Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 124

È Jó Klisu Bɔ È Wlí I

È Jó Klisu Bɔ È Wlí I

MATIE 26:47-56 MAKI 14:43-52 LUKI 22:47-53 JAAN 18:2-12

  • JUDASI JÓ JEZU ÐÒ JIKPÁ Ɔ MƐ

  • PIYƐ́Ɛ KPA TÓ NYA ÐÉ

  • È WLÍ JEZU

Zǎn ko vlɔ ɖó wè zɛ wu tawun. Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ yí gbè bo na sú gankwɛ 30 Judasi bɔ é na jó Jezu. Enɛ wu ɔ, Judasi kplá ahwan wɔbuwɔbu vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ tɔn kpo Falizyɛn lɛ tɔn kpo, bɔ ye tɔ́n Jezu gbé. Ahwangán ɖé zɔn ahwangɔnu Hlɔma tɔn ɖé nu bo xwedó ye.

É ɖò gaàn ɖɔ hwenu e Jezu nya Judasi sín Dindinwayixwe ɔ sín nùɖuɖu tɛnmɛ é ɔ, é dín télélé bo yì vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ gɔ́n. (Jaan 13:27) Ye xò sinsɛnxɔcɔ́tɔ́ yeɖesunɔ tɔn lɛ kplé kaka jɛ kplékplé sɔja ɖé lɛ tɔn jí. Judasi sixu ko kplá ye hɛn yì fí e Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo ɖu Dindinwayixwe ɔ ɖè é jɛ nukɔn. Amɔ̌ dìn ɔ, ahwan ɔ d’asá Tɔdo Sedlɔn Tɔn ɔ bo tunta jikpá ɔ mɛ. Ye hɛn alyannu lɛ, gɔ́ nú zogbɛ́n kpo zohwin lɛ kpo, bo ɖò Jezu ba wɛ baɖabaɖa.

Hwenu e Judasi kplá ahwan ɔ xweyigbe Olivutínsó ɔ jí é ɔ, é kudeji ɖɔ emi tuùn fí e è na mɔ Jezu ɖè é. Ðò aklunɔzán gbla e wá yì é mɛ ɔ, hwenu e Jezu kpo mɛsɛ́dó lɛ kpo nɔ ɖò Betaníi gosin wá yì Jeluzalɛmu wɛ bo nɔ lɛ́ ɖò Jeluzalɛmu gosin wá yì Betaníi wɛ é ɔ, ye nɔ nɔte ɖò jikpá Jɛtisemaníi tɔn mɛ hwɛhwɛ. Amɔ̌ dìn ɔ, zǎn ko kú, bɔ Jezu sixu ko ɖò olivutín lɛ sín yɛ mɛ ɖò jikpá ɔ mɛ. Enɛ wu ɔ, nɛ̌ sɔja ɖěɖee sixu ko nɔ ma mɔ Jezu kpɔ́n lɛ é ka na kpéwú bo tuùn i gbɔn? Bo na dó d’alɔ ye ɔ, Judasi na na xlɛ̌ ɖé ye. É ɖɔ: “Mɛ e un na kisi na ɔ wɛ, mi wlí i, bo kplá ɛ yì, mi ka hɛn ɛ syɛnsyɛn.”​—Maki 14:44.

Ee Judasi kplá ahwan ɔ hɛn yì jikpá ɔ mɛ é ɔ, é mɔ Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo bo dín yì gɔ̌n tɔn tlɔlɔ. “Un dó gbè we Mɛ̌si!” wɛ Judasi ɖɔ, bo kisi nú Jezu kpo wanyiyi kpo. Jezu ka yí gbè n’i ɖɔ: “Wà nǔ e gbé a tɔ́n ɔ.” (Matie 26:49, 50) Jezu ɖɔ nǔ e gbé é tɔ́n é bo ɖɔ: “Judasi, é ma nyí si wɛ a na kí nú Gbɛtɔ́ví ɔ bo dó jó è à?” (Luki 22:48) Jezu sɔ́ ɖɔ xó ɖě nú mɛ e ɖò jijó è wɛ é hú mɔ̌ ǎ.

Dìn ɔ, Jezu sɛ̀ wá zohwin lɛ kpo zogbɛ́n lɛ kpo sín weziza nu bo kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ba wɛ mi ka ɖè?” Ahwan ɔ yí gbè n’i ɖɔ: “Jezu Nazalɛtinu ɔ ba wɛ mǐ ɖè.” Jezu ɖɔ kpo adɔgbigbo kpo ɖɔ: “Nyɛ ɖíe.” (Jaan 18:4, 5) Ðó mɛ lɛ tuùn nǔ e ɖò na jɛ wɛ é ǎ wutu ɔ, ye bǐ j’agɔ yì gudo bo yì j’ayǐ.

Jezu gbɔn yɛkan enɛ mɛ bo hɔn zǎn ɔ mɛ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é lɛ́vɔ kanbyɔ ye ɖɔ mɛ̌ ba wɛ ye ka ɖè à jí. Ee ye lɛ́vɔ ɖɔ “Jezu Nazalɛtinu ɔ ba wɛ mǐ ɖè” é ɔ, é sɔ́ gbè fífá dó ɖɔ nú ye ɖɔ: “Un ko ɖɔ nú mi ɖɔ nyɛ wɛ; enyi nyɛ ba wɛ jɛn mi ɖè hǔn, mi jó mɛ elɔ lɛ dó, bonu ye ni yì.” É tlɛ nyí ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn enɛ mɛ ɔ, Jezu flín nǔ e é ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ emi kún na hɛn mɛ ɖokpo bú ó é. (Jaan 6:39; 17:12) Jezu kpɔ́n mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ jí bɔ ye mɛ ɖebǔ bú “zɛ mɛ e ɖó na bú é wu ǎ,” é wɛ nyí Judasi. (Jaan 18:7-9) Enɛ wu ɔ, é byɔ ɖɔ è ni jó ahwanvu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ dó nú ye ni yì.

Ee sɔja lɛ site bo ja Jezu gɔ́n é ɔ, mɛsɛ́dó lɛ mɔ nǔ e ɖò na jɛ wɛ é. “Aklunɔ, mǐ ni jɛ hwǐ xú mɛ jí à?” wɛ ye kanbyɔ. (Luki 22:49) Cobonu Jezu na na xósin ɔ, Piyɛ́ɛ zán hwǐ wè e ɖò mɛsɛ́dó lɛ sí é ɖokpo. É xú hwǐ ɔ Malukusi e nyí mɛsɛntɔ́ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ tɔn é, bo kpa tó tɔn ɖisi ɔ.

Jezu y’agba tó Malukusi tɔn wu, bɔ tó jɛ tó tɛnmɛ. Enɛ gudo ɔ, é kplɔ́n nǔ titewungbe ɖé mɛ, bo ɖegbe nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Sɔ́ hwǐ towe ɖó tɛn tɔn mɛ. Ðó mɛ e sɔ́ hwǐ dó fun ahwan na ɔ, hwǐ kú wɛ é na kú.” Jezu ɖò gbesisɔmɛ ɖɔ è ni wlí emi, ɖó é tinmɛ ɖɔ: “Nɛ̌ wɛ xó e è ka ko ɖɔ, bo wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɖ’ayǐ ɔ na jɛ gbɔn?” (Matie 26:52, 54) É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Wuvɛ̌ kɔfu e Tɔ́ ɔ ɖɔ nyɛ ni nu ɔ, un na nu ǎ wɛ à?” (Jaan 18:11) Jezu yí gbè nú nǔ e Mawu ba ɖò así tɔn é, kaka jɛ kúdónú.

Jezu kanbyɔ ahwan ɔ ɖɔ: “Ajotɔ́ axansunxo wɛ  un ka nyí, bɔ mi hɛn hwǐ kpodo kpò kpo, bo wá ja wlìwlí mì gbé à? Ayihɔngbe ayihɔngbe wɛ un nɔ ɖò mi tɛntin, bo nɔ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò sinsɛnxɔ mɛ, có mi ka wlí mì ǎ. Loɔ, nǔ enɛ lɛ bǐ jɛ, bonu xó e Mawu ko ɖɔ gbɔn gbeyiɖɔ tɔn lɛ jí, bɔ è wlan dó Mawuxówema mɛ ɔ na dó jɛ.”​—Matie 26:55, 56.

Sɔjahwan lɛ, mɛ e ɖò ye nu é kpo sinsɛnxɔcɔ́tɔ́ Jwifu lɛ tɔn kpo wlí Jezu bo bla ɛ. Mɛsɛ́dó lɛ mɔ mɔ̌ é ɔ, ye hɔn. É ɖò mɔ̌ có, “nyaví dɔnkpɛvu ɖé,” é sixu ko nyí Maki, kpó ɖò ahwan ɔ mɛ bo na mɔ tɛn dó xwedó Jezu. (Maki 14:51) Mɛ lɛ ɖ’ayi nyaví dɔnkpɛvu enɛ wu, bɔ ahwan ɔ tɛnkpɔn bo na wlí i; é sín enɛ wu bɔ é jó avɔ tɔn dó bo hɔn.