Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 83

Mɛylɔylɔ Wá Nùɖuɖu ɖé Domɛ: Mɛ̌ Mɛ̌ E Mawu ka Ylɔ

Mɛylɔylɔ Wá Nùɖuɖu ɖé Domɛ: Mɛ̌ Mɛ̌ E Mawu ka Ylɔ

LUKI 14:7-24

  • NÙKPLƆNMƐ ÐÉ DÓ MƐÐESƆHWE WU

  • JONƆ E È YLƆ LƐ É BA HWƐJIJƆ

Ee Jezu gbɔ azɔn nú nya e ɖò jijǐzɔn jɛ wɛ é gudo é ɔ, é kpó ɖò Falizyɛn ɔ xwé. É ɖó ayi wu ɖɔ jonɔ lɛ ɖò tɛn ɖaxó lɛ mɛ ba na jinjɔn wɛ ɖò nùɖuɖu ɔ domɛ, bo mɔ ɖɔ ali ɖé wɛ hun bɔ emi na kplɔ́n nùɖé ye dó mɛɖesɔhwe wu.

Jezu ɖɔ: “Enyi mɛɖé ylɔ we yì agɔ ɖu gbé ɖò asikplákplá tɛnmɛ hǔn, ma yì jinjɔn tɛn ɖaxó mɛ ó, ɖó mɛɖé ko sixu nyí mɛjɔmɛ hú we, bɔ è na ylɔ é lɔmɔ̌. Mɛ e ylɔ we, bo ylɔ é lɔmɔ̌ ɔ táa wá ɖɔ nú we ɖɔ: ‘Site, bo na tɛn nya elɔ’, hwenɛnu ɔ, tɛnmɛ ba gbé wɛ a xwè ɖò gudo bǐ nɛ, bɔ é na nyí winnya nú we.”​—Luki 14:8, 9.

Jezu ɖɔ xó elɔ bɔ d’ewu: “Nǔ ɖò ganji ɔ, a yì jonɔ gbé ɔ, tɛn e ɖò gudo bǐ é mɛ wɛ a na jinjɔn; enɛ ɔ, mɛ e ylɔ we ɔ wá mɔ we ɖò finɛ ɔ, é na ɖɔ nú we ɖɔ: ‘Xɔ́ntɔn ce, sɛ̀ wá nukɔn’, bɔ é na nyí susu nú we ɖò mɛ e kpodo hwi kpo ɖò agɔ̌ ɖu ɖò finɛ wɛ lɛ bǐ nukúnmɛ.” Enɛ nyí zinzan ɖagbe ɖiɖɛxlɛ́ sín xó kpowun ǎ, é zɛ finɛ wu. Jezu tinmɛ ɖɔ: “Ðó mɛɖebǔ sɔ́ éɖee sù ɔ, è na sɔ́ ɛ hwe; mɛ e ka sɔ́ éɖée hwe ɔ, è na sɔ́ ɛ sù.” (Luki 14:10, 11) Ɛɛn, wusyɛn dó lanmɛ nú tóɖóétɔ́ lɛ wɛ é ɖè bonu ye na tɛnkpɔn bo na nɔ sɔ́ yeɖée hwe.

Enɛ gudo ɔ, Jezu kplɔ́n nǔ ɖevo Falizyɛn e ylɔ ɛ é. Nǔ ɔ wɛ nyí lee è na yí jonɔ mɛ tɔn gbɔn bɔ é na sù Mawu nukúnmɛ é. “Enyi a jló na da mɛ nú è na wá ɖu hwemɛ nùɖuɖu, abǐ gbada nùɖuɖu ɖò gɔ̌n towe hǔn, ma ylɔ xɔ́ntɔn towe lɛ, nɔví towe lɛ, hɛnnumɔ towe lɛ, kpodo dɔkunnɔ e ɖò xwé towe kpá lɛ kpo ó; ɖó ye lɔ hɛn ɔ, ye na ylɔ we, bo na sú nǔ e ye ɖu ɔ sín axɔ we. Loɔ, enyi a ylɔ agɔ̌ hǔn, ylɔ wamamɔnɔ lɛ kpodo sékunɔ lɛ kpo, afɔkponɔ lɛ kpodo nukúntíntɔ́nnɔ lɛ kpo. Enɛ ɔ, nǔ na nyɔ́ nú we, ɖó mɛ enɛ lɛ sixu wá ja axɔ tɔn sú we gbé ǎ.”​—Luki 14:12-14.

É sɔgbe ɖɔ è ni da xɔ́ntɔn lɛ, hɛnnumɔ lɛ alǒ nɔzo lɛ dó nùɖuɖu ɖé kɔn, é nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ é nyla ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é tɛɖɛ̌ jí ɖɔ nùɖuɖu nina mɛ e ɖò hudo mɛ lɛ é, ɖi wamamɔnɔ lɛ, afɔkponɔ lɛ, alǒ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ sixu hɛn nyɔna ɖaxó ɖé wá. Jezu tinmɛ nú mɛ e ylɔ ɛ é ɖɔ: “Mawu na na ajɔ tɔn we gbè e gbè é na fɔ́n hwɛjijɔnɔ lɛ sín kú é.” Jonɔ ɖé yí gbè nú xó ɔ bo ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e na ɖu nǔ ɖò agɔ̌ e Mawu na ylɔ hwenu e é na ɖu axɔsu ɖò gbɛtɔ́ lɛ nu ɔ tɛnmɛ é.” (Luki 14:15) É mɔ lee wǔjɔmɛ enɛ na cí é sɛ́dó. É ɖò mɔ̌ có, wǔjɔmɛ enɛ sù mɛ lɛ bǐ nukúnmɛ ǎ, lee lǒ Jezu tɔn elɔ xlɛ́ gbɔn é:

“Nya ɖé ylɔ agɔ̌ ɖaxó ɖokpo, bo ylɔ mɛ gègě. Ee nùɖuɖu hwenu sù ɔ, é sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn dó, nú é na yì ɖɔ nú mɛ e è ylɔ lɛ ɖɔ: ‘Mi wá, nǔ bǐ ko sɔgbe.’ Loɔ, ye bǐ dó gbè ɖokpo ɔ, bo ɖɔ sɛ́dó è ɖɔ emi kún sixu wá ó. Mɛ nukɔntɔn ɔ ɖɔ sɛ́dó è ɖɔ: ‘Un xɔ ayikúngban ɖokpo, bo jló na yì kpɔ́n; kɛnklɛn ma sìn xomɛ ó.’ Mɛ ɖevo ɖɔ: ‘Un xɔ nyibu wǒ, bo jló na yì kpɔ́n ɖɔ ye na sixu wà azɔ̌ ganji à jí; kɛnklɛn ma sìn xomɛ ó.’ Mɛ ɖevo lɛ́ ɖɔ: ‘Un kplá asì dìn zaanɖé; enɛ ɔ wu ɔ, un sixu wá ǎ.’”​—Luki 14:16-20.

Hwɛjijɔ enɛ lɛ nyí hwɛjijɔ jɔ hwɛjijɔ ɖé ǎ. Gbějé wɛ è nɔ tó gbéjé ayikúngban alǒ nyibu ɖé kpɔ́n hwɛ̌ cobo nɔ xɔ, enɛ wu ɔ, nǔ enɛ lɛ gbígbéjé kpɔ́n sɔ́ ɖó na mya nukún ɖò xixɔ ɔ gudo ǎ. É sɔ́ nyí nǔ sɔ́ nú asikpíkplá ɔ wɛ nya atɔngɔ ɔ ɖè ǎ, é ko kplá asì ɔ wɛ. Enɛ wu ɔ, enɛ sɔ́ ɖó na glɔ́n ali n’i bonu é na gbɔ gbè yí nú mɛylɔylɔ taji ɖé ǎ. Ee gǎn ɔ sè hwɛjijɔ enɛ lɛ gudo é ɔ, xomɛ sìn i bɔ é ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn ɖɔ:

“Yawu yì tokplétɛn lɛ, bo gbɔn ali ɖaxó lɛ kpodo ali kpɛví lɛ kpo xò, bo kplá wamamɔnɔ lɛ kpodo sékunɔ lɛ kpo, nukúntíntɔ́nnɔ lɛ kpodo afɔkponɔ lɛ kpo wá fí.” Mɛsɛntɔ́ ɔ wà mɔ̌ có, tɛn lɛ kpò. Gǎn ɔ lɛ́ ɖɔ n’i ɖɔ: “‘Lɛ̌ yì gbɔn gletoxo lɛ mɛ, bo gbɔn aliswɛ́ɛ́n lɛ jí, bo dɔn mɛ e a na mɔ lɛ wá dandan nú xwé ce na gɔ́.’ Ðó ma ɖɔ nú mi: nya enɛ lɛ e un ko ylɔ ɖ’ayǐ ɔ, ye mɛ ɖě na ɖu nùɖuɖu ce ǎ.”​—Luki 14:21-24.

 Lǒ e Jezu dó dìn tlolo é xlɛ́ lee Jehovah Mawu ko gbɔn Jezu Klisu jí bo gbló ada nú mɛ lɛ ylɔylɔ bonu ye na ɖò mɛ ɖěɖee na byɔ Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ lɛ é mɛ gbɔn é. Jwifu lɛ, ɖò taji ɔ, sinsɛngán lɛ wɛ nyí mɛ nukɔn nukɔntɔn ɖěɖee è ylɔ lɛ é. Ye mɛ gègě gbɛ́ ylɔ̌ e Jezu ylɔ ye gbɔn sinsɛnzɔ́ tɔn gblamɛ é. Amɔ̌, mɛylɔylɔ ɔ na fó ɖó yedɛɛ lɛ jí ǎ. Ðiɖɔ nyì wɛn wɛ Jezu ɖè ɖɔ ɖò sɔgudo ɔ, è na lɛ́ gbló ada nú mɛylɔylɔ wegɔ ɖevo, bo na ylɔ mɛ ɖěɖee ma hwɛ́n nùɖé ǎ ɖò akɔta Jwifu lɛ tɔn mɛ é kpo mɛ ɖěɖee wá huzu Jwifu lɛ é kpo. Enɛ gudo ɔ, mɛylɔylɔ atɔngɔ ɖé kpo gudo tɔn ɖé kpo na tíìn, bɔ è na ylɔ mɛ ɖěɖee Jwifu lɛ nɔ mɔ dó mɔ mɛ e ma jɛxa Mawu ǎ lɛ é.​—Mɛsɛ́dó 10:28-48.

Nugbǒ ɔ, xó e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é dó zǒ gbè xó e jonɔ hàtɔ́ tɔn lɛ ɖokpo ɖɔ é jí, é wɛ nyí: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e na ɖu nǔ ɖò agɔ̌ e Mawu na ylɔ hwenu e é na ɖu axɔsu ɖò gbɛtɔ́ lɛ nu ɔ tɛnmɛ é.”