Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 123

Jezu Xoɖɛ Hwenu E É Ðò Aluwɛ Ðaxó ɖé Mɛ É

Jezu Xoɖɛ Hwenu E É Ðò Aluwɛ Ðaxó ɖé Mɛ É

MATIE 26:30, 36-46 MAKI 14:26, 32-42 LUKI 22:39-46 JAAN 18:1

  • JEZU ÐÒ JIKPÁ JƐTISEMANÍI TƆN MƐ

  • DƐ̌N E JƐ WƐ É ÐÈ É CÍ HUN ÐƆHUN

Jezu xoɖɛ fó xá mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ. Enɛ gudo ɔ, “ye jì xwè ɔ sín han lɛ, bo ɖido Olivutínsó ɔ jí.” (Maki 14:26) Ye tunta jikpá Jɛtisemaníi tɔn mɛ ɖò zǎnzǎnhweji, fí e Jezu ko ɖó aca bo nɔ yì é.

Ee ye wá fí ɖagbeɖagbe enɛ e ɖò olivutín lɛ tɛntin é ɔ, Jezu jó mɛsɛ́dó lɛ tantɔn dó. Vlafo ye na ko cí jikpá ɔ sín ali nu, ɖó é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi jinjɔn fí, bonu ma yì dɔ̌n bo yì xoɖɛ bo wá.” Jezu kplá mɛsɛ́dó lɛ atɔn, Piyɛ́ɛ, Jaki kpo Jaan kpo, bɔ ye sɛyi nukɔn ɖò jikpá ɔ mɛ. Ado jɛ huhu i jí tawun bɔ é ɖɔ nú ye mɛ atɔn lɛ ɖɔ: “Aluwɛ e nɔ dɔn mɛ yì kú é mɛ wɛ un ɖè; mi nɔ fí, bo nɔ wunzɛn xá mì.”​—Matie 26:36-38.

Jezu sɛyi zɔ nú ye kpɛɖé, bo “xwè agbɔnnúsú dò, bo jɛ ɖɛ xò jí.” Etɛ jí xoɖɛ dó wɛ é ka ɖè sɛ́dó Mawu ɖò hwenu syɛnsyɛn enɛ? É xoɖɛ bo ɖɔ: “Tɔ́ ce vívɛ́ná, nǔ ɖebǔ gló we ǎ; sɛ̀ wuvɛ̌ kɔfu elɔ dó zɔ nú mì; amɔ̌ ni ma nyí jlǒ cé ó, loɔ, ni nyí jlǒ towe.” (Maki 14:35, 36) Ani ɖɔ wɛ é ka ɖè? Hinhɔn wɛ é ɖè nú Gbɛxɔnumɛzɔ́ tɔn à? Eǒ!

Sín jixwé ɔ, Jezu ko mɔ lee mɛ e Hlɔmanu lɛ nɔ hu é nɔ sè wuvɛ̌ gbɔn é. Dìn e é nyí gbɛtɔ́, bo sixu kú nǔblawu nú mɛ bo lɛ́ sè wuvɛ̌ ɖò lanmɛ é ɔ, nǔ e ɖò te kpɔ́n ɛ é jí wɛ ayi tɔn ɖè ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ɖò taji hú mɔ̌ ɔ, é ɖò kúsukpɔ xò wɛ ɖó é mɔ ɖɔ kú e emi na kú adakaxotɔ́ baɖabaɖa ɖé ɖɔhun é sixu kɔn cí dó Tɔ́ emitɔn sín nyikɔ wu. Ðò ganxixo yɔywɛ ɖé mɛ dìn ɔ, è na xwè é nyì atín wu mɛ e nyla nu dó Mawu wu é ɖé ɖɔhun.

Ee Jezu xoɖɛ nú táan ɖé gudo é ɔ, é lɛkɔ wá bo mɔ mɛsɛ́dó atɔn lɛ bɔ ye ɖò amlɔ dɔ́ wɛ. É ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Mi sixu nɔ wunzɛn xá mì nú ganxixo ɖokpo vɔ́vɔ́ ǎ? Mi nɔ wunzɛn bo xoɖɛ, bo ma wá jɛ tɛnkpɔn mɛ ó.” Jezu mɔ ɖɔ mɛsɛ́dó lɛ lɔmɔ̌ ɖò adohuhu jí, bɔ zǎn ka ko lɛ́ sɛyi. É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Gbɛtɔ́ ɖó jlǒ ɖagbe, agbaza tɔn ka ɖó gǎn ɖé ǎ.”​—Matie 26:40, 41.

Enɛ gudo ɔ, Jezu lɛ́vɔ yì azɔn wegɔ ɔ bo byɔ Mawu ɖɔ é ni bló bonu “wuvɛ̌ kɔfu elɔ” ni dín emi wu. Ee é lɛkɔ wá é ɔ, é lɛ́ mɔ mɛsɛ́dó atɔn lɛ ɖò amlɔ mɛ, hwenu e ye ɖó na ɖò ɖɛ xò wɛ ɖɔ emi ni ma jɛ tɛnkpɔn mɛ ó é. Hwenu e Jezu ɖɔ xó nú ye é ɔ, “ye sɔ́ tuùn nǔ e ye na ɖɔ n’i ɔ ǎ.” (Maki 14:40) Jezu lɛ́vɔ yì azɔn atɔngɔ ɔ, bo jɛkpo bo xoɖɛ.

Cí e kú Jezu tɔn ɖi adakaxotɔ́ ɖé ɖɔhun na kɔn dó Tɔ́ tɔn sín nyikɔ wu é ɖò ayi mɛ ɖu n’i wɛ tawun. Amɔ̌, Jehovah ɖò ɖɛ e xò wɛ Vǐ tɔn ɖè é sè wɛ, bɔ é jɛ hweɖenu é ɔ, é sɛ́ wɛnsagun ɖokpo dó b’ɛ wá dó wusyɛn lanmɛ n’i. É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖó vosisa nú Tɔ́ tɔn te ǎ, loɔ, é kpó “ɖò ɖɛ xò wɛ syɛnsyɛn.” Wuvɛ̌ e sè wɛ é ɖè ɖò lanmɛ é syɛn tawun. Agban ɖaxó ɖé wɛ nyí enɛ bo ɖò kɔ jí nú Jezu à cé? Gbɛ̀ mavɔmavɔ éɖesunɔ  tɔn kpo gbɛtɔ́ nùɖitɔ́ lɛ tɔn kpo wɛ ɖò atɛ jí. Nugbǒ ɔ, “dɛ̌n e jɛ wɛ é ɖè ɔ cí hun ɖɔhun, bo nɔ kun kɔn nyì ayǐ.”​—Luki 22:44.

Hwenu e Jezu lɛkɔ wá mɛsɛ́dó tɔn lɛ gɔ́n azɔn atɔngɔ ɔ é ɔ, é lɛ́vɔ mɔ ye bɔ ye ɖò amlɔ dɔ́ wɛ. É ɖɔ: “Mi lɛ́ kpó ɖò amlɔ dɔ́ wɛ, bo ɖò gbigbɔjɛ wɛ à? Gan e mɛ è na jó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ nyì hwɛhutɔ́ lɛ sín alɔ mɛ ɔ ɖíe ko xò è. Mi bo site nú mǐ na yì. Mi kpɔ́n! Mɛ e ɖò sísɔ́ mì jó wɛ ɔ ɖíe ko sɛya è.”​—Matie 26:45, 46.