Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 88

Huzuhuzu ɖé Wá Tíìn Ðò Nya Dɔkunnɔ ɔ kpo Lazáa kpo Sín Gbɛzán Mɛ

Huzuhuzu ɖé Wá Tíìn Ðò Nya Dɔkunnɔ ɔ kpo Lazáa kpo Sín Gbɛzán Mɛ

LUKI 16:14-31

  • È DÓ LǑ DÓ NYA DƆKUNNƆ Ɔ KPO LAZÁA KPO WU

Jezu ko ɖò nǔ ɖagbeɖagbe kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ wɛ dó dɔkun gbɛmɛ fí tɔn lɛ zinzan wu. Amɔ̌, ahwanvu tɔn lɛ ɖokponɔ wɛ ɖò tó ɖó è wɛ ǎ. Falizyɛn lɛ lɔ ɖò finɛ, bɔ ye lɔ ɖó na hɛn nùkplɔnmɛ Jezu tɔn dó ayi mɛ. Etɛwu? Ðó ye “yí wǎn nú akwɛ” wutu. Ee ye ɖótó nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é ɔ, ye ‘jɛ slamɛ ɖɔ wǔ tɔn jí.’​—Luki 15:2; 16:13, 14.

É ɖò mɔ̌ có, enɛ ka dó xɛsi Jezu ǎ. É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Midɛɛ lɛ wɛ nɔ ɖexlɛ́ ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukúnmɛ ɖɔ emi nyí hwɛjijɔnɔ; loɔ, Mawu tuùn ayi mitɔn. Ðó nǔ e gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ dó mɔ nǔgɛ́n ɔ, nǔ wɛ é nyí bɔ Mawu gbɛ́ wǎn na ɖesu.”​—Luki 16:15.

“Gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ [Falizyɛn lɛ] dó mɔ nǔgɛ́n” sín hwenu línlín ɖíe, amɔ̌, hwe ɔ nu sù lo bɔ ninɔmɛ ɔ na huzu bǐ kpátákpátá. Mɛ̌ ɖěɖee è nɔ mɔ dó mɔ nǔgɛ́n tawun bɔ ye ɖó nǔ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ kàn, bo syɛn ɖò toxóɖiɖɔ linu bo lɛ́ ɖ’acɛ tawun ɖò sinsɛn linu lɛ é ɔ, è na dɔn ye wá dò. Gbɛtɔ́ kpaà ɖěɖee tuùn ɖɔ nùɖé hudo emi ɖò gbigbɔ lixo lɛ é ɔ, è na zé ye d’aga. Jezu xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ huzuhuzu ɖaxó ɖé ɖò tíntíìn wɛ, bo ɖɔ:

“Nǔ e Mɔyizi sɛ́n ɔ zɔ́n lɛ kpodo nǔ e gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ɖɔ lɛ kpan wɛ ɖò te kaka bɔ Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́] ɔ wá; bɛ́sín hwenu e é wá ɔ, mɛ lɛ jɛ Wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó axɔsuɖuɖu Mawu tɔn wu ɔ jla mɛ lɛ jí; bɔ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ ɖò gǎn dó wɛ, bo na byɔ axɔsuɖuɖu Mawu tɔn mɛ. Jinukúnsin kpodo ayikúngban kpan na vɔ ɔ, é na bɔkun hú wekwín kpɛví ɖokpo géé ni hwe sín sɛ́n ɔ mɛ.” (Luki 3:18; 16:16, 17) Nɛ̌ xó Jezu tɔn lɛ ka xlɛ́ ɖɔ huzuhuzu ɖé ɖò tíntíìn wɛ gbɔn?

Sinsɛngán Jwifu lɛ nɔ yigo bo nɔ ɖɔ ɖɔ emi nɔ tɛ́ dó Mɔyizi Sɛ́n ɔ wu. Flín ɖɔ hwenu e Jezu hun nukún nú nya ɖé ɖò Jeluzalɛmu é ɔ, Falizyɛn lɛ ɖɔ kpo goyiyi kpo ɖɔ: “Ahwanvu Mɔyizi tɔn wɛ mǐ nyí. Mǐdɛɛ lɛ tuùn ɖɔ Mɔyizi wɛ Mawu ɖɔ xó na.” (Jaan 9:13, 28, 29) Linlin e wu Mawu gbɔn Mɔyizi jí bo na Sɛ́n ɔ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é na kplá mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ bɔ ye na tuùn Mɛsiya ɔ, é wɛ nyí Jezu. Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ɖɔ ɖɔ Jezu wɛ nyí Lɛngbɔví Mawu tɔn. (Jaan 1:29-34) Bɛ́sín sinsɛnzɔ́ Jaan tɔn jí ɔ, Jwifu mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ, ɖò taji ɔ, wamamɔnɔ lɛ ko ɖò xó sè dó “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn” wu wɛ. Nugbǒ ɔ, “Wɛnɖagbe” ɖé tíìn nú mɛ ɖěɖee jló na nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín toví bo na ɖu vivǐ tɔn lɛ é bǐ.

Mɔyizi Sɛ́n ɔ na gɔn jijɛ jlɔ́ ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, é na kplá mɛ bɔ é na tuùn Mɛsiya ɔ. Hú mɔ̌ ɔ, Sɛ́n ɔ ko ɖò azɔ̌ tɔn wá kpé wɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Sɛ́n ɔ na gbè ɖɔ è ni gbɛ́ asì ɖò ali vovo nu, amɔ̌ dìn ɔ, Jezu tinmɛ ɖɔ “mɛɖebǔ gbɛ́ asì tɔn, bo da ɖevo hǔn, aga wɛ é lɛ̀; mɛ e ka da nyɔnu e asú tɔn nya ɔ, aga wɛ é lɔ lɛ̀.” (Luki 16:18) Kpɔ́n lee xó enɛ na ko dó xomɛsin xomɛ nú Falizyɛn enɛ lɛ e nɔ ba na ɖè sɛ́n tɔ́n dó nǔ bǐ wu lɛ é sɔ́ é!

 Jezu dó lǒ ɖé dìn bo dó tɛɖɛ̌ lee huzuhuzu e ɖò tíntíìn wɛ é syɛn sɔ́ é jí. É ɖɔ xó dó nya wè wu; ninɔmɛ ye mɛ wè lɛ tɔn ɖyɔ ajijimɛ. Hwenu e a na ɖò lǒ ɔ xà wɛ é ɔ, hɛn dó ayi mɛ ɖɔ Falizyɛn e yí wǎn nú akwɛ bɔ gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ ye dó mɔ nǔgɛ́n lɛ é lɔ ɖò tó ɖó Jezu wɛ.

Jezu ɖɔ: “Nya dɔkunnɔ ɖé tíìn, bo nɔ dó akwɛnúvɔ vɔvɔ ɖagbeɖagbe lɛ, bo nɔ ɖò acɔ́ mɛ hwebǐnu, lobo nɔ ɖò agɔ̌ ɖu wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe. Wamamɔnɔ ɖé mɔ̌ ka tíìn, bɔ è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Lazáa, bɔ akpà kpé wutu tɔn bǐ, bɔ é nɔ ɖò ayimlɔmlɔ ɖò dɔkunnɔ ɔ sín hɔntogbo kpá. É nɔ ba ɖɔ emi ló kó mɔ nǔ e nɔ hlɛ́n kɔn nyì ayǐ hwenu e dɔkunnɔ ɔ ɖò nǔ ɖu wɛ é; avun lɛ nɔ wá ɖíɖɔ́ akpà tɔn lɛ mɛ.”​—Luki 16:19-21.

Falizyɛn lɛ yí wǎn nú akwɛ, enɛ wu ɔ, è na lɛ́ xò nǔ kpɔ́n dó mɛ e nyí “nya dɔkunnɔ” ɖò lǒ Jezu tɔn mɛ é wu wɛ à? Sinsɛngán Jwifu enɛ lɛ lɛ́ yí wǎn nú akwɛnúvɔ dido bo nɔ va yeɖée bǐ. Gbɔn vo nú nǔ ɖebǔ e ye sixu ɖó kàn lɛ é ɔ, é lɛ́ cí ɖɔ ye nɔ lɛ́ ɖu vivǐ wǔjɔmɛ gègě ɖevo lɛ kpo ali ɖevo e hun nú ye lɛ é kpo tɔn ɖɔhun. Nugbǒ ɔ, sɔ́ e è sɔ́ ye jlɛ́ dó nya e ɖò axɔsuwu mɛ é wu é xlɛ́ wǔjɔmɛ sín tɛn e mɛ ye ɖè é, bɔ avɔ wewé tete ɔ ɖè nǔjlɔjlɔwiwa zɛ xwé wu yetɔn xlɛ́.​—Daniyɛli 5:7.

Nɛ̌ sinsɛngán dɔkunnɔ, goyitɔ́ enɛ lɛ ka nɔ mɔ gbɛtɔ́ kpaà ɖěɖee nyí wamamɔnɔ lɛ é gbɔn? Ye nɔ dovɛ̌ nú ye bo nɔ kpɔ́n ye dó mɔ ‛am  ha·’aʹrets alǒ gbɛtɔ́ kɔ́mɛ tɔn ɖěɖee ma tuùn Sɛ́n ɔ ǎ, bɔ è ma ka ɖó na lɛ́ kplɔ́n ye ǎ lɛ é. (Jaan 7:49) Enɛ xlɛ́ ninɔmɛ ‘wamamɔnɔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Lazáa,’ bɔ é tlɛ nɔ ba ɖɔ emi ló kó mɔ “nǔ e nɔ hlɛ́n kɔn nyì ayǐ hwenu e dɔkunnɔ ɔ ɖò nǔ ɖu wɛ é” tɔn. Ye nɔ dovɛ̌ nú gbɛtɔ́ kpaà lɛ cí ɖɔ ye ɖò azɔn jɛ wɛ ɖò gbigbɔ lixo, lee akpà kpé Lazáa wu bǐ gbɔn é ɖɔhun.

Ninɔmɛ blawu enɛ nɔ ayǐ nú hwenu ɖé, amɔ̌, Jezu tuùn ɖɔ hwenu sù lo, bɔ huzuhuzu ɖaxó ɖé na wá nú mɛ ɖěɖee cí nya dɔkunnɔ ɔ kpo Lazáa kpo ɖɔhun lɛ é lo.

HUZUHUZU E WÁ NYA DƆKUNNƆ Ɔ KPO LAZÁA KPO SÍN GBƐZÁN MƐ É

Jezu lɛ́ tinmɛ huzuhuzu enɛ e wá ajijimɛ é yí nukɔn. É ɖɔ: “Wamamɔnɔ ɔ wá kú, bɔ wɛnsagun Mawu tɔn lɛ zé è yì Ablaxamu kpá; dɔkunnɔ ɔ lɔ wá kú, bɔ è ɖi i. Hwenu e dɔkunnɔ ɔ ɖò kútomɛ, bo ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɖesu ɔ, é zé ta yì jǐ, bo mɔ Ablaxamu sɛ́dó, bɔ Lazáa ɖò akɔ́n tɔn mɛ.”​—Luki 16:22, 23.

Mɛ ɖěɖee ɖò tó ɖó Jezu wɛ lɛ é tuùn ɖɔ Ablaxamu ko kú xóxó bo ɖò Yɔdo mɛ. Biblu ka ɖɔ nyí wɛn ɖɔ mɛɖebǔ kún sixu ɖò Yɔdo alǒ Ceɔlu mɛ bo mɔ nǔ alǒ ɖɔ xó ó, kaka jɛ Ablaxamu jí. (Nùnywɛtɔ́xó 9:5, 10) Enɛ wu ɔ, etɛ ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè ɖò lǒ enɛ mɛ, bɔ sinsɛngán enɛ lɛ sixu lin? Etɛ na ɖɔ wɛ é ka sixu ko ɖè dó gbɛtɔ́ kpaà lɛ kpodo sinsɛngán ɖěɖee yí wǎn nú akwɛ lɛ é kpo wu?

Zaanɖé dìn jɛn Jezu ɖɔ xó dó huzuhuzu ɖé wu bo ɖɔ ɖɔ ‘nǔ e Mɔyizi sɛ́n ɔ zɔ́n lɛ kpodo nǔ e gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ɖɔ lɛ kpan wɛ ɖò te kaka bɔ Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ wá; bɔ bɛ́sín hwenu e é wá ɔ, mɛ lɛ jɛ Wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó axɔsuɖuɖu Mawu tɔn wu ɔ jla mɛ lɛ jí.’ Enɛ wu ɔ, Mawuxóɖiɖɔ Jaan kpo Jezu Klisu tɔn kpo wɛ zɔ́n bɔ Lazáa kpo nya dɔkunnɔ ɔ kpo kú ɖò ninɔmɛ yetɔn ɖ’ayǐ tɔn ɔ mɛ, bɔ ye ɖó ninɔmɛ yɔyɔ̌ ɖevo ɖò Mawu nukɔn dìn.

Ðò taji ɔ, mɛ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ lɛ é alǒ wamamɔnɔ lɛ wɛ kú adɔ ɖò gbigbɔ lixo nú hwenu gègě. Amɔ̌, è ɖò alɔ dó ye wɛ, bɔ ye ɖò wɛn e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ é yí wɛ; Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ wɛ dó ye jɛ nukɔn, bɔ Jezu wá jɛ túnú tɔn. Ð’ayǐ ɔ, ‘nǔ ɖěɖee hlɛ́n kɔn nyì ayǐ sín tavo gbigbɔ mɛ tɔn’ sinsɛngán lɛ tɔn jí lɛ é kɛɖɛ jɛn ye nɔ ɖu. Dìn ɔ, è ɖò nugbǒ taji e ɖò Biblu mɛ lɛ é kplɔ́n ye wɛ, ɖò taji ɔ, nùjiwǔ e tinmɛ nú ye wɛ Jezu ɖè lɛ é. É cí ɖɔ ye ɖò tɛn wǔjɔmɛ tɔn ɖé mɛ dìn ɖò Jehovah Mawu sín nukɔn ɖɔhun.

Amɔ̌, dɔkunnɔ lɛ kpo sinsɛngán nukúnɖeji lɛ kpo gbɛ́ ɖɔ emi kún na yí wɛn e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ, bɔ Jaan jla bɔ Jezu wá ɖò jijla wɛ é ó. (Matie 3:1, 2; 4:17) Enɛ wu ɔ, wɛn enɛ e ɖò  hwɛɖónúmɛ Mawu tɔn syɛnsyɛn e ɖò nukɔn ja é xó ɖɔ wɛ é dó xomɛsin nú ye, alǒ ɖó wuvɛ̌ nú ye. (Matie 3:7-12) Enyi Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ko ɖó wɛn Mawu tɔn enɛ jijla te wɛ ɔ, é na víví nú sinsɛngán enɛ lɛ e yí wǎn nú akwɛ é. Sinsɛngán enɛ lɛ cí nya dɔkunnɔ e xó lǒ ɔ ɖɔ é ɖɔhun, ye ɖɔ: “Daa Ablaxamu, kú nǔblawu ce, bo sɛ́ Lazáa dó, ni sɔ́ alɔvínu tɔn dó sìn mɛ, bo wá fá ɖɛ̌ ta nú mì, ɖó un ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɖesu ɖò zo elɔ mɛ.”​—Luki 16:24.

Amɔ̌, nǔ nyí mɔ̌ ǎ. Gègě sinsɛngán enɛ lɛ tɔn na huzu ǎ. Ye gbɛ́ ɖɔ emi kún na “xwedó nǔ e Mɔyizi kpodo gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ kpan wlan lɛ” é ó, nùwlanwlan enɛ lɛ ka ɖó na ko d’alɔ ye bɔ ye na yí gbè ɖɔ Jezu nyí Mɛsiya Mawu tɔn bo lɛ́ nyí Axɔsu nú wɛ. (Luki 16:29, 31; Galatinu lɛ 3:24) Ye ka sɔ́ lɛ sɔ́ yeɖée hwe bo jó yeɖée dó, bonu wamamɔnɔ enɛ lɛ e yí Jezu, bɔ nǔ yetɔn nyɔ́ Mawu nukúnmɛ lɛ é sín xó na ɖu ɖò ye jí ǎ. Ahwanvu Jezu tɔn lɛ sixu sɔ́ nugbǒ ɔ sà alǒ ɖè hlɔnhlɔn tɔn kpò, bo na mɔ tɛn dó nyɔ́ ɖò sinsɛngán lɛ sí alǒ bo na dó hɛn xomɛ hun ye ǎ. Ðò lǒ Jezu tɔn mɛ ɔ, é ɖè nugbǒ enɛ xlɛ́ ɖò xó e “Daa Ablaxamu” ɖɔ nú nya dɔkunnɔ ɔ é mɛ:

“Vǐ ce, flín ɖɔ ɖagbe e nyí towe ɔ, a ko mɔ yí ɖò gbɛ̀ towe hwenu. Lazáa ɔ, ya wɛ éyɛ ka jì, bɔ dìn ɔ, é vo ɖò fí, bɔ hwɛ ka ɖò ya jì wɛ. Enɛ ɔ kɛɖɛ wu wɛ ǎ; dò gɔngɔn ɖé ɖò mǐ kpodo mi kpan tɛntin, bɔ mɛɖé jló na gosin fí yì dɔ̌n ɔ, é na kpéwú ǎ; mɛɖé ka sigǎn gosin dɔ̌n wá mǐ gɔ̌n ǎ.”​—Luki 16:25, 26.

Kpɔ́n lee huzuhuzu enɛ e wá ajijimɛ é nyɔ́ bo sɔgbe sɔ é! Ninɔmɛ sinsɛngán goyitɔ́ lɛ tɔn wá gbɔn vo bǐ sésé nú ninɔmɛ mɛɖesɔhwetɔ́ ɖěɖee yí gbè bo dó kɔ agban Jezu tɔn mɛ, bɔ è wá fá kɔ nú ye, bo lɛ́ na nùɖuɖu ye ɖò gbigbɔ lixo lɛ é tɔn. (Matie 11:28-30) Huzuhuzu enɛ tlɛ na lɛ́ jɛ wě hugǎn ɖò sun yɔywɛ ɖé gudo, hwenu e akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ na jɛ akɔjijɛ Sɛ́n ɔ tɛnmɛ é. (Jelemíi 31:31-33; Kolosinu lɛ 2:14; Eblée lɛ 8:7-13) Hwenu e Mawu kɔn gbigbɔ mímɛ́ dó mɛ lɛ jí ɖò Pantekotu 33 H.M. é ɔ, é wá jɛ wě gannaganna ɖɔ ahwanvu Jezu tɔn lɛ sín nǔ wɛ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ, é kún nyí Falizyɛn lɛ tɔn ó.