Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 3

Sinsɛnzɔ́ Ðaxó E Jezu Wà Ðò Galilée É

“Jezu jɛ wɛnɖagbe ɔ jla jí, bo nɔ ɖɔ: ‘Axɔsuɖuɖu jixwé tɔn ko sɛya’.”​—Matie 4:17

Sinsɛnzɔ́ Ðaxó E Jezu Wà Ðò Galilée É

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

WEMATA 20

Nùjiwǔ Wegɔ E É Bló Hwenu E É Ðò Kana É

Jezu nɔ kilomɛtlu 26 mɔ̌ bo gbɔ azɔn nú vǐ ɖé.

WEMATA 21

Jezu Ðò Kplɔ́ngbasá Nazalɛti Tɔn

Etɛ Jezu ka ɖɔ bɔ tò tɔn mɛ nu lɛ jló na hu i?

WEMATA 22

Ahwanvu Ɛnɛ Na Huzu Gbɛtɔ́ lɛ Dɔntɔ́

É byɔ ye ɖɔ ye ni jó ɖɔ nyinyi bo dɔn hweví lɛ dó bo wá jɛ gbɛtɔ́ lɛ dɔn jí.

WEMATA 23

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě Ðò Kafaanawumu

Hwenu e Jezu nya yɛ nyanya lɛ sín mɛ lɛ jí é ɔ, é lɔn bonu yɛ nyanya lɛ ɖɔ nú gbɛtɔ́ lɛ ɖɔ Vǐ Mawu Tɔn wɛ é nyí ǎ. Etɛwu?

WEMATA 24

Jezu Gbló Ada nú Sinsɛnzɔ́ Tɔn Ðò Galilée

Mɛ lɛ wá Jezu gɔ́n bonu é na gbɔ azɔn nú ye, amɔ̌, Jezu tinmɛ ɖɔ sinsɛnzɔ́ emitɔn kún nɔte ɖó enɛ kɛɖɛ jí ó.

WEMATA 25

Gudunɔ ɖé Sín Nǔ Blawu N’i B’ɛ Gbɔ Azɔn N’i

Jezu zán xógbe klewun e ka ɖó hlɔnhlɔn é ɖé, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ mɛ e é nɔ gbɔ azɔn na lɛ é sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i tawun.

WEMATA 26

“È Sɔ́ Hwɛ Towe lɛ Kɛ We”

Kancica tɛ ka ɖò hwɛ kpo azɔn kpo tɛntin bɔ Jezu ɖexlɛ́?

WEMATA 27

Jezu Ylɔ Matie

Aniwu Jezu ka ɖu nǔ xá hwɛhutɔ́ e mɛ bǐ tuùn lɛ é?

WEMATA 28

Etɛwu Ahwanvu Jezu Tɔn lɛ Ma Ka Nɔ Bla Nu Ǎ?

Jezu zán nùjlɛdonǔwu ɖé dó anyǔglo vɛɛn tɔn wu bo dó na xósin ɔ.

WEMATA 29

Mɛɖé ka Sixu Wà Azɔ̌ Ðagbe lɛ Ðò Gbɔjɛzángbe À?

Aniwu Jwifu lɛ ka na nya gbě Jezu tɔn nú azɔn e é gbɔ nú dawe e ko j’azɔn nú xwè 38 é?

WEMATA 30

Kancica E Ðò Jezu kpo Tɔ́ Tɔn kpo Tɛntin É

Jwifu lɛ lin ɖɔ Jezu ɖò éɖée zé ɖó Mawu sín hǎ jí wɛ, amɔ̌, Jezu xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ Mawu hugǎn emi.

WEMATA 31

Jinukún Biba Ðò Gbɔjɛzángbe

Aniwu Jezu ka ɖɔ ɖɔ emi wɛ “kpa acɛ nú Gbɔjɛzán ɔ”?

WEMATA 32

Etɛ ka Sɔgbe Xá Sɛ́n Ðò Gbɔjɛzángbe?

Saduseɛn lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo nɔ mɔ yeɖée gbɔ ayǐ vɔ̌ gbè ǎ, amɔ̌ dìn ɔ, ye ɖó gbè kpɔ́ dó nǔ ɖokpo ɔ takúnmɛ.

WEMATA 33

É Bló Bɔ Nǔɖɔɖ’ayǐ Ezayíi Tɔn Jɛ

Etɛwu Jezu ka ɖegbe nú mɛ e é gbɔ azɔn na lɛ é ɖɔ ye ni ma ɖɔ mɛ e é nyí é alǒ nǔ e é wà é ó?

WEMATA 34

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwè

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò ahwanvu ɖé kpo mɛsɛ́dó ɖé kpo tɛntin?

WEMATA 35

Xóɖiɖɔ Nukúnɖeji ɖé Ðò Só Jí

Ba dò nú nǔ taji e ɖò xóɖiɖɔ Jezu tɔn mɛ lɛ é sín tinmɛ.

WEMATA 36

Sɔja Kanwekogán ɖé Ðè Nùɖiɖi Ðaxó Xlɛ́

Etɛ sɔja kanwekogán enɛ ka wà b’ɛ kpaca Jezu?

WEMATA 37

Jezu Fɔ́n Asúkúsi ɖé Sín Vǐ

Mɛ ɖěɖee mɔ nùjiwǔ enɛ lɛ é mɔ nǔ jɛ tinmɛ tɔn nugbǒ ɔ wu.

WEMATA 38

Jaan Jló Na Sè Xó Sín Jezu Gɔ́n

Aniwu Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ka kanbyɔ ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛsiya ɔ à jí? Nǔxokpɔ́n wɛ Jaan ka ɖè à?

WEMATA 39

Heelu Jijimɛ Nùmaɖitɔ́ Ðé

Jezu ɖɔ ɖɔ ɖò Hwɛɖɔzángbe ɔ, tó e è na dɔn nú Sidɔ́ɔn é kún na syɛn sɔ́ Kafaanawumu toxo e mɛ xwé tɔn nɔ é tɔn ó.

WEMATA 40

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Hwɛsɔkɛ Mɛ Jí

Ee Jezu ɖɔ nú nyɔnu e sixu ko nyí tonyatɔ́ ɖé é ɖɔ è sɔ́ hwɛ tɔn lɛ kɛ ɛ é ɔ, ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ sɛ́n Mawu tɔn gbigbá kún nyla ó à?

WEMATA 41

Nùjiwǔ Lɛ: Hlɔnhlɔn Mɛ̌ Tɔn ka Wɛ?

Jezu sín nɔví lɛ lin ɖɔ ta tɔn mɛ kún sɔgbe ó.

WEMATA 42

Jezu Gbɛ́ Nǔ nú Falizyɛn Lɛ

Etɛ ka nyí “nǔjijlɛ . . . gbeyiɖɔ Mawu tɔn Jonasi tɔn” ɔ?

WEMATA 43

Lǒ E Kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ É

Jezu dó lǒ tantɔn bo dó tinmɛ Axɔsuɖuto jixwé tɔn sín akpáxwé vovo na.

WEMATA 44

Jezu Hwíhwɛ́ Jɔhɔn Ðaxó ɖé Ðò Xù Jí

Hwenu e Jezu hwíhwɛ́ jɔhɔn kpo aslɔkɛ́ lɛ kpo é ɔ, é kplɔ́n nǔ taji ɖé mɛ dó lee gbɛ̀ na cí ɖò Axɔsuɖuto tɔn glɔ́ é jí.

WEMATA 45

Jezu Ðó Acɛ Dó Yɛ Nyanya lɛ Jí

Yɛ nyanya gègě ka sixu wá mɛ ɖokpo géé jí à?

WEMATA 46

É Ð’alɔ Awu Jezu Tɔn Wu Bɔ Azɔn Tɔn Gbɔ

Jezu ɖè acɛ kpodo wuvɛ̌sexámɛ tɔn kpo xlɛ́ ɖò ninɔmɛ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn enɛ mɛ.

WEMATA 47

Ðyɔvivu ɖé Fɔ́n Sín Kú!

Mɛ lɛ ko Jezu hwenu e é ɖɔ ɖɔ amlɔ kpowun dɔ́ wɛ ɖyɔvivu kúkú ɔ ɖè é. Etɛ é ka tuùn bɔ yedɛɛ lɛ ma ka tuùn ǎ?

WEMATA 48

É Bló Nùjiwǔ lɛ, Nazalɛtinu lɛ ka Ði Nǔ N’i Ǎ

Nazalɛtinu lɛ ɖi nǔ nú Jezu ǎ; é ka nyí ɖɔ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ wu wɛ é sín ǎ, loɔ, hwɛjijɔ ɖevo wutu wɛ.

WEMATA 49

Wɛnɖagbejijla Ðò Galilée kpo Azɔ̌ Kpinkplɔn Mɛsɛ́dó lɛ Kpo

Etɛ ka nyí tinmɛ xógbe ‘axɔsuɖuɖu jixwé tɔn ko sɛya’ tɔn tawun?

WEMATA 50

Yadonumɛ lɛ Na Ðò Finɛ Có, Ye Na Jla Wɛnɖagbe Ɔ

Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ ye ni ma ɖi kú xɛsi ó. Bɔ aniwu é ka lɛ́ ɖɔ nú ye ɖɔ enyi è doya nú ye hǔn, ye ni hɔn?

WEMATA 51

È Hu Mɛ Ðò Jijizánxwe ɖé Hwenu

Weɖuɖu Salomɛ́ɛ tɔn hun xomɛ nú Elodu kaka b’ɛ d’akpá ɖɔ enyi é byɔ nǔ ɖebǔ ɔ emi na na ɛ. Nǔ baɖabaɖa tɛ é ka byɔ?

WEMATA 52

É Na Nùɖuɖu Mɛ Afatɔ́n Mɔkpan

Nùjiwǔ Jezu tɔn nyí nǔ taji sɔmɔ̌ bo ɖò wema Wɛnɖagbe tɔn ɛnɛ lɛ bǐ mɛ.

WEMATA 53

Axɔsu E Ðó Acɛ Dó Jɔwamɔnú lɛ Jí É Ðé

Hwenu e Jezu ɖi zɔnlin gbɔn tɔ̀ jí bo lɛ́ xò hwìhwɛ́ jɔhɔn é ɔ, etɛ lɛ enɛ ka kplɔ́n ahwanvu lɛ?

WEMATA 54

Jezu, “Nùɖuɖu E Nɔ Na Gbɛ̀ Jɔ Gbɛ̀ Mɛ É”

Gǎn wɛ mɛ lɛ dó tawun cobo wá Jezu gɔ́n có, etɛwu é ka gbɛ́ nǔ nú ye?

WEMATA 55

Ðò Mɛ Gègě Nukúnmɛ ɔ, Xó Jezu Tɔn lɛ Sɛ̀ Hǔn D’aga

Jezu kplɔ́n nǔ hu ado tawun ɖé ahwanvu tɔn lɛ bɔ ye mɛ gègě jó è dó.

WEMATA 56

Etɛ ka Nɔ Hɛn Gbɛtɔ́ Blí Tawun?

Nǔ e nɔ byɔ nu mɛ é wɛ à alǒ nu e nɔ tɔ́n sín mɛ é?

WEMATA 57

Jezu Gbɔ Azɔn nú Ðyɔvivu ɖé kpo Nya Tokunɔ ɖé Kpo

Etɛwu nyɔnu ɔ ma ka sìn xomɛ hwenu e Jezu sɔ́ mɛ e ɖò akɔta tɔn mɛ lɛ é jlɛ́ dó cuku wu é ǎ?

WEMATA 58

É Bló Wɔxúxú Gègě Bo Gbò Akpá nú Mɛ Dó Tɔ́n Wu

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ wá wlí tɔ́n alɔkpa e xó ɖɔ wɛ é ɖè é.

WEMATA 59

Mɛ̌ ka Nyí Gbɛtɔ́ví Ɔ?

Etɛ ka nyí cavi Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ? Mɛ̌ ka zán ye? Nɛ̌ é ka zán gbɔn?

WEMATA 60

Jezu Huzu Ninɔmɛ

Etɛ ka nyí ninɔmɛ huzuhuzu ɔ? Etɛ ka nyí tinmɛ tɔn?

WEMATA 61

Jezu Nya Yɛ Nyanya Sín Nyaví ɖé Jí

Jezu ɖɔ ɖɔ nùɖiɖi ma ɖó wɛ zɔ́n bɔ è ma kpéwú bo nya yɛ nyanya ɔ ǎ, bɔ mɛ̌ ma ka ɖó nùɖiɖi ɔ ǎ lo? Nyaví ɔ wɛ à? Tɔ́ tɔn wɛ à? Alǒ ahwanvu Jezu tɔn lɛ wɛ à?

WEMATA 62

Nùkplɔnmɛ Taji ɖé Dó Mɛɖesɔhwe Jí

Yɔkpɔvu ɖé sín kpɔ́ndéwú kplɔ́n nùɖé sunnu e ko nyí mɛxo lɛ é.

WEMATA 63

Jezu Gbò Akpá nú Mɛ Dó Afɔklɛ́nnú Nyínyí nú Mɛ kpo Hwɛhuhu kpo Wu

É ɖɔ afɔ atɔn e è na ɖè bo na ɖeɖɛ tagba syɛnsyɛn e sixu fɔ́n ɖò nɔví lɛ tɛntin lɛ é.

WEMATA 64

È Ðó Na Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Jezu zán nùjlɛdonǔwu mɛsɛntɔ́ e ma kú nǔblawu nú mɛ ǎ é tɔn bo dó ɖè lee jlǒ é mǐ nɔ sɔ́ dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ é nyí nǔ taji nú Mawu sɔ́ é xlɛ́.

WEMATA 65

É Ðò Nǔ Kplɔ́n Mɛ Wɛ Hwenu E Ye Ðò Jeluzalɛmu Li Jí É

Ðò xóɖɔɖókpɔ́ klewun klewun atɔn hwenu ɔ, Jezu sɔ́ alɔ nǔ ɖěɖee sixu glɔ́n ali nú mɛɖé bɔ é ma na xwedó è ǎ é jí.