Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 85

Awǎjijɛ Dó Hwɛhutɔ́ E Lɛkɔ É Tamɛ

Awǎjijɛ Dó Hwɛhutɔ́ E Lɛkɔ É Tamɛ

LUKI 15:1-10

  • LǑ E È DÓ DÓ LƐNGBƆ̌ KPO GANKWƐ KPO E BÚ É WU É

  • WƐNSAGUN E ÐÒ JIXWÉ LƐ É NƆ J’AWǍ

Azɔn gègě wɛ Jezu tɛɖɛ̌ lee mɛɖesɔhwe xɔ akwɛ sɔ́ é jí ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn hwenu. (Luki 14:8-11) É jló ɖesu bo na mɔ sunnu kpo nyɔnu kpo ɖěɖee jló na sɛ̀n Mawu ɖò mɛɖesɔhwe mɛ lɛ é. Kaka jɛ dìn ɔ, è sixu kpó ɖò ye mɛ ɖé lɛ tuùn ɖi hwɛhutɔ́ wɛ.

Falizyɛn lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo ɖó ayi wu ɖɔ gbɛtɔ́ enɛ lɛ e emi nɔ mɔ dó mɔ mɛmaɖótaɖé lɛ é nɔ sɛya Jezu bo nɔ ɖótó wɛn tɔn. Ye hlun nǔ ɖɔ bo ɖɔ: “Nya elɔ nɔ yí gbɛnyanyazántɔ́ lɛ ganji, bo nɔ ɖu nǔ xá ye.” (Luki 15:2) Falizyɛn lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo nɔ mɔ ɖɔ emi hugǎn gbɛtɔ́ kpaà lɛ bo nɔ wà nǔ xá ye ɖi kɔgudu e nɔ tɛ́ dó afɔ yetɔn lɛ wu é ɖɔhun. Bo na dó xlɛ́ wǎn e ye gbɛ́ nú mɛ mɔhun lɛ é ɔ, ye nɔ zán xokwín Ebléegbe tɔn ‛am ha·’aʹrets bo nɔ dó dó gesí ye, tinmɛ tɔn wɛ nyí “gbɛtɔ́ kɔ́mɛ tɔn lɛ.”

Amɔ̌, Jezu ka nɔ wà nǔ xá mɛ lɛ bǐ kpo yɛyǐ kpo, kpodo xomɛnyínyɔ́ kpo, kpodo wuvɛ̌sexámɛ kpan. Enɛ wu ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ lelenɔ lɛ gègě, kaka jɛ mɛ e è tuùn ɖi hwɛhutɔ́ lɛ é ɖé lɛ jí bonu ye na ɖótó Jezu. Amɔ̌, nɛ̌ nǔ enɛ ka cí nú Jezu? Nɛ̌ é ka wà nǔ gbɔn dó na xósin nú xó e mɔ ɖɔ dó wǔ tɔn wɛ è ɖè, ɖó alɔ e dó lelenɔ mɔhun lɛ wɛ é ɖè é wutu é?

Xósin ɔ jɛ wě hwenu e é dó lǒ e byɔ ayi mɛ nú mɛ é ɖé é; lǒ enɛ cí ee é dó ɖò Kafaanawumu wá yì é ɖɔhun. (Matie 18:12-14) Jezu ɖɔ xó ɔ b’ɛ cí ɖɔ Falizyɛn lɛ nyí hwɛjijɔnɔ bo lɛ́ ɖò bibɛtɛn ɖò kpó Mawu tɔn mɛ ɖɔhun. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, xó tɔn xlɛ́ ɖɔ lelenɔ lɛ cí mɛ ɖěɖee bú ali bo nyí mɛ búbú lɛ é ɖɔhun. Jezu ɖɔ:

“Mɛ̌ ka ɖò mi mɛ, bonu é ɖó lɛngbɔ̌ kanweko (100), bɔ ɖokpo bú ɖ’emɛ ɔ, é ma na jó lɛngbɔ̌ kanwe afɔtɔn-nukún-ɛnɛ (99) ɖě lɛ dó nyì amagbo mɛ fí e ɖu nǔ ɖè wɛ ye ɖè é, bo na jɛ ɖokpo e bú é gbé mɛ, kaka bo na yì mɔ ɛ ǎ? Ee é mɔ ɛ ɔ, xomɛ hun i, bɔ é sɔ́ ɛ nyì kɔlivla mɛ wá xwégbe, bo kplé xɔ́ntɔn tɔn lɛ, bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi j’awǎ xá mì, ɖó un mɔ lɛngbɔ̌ ce e bú é.’”​—Luki 15:4-6.

Etɛ na kplɔ́n mɛ wɛ Jezu ka ɖè? É tinmɛ ɖɔ: “Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ma ɖɔ nú mi, enyi hwɛhutɔ́ ɖokpo géé lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo ɔ, awǎ e è nɔ jɛ dó ta tɔn mɛ ɖò [jixwé] ɔ nɔ hú ee è nɔ jɛ dó hwɛjijɔnɔ kanwe afɔtɔn-nukún-ɛnɛ (99) e kɔ lɛ́ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo nú ma hudo ǎ lɛ tamɛ é.”​—Luki 15:7.

Kɔlilɛ sín hwɛ gudo xó e Jezu ɖɔ é ɖó na ko kpaca Falizyɛn lɛ. Ye nɔ mɔ yeɖée dó mɔ hwɛjijɔnɔ bo nɔ lɛ́ mɔ ɖɔ emi kún ɖó hudo kɔlilɛ sín hwɛ gudo tɔn ó. Hwenu e ye mɛ ɖé lɛ mɔ xó ɖɔ dó Jezu wu xwé wè ɖíe, ɖó é ɖò nǔ ɖu xá tokwɛyitɔ́ lɛ kpo hwɛhutɔ́ lɛ kpo wɛ wutu é ɔ, é ɖɔ: “Hwɛjijɔnɔ lɛ ylɔ gbé wɛ un wá ǎ; hwɛhutɔ́ lɛ ylɔ gbé wɛ un  wá.” (Maki 2:15-17) Hwɛjijɔnɔ blóbló Falizyɛn lɛ tɔn zɔ́n bɔ ye mɔ ɖɔ emi kún ɖó hudo kɔlilɛ sín hwɛ gudo tɔn ó, bɔ enɛ wu ɔ, ye bló bonu è na j’awǎ ɖò jixwé ǎ. Nǔ vo sésé wɛ é nɔ nyí hwenu e hwɛhutɔ́ lɛ lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo nugbǒ nugbǒ é.

Bo na dó tɛɖɛ̌ jí ɖɔ hwɛhutɔ́ lɛ sín kɔlilɛ nɔ zɔn bɔ awǎjijɛ ɖaxó nɔ tíìn ɖò jixwé ɔ, Jezu lɛ́ dó lǒ nǔ e jɛ ɖò xwédo ɖé mɛ é tɔn: “Nyɔnu tɛ ka na ɖó gankwɛ wǒ, bo hɛn ɖokpo bú ɖ’emɛ ɔ, é ma na tá zogbɛ́n, bo za xwégbe, lobo xwetɛ́, bo ba kaka bo mɔ ǎ? Ee é mɔ ɔ, é kplé xɔ́ntɔn tɔn lɛ, kpodo mɛ e ɖò xwé tɔn kpá lɛ kpo, bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi j’awǎ xá mì, ɖó un mɔ akwɛ ce e un hɛn bú é.’”​—Luki 15:8, 9.

Nùkplɔnmɛ ɖokpo ɔ e Jezu ɖè sín lǒ e é dó dó lɛngbɔ̌ e bú é wu é mɛ é jɛn é lɛ́ ɖè sín lǒ elɔ lɔ mɛ. É ɖɔ dìn ɖɔ: “Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ma ɖɔ nú mi: enyi hwɛhutɔ́ ɖokpo géé lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo ɔ, lee wɛnsagun Mawu tɔn lɛ nɔ j’awǎ gbɔn ɔ nɛ.”​—Luki 15:10.

Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n wɛnsagun Mawu tɔn lɛ ɖò xixlɛ́ wɛ ɖɔ emi nɔ jló ɖesu ɖɔ hwɛhutɔ́ lɛ ni lɛkɔ. Nǔ enɛ nyí nùjɔnǔ ɖesu ɖó hwɛhutɔ́ ɖěɖee lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo, bo na ɖó mimǎ ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn jixwé tɔn mɛ lɛ é na wá nɔ tɛn e yì jǐ hú wɛnsagun lɛ tɔn é mɛ! (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:2, 3) É ɖò mɔ̌ có, wɛnsagun lɛ ka nɔ hwanwǔ ǎ. Enɛ wu ɔ, enyi hwɛhutɔ́ ɖé lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo bǐ mlɛ́mlɛ́ bo lɛkɔ wá Mawu gɔ́n ɔ, nɛ̌ é ka ɖó na nɔ cí nú mǐ?