Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 136

Ðò Galilée Xù ɔ Tó

Ðò Galilée Xù ɔ Tó

JAAN 21:1-25

  • JEZU WÁ TƆ́N ÐÒ GALILÉE XÙ Ɔ TÓ

  • PIYƐ́Ɛ KPO MƐ ÐEVO LƐ KPO NA NA NÙÐUÐU LƐNGBƆ̌ LƐ

Gbadanu gudo tɔn e Jezu nɔ kpɔ́ xá ahwanvu tɔn lɛ cobo kú é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Hwenu e Mawu na fɔ́n mì sín kú gudo ɔ, un na jɛ nukɔn nú mi yì Galilée.” (Matie 26:32; 28:7, 10) Dìn ɔ, ahwanvu tɔn lɛ gègě yì dɔ̌n. Amɔ̌, etɛ ye ka na wà ɖò Galilée?

É wá sù hweɖenu bɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ayizɛ́n ɖɔ: “Un na yì tɔ̀ jí, bo na yì nyì ɖɔ.” Mɛsɛ́dó ayizɛ́n lɛ bǐ yí gbè n’i ɖɔ: “Mǐ lɔmɔ̌ na xwedó we yì.” (Jaan 21:3) Ye wlí nǔ ɖebǔ ɖò zǎn ɔ blebu mɛ ǎ. Ee ayǐ ɖò kinkɛn wɛ é ɔ, Jezu wá tɔ́n ɖò tɔ̀ ɔ tó, amɔ̌ ye tuùn mɛ e wɛ é ǎ. Jezu ylɔ ye bo ɖɔ: “Vǐ ce lɛ mi; mi mɔ nùɖé wlí à?” Ye yí gbè n’i ɖɔ: “Eǒ!” Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi bo nyì ɖɔ ɔ dó ɖisixwé nú tɔjihun ɔ, enɛ ɔ mi na mɔ hweví wlí.” (Jaan 21:5, 6) Ye wlí hweví kaka bo tlɛ sixu dɔn ɖɔ yetɔn tɔ́n ǎ.

Jaan ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Aklunɔ wɛ!” (Jaan 21:7) Piyɛ́ɛ yawu sɔ́ awu tɔn sìn dó alin, ɖó é dó hwenu e é ɖò ɖɔ nyì wɛ é ǎ. É lɔ́n jɛ tɔ̀ ɔ mɛ, bo lin tɔ̀ nú mɛtlu 100 mɔ̌ bo wá agě. Mɛ ɖě lɛ e ɖò tɔjihun ɔ mɛ é lɔ jɛ gudo tɔn dɛ̌dɛ̌, bo dɔn ɖɔ e mɛ hweví gɔ́ é tɔ́n.

Ee ye wá agě é ɔ, ye mɔ “myɔkán, bɔ è ɖò hweví hi ɖ’eji wɛ.” Jezu ɖɔ: “Mi fɔ hweví e mi wlí dìn lɛ ɖě wá.” Piyɛ́ɛ ɖè hweví ɖé lɛ tɔ́n sín ɖɔ e mɛ hweví kloklo 153 ɖè é! Jezu ɖɔ: “Mi wá ɖu nǔ.” Ye ɖě gla bo kàn “mɛ e é nyí ɔ” byɔ ɛ ǎ, ɖó ye mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Jezu wɛ. (Jaan 21:9-12) Azɔn atɔngɔ ɔ nɛ ahwanvu tɔn lɛ kplé ɖó kpɔ́ bɔ é ɖò éɖée sɔ́ xlɛ́ ye wɛ nɛ.

Jezu na wɔxúxú kpo hweví ɖé lɛ kpo ye mɛ ɖokpo ɖokpo bonu ye na ɖu. Enɛ gudo ɔ, é cí ɖɔ é kpɔ́n hweví lɛ ɖɔhun, bo wá kanbyɔ ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ Jaan ví! A yí wǎn nú mì hú [‘nǔ elɔ lɛ,’ NW] . . . à?” Piyɛ́ɛ ka sɔ́ éɖée jó nú hwehuhuzɔ́ ɔ hugǎn azɔ̌ e Jezu zɔ́n ɛ é wɛ à? Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Ɛɛn Aklunɔ; a tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.” Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǎ nùɖuɖu lɛngbɔví ce lɛ!”—Jaan 21:15.

Jezu lɛ́vɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ Jaan ví, a yí wǎn nú mì ganji à?” Piyɛ́ɛ sixu ko flú ɖ’ayi mɛ, bo na xósin kpo ayi bǐ kpo ɖɔ: “Ɛɛn Aklunɔ, a tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.” Jezu lɛ́ na xósin ɖě ɔ ɖɔhun: “Kpé nukún dó lɛngbɔ̌ ce lɛ wu.”—Jaan 21:16.

Azɔn atɔngɔ ɔ, Jezu lɛ́ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ Jaan ví, a yí wǎn nú mì à?” Dìn ɔ, Piyɛ́ɛ sixu ko ɖò kinkanbyɔ éɖée wɛ ɖɔ nǔ xò kpɔ́n dó gbejininɔ emitɔn wu wɛ Jezu ka ɖè à jí. Piyɛ́ɛ ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Aklunɔ, a tuùn nǔ bǐ; a tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.” Jezu lɛ́vɔ tɛɖɛ̌ nǔ e Piyɛ́ɛ ɖó na wà é jí, bo ɖɔ: “Nǎ nùɖuɖu lɛngbɔ̌ ce lɛ.” (Jaan 21:17) Nugbǒ ɔ, mɛ ɖěɖee nyí nukúnkpénuwutɔ́ lɛ é ɖó na wà devizɔ́ nú mɛ ɖěɖee Mawu dɔn wá kpó tɔn mɛ lɛ é.

È bla Jezu bo hu i ɖó é wà azɔ̌ e Mawu zɔ́n ɛ é wutu. É ɖexlɛ́ dìn ɖɔ nǔ mɔhun wɛ na gbò Piyɛ́ɛ. Jezu ɖɔ: “Hwenu e a ɖò dɔnkpɛ mɛ ɔ, hwiɖesu wɛ nɔ sìn gǒjiblanú towe, bo nɔ yì fí e jló we ɔ bǐ; amɔ̌, hwenu e a na wá kpò nyɔɖaxo ɔ, a na dlɛn alɔ towe lɛ, bɔ mɛ ɖevo na sìn gǒjiblanú nú we, bo na dɔn we gbɔn fí e a ma jló ǎ é.” É ɖò mɔ̌ có, Jezu byɔ ɛ ɖɔ: “Xwedó mì.”—Jaan 21:18, 19.

Piyɛ́ɛ mɔ mɛsɛ́dó Jaan bo kanbyɔ ɖɔ: “Aklunɔ, mɛ elɔ ka ló? Etɛ ka na jɛ dó éyɛ jí?” Nugbǒ ɔ, sɔgudo tɛ ka ɖò te kpɔ́n mɛsɛ́dó e Jezu yí wǎn na hugǎn é? Jezu yí gbè ɖɔ: “Enyi un jló ɖɔ éyɛ ni nɔ ayǐ kaka bonu ma lɛkɔ wá ɔ, ani wɛ kàn we ɖ’emɛ?” (Jaan 21:21-23) Piyɛ́ɛ ɖó na xwedó Jezu ma kpɔ́n nǔ e wà wɛ mɛ ɖevo lɛ ɖè é. É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖò ɖiɖexlɛ́ wɛ ɖɔ Jaan na dɔ́ji hú mɛsɛ́dó ɖě lɛ, bɔ è na xlɛ́ ɛ kɔlilɛ wá emitɔn ɖò hlɔnhlɔn Axɔsuɖuto tɔn mɛ ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ.

É ɖò gaàn ɖɔ nǔ ɖevo lɛ tíìn bɔ Jezu bló bɔ wema ɖebǔ sixu hɛn ǎ.