Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

WEMATA 47

Ðyɔvivu ɖé Fɔ́n Sín Kú!

Ðyɔvivu ɖé Fɔ́n Sín Kú!

MATIE 9:18, 23-26 MAKI 5:22-24, 35-43 LUKI 8:40-42, 49-56

  • JEZU FƆ́N ÐYƆVIVU JAYILƆSI TƆN SÍN KÚ

Jayilɔsi mɔ bɔ Jezu gbɔ azɔn nú nawe e ɖò hun ɖi wɛ é. É mɔ ɖɔ ‘ɖyɔvivu emitɔn ko ɖò kúdónú’ có, é ɖò wɛn ɖɔ Jezu hɛn ɔ é na d’alɔ ɛ. (Maki 5:23) Ðyɔvivu ɔ ka na sixu mɔ alɔdo ɔ dóó à?

Hwenu e Jezu kpó ɖò xó ɖɔ xá nawe e é gbɔ azɔn na é wɛ é ɔ, sunnu ɖé lɛ gosin Jayilɔsi xwé bo ɖɔ nú Jayilɔsi ɖɔ: “Vǐ towe ko kú”! Ye ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Etɛ sín tagba wɛ a na lɛ́ dó nú mɛ̌si ɔ?”​—Maki 5:35.

Wɛn enɛ gbà hǔn dó nú mɛ à cé? Dawe enɛ e mɛ bǐ nɔ ɖó sísí ɖaxó na é sɔ́ ɖó alɔdo ɖebǔ dìn ǎ. Ðyɔvivu tɔn ɖokpo géé ɔ kú. É ɖò mɔ̌ có, Jezu wlí tó xó e ɖɔ wɛ ye ɖè nɛ lɛ ɖebǔ wu ǎ, lobo lilɛ kpannukɔn Jayilɔsi bo na akɔnkpinkpan ɛ ɖɔ: “Ma ɖi xɛsi ó, vɛ̌ ko ɖi nǔ kpowun.”​—Maki 5:36.

Enɛ gudo ɔ, Jezu xwedó Jayilɔsi yì xwé tɔn gbè. Ye jɛ finɛ é ɔ, ye sè zingidi ɖaxó ɖé. Mɛ e kplé ɖò finɛ lɛ é ɖò avǐ ya wɛ, ɖò xó sú wɛ, bo ɖò alě na wɛ. Jezu byɔ xwé ɔ gbè bo ɖɔ xó elɔ e kpaca mɛ é: “Vǐ ɔ ma ka kú nɛ! Amlɔ dɔ́ wɛ é ɖè.” (Maki 5:39) Mɛ lɛ sè mɔ̌ é ɔ, ye ko Jezu. Ye tuùn ɖɔ vǐ ɔ kú nugbǒ nugbǒ. Amɔ̌, Jezu na zán hlɔnhlɔn e Mawu na ɛ lɛ é bo dó xlɛ́ ɖɔ è hɛn ɔ è na fɔ́n mɛ e lɛ é, lee è sixu fɔ́n ye sín sɛnmlɔ mɛ gbɔn é ɖɔhun.

Jezu nya mɛ lɛ bǐ tɔ́n bo jó Piyɛ́ɛ, Jaki, Jaan kpo mɛjitɔ́ ɖyɔvivu e kú é tɔn lɛ kpo dó. Jezu kplá mɛ atɔ́ɔ́n enɛ lɛ dó éɖée jí bɔ ye byɔ xɔ e mɛ è sɔ́ vǐ ɔ mlɔ́ é. É hɛn alɔ tɔn bo ɖɔ: “‘Talita, kúmi.’ (Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ: ‘Ðyɔvǐ un ɖegbe nú we; site.’)” (Maki 5:41) Azɔn ɖokpo ɔ, é site bo jɛ zɔnlin ɖi jí. Hwenu e Jayilɔsi kpo asì tɔn kpo mɔ mɔ̌ é ɔ, kpɔ́n lee xomɛ na ko hun ye sɔ́ é! Bo na dó na kúnnuɖenú gɔ́ na ɖɔ ɖyɔvivu ɔ ɖò gbɛ̀ nugbǒ ɔ, Jezu ɖɔ ye ni na nùɖuɖu i.

Ðò ninɔmɛ ɖevo lɛ mɛ wá yì ɔ, Jezu gbɛ́ nú mɛ e é gbɔ azɔn na lɛ é ɖɔ ye ni ma jla nǔ e emi bló nú ye é ó; mɔ̌ wɛ é lɛ́ ɖɔ nú mɛjitɔ́ elɔ lɛ dìn. Amɔ̌, mɛjitɔ́ enɛ lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo e ɖò awǎjijɛ mɛ é jla xó ɔ gbɔn “gbě nɛ ɔ bǐ jí.” (Matie 9:26) Enyi towe wɛ bonu a mɔ mɛvívɛ́ towe ɖé nú é fɔ́n sín kú ɔ, a na jla kpodo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo à cé? Azɔn wegɔ e Jezu fɔ́n mɛ sín kú é nɛ.