Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 37

Jezu Fɔ́n Asúkúsi ɖé Sín Vǐ

Jezu Fɔ́n Asúkúsi ɖé Sín Vǐ

LUKI 7:11-17

  • FÍNFƆ́N SÍN KÚ ÐÉ ÐÒ NAYINU

Jezu gbɔ azɔn nú mɛsɛntɔ́ sɔja kanwekogán ɔ tɔn b’ɛ na nɔ zaan é ɔ, é gosin Kafaanawumu bo ɖido Nayinu; toxo ɖé wɛ bo ɖó kilomɛtlu 32 jɛji dó finɛ ɖò tofɔligbé-gbadahweji. Éɖokponɔ ka wɛ ǎ. Ahwanvu tɔn lɛ kpo ahwan ɖaxó ɖé kpo zɔn xá ɛ. É cí ɖɔ gbadanu ko ɖò na sù wɛ hwenu e ye sɛkpɔ dogbó Nayinu tɔn lɛ é. Ye kpé Jwifu wɔbuwɔbu ɖé lɛ ɖò finɛ bɔ ye zé cyɔ nyaví ɖé tɔn sín toxo ɔ mɛ bo wá xwè ɖiɖi gbé.

Mɛ e awě xò hugǎn ɖò mɛ lɛ mɛ é wɛ nyí nyaví ɔ sín nɔ. Asúkúsi ɖé wɛ n’i, bɔ dìn ɔ, vǐ tɔn ɖokpo ɔ lɛ́ kú. Hwenu e asú tɔn kú é ɔ, vǐ vívɛ́ná tɔn enɛ kpó ɖò gɔ̌n tɔn vɔ́vɔ́. Kpɔ́n lee vǐ enɛ kpo é kpo na ko vɛ́ sɔ́ é, ɖó nukúnɖiɖo tɔn kpo ayijayǐ tɔn sɔgudo tɔn lɛ kpo sín vǐ enɛ wu. Vǐ enɛ ɔ lɔ kú dìn. Mɛ̌ ka kpò bo na nɔ kpɔ́ xá ɛ bo d’alɔ ɛ dìn?

Hwenu e Jezu mɔ nawe ɔ é ɔ, aluwɛ ɖaxó e mɛ é ɖè é kpo lee ninɔmɛ ɔ blawu sɔ́ é kpo byɔ lanmɛ n’i. É ɖɔ nú nawe ɔ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, amɔ̌ kpodo jiɖiɖe e na akɔnkpinkpan mɛ é kpo ɖɔ: “Ma sɔ́ ya avǐ ɖě ó.” É ka ɖɔ mɔ̌ kpowun ǎ. É sɛkpɔ nǔ e jí è sɔ́ cyɔ ɔ ɖó é bo y’agba wu. (Luki 7:13, 14) Lee nǔ cí n’i é kpo lee é wà nǔ gbɔn lɛ é kpo zɔ́n bɔ toxo ɔ mɛ nu e ɖò aluwɛ mɛ lɛ é nɔte ajijimɛ. ‘Ani ɖɔ wɛ é ka ɖè? Etɛ bló gbé é ka ja?’ wɛ ye mɛ gègě na ko kanbyɔ yeɖée.

Mɛ ɖěɖee ɖò Jezu xwedó wɛ bo ko mɔ b’ɛ bló nùjiwǔ lɛ, bo gbɔ azɔn gègě é ka ló? É cí ɖɔ ye kún ko mɔ Jezu nú é fɔ́n mɛkúkú kpɔ́n ó. Nugbǒ wɛ ɖɔ fínfɔ́n sín kú ɖé lɛ ko tíìn ɖò hwexónu wá yì, amɔ̌, Jezu ka sixu wà nǔ mɔhun ɖé dìn à? (1 Axɔsu lɛ 17:17-23; 2 Axɔsu lɛ 4:32-37) Jezu ɖɔ: “Dɔnkpɛvu, site, un ɖegbe tɔn nú we.” (Luki 7:14) Nǔ nyí mɔ̌ nugbǒ. Dɔnkpɛvu ɔ site bo jɛ xó ɖɔ jí! Jezu zé è jó nú nɔ tɔn, é kpaca ɛ có, awǎjijɛ tɔn lɛ́ túnflá. É sɔ́ ɖò éɖokponɔ dìn ǎ.

 Ee mɛ lɛ mɔ dɔnkpɛvu ɔ ɖò gbɛ̀ nugbǒ é ɔ, ye kpa susu nú Jehovah Gbɛnamɛtɔ́ ɔ. Ye mɛ ɖé lɛ ɖɔ: “Gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖaxó ɖokpo ɖíe tɔ́n ɖò mǐ mɛ é.” Mɛ ɖevo lɛ mɔ nǔ jɛ nùjiwǔ enɛ e Jezu bló é sín tinmɛ wu, bo ɖɔ: “Mawu wá ba togun tɔn kpɔ́n.” (Luki 7:16) Nǔkpacamɛ sín nǔ enɛ e jɛ é sín xó yawu gbakpé tò e lɛlɛ̌ dó finɛ lɛ é bǐ mɛ, bo na ko lɛ́ gbakpé Jezu sín tomɛ ɖò Nazalɛti e ɖó kilomɛtlu 10 mɔ̌ dó finɛ é. Xó enɛ lɛ́ hun kaka yì tofɔligbé ɖò Judée.

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ kpó ɖò ganxó, lobɔ nǔ e wu Jezu kpé bo ɖò blóbló wɛ lɛ é tuùntuùn nɔ jló é tawun. Jaan sín ahwanvu lɛ ɖɔ nùjiwǔ enɛ xó n’i. Nɛ̌ é ka wà nǔ gbɔn?