Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 120

Sínsɛ́n Nina Ala lɛ Ðɔhun kpo Xɔ́ntɔn Jezu Tɔn Nyínyí Kpo

Sínsɛ́n Nina Ala lɛ Ðɔhun kpo Xɔ́ntɔn Jezu Tɔn Nyínyí Kpo

JAAN 15:1-27

  • VǏWUNTÍN TITEWUNGBE Ɔ KPO ALA LƐ KPO

  • LEE È SIXU NƆ WANYIYI JEZU TƆN MƐ GBƆN É

Jezu kpó ɖò xomɛ ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ wɛ bo ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú ye wɛ. Hwenu ko yì tawun, vlafo zǎn na ko vlɔ́ ɖó wè wá yì. Dìn ɔ, Jezu xwlé nùjlɛdonǔwu e sɔ́ akpàkpà mɛ é ɖé ye:

“Nyɛ wɛ nyí vǐwuntín titewungbe ɔ, bɔ Tɔ́ ce ka nyí vǐwunglejikpɔ́ntɔ́ ɔ,” wɛ é ɖɔ bo dó bɛ́. (Jaan 15:1) Nùjlɛdonǔwu tɔn vlɛ́ nǔ e è ko ɖɔ xwè kanweko mɔkpan jɛ nukɔn dó akɔta Izlayɛli tɔn e è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ vǐwungbo Jehovah tɔn é wu é. (Jelemíi 2:21; Ozée 10:1, 2) É ɖò mɔ̌ có, Jehovah ko ɖò akɔta enɛ ɔ gbɛ́ wɛ. (Matie 23:37, 38) Enɛ wu ɔ, linlin yɔyɔ̌ ɖé sɔ́ ɖó atɛ jí wɛ Jezu ɖè. Éyɛ wɛ nyí vǐwuntín e wu Jehovah ɖò nukún kpé dó wɛ, sín hwenu e é sɔ́ gbigbɔ mímɛ́ dó ɖè Jezu ɖò 29 H.M. é. Amɔ̌, Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ vǐwuntín ɔ kún nɔte nú emilɛ kɛɖɛ ó, bo ɖɔ:

“Ala ɖebǔ ɖò wǔ ce, bo ma nɔ na sínsɛ́n ǎ ɔ, Tɔ́ ce nɔ sɛ́n síìn; ee ka nɔ na sínsɛ́n ɔ, é nɔ jla ala tɔn lɛ bonu é na sixu lɛ́ sɛ́n d’eji. . . . Vǐwuntín sín ala sixu sɛ́n éɖóɖó, ma nɔ vǐwuntín dòdó ɔ wu ǎ; mɔ̌ ɖokpo ɔ, mi lɔmɔ̌ mi ma nɔ nyɛ mɛ ǎ ɔ, mi sixu na sínsɛ́n ɖebǔ ǎ. Nyɛ wɛ nyí vǐwuntín dòdó ɔ, bɔ midɛɛ lɛ ka nyí ala lɛ.”​—Jaan 15:2-5.

Jezu ko d’akpá nú ahwanvu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ ɖɔ nú emi yì ɔ, emi na sɛ́ alɔdomɛtɔ́ ɖé dó, é wɛ nyí gbigbɔ mímɛ́ ɔ. Azǎn 51 gudo, ɖò hwenu e gbigbɔ enɛ jɛte dó mɛsɛ́dó lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo jí é ɔ, ye huzu ala vǐwuntín ɔ tɔn lɛ. Bɔ “ala lɛ” bǐ ɖó na nɔ bǔ xá Jezu. Bo na wà etɛ?

É tinmɛ bo ɖɔ: “Mɛ e ɖò nyɛ mɛ, bɔ nyɛ lɔ ka ɖò éyɛ mɛ ɔ, é na sɛ́n gègě. Ðó nyɛ mɛvo ɔ, mi sixu kpé nǔ ɖebǔ wu bo wà ǎ.” Ahwanvu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ, ee “ala lɛ” nɔte na é na na sínsɛ́n d’eji, gbɔn jijɔ Jezu tɔn lɛ xwixwedó, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín wɛnɖagbe jijla nú mɛ ɖevo lɛ kpo kanɖodonǔwu kpo, kpodo nǔ kpinkplɔn mɛ gègě d’eji bonu ye ni huzu ahwanvu kpan gblamɛ. Enyi mɛɖé ma nɔ bǔ xá Jezu bo na sínsɛ́n ǎ ɔ ka ló? Jezu tinmɛ ɖɔ: “Mɛ e ma ɖò nyɛ mɛ ǎ ɔ, Mawu nɔ sɔ́ ɛ nyì gbě.” Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Jezu ɖɔ: “Enyi mi nɔ nyɛ mɛ, bonu xó ce lɛ jinjɔn ayi mɛ nú mi ɔ, mi byɔ nǔ e jló mi ɔ, mi na mɔ yí.”​—Jaan 15:5-7.

Dìn ɔ, Jezu lɛkɔ wá nǔ e é ko ɖɔ azɔn wè wá yì é jí, é wɛ nyí sɛ́n tɔn lɛ nyínyí. (Jaan 14:15, 21) É tinmɛ ali e nu ahwanvu lɛ sixu ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖò mɔ̌ wà ɖè wɛ é taji ɖé, bo ɖɔ: “Enyi mi nyì sɛ́n ce lɛ ɔ, mi na nɔ wanyiyi ce mɛ, lee nyɛ nyì Tɔ́ ce sín sɛ́n lɛ, bo ɖò wanyiyi tɔn mɛ ɔ ɖɔhun.” Amɔ̌, wǎn yí nú Jehovah Mawu kpo Vǐ tɔn kpo kɛɖɛ ko kpé ǎ. Jezu ɖɔ: “Sɛ́n ce ka ɖíe: mi yí wǎn nú miɖée, lee un yí wǎn nú mi gbɔn é. Wanyiyi nú mɛ ɖě sɔ́ hú è sɔ́ gbɛ̀ mɛɖée tɔn dó savɔ̌ dó xɔ́ntɔn mɛtɔn lɛ tamɛ ǎ. Enyi mi nɔ bló nǔ e un zɔ́n mi lɛ ɔ, xɔ́ntɔn ce wɛ mi nyí.”​—Jaan 15:10-14.

Ðò ganxixo yɔywɛ ɖé mɛ dìn ɔ, Jezu na ɖè wanyiyi tɔn xlɛ́ gbɔn gbɛ̀ tɔn zízé jó dó mɛ e ɖi nǔ n’i lɛ é bǐ tamɛ gblamɛ. Kpɔ́ndéwú tɔn ɖó na sísɛ́ ahwanvu tɔn lɛ bɔ ye na ɖó wanyiyi mɛɖée sɔ́ dó savɔ̌ tɔn mɔhun nú yeɖée. Wanyiyi enɛ ɔ na dó ye gesí, lee Jezu ko ɖɔ gbɔn wá yì é: “Wanyiyi e mi na ɖó nú miɖée ɔ, wɛ na ɖexlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖɔ mi nyí ahwanvu ce nugbǒ.”​—Jaan 13:35.

Mɛsɛ́dó lɛ ɖó na ɖó ayi ylɔ̌ e Jezu ylɔ ye ɖɔ “xɔ́ntɔn” é wu. É ɖɔ nǔ e zɔ́n bɔ ye nyí mɔ̌ é bo ɖɔ: “Un nɔ ylɔ mi ɖɔ xɔ́ntɔn, ɖó nǔ e un sè ɖò Tɔ́ ce nu lɛ bǐ wɛ un ɖexlɛ́ mi.” Kancica xɔ akwɛ ɖé wɛ enɛ nyí, ɖɔ è ni nyí xɔ́ntɔn alɔmayimɛ Jezu tɔn bo tuùn nǔ e Tɔ́ ɔ ɖɔ n’i lɛ é à cé? Amɔ̌, bo na dó sixu ɖu vivǐ kancica enɛ tɔn ɔ, ye ɖó na “sɛ́n, bo gbà kún kaka sɔyi.” Enyi ye wà mɔ̌ ɔ,  Jezu ɖɔ: “Mi byɔ nǔ ɖebǔ Tɔ́ ɔ ɖò nyikɔ ce mɛ ɔ, é na na bǐ mi.”​—Jaan 15:15, 16.

Wanyiyi e na ɖò “ala” enɛ lɛ, é wɛ nyí ɖɔ ahwanvu tɔn lɛ, tɛntin é na d’alɔ ye bɔ ye na dɛ ɖò nǔ e ɖò nukɔn ja é nu. É gb’akpá nú ye ɖɔ gbɛ̀ ɔ na gbɛ́ wǎn nú ye, amɔ̌, é na akɔnkpinkpan elɔ ye bo ɖɔ: “Enyi mɛ e nyí gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ gbɛ́ wǎn nú mi hǔn, mi tuùn ɖɔ ye ko gbɛ́ wǎn nú nyɛ jɛ nukɔn nú mi. . . . Mi sɔ́ nyí gbɛ̀ ɔ tɔn ǎ; enɛ ɔ wutu wɛ mɛ e nyí gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ gbɛ́ wǎn nú mi.”​—Jaan 15:18, 19.

Jezu tinmɛ nǔ e wu gbɛ̀ ɔ na gbɛ́ wǎn nú ye é hú mɔ̌, bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nyɛ wutu wɛ è na wà nǔ enɛ lɛ bǐ xá mi, ɖó ye tuùn mɛ e sɛ́ mì dó ɔ ǎ.” Jezu ɖɔ azɔ̌ jiwǔ e emi wà lɛ é wɛ ɖɔhwɛ dó mɛ e gbɛ́ wǎn nú emi lɛ é, bo ɖɔ: “Enyi un ma ko jlɛ́ nǔ e mɛɖebǔ ma jlɛ́ kpɔ́n gbeɖé ɔ ɖò nukún yetɔn mɛ ǎ ɔ, ye na nyí hwɛhutɔ́ ǎ. Amɔ̌, dìn ɔ, ye mɔ nǔjlɛjlɛ enɛ lɛ cobo ka gbɛ́ wǎn nú nyɛ, bo lɛ́ gbɛ́ wǎn nú Tɔ́ ce.” Nugbǒ ɔ, wangbɛnumɛ yetɔn zɔ́n bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé dó jɛ.​—Jaan 15:21, 24, 25; Ðɛhan 35:19; 69:5.

Jezu lɛ́vɔ d’akpá ɖɔ emi na sɛ́ alɔdomɛtɔ́ ɔ dó, é wɛ nyí gbigbɔ mímɛ́ ɔ. Hlɔnhlɔn aditi enɛ ɔ ɖò te nú ahwanvu tɔn lɛ bǐ, bo sixu d’alɔ ye bɔ ye na ɖó sínsɛ́n, bo “ɖekúnnu.”​—Jaan 15:27.