Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 70

Jezu Gbɔ Azɔn nú Nya E È Jì Nukúntíntɔ́nnɔ Tɔn É Ðé

Jezu Gbɔ Azɔn nú Nya E È Jì Nukúntíntɔ́nnɔ Tɔn É Ðé

JAAN 9:1-18

  • È GBƆ AZƆN NÚ NÙBYƆÐUTƆ́ E È JÌ NUKÚNTÍNTƆ́NNƆ TƆN É ÐÉ

Jezu kpó ɖò Jeluzalɛmu ɖò Gbɔjɛzán ɔ gbè. Hwenu e é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖò toxo ɔ mɛ gbɔn wɛ é ɔ, ye mɔ nùbyɔɖutɔ́ ɖé bɔ è jì nukúntíntɔ́nnɔ tɔn. Ahwanvu lɛ kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Mɛ̌si, mɛ wɛ hu hwɛ bɔ è ka jì nya elɔ nukúntíntɔ́nnɔ tɔn mɔ̌? Éɖesu wɛ hu hwɛ à, abǐ mɛ e jì i lɛ ɖě wɛ hu hwɛ?”​—Jaan 9:2.

Ahwanvu lɛ sixu ko kanbyɔ yeɖée ɖɔ mɛɖé ka sixu hu hwɛ hwenu e é kpó ɖò nɔ tɔn xomɛ é à jí. Jezu ka yí gbè nú ye ɖɔ: “Éɖesunɔ ɔ hu hwɛ wu wɛ ǎ, mɛ e jì i lɛ ɖě ka hu hwɛ wu wɛ ǎ; é tɔ́n nukún, bonu Mawu na dó ɖè hlɔnhlɔn tɔn xlɛ́ dó wutu tɔn.” (Jaan 9:3) Enɛ wu ɔ, enyi nya enɛ alǒ mɛjitɔ́ tɔn lɛ wà nùɖé nyì dò abǐ gbà sɛ́n ɖé wutu wɛ é tɔ́n nukún ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ɖó hwɛ Adamu tɔn wutu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ wɛ è jì kpo hwɛhuhu kpo bɔ mǐ nɔ ɖó blǒ ɖò wǔ, ɖi nukún tíntɔ́n. Amɔ̌, nukún e nya ɔ tɔ́n é hun ali nú Jezu b’ɛ na ɖè azɔ̌ Mawu tɔn lɛ xlɛ́, lee é bló gbɔn wá yì bo gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ é.

Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ azɔ̌ enɛ lɛ wiwa ɖó na mya nukún. “Dìn e kéze kpó ɖò te ɔ, mǐ ɖó na wà mɛ e sɛ́ mì dó ɔ sín azɔ̌,” wɛ Jezu ɖɔ. “Zǎn ko ɖò na kú wɛ, bɔ mɛɖé sɔ́ na sixu kpé nùɖé wu bo wà ǎ. Hwenu e un sigan kpó ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ɔ, nyɛ wɛ nyí weziza nú gbɛ̀ ɔ.” (Jaan 9:4, 5) Nugbǒ ɔ, malin-malin mɛ ɔ, kú Jezu tɔn na dɔn ɛ dó ablu yɔdo tɔn mɛ b’ɛ sɔ́ na sixu wà nùɖé ǎ. Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, é wɛ nyí jɔtɛn weziza tɔn nú gbɛ̀ ɔ.

Jezu ka na gbɔ azɔn nú nya ɔ à? Enyi é na wà mɔ̌ ɔ, nɛ̌ é ka na bló gbɔn? Jezu tún atán kɔn nyì kɔ́mɛ bo dó bló baba ɖé na. É kán kpɛɖé bo sá dó nya nukúntíntɔ́nnɔ ɔ sín nukún lɛ bo ɖɔ: “Yì klɔ́ ɖò Silowée tɔnu.” (Jaan 9:7) Nya ɔ setónú. Ee é bló mɔ̌ é ɔ, nukún tɔn lɛ hun! Kpɔ́n lee xomɛ na ko hun i sɔ, ɖó nukúnnú e é mɔ azɔn nukɔntɔn ɖò gbɛ̀ tɔn mɛ é wu é!

É kpaca nɔzo tɔn lɛ kpo mɛ e tuùn i lɛ é kpo tawun. “É ma ka nyí nya e nɔ jinjɔn ayǐ, bo nɔ ɖò nǔ byɔ ɖu wɛ ɔ nɛ à?” wɛ ye kanbyɔ. Mɛɖé lɛ ɖɔ: “É wɛ.” Amɔ̌, mɛ ɖevo lɛ ɖi ǎ bo ɖɔ: “Gbeɖé, mɛɖimɛ wɛ.” Nya ɔ ɖesunɔ ka yí gbè nú ye ɖɔ: “Nyɛ jɛn wɛ.”​—Jaan 9:8, 9.

Enɛ wu ɔ, ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Nɛ̌ nukún towe lɛ ka hun gbɔn?” É yí gbè nú ye ɖɔ: “Mɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ Jezu ɔ wɛ fan baba, bo sá dó nukún nú mì, bo ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Yì tɔ̀ e è nɔ ylɔ ɖɔ Silowée ɔ nu, bo yì klɔ́.’ Ðěe un ka yì tɔ̀ ɔ nu bo yì klɔ́ ɔ, un mɔ nukúnnú.” Enɛ gudo ɔ, ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Fitɛ mɛ ɔ ka ɖè?” Nùbyɔɖutɔ́ ɔ yí gbè bo ɖɔ: “Un tuùn ǎ.”​—Jaan 9:10-12.

Mɛ lɛ kplá nya ɔ yì jó nú Falizyɛn lɛ, bɔ ye lɔ ba na tuùn lee nukún tɔn lɛ hun gbɔn é. É ɖɔ nú ye ɖɔ: “É fan baba bo sá dó nukún nú mì, bɔ un yì klɔ́, bo ka jɛ nǔ mɔ jí.” Nǔ ɖò ganji wɛ ɔ, xomɛ Falizyɛn lɛ tɔn ɖó na ko hun ɖó nùbyɔɖutɔ́ ɔ sín  azɔn gbɔ wutu. Loɔ, ye mɛ ɖé lɛ dóhwɛ Jezu. Ye ɖɔ: “Mɛ e bló nǔ mɔhunkɔ ɔ sixu gosin Mawu gɔ́n ǎ; ɖó é gbà sɛ́n e ɖɔ xó dó gbɔjɛzán ɔ wu é.” É ɖò mɔ̌ có, mɛ ɖevo lɛ ɖɔ: “Nɛ̌ hwɛhutɔ́ ɖé ka sixu jlɛ́ nǔ mɔhunkɔtɔn lɛ gbɔn?” (Jaan 9:15, 16) É sín enɛ wu bɔ kínklán byɔ ye mɛ.

Ðó linlin yetɔn lɛ ma sɔ́ ɖò kpɔ́ ǎ wutu ɔ, ye kpannukɔn nya e sín nukún hun é bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Hwɛ ɔ, mɛ e hun nukún nú we ɔ, etɛ a ka lin dó wǔ tɔn?” É xò nǔ ɖebǔ kpɔ́n dó Jezu wu ǎ bo yí gbè nú ye ɖɔ: “Gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖé wɛ.”​—Jaan 9:17.

Falizyɛn lɛ gbɛ́ nǔ ɖi nú xó enɛ. Ye sixu ko lin ɖɔ sébibla ɖé wɛ ɖò Jezu kpo nya enɛ kpo tɛntin, bo na mɔ tɛn dó blɛ́ mɛ lɛ. Ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ ali e nu ye na ɖeɖɛ xó enɛ ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ ye ni kanbyɔ mɛjitɔ́ nùbyɔɖutɔ́ ɔ tɔn lɛ ɖɔ é ka tɔ́n nukún ɖ’ayǐ nugbǒ à jí.