Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 55

Ðò Mɛ Gègě Nukúnmɛ ɔ, Xó Jezu Tɔn lɛ Sɛ̀ Hǔn D’aga

Ðò Mɛ Gègě Nukúnmɛ ɔ, Xó Jezu Tɔn lɛ Sɛ̀ Hǔn D’aga

JAAN 6:48-71

  • AGBAZA TƆN ÐUÐU KPO HUN TƆN NUNU KPO

  • XÓ JEZU TƆN NYÍ AFƆKLƐ́NNÚ NÚ MƐ GÈGĚ BƆ YE SƆ́ XWEDÓ È ÐĚ Ǎ

Ðò kplɔ́ngbasá ɖé ɖò Kafaanawumu ɔ, Jezu ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ ɖɔ emi wɛ nyí nùɖuɖu titewungbe e jɛte sín jixwé é. Xó tɔn lɛ gɔ́ sò nú xó e é ɖɔ nú mɛ e lɛkɔ sín Galilée Xù ɔ sín zǎnzǎnhweji lɛ é, ye wɛ ɖu ɖò wɔxúxú kpo hweví kpo e é bló nùjiwǔ dó bló ɖò dɔ̌n lɛ é mɛ.

Jezu kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ tɔn mɛ bo ɖɔ: “Tɔ́gbó mǐtɔn lɛ ɖu mana ɖò gbetótló mɛ, có ye ka kú.” Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, é tinmɛ ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí nùɖuɖu gbɛɖe e jɛte sín jixwé é. Mɛ e na ɖu ɖò nùɖuɖu elɔ mɛ ɔ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Nùɖuɖu e un na na mi ɔ, agbaza ce e un na sɔ́ jó dó gbɛtɔ́ lɛ tamɛ ɔ wɛ.”​—Jaan 6:48-51.

Ðò Dindinwayixwe xwè 30 H.M. tɔn hwenu ɔ, Jezu ɖɔ nú Nikodɛmu ɖɔ Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ sɔmɔ̌ bo sɔ́ Vǐ tɔn jó b’ɛ nyí Mɛhwlɛngantɔ́ ɖé. Dìn ɔ, Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ è ɖó na ɖu agbaza emitɔn bo na dó xlɛ́ ɖɔ è ɖi nǔ ɖò vɔ̌ e sá gbé emi ja é mɛ. Ali e è na gbɔn bá mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ é nɛ.

É ɖò mɔ̌ có, mɛ lɛ yí gbè nú xó Jezu tɔn lɛ ǎ. Ye kanbyɔ ɖɔ: “Nɛ̌ nya elɔ ka sixu na agbaza tɔn mǐ, bɔ mǐ na ɖu gbɔn?” (Jaan 6:52) Jezu ba ɖɔ ye ni mɔ nǔ jɛ mɛ ɖɔ è kún na sɔ́ xó emitɔn enɛ nyì gbɛɖe gbɛɖe mɔ̌ kpowun ó, lé tinmɛ wɛ é ɖó. Xó e é ɖɔ gɔ́ na lɛ é xlɛ́ nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é.

“Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: enyi mi ma ɖu nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ sín agbaza, bo nu hun ce ǎ ɔ, gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ na nɔ mi mɛ ǎ. Mɛ e ɖu agbaza ce, bo nu hun ce ɔ, mɛ enɛ mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ . . . Ðó agbaza ce ɔ, nùɖuɖu titewungbe ɔ wɛ é nyí, bɔ hun ce ka nyí nǔ nunu titewungbe ɔ. Mɛ e ɖu agbaza ce, bo nu hun ce ɔ ɖò gbɛ̀ ɖò nyɛ mɛ.”​—Jaan 6:53-56.

Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n lee nǔ nɛ ɔ sixu ko sìn xomɛ nú Jwifu e ɖò tó ɖó è wɛ lɛ é sɔ́ é. Ye sixu lin ɖɔ Jezu ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ è na ɖu gbɛtɔ́ lan alǒ è na gbà sɛ́n Mawu tɔn e gbɛ́ hunɖuɖu é. (Bǐbɛ̌mɛ 9:4; Levíi ví lɛ 17:10, 11) Amɔ̌, Jezu ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ è na ɖu agbaza emitɔn tlɔlɔ alǒ nu hun emitɔn tlɔlɔ ǎ. É ɖò xlɛ́xlɛ́ wɛ ɖɔ mɛ e jló na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ lɛ é bǐ ɖó na ɖè nùɖiɖi xlɛ́ ɖò vɔ̌ e emi na sá bo na sɔ́ agbaza maɖóblɔ̌ emitɔn jó lobo na kɔn hun emitɔn kɔn nyì ayǐ é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, ahwanvu tɔn gègě tlɛ mɔ nǔ jɛ nùkplɔnmɛ enɛ wu ǎ. Ye mɛ ɖé lɛ ɖɔ: “Xó elɔ syɛn dódó; mɛ ka sixu yí gbè nú xó enɛ ɔ?”—Jaan 6:60.

Ðó Jezu ɖ’ayi wu ɖɔ ahwanvu emitɔn ɖé lɛ ɖò nǔ hlun ɖɔ wɛ wutu ɔ, é kanbyɔ ɖɔ: “Xó enɛ e un ɖɔ ɔ na nyí afɔklɛ́nnú nú mi wɛ à? Enyi mi ka wá mɔ Gbɛtɔ́ví ɔ xwè jixwé fí e é ko ɖè ɖ’ayǐ ɔ, nɛ̌ ka na cí gbɔn nú mi lo? . . . Xó e un ɖɔ nú mi lɛ wɛ nɔ na [gbigbɔ] Mawu tɔn e nɔ na gbɛ̀ mɛ é. Loɔ, mɛɖé lɛ ɖò mi mɛ bo ɖi nǔ ǎ.” Enɛ wu ɔ, ahwanvu gègě jó è dó bo sɔ́ nɔ xwedó è ǎ.​—Jaan 6:61-64.

Enɛ wu ɔ, Jezu kàn nǔ elɔ byɔ mɛsɛ́dó tɔn 12 lɛ: “Mi lɔmɔ̌ mi jló na yì à?” Piyɛ́ɛ ka yí gbè n’i ɖɔ: “Aklunɔ! Mɛ̌ gɔ́n mǐ ka na lɛ́ yì? É ma nyí nu towe wɛ è nɔ sè xó e nɔ na gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ ɔ ɖè à cé? Mǐdɛɛ lɛ ɔ, mǐ ɖi nǔ, bo tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Klisu, mɛ mímɛ́ Mawu tɔn.” (Jaan 6:67-69) Piyɛ́ɛ kpo mɛsɛ́dó ɖevo lɛ kpo tlɛ ko mɔ nukúnnú jɛ nùkplɔnmɛ Jezu tɔn enɛ mɛ hwenɛnu ǎ có Piyɛ́ɛ ka ɖɔ mɔ̌; gbejininɔ ɖaxó ɖé wɛ nyí enɛ.

Ðó xósin Piyɛ́ɛ tɔn enɛ hun xomɛ nú Jezu wutu ɔ, é ɖɔ: “Nyɛɖesu wɛ cyan mi mɛ wěwè lɛ, cobɔ mɛ ɖokpo ka ɖò mi mɛ bo nyí awovigbɛ́tɔ́.” (Jaan 6:70) Judasi Isikaliɔti xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè. É sixu ko nyí ɖɔ Jezu ɖ’ayi wu hwenɛnu ɖɔ Judasi ko jɛ ayixa kàn jí bonu jlǒ tɔn nyanya ɔ na dó jɛ jlɔ́.

É ɖò mɔ̌ có, é víví nú Jezu ɖó é mɔ ɖɔ Piyɛ́ɛ kpo mɛsɛ́dó ɖě lɛ kpo kanɖeji bo na ɖò xwixwedó è wɛ lobo na lɛ́ ɖò alɔ dó è wɛ ɖò azɔ̌ e nɔ hwlɛn gbɛ̀ gán é kɔn.