, ni nyí mɛsɛntɔ́ mitɔn. Mɛɖé ka jló na nyí nukɔntɔ́ ɖò mi mɛ hǔn, ni nyí kannumɔ nú mɛ bǐ.”​—Maki 10:42-44.

Jezu dó gesí kpɔ́ndéwú e ye ɖó na xwedó é, é wɛ nyí kpɔ́ndéwú éyɛtɔn. É tinmɛ ɖɔ: “Mɔ̌ wɛ ɖè gbɔn nú nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ; è na sɛ̀n mì wu wɛ un wá ǎ; loɔ, mɛ sɛ̀n gbé wɛ un tɔ́n bo wá, bo na sɔ́ gbɛ̀ ce jó dó xɔ gbɛ̀ nú mɛ gègě.” (Matie 20:28) Xwè ko ɖibla yì atɔn dìn bɔ Jezu ɖò mɛ ɖevo lɛ sɛ̀n wɛ. É ka na lɛ́ gbló ada na zaanɖé dìn bo na kú dó gbɛtɔ́ lɛ tamɛ! Ahwanvu lɛ ɖó na sɔnǔ nú linlin Klisu tɔn enɛ, bo na nɔ sɛ̀n mɛ, ye ɖó na nɔ ba ɖɔ è ni sɛ̀n emi ǎ; ye ɖó na nɔ sɔ́ yeɖée hwe, bo na nɔ ba gǎn tɛnmɛ ǎ.