Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 110

Azǎn Gudo Tɔn E Jezu Zán Ðò Tɛmpli ɔ Mɛ É

Azǎn Gudo Tɔn E Jezu Zán Ðò Tɛmpli ɔ Mɛ É

MATIE 23:25–24:2 MAKI 12:41–13:2 LUKI 21:1-6

  • JEZU KPÓ ÐÒ HWƐ ÐÓ NÚ SINSƐNGÁN LƐ WƐ

  • È NA GBÀ TƐMPLI Ɔ

  • ASÚKÚSI WAMAMƆNƆ ÐÉ NA GANKWƐ KPƐVÍ KPƐVÍ WÈ

Azɔn gudo tɔn e Jezu yì tɛmpli ɔ mɛ é ɔ, é lɛ́ ɖè yɛmɛnuwiwa sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ tɔn kpo Falizyɛn lɛ tɔn kpo gbà, bo nɔ ylɔ ye gannaganna ɖɔ yɛmɛnuwatɔ́ lɛ. É na kpɔ́ndéwú ye bo ɖɔ: “Mi nɔ klɔ́ ká kpo agbǎn kpo gudo; loɔ, nǔ e mi fin lɛ kpodo nǔ e mi hizi lɛ kpo wɛ gɔ́ ye mɛ. Falizyɛn nukúntíntɔ́nnɔ! Tò klɔ́ ká ɔ xomɛ hwɛ̌, bonu gudo tɔn lɔ na mɛ́.” (Matie 23:25, 26) Falizyɛn lɛ nɔ hɛn nǔ e kàn mimɛ̌ nyínyí ɖò nǔwiwa sinsɛn tɔn lɛ linu é kpo acɔ́ wěxo tɔn kpo gángángán, bo ka nɔ dovɛ̌ nú nǔ e ye nyí ɖò xomɛ é, bo nɔ lɛ́ gbɔ wǔ slá nú ayi yetɔn.

Yɛmɛnuwiwa yetɔn lɛ́vɔ tɔ́n ɖò gbesisɔmɛ e ye ɖè, bo na xò kpè ɖagbe lɛ nyì gbeyiɖɔ lɛ sín yɔta lobo na lɛ́ b’acɔ́ na é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, lee Jezu ɖɔ gbɔn é ɔ, ye “nyí mɛ e hu gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ sín vivǔ” é. (Matie 23:31) Gǎn e ye dó bo na hu Jezu é xlɛ́ enɛ.​—Jaan 5:18; 7:1, 25.

Enɛ gudo ɔ, nú sinsɛngán enɛ lɛ ma huzu jujɔ ǎ ɔ, Jezu ɖɔ nǔ e ɖò te kpɔ́n ye é bo ɖɔ: “Dan jɔmɔ emi! Jakpata kúnkan emi! Nɛ̌ mi ka sixu lin ɖɔ emi na gló hwɛɖónúmɛ e nɔ dɔn mɛ yì [Jeyɛnu] mɛ ɔ gbɔn?” (Matie 23:33) Jeyɛnu sín tinmɛ wɛ nyí “Tɔdo Hinnɔmu tɔn.” Tɔdo enɛ mɛ wɛ è nɔ dó zunkɔ́ lɛ zo ɖè, enɛ nɔte nú kún e è na wá sú dó nú sɛnkplɔnmɛtɔ́ nyanya enɛ lɛ kpo Falizyɛn nyanya enɛ lɛ kpo mlɛ́mlɛ́ é.

Jezu sín ahwanvu lɛ na sɔ́ afɔ tɔn ɖó te bo na nyí ‘gbeyiɖɔ lɛ, nùnywɛtɔ́ lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo.’ Nɛ̌ mɛ lɛ ka na wà nǔ xá ye gbɔn? Jezu ɖɔ nú sinsɛngán lɛ bo ɖɔ: “Mi na hu mɛ ɖě, bo na [xwè mɛ ɖě nyì atín wu], bo na zé lanbá dó xò mɛɖé lɛ na ɖò kplɔ́ngbasá mitɔn lɛ. Mi na doya nú ye gbɔn toxo ɖaxó ɖaxó lɛ mɛ. Mi na wà mɛ enɛ lɛ nú gbɔn mɔ̌, bonu xomɛvɔnɔ e è hu ɖò ayikúngban jí lɛ bǐ sín hwɛ na jɛ kɔ nú mi, bɛ́sín Abɛli hwɛjijɔnɔ ɔ jí kaka yì jɛ Zakalíi . . . e mi hu . . . é jí.” É gb’akpá nú mɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: tódɔnnúmɛ e jɛxa mɛhuhu enɛ lɛ bǐ é ɔ, gbɛtɔ́ dìn tɔn lɛ jí wɛ é na kɔn nyì.” (Matie 23:34-36) Enɛ jɛ ɖò xwè 70 H.M. hwenu e ahwangɔnu Hlɔmanu lɛ tɔn gbà Jeluzalɛmu bɔ Jwifu afatɔ́n mɔkpan kú é.

Nǔ baɖabaɖa enɛ e Jezu mɔ sɛ́dó é kú wǔ n’i. É ɖɔ kpo wublabla kpo ɖɔ: “Jeluzalɛmunu emi, Jeluzalɛmunu emi, mi mɛ e nɔ hu gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ, bo nɔ nyì awinnyaglo dó hu mɛ e Mawu nɔ sɛ́dó mi lɛ é! Azɔn mɔkpan wɛ un ko jló na kplé mi dó awa ce lɛ glɔ, lee kokló nɔ kplé vǐ tɔn lɛ dó awa tɔn lɛ glɔ ɔ ɖɔhun. Loɔ, mi jló ǎ. Dìn ɔ, è na ɖè alɔ sín sinsɛnxɔ mitɔn wu nú mi, bɔ é na jɛ vɔ̌.”—Matie 23:37, 38.

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: bɛ́sín dìn ɔ, mi sɔ́ na mɔ mì ɖě kaka yì jɛ gbè e gbè mi na ɖɔ susu nú mɛ e jǎwe ɖò Aklunɔ nyikɔ mɛ é ǎ.” (Matie 23:39) Xóɖɔɖ’ayi e ɖò Ðɛhan 118:26 mɛ é mɛ ɖè xó sín wɛ é ɖè mɔ̌, é wɛ nyí: “Mawu Mavɔmavɔ ni xoɖɛ dó mɛ e jǎwe ɖò nyikɔ tɔn mɛ é jí. Mǐ ɖò ɖɛ xò dó mi jí wɛ sín Mawu Mavɔmavɔ xwégbe.” É ɖò wɛn ɖɔ nú è gbà tɛmpli enɛ e mɔ wɛ è ɖè é ɔ, mɛɖebǔ kún sɔ́ na wá mɛ ɖò Mawu nyikɔ mɛ ó.

Dìn ɔ, Jezu yì awa e jí gbǎ e mɛ è nɔ sɔ́ akwɛ dó é ɖè ɖò tɛmpli ɔ mɛ é. Mɛ lɛ sixu sɔ́ nùnina lɛ dó ali kpɛví e ɖò gbǎ ɔ wu ɖò aga é mɛ. Jezu mɔ bɔ Jwifu vovo lɛ ɖò mɔ̌ wà wɛ, bɔ dɔkunnɔ lɛ “ɖò akwɛ ɖaxó ɖaxó bɛ́ d’emɛ wɛ.” Enɛ gudo ɔ, Jezu mɔ asúkúsi wamamɔnɔ ɖé bɔ é bɛ́ “akwɛ kpɛví kpɛví wè” dó gbà ɔ mɛ. (Maki 12:41, 42) É ɖò wɛn ɖɔ Jezu tuùn lee nùnina tɔn hun xomɛ nú Mawu sɔ́ é.

Jezu ylɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖó vo, bo ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi, akwɛ e asúkúsi wamamɔnɔ enɛ ɔ na dìn ɔ hugǎn mɛ ɖě lɛ bǐ tɔn.” Gbɔn nɛ̌ é? É tinmɛ ɖɔ: “Mɛ ɖě lɛ bǐ sésé ɔ, nǔ e kpé ye kpò ɔ  wɛ ye wá na dó akwɛgbá ɔ mɛ. Éyɛ ɔ, akwɛ e é ɖó bo na dó xɔ nǔ ɖu, bo na nɔ gbɛ̀ ɔ, bǐ sésé wɛ é sɔ́ wá dó gbǎ ɔ mɛ.” (Maki 12:43, 44) Kpɔ́n lee linlin tɔn kpo nǔwiwa tɔn kpo gbɔn vo nú sinsɛngán lɛ tɔn sɔ́ é!

Ee ganmɛ ɖò yiyi wɛ ɖò Nisáan sín azǎn 11gɔ́ ɔ gbè é ɔ, Jezu gosin tɛmpli ɔ mɛ azɔn gudo tɔn ɔ. Ahwanvu tɔn lɛ ɖokpo ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ̌si, kpɔ́n awinnya ɖagbeɖagbe elɔ lɛ, bo kpɔ́n lee xɔ ɔ sávɔ gbɔn é.” (Maki 13:1) Nugbǒ ɔ, awinnya e è mɛ̀ tɛmpli ɔ na é ɖé lɛ d’agba tawun bo zɔ́n bɔ tɛmpli ɔ jiwǔ bo lɛ́ nyí nǔ bo na nɔ ayǐ sɔyi. É cí ɖɔ é jiwǔ nugbǒ, enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ: “A ma mɔ xɔ ɖaxó elɔ lɛ à? Awinnya e è dó mɛ̀ ye na ɔ, ɖě sɔ́ na kpó ɖò ɖě jí ǎ; ye bǐ wɛ è na flí gbà.”​—Maki 13:2.

Ee Jezu ɖɔ nǔ enɛ gudo é ɔ, é kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo d’asa Tɔdo Sedlɔn Tɔn ɔ bo fán kpó yì Olivutínsó ɔ jí. Hweɖenu wá sù bɔ é kpodo mɛsɛ́dó tɔn ɛnɛ kpo ɖò finɛ, ye wɛ nyí Piyɛ́ɛ, Andle, Jaki kpo Jaan kpo. Ye hɛn ɔ ye na ɖò finɛ bo na mɔ tɛmpli jiwǔ ɔ sɛ́dó.