Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 42

Jezu Gbɛ́ Nǔ nú Falizyɛn Lɛ

Jezu Gbɛ́ Nǔ nú Falizyɛn Lɛ

MATIE 12:33-50 MAKI 3:31-35 LUKI 8:19-21

  • JEZU ÐƆ “GBEYIÐƆ MAWU TƆN JONASI” SÍN NǓJIJLƐ XÓ

  • AHWANVU LƐ KPO É KPO VƐ́ HÚ MƐ TƆN LƐ

Gbɛ̌ e sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo gbɛ́ ɖɔ Jezu kún nɔ zán hlɔnhlɔn Mawu tɔn dó nya yɛ nyanya lɛ na ó é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ wu nyla nu dó gbé wɛ ye ja. Enɛ wu ɔ, mɛ̌ jí ye ka na nɔ? Mawu alǒ Satáan? Jezu ɖɔ: “Atín ɖagbe ɔ, sínsɛ́n ɖagbe wɛ é nɔ na, bɔ atín nyanya nɔ na sínsɛ́n nyanya; ɖó sínsɛ́n atín tɔn wɛ è nɔ kpɔ́n, bo nɔ dó tuùn atín alɔkpa e é nyí é.”​—Matie 12:33.

Sínsɛ́n ɖagbe wɛ yɛ nyanya lɛ nyinya sín mɛ jí nyí; enyi è ɖɔ ɖɔ nǔ enɛ e wà wɛ Jezu ɖè é ɔ, Satáan w’azɔ̌ na wɛ é ɖè hǔn, xlonɔnú wɛ. Lee Jezu ko xlɛ́ gbɔn céɖécéɖé ɖò xóɖiɖɔ tɔn só jí tɔn ɔ hwenu é ɔ, enyi sínsɛ́n ɔ nyí ɖagbe ɔ, atín ɔ nyí ɖagbe nɛ, é nyí nyanya ǎ. Enɛ wu ɔ, etɛ sínsɛ́n Falizyɛn lɛ tɔn, é wɛ nyí ɖɔ hwɛ agɔ e ye dó Jezu lɛ é, ka ɖexlɛ́? É xlɛ́ ɖɔ ye nyí mɛ nyanya. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Jakpata kúnkan emi! Nɛ̌ wɛ mi mɛ e nyla sɔmɔ̌ lɛ na sixu ɖɔ nǔ ɖagbe gbɔn? Ðó nǔ e gɔ́ ayi mɛtɔn mɛ ɔ wɛ nu mɛtɔn nɔ ɖɔ.”​—Matie 7:16, 17; 12:34.

Nugbǒ ɔ, xó mǐtɔn lɛ nɔ ɖè nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é xlɛ́ bo nɔ na nǔ e jí è na zɔ́n dó bo ɖɔhwɛ dó mǐ é. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ: “Ma ɖɔ nú mi: hwɛɖɔzángbe wá sù ɔ, xógbló e tɔ́n sín gbɛtɔ́ lɛ nu mɛ ɔ bǐ sín gbè wɛ ye na ɖó. Ðó xó e tɔ́n sín hwiɖesunɔ nu mɛ ɔ wɛ na ɖexlɛ́ ɖɔ a nyí hwɛjijɔnɔ; xó e na tɔ́n sín hwiɖesunɔ nu mɛ ɔ wɛ è na kpɔ́n, bo na mɔ ɖɔ a nyí xomɛvɔnɔ, abǐ a kú hwɛ.”​—Matie 12:36, 37.

Jezu ɖò nùjiwǔ lɛ bló wɛ có, sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo ɖò nǔ ba hú mɔ̌ wɛ, ye ɖɔ: “Mɛ̌si, mǐ jló ɖɔ a ni jlɛ́ nǔ ɖokpo nú mǐ na kpɔ́n.” Enyi yeɖesunɔ ko mɔ ɛ bonu é bló nùjiwǔ lɛ kpo ye gbɔ kpo ɔ, mɛ gègě tíìn bo sixu ɖekúnnu nú nǔ e wà wɛ é ɖè lɛ é. Enɛ wu ɔ, Jezu hɛn ɔ é na ɖɔ nú nukɔntɔ́ Jwifu lɛ tɔn enɛ lɛ ɖɔ: “Gbɛtɔ́ dìn tɔn mɛ nyanya gbejimanɔ-númawutɔ́ elɔ lɛ ɖò nǔjijlɛ Mawu tɔn ba wɛ. Loɔ, ye sɔ́ ɖò ɖevo na mɔ wɛ zɛ gbeyiɖɔ Mawu tɔn Jonasi tɔn wu ǎ.”​—Matie 12:38, 39.

Jezu jó ye dó nú ye bú vo ɖò nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é mɛ ǎ, é ɖɔ: “Lee Jonasi nɔ hweví ɖaxó ɖé sín xomɛ xɔ kéze atɔn zǎn atɔn gbɔn ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na nɔ ayikúngban glɔ xɔ kéze atɔn zǎn atɔn gbɔn.” Hweví ɖaxó ɖé wɛ mì Jonasi, amɔ̌, é wá tɔ́n sín xò tɔn mɛ cí nǔ ɖɔ é fɔ́n sín kú wɛ ɖɔhun. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ emilɔ na kú bɔ azǎn tɔn atɔngɔ ɔ gbè ɔ, emi na fɔ́n. Hwenu e nǔ wá nyí mɔ̌ é ɔ, nukɔntɔ́ Jwifu lɛ tɔn gbɛ́ “nǔjijlɛ . . . gbeyiɖɔ Mawu tɔn Jonasi tɔn” ɔ, lobo gbɛ́ kɔ lɛ́ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo bo huzu. (Matie 27:63-66; 28:12-15) “Ninivunu” lɛ ka wà nǔ gbɔn mɔ̌ ǎ, yedɛɛ lɛ lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo hwenu e Jonasi jla wɛnɖagbe ɔ ye é. Enɛ wu ɔ, ye na ɖó hwɛ nú  jijimɛ enɛ. Jezu lɛ́vɔ ɖɔ ɖɔ axɔsi Saba tɔn lɔ na ɖè ye gbà, ɖó kpɔ́ndéwú e é zé ɖ’ayǐ é wu. Éyɛ jló bo na ɖótó nùnywɛxó Salomɔ́ɔ tɔn, bɔ ee é ɖótó é ɔ, é jiwǔ ɖò nukún tɔn mɛ. Dìn ɔ, Jezu ɖɔ: “Nǔ e ka ɖò fí dìn ɔ hugǎn Salomɔ́ɔ.”​—Matie 12:40-42.

Jezu jlɛ́ ninɔmɛ jijimɛ nyanya enɛ tɔn dó mɛ e jí yɛ nyanya ɖé gosin é ɖé wu. (Matie 12:45) Ðó mɛ ɔ sɔ́ nǔ ɖagbe lɛ dó sú nɔtɛn e ɖò vɔtɔ́ é na ǎ wutu ɔ, yɛ nyanya ɔ lɛkɔ wá kpo yɛ nyanya e syɛn hú éyɛ é tɛnwe kpo bɔ ye wá jǐ tɔn. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, è klɔ́ akɔta Izlayɛli tɔn ɔ bo vɔ́ ɛ jla ɖó mɛ e jí yɛ nyanya ɔ gosin é ɖɔhun. Amɔ̌, akɔta ɔ gbɛ́ gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ, kaka bo klán gbè xá Jezu e jí é ɖò wɛn ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖè é. Enɛ xlɛ́ ɖɔ akɔta ɔ sín ninɔmɛ lɛ́ nyla hú lee é ɖè ɖ’ayǐ é tɔn.

Hwenu e Jezu ɖò xó ɖɔ wɛ é ɔ, nɔ tɔn kpo nɔví tɔn lɛ kpo wá bo ɖò te ɖò ahwan ɔ gudo. Mɛ e jinjɔn akpá tɔn é ɖé lɛ ɖɔ: “Nɔ towe kpodo nɔví towe lɛ kpo ɖò hɔnto, bo ɖò biba we wɛ.” Jezu wá ɖè lee é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo vɛ́ sɔ́ é xlɛ́, ye cí nɔví sunnu, nɔví nyɔnu kpo nɔ kpo ɖɔhun n’i. É dlɛn alɔ dó ahwanvu tɔn lɛ bo ɖɔ: “Mɛ e nɔ sè Mawuxó ɔ, bo nɔ bló ɖ’eji lɛ wɛ nyí nɔ ce kpodo nɔví ce lɛ kpo.” (Luki 8:20, 21) Mɔ̌ mɛ ɔ, é ɖexlɛ́ ɖɔ kàn e dɔn é kpo hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo cá é xɔ akwɛ tawun có, kancica e ɖò é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo tɛntin é lɛ́ xɔ akwɛ hú mɔ̌. Kɔfanúmɛ sín nǔ tawun wɛ é nyí nú mǐ ɖɔ kancica syɛnsyɛn mɔhun ni tíìn ɖò mǐ kpo nɔví gbigbɔ mɛ tɔn mǐtɔn lɛ kpo tɛntin, ɖò taji ɔ, hwenu e mɛ ɖevo lɛ nɔ xò nǔ kpɔ́n alǒ mɔ xó ɖɔ dó mǐ kpo azɔ̌ ɖagbe mǐtɔn lɛ kpo wu é à cé?