Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 32

Etɛ ka Sɔgbe Xá Sɛ́n Ðò Gbɔjɛzángbe?

Etɛ ka Sɔgbe Xá Sɛ́n Ðò Gbɔjɛzángbe?

MATIE 12:9-14 MAKI 3:1-6 LUKI 6:6-11

  • É GBƆ AZƆN NÚ NYA ALƆKÚNANƆ ÐÉ ÐÒ GBƆJƐZÁNGBE

Ðò Gbɔjɛzángbe ɖevo ɔ, Jezu yì kplɔ́ngbasá ɖé, vlafo ɖò Galilée. É mɔ nya ɖé ɖò finɛ, bɔ alɔ tɔn ɖisi ɔ kú. (Luki 6:6) Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpodo Falizyɛn lɛ kpo ka jɛ Jezu cɔ́ jí. Etɛwu? Ye xlɛ́ nǔ e lin wɛ ye ɖè é hwenu e ye kàn nǔ elɔ byɔ ɛ é: “Sɛ́n ɔ na gbè ɖɔ è ni gbɔ azɔn nú mɛ gbɔjɛzángbe à?”​—Matie 12:10.

Sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn ɖi nǔ ɖɔ enyi gbɛ̀ ɖò axɔ nu ɔ kɛɖɛ jɛn é sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ è ni gbɔ azɔn nú mɛ ɖò Gbɔjɛzángbe. Enɛ wu ɔ, ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛɖé sín xú sɛ̀ ɖò Gbɔjɛzángbe ɔ, é sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ è ni bla n’i ǎ, ɖó gbɛ̀ tɔn ɖò axɔ nu ǎ. É ɖò wɛn ɖɔ é kun nyí wuvɛ̌ e mɔ wɛ nya wamamɔnɔ enɛ ɖè é wɛ ɖó linkpɔ́n nú sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo wutu wɛ ye kàn nǔ byɔ Jezu ó. Amɔ̌, nǔ e wu ye na ɖó dó bo na dóhwɛ Jezu é ba wɛ ye ɖè.

É ɖò mɔ̌ có, Jezu tuùn linlin gbingbán yetɔn. É mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ ye ɖó linlin e zɛ jlɛ̌ wu, bo ma sɔgbe xá Mawuxówema ɔ ǎ é dó azɔ̌ e wiwa tɔn ɖò Gbɔjɛzángbe nyí sɛ́nxwi jí ma nɔ é wu. (Tíntɔ́n 20:8-10) É ko sè xómɔɖɔdómɛwu mɔhun kpɔ́n dó azɔ̌ ɖagbe tɔn lɛ wu. Dìn ɔ, Jezu ɖó zan nú nǔdindɔn gɛnnyigɛnnyi ɖé, bo ɖɔ nú nya e sín alɔ kú é ɖɔ: “Site bo wá jɛ tɛntin fí.”​—Maki 3:3.

Jezu lilɛ kpannukɔn sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo, bo ɖɔ: “Mɛ̌ ka ɖò mi mɛ, bonu gbɔ̌ ɖokpo e ɖò así tɔn ɔ jɛ domɛ ɖò gbɔjɛzángbe ɔ, é ma na yì ɖetɔ́n ǎ.” (Matie 12:11) Akwɛnú wɛ gbɔ̌ ɖokpo nyí, enɛ wu ɔ, ye na jó è dó sɔ́ nyì dò ɔ mɛ kaka jɛ ayihɔngbe tɔn ǎ; é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, é sixu kú bɔ akwɛ yetɔn na lá ye. Gbɔn vo nú enɛ ɔ, Mawuxówema ɔ ɖɔ: “Mɛ e nɔ wà nǔ ɖó sɛ́nxwi jí ɔ nɔ keya nú nǔ e hudo kanlin tɔn lɛ é.”​—Nùnywɛxó 12:10.

Ðò daxwi ɖokpo enɛ ɔ mɛ ɔ, Jezu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ ka xɔ akwɛ hú gbɔ̌. Enyi mɔ̌ hǔn, ɖò sɛ́n mitɔn mɛ ɔ, è hɛn ɔ, è na wà ɖagbe gbɔjɛzángbe.” (Matie 12:12) Enɛ wu ɔ, enyi Jezu gbɔ azɔn nú nya ɔ hǔn, é ko gosin Gbɔjɛzán sɛ́n ɔ sín xwi jí ǎ. Sinsɛngán lɛ ɖebǔ kpéwú bo ɖexlɛ́ ɖɔ xójlɛdoxówu enɛ e ɖò xwi jí, bo lɛ́ xlɛ́ nùblawukúnúmɛ é kún sɔgbe ó ǎ. Ye gbɔ bo nɔ abwɛ.

Xomɛ sìn Jezu, bɔ akpɔ̀ lɛ́ ɖó è dó linlin ma sɔgbe yetɔn wu, lobɔ é kpɔ́n ye bǐ lɛ́dó. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú nya ɔ ɖɔ: “Dlɛ̌n alɔ towe.” (Matie 12:13) Ee nya ɔ dlɛn alɔ tɔn e kú é ɔ, alɔ ɔ jɛ tɛn tɔn mɛ. Nǔ enɛ zɔ́n bɔ nya ɔ jɛ awǎ tawun, amɔ̌, nɛ̌ é ka cí gbɔn nú mɛ ɖěɖee ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na ɖó mɔ nú Jezu lɛ é?

Falizyɛn lɛ j’awǎ ɖó alɔ nya ɔ tɔn e jɛ tɛn tɔn mɛ é wu ǎ, loɔ, ye tɔ́n, bɔ tlolo ɔ, ye “yì mɔ toxóɖɔgbɛ axɔsu Elodu tɔn, bɔ ye kplé, bo ɖè wě dó lee ye na bló gbɔn, bo hu Jezu ɔ wu.” (Maki 3:6) É ɖò gaàn ɖɔ sinsɛngbɛ́ e è nɔ ylɔ ɖɔ Saduseɛn lɛ é lɔ ɖò toxóɖɔgbɛ enɛ mɛ. Ayǐ vɔ̌ gbè ɔ, Saduseɛn lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo nɔ mɔ yeɖée gbɔ ǎ, amɔ̌ dìn ɔ, ye ɖó gbè kpɔ́ bo na dó sixu huzu kpannukɔn Jezu.