Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 64

È Ðó Na Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

È Ðó Na Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

MATIE 18:21-35

  • AZƆN TƐNWE WƐ È NA SƆ́ HWƐ KƐ MƐ À?

  • NÙJLƐDONǓWU MƐSƐNTƆ́ E MA NƆ KÚ NǓBLAWU NÚ MƐ Ǎ É TƆN

Piyɛ́ɛ sè lee nɔví wè na ɖeɖɛ tagba syɛnsyɛn lɛ gbɔn ɖò yeɖée tɛntin bɔ Jezu kplɔ́n mɛ é. É ɖò mɔ̌ có, é cí ɖɔ Piyɛ́ɛ ba na tuùn azɔn nabi e è ɖó na dó gǎn mɔhun é ɖɔhun.

Piyɛ́ɛ kanbyɔ ɖɔ: “Aklunɔ! Enyi ɖɔ nǔ wà nyì dò nú mì wɛ jɛn nɔzo ce ka nɔ ɖè ɔ, azɔn nabi mɔ̌ wɛ un ka sixu sɔ́ nǔ e wà nyì dò nú mì wɛ é ɖè lɛ sɔ́ kɛ ɛ? É ma nyí azɔn tɛnwe wɛ un na sɔ́ hwɛ kɛ ɛ à cé?” Sinsɛngán ɖé lɛ nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ hwɛsɔkɛ mɛ kún sɔ́ ɖó na zɛ azɔn atɔn wu ó. Enɛ wu ɔ, Piyɛ́ɛ sixu ko lin ɖɔ enyi emi sɔ́ hwɛ kɛ nɔví ɖé “azɔn tɛnwe” hǔn, emi ko nyɔ́ xomɛ dín.​—Matie 18:21.

É ɖò mɔ̌ có, azɔn nabi e mɛɖé wà nǔ nyì dò nú mɛ é sín kɛ́n sísɔ́ sɔgbe xá nùkplɔnmɛ Jezu tɔn ǎ. Enɛ wu ɔ, é gbɛ́ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Kaka yì azɔn tɛnwe kɛɖɛ kpowun wɛ é na nyí ǎ; loɔ, azɔn kanɖé gban (70) kanɖé gban (70) donu tɛnwe.” (Matie 18:22) Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ hwɛsɔkɛ mɛ kún ɖó dogbó ó. Azɔn nabi e Piyɛ́ɛ ɖó na sɔ́ hwɛ kɛ nɔví tɔn é ɖó dogbó ǎ.

Enɛ gudo ɔ, Jezu na nùjlɛdonǔwu ɖé Piyɛ́ɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo bo na dó sísɛ́ ye bɔ ye na nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ. É ɖɔ mɛsɛntɔ́ ɖé xó bɔ éyɛ kú nǔblawu nú mɛ gǎn tɔn ɖɔhun ǎ. Axɔsu ɖé jló na xà nǔ tɔn e nu é sɔ́ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖó é kpɔ́n ɖɔ é sɔgbe à jí. È kplá mɛsɛntɔ́ ɖokpo wá n’i bɔ éyɛ ɖu sikágankwɛ ɖaxó 10 000 [gankwɛ 60 000 000]. É sixu wà nùɖé bo sú axɔ enɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, axɔsu ɔ ɖegbe ɖɔ è ni sà vǐ tɔn asì tɔn kaka yì jɛ éɖesunɔ jí bonu è na dó sú axɔ ɔ. Mɛsɛntɔ́ ɔ ka huzu jɛkpo ɖò gǎn tɔn nukɔn, bo savo ɖɔ: “Aklunɔ! Kɛnklɛn bo nɔte kpɛɖé kpɔ́n mì; nǎ sú axɔ towe bǐ we.”​—Matie 18:26.

Axɔsu ɔ kú nǔblawu n’i bo sɔ́ axɔ ɖaxó e é ɖu ɔ bǐ kɛ ɛ. Ee axɔsu ɔ bló mɔ̌ gudo é ɔ, mɛsɛntɔ́ enɛ ɖido bo kpé azɔ̌gbɛ́ tɔn ɖevo bɔ éyɛ ɖu gankwɛ 100 d’é. Ee é mɔ ɛ lě kpowun é ɔ, é hɛn vɛ̌ n’i bo nɔ fyɔn kaka bo na sú gbè kàn tɔn, bo ɖɔ n’i ɖɔ:  “Sú axɔ ce mì.” Amɔ̌, azɔ̌gbɛ́ tɔn ɔ ka huzu jɛkpo ɖò nukɔn tɔn bo jɛ kɛnklɛn dó n’i jí ɖɔ: “Nɔte kpɛɖé kpɔ́n mì; nǎ sú axɔ towe we.” (Matie 18:28, 29) É ɖò mɔ̌ có, mɛsɛntɔ́ e axɔsu ɔ sɔ́ axɔ kɛ é wà nǔ gǎn tɔn ɖɔhun ǎ. É kplá azɔ̌gbɛ́ tɔn e ɖu axɔ kpɛɖé dó è ɔ yì dó gankpa mɛ b’ɛ na nɔ finɛ kaka jɛ hwenu e é na sú axɔ ɔ vɔ é.

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ ɖɔ azɔ̌gbɛ́ ɖevo lɛ mɔ nǔblawu ma kú nú mɛ sín nǔ e jɛ lɛ é bo yì ɖɔ nú gǎn ɔ, bɔ xomɛ sìn i bɔ é ɖegbe dó mɛsɛntɔ́ ɔ bo ɖɔ: “Hwi mɛsɛntɔ́ nyanya elɔ, axɔ wɔbuwɔbu ɖee a ɖu dó mì ɔ, a savo nú mì, bɔ un sɔ́ bǐ kɛ we; aniwutu wɛ hwi lɔmɔ̌ ma sixu kú nǔblawu nú hagbɛ̌ towe, lee nyɛ kú nǔblawu nú we gbɔn é ǎ?” Axɔsu ɔ sìn xomɛ bo ɖegbe ɖɔ è ni sɔ́ mɛsɛntɔ́ enɛ dó gankpa mɛ bonu é na nɔ finɛ kaka yì jɛ hwenu e é na sú axɔ ɔ bǐ dó é. Jezu sú ta na bo ɖɔ: “Mi lɔmɔ̌ ɔ, enyi ɖokpo ɖokpo mitɔn lɛ ma nɔ sɔ́ hwɛ kɛ miɖée kpodo ayi mitɔn bǐ kpan ǎ ɔ, lee Tɔ́ ce e ɖò [jixwé] ɔ na bló gbɔn xá mi ɔ nɛ.”​—Matie 18:32-35.

Nǔ taji ɖé wɛ nùjlɛdonǔwu enɛ kplɔ́n mǐ dó hwɛsɔkɛ mɛ wu. Mawu sɔ́ hwɛ wɔbuwɔbu ɖé kɛ mǐ. Hwɛ ɖebǔ e nɔví Klisanwun ɖé sixu hu dó mǐ é sɔ atɛ́n ɖò ee mǐ hu dó Mawu lɛ é kpá ǎ. Jehovah ka nɔ sɔ́ kɛ mǐ azɔn mɔkpan, é nyí ɖokpo kpowun ǎ. Nú é na bo tlɛ nyí ɖɔ mǐ ɖó hwɛjijɔ bo na gbɔ hwɛ sɔ́ kɛ nɔví mǐtɔn lɛ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni nɔ sɔ́ hwɛ kɛ ye hwebǐnu à cé? Lee Jezu ɖɔ gbɔn é ɔ, Mawu na “sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ, lee mǐ nɔ sɔ́ kɛ mɛ e nɔ wà nǔ nyì dò nú mǐ lɛ gbɔn é.”​—Matie 6:12.