Salt la conţinut

Salt la cuprins

Index

A

ABEL

Ge 4:8 Cain l-a atacat pe A.

Mt 23:35 de la sângele lui A.

ABIGAIL

1Sa 25:3 A. era înțeleaptă și frumoasă

ABIS

Re 11:7 fiara care se ridică din a.

Re 17:8 Fiara se pregătește să se ridice din a.

Re 20:3 L-a aruncat în a.

ABSORBIT

1Ti 4:15 Meditează, lasă-te a.

ABUR

Iac 4:14 sunteți un a., care apare puțin timp

ABUZA

1Co 9:18 să nu a. de dreptul meu

ACAN

Ios 7:1 A. a luat din ce era dedicat

ACOPERI

Pr 28:13 Cine își a. faptele rele nu va avea

1Co 11:6 Dacă o femeie nu se a.

ACORD

1Co 7:5 nu vă lipsiți decât de comun a.

ACT DE CUMPĂRARE

Ier 32:12 i-am dat a. lui Baruc

ACTIVITATE

1Pe 1:13 Pregătiți-vă mintea pentru a.!

ACUZATOR

Re 12:10 a. fraților noștri aruncat jos

ACUZAȚIE

Ro 8:33 Cine va aduce vreo a.?

1Ti 5:19 a. împotriva unui bătrân

Tit 1:7 un supraveghetor să fie liber de a.

ACVILĂ

Is 40:31 Se înalță cu aripi de a.

ADAM

Ge 5:5 A. a trăit 930 de ani

1Co 15:22 așa cum toți mor prin A.

1Co 15:45 Ultimul A. a devenit

1Ti 2:14 nu A. a fost amăgit, ci femeia

ADÂNC

Ro 11:33 a. bogăției, înțelepciunii

Re 2:23 cercetează gândurile cele mai a.

ADÂNCIME

Ef 3:18 să puteți înțelege pe deplin a.

ADEVĂR

Ps 15:2 spune a. în inima lui

Ps 119:160 esența cuvântului tău este a.

Pr 23:23 Cumpără a. și nu-l vinde

Ioa 4:24 să se închine cu spirit și cu a.

Ioa 8:32 Veți cunoaște a. și a. vă va elibera

Ioa 14:6 Eu sunt calea, a. și viața

Ioa 16:13 spiritul a. vă va călăuzi în tot a.

Ioa 17:17 Sfințește-i prin a.; cuvântul tău e a.

Ioa 18:38 Pilat i-a zis: Ce este a.?

2Co 13:8 nu putem face nimic împotriva a.

Ef 4:25 spuneți a. fiecare aproapelui său

2Pe 1:12 sunteți ferm stabiliți în a.

3Io 4 copiii mei umblă în a.

ADEVĂRAT

Ioa 17:3 singurul Dumnezeu a.

1Ti 6:19 să apuce strâns a. viață

ADMINISTRARE

Ef 1:10 a stabili o a.

ADMINISTRATOR

Lu 12:42 Cine este a. fidel?

1Co 4:2 se așteaptă de la a. să fie găsit fidel

ADOPȚIE

Ro 8:15 ați primit un spirit de a.

ADUCE AMINTE

Ec 12:1 a. de Creatorul tău în tinerețe

ADUCERE-AMINTE

Ps 119:24 Iubesc a.

ADULTER

Ex 20:14 Să nu comiți a.

Mt 5:28 a și comis a. în inima lui

Mt 19:9 se căsătorește cu alta, vinovat de a.

1Co 6:9 cei a. nu vor moșteni Regatul

ADUNA

Ef 1:10a. toate lucrurile în Cristos

ADUNARE

Le 23:4 Acestea sunt a. sfinte

AER

Ef 2:2 conducătorul autorității a.

AFACERE

Mt 22:5 indiferent, a plecat la a. lui

Iac 4:13 vom face a. și vom obține profit

AFARĂ

1Co 5:13 Dumnezeu îi judecă pe cei de a.

Col 4:5 înțelepciune față de cei de a.

AFECȚIUNE

Mt 10:37 Cine are mai multă a. pentru

Ioa 21:17 Simon, ai a. pentru mine?

Col 3:12 îmbrăcați-vă cu tandră a.

Re 3:19 Pe cei pentru care am a. îi mustru

AJUNGE

1Pe 4:3 A. cât ați îndeplinit voința națiunilor

AJUTOR

Ps 46:1 a. ușor de găsit în timpuri de necaz

Ioa 14:16 el vă va da un alt a.

Ioa 14:26 a., spiritul sfânt, vă va învăța

ALĂPTA

1Te 2:7 ca o mamă care își a. copiii

ALBI

Re 7:14 și-au spălat robele și le-au a.

ALEGE

De 30:19 A. viața

Ios 24:15 a. astăzi cui vreți să-i slujiți

ALEGERE

Ro 9:11 a. depinde de Cel care cheamă

ALELUIA

. Vezi LĂUDA PE IAH.

ALERGA

1Co 9:24 A. în așa fel încât să câștigați

Ga 5:7 ați a. bine. Cine v-a împiedicat?

ALES

Mt 24:22 scurtate de dragul celor a.

Mt 24:31 îngerii îi vor aduna pe a. săi

ALFA

Re 1:8 A. și Omega

ALIFIE

Re 3:18 a. cu care să-ți ungi ochii ca să vezi

ALINARE

2Te 1:7 suportați necazuri, veți primi a.

ALIPI

Ge 2:24 va lăsa pe mamă și se va a. de soția sa

De 10:20 De Iehova să te a.

Ios 23:8 să vă a. de Iehova

Ro 12:9 a. de ce este bine

ALTAR

Ge 8:20 Noe a construit un a.

Ex 27:1 Să faci a. din lemn de acacie

Mt 5:24 lasă-ți darul în fața a.

Fa 17:23 un a.: Unui Dumnezeu necunoscut

ALTE OI

Ioa 10:16 am și a., nu din staulul acesta

ALUNECOS

Ps 73:18 îi pui pe un teren a.

AMARNIC

Mt 26:75 Petru a ieșit afară și a plâns a.

Col 3:19 nu vă mâniați a. pe ele!

AMĂGI

Ier 20:7 M-ai a., o, Iehova!

AMĂRĂCIUNE

Pr 14:10 Inima își cunoaște a.

Pr 17:25 Un fiu fără minte aduce a.

Ef 4:31 orice a. răutăcioasă, furie

AMÂNAT

Pr 13:12 O speranță a. îmbolnăvește inima

AMBASADOR

2Co 5:20 a. în locul lui Cristos

AMENINȚA

Fa 4:17 să-i a. și să le spunem

Ef 6:9 purtați-vă la fel cu ei, fără să-i a.

1Pe 2:23 Când suferea, nu a.

AMESTECA

1Ti 5:13 a. în treburile altora

1Pe 4:15 se a. în treburile altora

AMIN

De 27:15 tot poporul să răspundă: A.!

1Co 14:16 A. la cuvintele de mulțumire

2Co 1:20 prin el îi spunem A. lui Dumnezeu

AMINTI

Iov 14:13 ai stabili un timp și ți-ai a. de mine

Ps 8:4 Ce este omul ca să-ți a. de el?

Pr 17:9 cine a. mereu de o greșeală

Ev 10:32 a. mereu de zilele de odinioară

2Pe 1:12 vreau să vă a. aceste lucruri

AMINTIRE

Lu 22:19 să faceți lucrul acesta în a. mea

AMORȚIT

Ps 143:4 inima îmi este a. înăuntrul meu

AN

Nu 14:34 40 de zile – o zi pentru un a.

ANA

Lu 2:36, 37 o profetesă, A., 84 de ani

ANANIA

Fa 5:1 A. cu Safira, soția lui

ANCORĂ

Ev 6:19 speranța, o a. pentru suflet

ANIMAL

Ge 7:2 Din fiecare a. curat să iei șapte

Le 18:23 relații sexuale cu un a.

Le 26:6 Voi îndepărta din țară a. periculoase

Pr 12:10 Cel drept are grijă de a.

Ec 3:19 oameni și a. au același sfârșit

Os 2:18 legământ cu a. sălbatice

ANTICRIST

1Io 2:18 au apărut mulți a.

ANULA

Is 14:27 cine poate a. hotărârea lui Iehova?

APARENȚĂ

Ioa 7:24 Nu mai judecați după a.

2Co 10:7 Voi judecați după a.

APĂ

Nu 20:10 Să vă scoatem noi a. din stâncă?

Pr 20:5 Gândurile sunt ca niște a. adânci

Pr 25:25 Ca a. rece pentru un suflet obosit

Is 55:1 Voi, toți cei însetați, veniți la a.!

Ier 2:13 m-a părăsit pe mine, izvorul de a. vie

Ier 50:38 a. lui vor seca

Za 14:8 din Ierusalim vor curge a. vii

Ioa 4:10 el ți-ar fi dat a. vie

Re 7:17 îi va călăuzi la izvoarele a. vieții

Re 17:1 prostituata care stă pe multe a.

APĂRARE

Flp 1:7 a. și stabilirea legală

1Pe 3:15 gata să prezentați o a.

APEL

Flm 9 te îndemn făcând a. la iubire

APOLO

Fa 18:24 A., un bun orator

APOSTAT

Pr 11:9 a. își duce semenul la distrugere

APOSTAZIE

2Te 2:3 înainte să vină a.

APOSTOL

Mt 10:2 Numele celor 12 a.

Fa 15:6 a. și bătrânii s-au adunat

1Co 15:9 eu sunt cel mai mic dintre a.

APRECIA

1Co 16:18 a. pe astfel de oameni

APRECIERE

Ps 27:4 să privesc cu a. templul

1Te 5:13 arătați-le a. datorită lucrării lor

APRIG

Pr 19:19 Omul a. la mânie să fie pedepsit

APROAPE

Ps 145:18 Iehova e a. de cei ce-l cheamă

Lu 10:27 Să-l iubești pe a. tău ca pe tine însuți

Lu 10:36 Cine s-a dovedit a fi a.?

APROBA

Lu 3:22 Fiul meu, Eu te-am a.

APROBAT

2Ti 2:15 să te prezinți ca un om a.

APROPIA

Ps 73:28 e bine să mă a. de Dumnezeu

Iac 4:8 A. de Dumnezeu

AQUILA

Fa 18:2 un iudeu pe nume A.

ARARAT

Ge 8:4 arca s-a oprit pe A.

ARĂTA

Lu 3:8 Dați roade care să a. căință

Ioa 5:20 Tatăl îi a. Fiului toate lucrurile

Ro 5:8 Dumnezeu ne a. iubirea sa

ARCĂ

Ge 6:14 Fă-ți o a.

Ex 25:10 să facă o a. din lemn de acacie

2Sa 6:6 Uza a întins mâna spre A.

1Cr 15:2 Numai leviții să poarte A.

AREOPAG

Fa 17:22 Pavel s-a ridicat în A.

ARGILĂ

Da 2:42 parte de fier, parte de a.

ARGINT

Pr 2:4 vei continua să le cauți ca pe a.

Eze 7:19 Își vor arunca a. pe străzi

Țe 1:18 Nici a., nici aurul nu-i va salva

ARHANGHEL

1Te 4:16 cu glas de a.

Iuda 9 a. Mihael a avut o dispută cu Diavolul

ARID

Is 35:1 câmpia a. se va bucura și va înflori

Is 35:6 în câmpia a. vor țâșni pâraie

ARIPĂ

Rut 2:12 sub ale cărui a. te-ai refugiat

ARMAGHEDON

Re 16:16 în ebraică se numește A.

ARMATĂ

Ps 68:11 femeile sunt o mare a.

Za 4:6 nu prin a., ci prin spiritul meu

Re 19:14 A. din cer îl urmau

ARMĂ

Is 54:17 Nicio a. pregătită împotriva ta

2Co 10:4 A. războiului nostru nu sunt omenești

ARMONIOS

Ef 4:16 sunt a. îmbinate

ARMURĂ

Ef 6:11 Îmbrăcați-vă cu a. completă

Ef 6:13 luați a. completă

ARTA DE A PREDA

2Ti 4:2 cu toată răbdarea și a.

ARTEMIS

Fa 19:34 au strigat: Mare este A.!

ARUNCAT

Ef 4:14 să nu fim copii, a. în toate părțile

ASCULTA

Ps 51:12 Trezește în mine dorința de a a.

Pr 1:5 Cel înțelept a.

Eze 2:7 fie că vor a., fie că vor refuza

Mt 17:5 Fiul meu, cel iubit. Să a. de el!

Lu 2:51 a continuat să a. de ei

Lu 10:16 Cine vă a. pe voi mă a. pe mine

Ioa 3:36 Cine nu a. de Fiul nu va vedea viața

Fa 4:19a. mai degrabă de voi decât de Dumnezeu

Fa 5:29a. mai degrabă de Dumnezeu

Ro 6:17 ați a. din inimă

Ro 16:26 să aibă credință și să a.

Ef 6:5 Sclavilor, a. de stăpânii voștri

Ev 13:17 A. de cei care sunt în fruntea voastră

ASCULTARE

1Sa 15:22 a. e mai bună decât jertfele

Ro 5:19 prin a. unuia singur

Ev 5:8 a învățat a. din ce a suferit

Iac 1:19 prompt la a., încet la vorbire

ASCULTĂTOR

Ex 24:7 vom fi a.

1Re 3:9 dă-i slujitorului tău o inimă a.

Flp 2:8 a. până la moarte

ASCUNS

Lu 8:17 nimic a. care să nu fie dezvăluit

ASEMĂNA

Is 46:5 Cu cine mă veți a.?

ASIGURA

Flp 1:10 să vă a. de lucrurile importante

ASPRU

Pr 15:1 un cuvânt a. stârnește mânia

ASTROLOG

Mt 2:1 niște a. au venit la Ierusalim

ASUPRIRE

Ps 72:14 Îi va scăpa de a.

Ec 7:7 A. îl poate face pe cel înțelept

ASUPRITOR

Ec 4:1 Puterea era în mâna a.

AȘTEPTA

Ps 37:7 A. pe Iehova în tăcere

Mi 7:7 Îl voi a. cu răbdare pe Dumnezeu

Hab 2:3 Chiar dacă ar întârzia, s-o a.

Ro 8:25 continuăm să a. cu perseverență

AȘTEPTARE

Lu 3:15 Tot poporul era în a.

Lu 21:26 vor leșina de frică în a. lucrurilor

ATENT

Fa 20:28 Fiți a. la voi înșivă și la turmă

Ef 5:15 fiți foarte a. cum umblați

1Ti 4:16 Fii a. la tine și la predarea ta

ATENȚIE

1Co 11:28 să se examineze mai întâi cu a.

ATINGE

Pr 6:29 cine o a. nu va rămâne nepedepsit

Is 52:11 nu a. nimic necurat!

Mt 8:3 l-a a. și a zis: Vreau!

2Co 6:17 nu mai a. ce este necurat

ATITUDINE

Ef 4:23 înnoiți în a. dominantă a minții

Ef 6:7 cu o a. bună, ca pentru Iehova

Flp 2:20 nimeni altcineva cu o a. ca a lui

ATRAGE

Ioa 6:44 dacă nu-l a. Tatăl

AUR

Eze 7:19 Nici argintul lor, nici a. lor

Da 3:1 Nebucadnețar a făcut o statuie de a.

AUTORITATE

Mt 28:18 Toată a. mi-a fost dată

Lu 4:6 Îți voi da a. peste aceste regate

2Pe 2:10 cei care disprețuiesc a.

AUTORITĂȚI

Ro 13:1 supus a. superioare

Tit 3:1 să asculte de a.

AUZI

Ro 10:14 cum vor a. fără să le predice?

AVA

Ro 8:15 strigăm: A., Tată!

AVEA

Iac 2:15 Dacă frații nu a. cu ce să se îmbrace

AVERTISMENT

Eze 33:4 Dacă nu ține seama de a.

AVERTIZA

Eze 3:17 să-i a. din partea mea

Eze 33:9 dacă îl a. pe cel rău să se întoarcă

AVERTIZARE

1Co 10:11 au fost scrise ca a. pentru noi

AVRAAM

Ge 21:12 i-a zis lui A.: Ascultă de ea

2Cr 20:7 A., prietenul tău

Mt 22:32 Dumnezeul lui A., al celor vii

Ro 4:3 A. a avut credință, a fost considerat drept

AVUȚIE

Pr 18:11 în imaginația lui, a. e ca un zid

AZAZEL

Le 16:8 Aaron să tragă la sorți pentru A.

B

BAAL

Ier 19:5 să-și ardă fiii ca ofrande lui B.

BABEL

Ge 11:9 orașul a fost numit B.

BABILON

Ier 51:6 Fugiți din B.!

Ier 51:30 Războinicii B. au încetat să lupte

Ier 51:37 B. va ajunge mormane de pietre

Re 17:5 B. cel Mare, mama prostituatelor

Re 18:2 B. cel Mare a căzut!

BALAAM

Nu 22:28 măgărița i-a zis lui B.

BALANȚĂ

Le 19:36 Să folosiți b. exacte

Pr 11:1 Iehova detestă b. înșelătoare

BALAUR

Re 12:9 b. cel mare, șarpele cel vechi

BAN

Ec 7:12 b. aduce ocrotire, dar înțelepciunea

Ec 10:19 b. satisface orice nevoie

1Ti 6:10 iubirea de b. este rădăcina multor rele

Ev 13:5 fără iubire de b.

BANDAJA

Eze 34:16 o voi b. pe cea rănită

BARNABA

Fa 9:27 B. i-a venit în ajutor

BARUC

Ier 45:2 ce spune Iehova cu privire la B.

BATE

Mt 7:7 continuați să b. și vi se va deschide

BATE JOC

Lu 22:63 să-și b. de el și să-l lovească

BATJOCORI

Pr 27:11 să-i pot răspunde celui ce mă b.

Mt 5:11 Fericiți când oamenii vă b.

Lu 18:32 va fi b. și scuipat

BATJOCORIT

Ga 6:7 Dumnezeu nu se lasă b.

BATJOCORITOR

2Pe 3:3 în zilele din urmă vor veni b.

BAT-ȘEBA

2Sa 11:3 B., soția lui Urie

BAZA

1Pe 4:11 b. pe forța pe care o dă Dumnezeu

BĂIEȚEL

Is 11:6 le va mâna un b.

BĂRBAT

Le 20:13 Dacă un b. se culcă cu un b.

BĂRBĂTEȘTE

1Co 16:13 purtați-vă b.

BĂTAIE

2Co 6:5 în b., în închisori

BĂTRÂN

Tit 1:5 să numești b.

BĂTRÂNEȚE

Ps 71:9 Nu mă respinge la b.

Ps 92:14 Chiar și la b. vor da rod

BĂUTURĂ

Pr 20:1 b. tari sunt gălăgioase

BÂRFI

Pr 20:19 cu cel căruia îi place să b.

BÂRFITOR

1Ti 5:13 b., amestecându-se în treburile

BELȘAȚAR

Da 5:1 Regele B. a dat un ospăț

BELȘUG

Lu 12:15 chiar dacă cineva are din b.

Ioa 10:10 să aibă viață, s-o aibă din b.

BETEL

Ge 28:19 a pus acelui loc numele B.

BETLEEM

Mi 5:2 B. Efrata, din tine va ieși

BEȚALEEL

Ex 31:2 l-am ales pe B.

BEȚIV

Pr 23:21 b. va ajunge sărac

1Co 5:11 să nu mai aveți legături cu un b.

1Co 6:10 b. nu vor moșteni Regatul

BINE

Ge 3:5 ca Dumnezeu, cunoscând b. și răul

De 8:16 spre b. tău în viitor

De 10:13 să respecți poruncile spre b. tău

Mt 25:21 B., sclav bun și fidel!

Ro 7:19 Nu fac b. pe care îl vreau

1Co 7:35 spun aceasta spre b. vostru

Ga 6:10 să facem ce este b. față de toți

BINECUVÂNTA

Ge 1:28 Dumnezeu i-a b.

Ge 32:26 Nu te las să pleci până nu mă b.!

Nu 6:24 Iehova să te b.

Lu 6:28 să-i b. pe cei care vă blestemă

Ro 12:14 B. pe cei ce vă persecută

BINECUVÂNTARE

De 30:19 ți-am pus înainte b.

Pr 10:22 B. lui Iehova îmbogățește

Mal 3:10 voi revărsa b. până nu va lipsi nimic

BINECUVÂNTAT

Ju 5:24 Nespus de b. este Iael

Ioa 12:13 B. e cel ce vine în numele lui Iehova

BIZUI

Pr 3:5 nu te b. pe priceperea ta

BLASFEMIE

Mr 3:29 spune b. împotriva spiritului

BLÂND

Pr 25:15 o limbă b. poate zdrobi un os

1Te 2:7 am fost b. ca o mamă

2Ti 2:24 să fie b. cu toți

1Pe 3:4 spirit b. și liniștit

BLÂNDEȚE

1Co 4:13 calomniați, răspundem cu b.

BLESTEMA

Nu 23:8 Cum i-aș putea b.?

Iov 2:5 sigur te va b. în față

Iov 2:9 soția a zis: B. pe Dumnezeu și mori!

Ro 12:14 binecuvântați, nu b.

BLESTEMAT

Ioa 7:49 această mulțime este b.

BOALĂ

Is 53:4 el a purtat b. noastre

Mt 9:35 vindecând orice fel de b.

BOGAT

Le 19:15 să nu-l favorizezi pe b.

Ier 9:23 b. să nu se laude cu bogățiile lui

Lu 14:12 Când dai un prânz, nu-i chema pe b.

1Ti 6:9 cei hotărâți să fie b. cad în cursă

1Ti 6:17 cei b. să nu fie aroganți

Re 3:17 zici: Sunt b., n-am nevoie de nimic

BOGĂȚIE

Ps 62:10 nu vă alipiți inima de b.

Ps 72:16 Va fi b. de grâne

Pr 11:4 B. nu e de niciun folos în ziua mâniei

Pr 11:28 Cine se încrede în b. lui va cădea

Pr 30:8 Nu-mi da nici sărăcie, nici b.

Ec 5:10 cine iubește b. nu se satură de câștig

Is 60:5 b. națiunilor vor veni la tine

Is 61:6 Veți mânca b. națiunilor

Eze 28:5 inima ți s-a umplut de trufie din cauza b.

Mt 6:24 sclavi ai lui Dumnezeu și ai B.

Mt 13:22 puterea amăgitoare a b.

Lu 16:9 prieteni cu ajutorul b. nedrepte

BOLNAV

Is 33:24 Niciun locuitor nu va spune: Sunt b.

Iac 5:14 Este printre voi cineva b.?

BOTEZ

Lu 3:3 b. ca simbol al căinței

Ro 6:4 prin b. nostru în moartea lui

1Pe 3:21 B. vă salvează acum

BOTEZA

Mt 28:19 faceți discipoli, b.

BOTEZAT

Mt 3:13 Isus a venit ca să fie b. de Ioan

Fa 2:41 au fost b. în ziua aceea în jur de 3 000

Fa 8:36 Ce mă împiedică să fiu b.?

BOTNIȚĂ

De 25:4 Să nu pui b. taurului

BRAȚ

Ioa 12:38 cui i-a fost dezvăluit b. lui Iehova?

BUCURA

1Cr 29:9 poporul s-a b. că a adus ofrande

Pr 8:30b. tot timpul înaintea lui

Pr 27:11 Fiul meu, fii înțelept și b. inima

Ec 2:24 să se b. de truda lui

Is 65:13 slujitorii mei se vor b.

Fa 5:41 au plecat dinaintea Sanhedrinului, b.

Ro 5:3 ne b. chiar și în necazuri

Ro 12:12 B. în speranță

Ro 12:15 B. cu cei ce se b.

Flp 3:1 continuați să vă b. în Domnul!

Flp 4:4 B. întotdeauna în Domnul!

BUCURIE

1Cr 28:9 slujește-i cu un suflet plin de b.

Ne 8:10 b. lui Iehova este fortăreața voastră!

Iov 38:7 stelele dimineții strigau de b.

Ps 100:2 Slujiți-i lui Iehova cu b.!

Ps 137:6 cele mai mari b. ale mele

Is 65:14 slujitorii mei vor striga datorită b.

Lu 8:13 cei care primesc cuvântul cu b.

Lu 15:7 b. în cer pentru un păcătos ce se căiește

Ioa 16:22 nimeni nu vă va lua b.

Ro 15:13 Dumnezeu să vă umple de toată b.

2Co 9:7 îl iubește pe cel ce dă cu b.

1Te 1:6 cu b. pe care o dă spiritul sfânt

Ev 12:2 Pentru b. care îi era pusă înainte

3Io 4 b.: copiii mei umblă în adevăr

BUN 1

Ge 1:31 tot ce făcuse era foarte b.

Pr 11:17 Un om b. își face bine lui însuși

Mt 16:22 Fii b. cu tine însuți, Doamne!

Ro 5:7 Pentru un om b., ar îndrăzni să moară

BUN 2

Lu 14:33 nu renunță la toate b.

Ev 10:34 ați acceptat jefuirea b. voastre

BUNĂTATE

Pr 31:26 pe limba ei este legea b.

Fa 28:2 Localnicii s-au purtat cu multă b.

BUNĂTATE NEMERITATĂ

Ioa 1:17 b. a venit prin Isus

1Co 15:10 b. n-a fost zadarnică

2Co 6:1 nu acceptați b. ca să-i ratați scopul

2Co 12:9 B. îți este de ajuns

BUNĂVOIE

1Cr 29:17 am dat de b. aceste lucruri

Ps 110:3 Poporul tău se va oferi de b.

1Pe 5:2 Păstoriți turma lui Dumnezeu de b.

BUNĂVOINȚĂ

Is 26:10 dacă celui rău i s-ar arăta b.

2Co 6:2 acum este timpul de b.!

BUNIC

1Ti 5:4 să le dea b. ce li se cuvine

BURTĂ

Flp 3:19 dumnezeul lor este b. lor

BUTUC

Da 4:15 lăsați b. cu rădăcinile lui

BUTURUGĂ

Is 11:1 Un lăstar va ieși din b. lui Iese

BUZĂ

Pr 10:19 cine își înfrânează b. e prevăzător

Is 29:13 mă onorează cu b.

Os 14:2 vom oferi lauda b. noastre

Ev 13:15 jertfă de laudă, rodul b.

C

CAIN

1Io 3:12 să nu fim asemenea lui C.

CAL

Re 6:2 un c. alb! Cel ce stătea pe el

Re 19:11 și iată: un c. alb!

CALCULA

Lu 14:28 se așază și c. cheltuiala

CALE

Pr 16:25 c. ce pare dreaptă, dar duce la moarte

Is 30:21 Iată c.! Umblați pe ea!

Mt 7:14 îngustă este c. care duce la viață

Ioa 14:6 Eu sunt c., adevărul și viața

Fa 9:2 îi găsea pe cei care aparțineau C.

1Co 10:13 el va pregăti și c. de ieșire

CALEB

Nu 13:30 C. a încercat să liniștească poporul

Nu 14:24 C. a avut alt spirit

CALIFICARE

2Co 3:5 c. noastră vine de la Dumnezeu

CALIFICAT

Ga 6:1 c. din punct de vedere spiritual

2Ti 2:2 c. să-i învețe pe alții

CALM

Pr 14:30 o inimă c. este viață pentru trup

Pr 17:27 omul cu discernământ își păstrează c.

CALOMNIAT

1Co 4:13 c., răspundem cu blândețe

CALOMNIATOR

Pr 16:28 c. desparte prieteni

CALOMNIE

Le 19:16 Să nu umbli răspândind c.

CANA

Ioa 2:1 un ospăț de nuntă în C. Galileei

CAP

Ge 3:15 El îți va zdrobi c.

Da 2:32 C. statuii era de aur pur

1Co 11:3 c. femeii este bărbatul

Ef 5:23 Cristos este c. congregației

Ef 5:23 soțul este c. soției

CAPABIL

Ex 18:21 alege bărbați c., de încredere

Pr 31:29 Multe femei sunt c., dar tu le întreci

CAPACITATE DE GÂNDIRE

Pr 1:4 tânărul să aibă c.

CAPACITATE DE ÎNȚELEGERE

1Co 14:20 oameni maturi în ce privește c.

CAPĂT

2Ti 4:7 am alergat cursa până la c.

CAPRĂ

Mt 25:32 cum un păstor separă oile de c.

CAPTIV

2Co 10:5 luăm c. orice gând

CAR

Ju 4:13 900 de c. cu coase de fier

2Re 6:17 c. de foc în jurul lui Elisei

CARNAL

1Co 3:3 încă sunteți c.

Col 2:18 din cauza gândirii lor c.

CARNE

Ge 2:24 vor deveni o singură c.

Iov 33:25 C. lui să fie mai fragedă ca în tinerețe

Pr 23:20 cei care se îmbuibă cu c.

Ro 8:5 cei ce trăiesc potrivit c.

1Co 15:50 C. și sângele nu pot moșteni Regatul

Ga 5:19 Lucrările c. se văd clar

CARTE

Ex 32:33 Îl voi șterge din c. mea

Ios 1:8 C. Legii să nu se depărteze de gura ta

Ec 12:12 Scrierea multor c. nu are sfârșit

Mal 3:16 o c. de amintire a fost scrisă

Fa 19:19 și-au adunat c. și le-au ars

Re 20:15 n-a fost găsit scris în c. vieții

CASĂ

2Sa 7:13 va construi o c. pentru numele meu

Ps 27:4 să locuiesc în c. lui Iehova

Ps 101:2 cu o inimă integră înăuntrul c. mele

Ps 127:1 Dacă nu construiește Iehova c.

Is 56:7 se va numi c. de rugăciune

Is 65:21 Vor construi c. și vor locui în ele

Lu 2:49 trebuie să fiu în c. Tatălui meu

Ioa 2:16 nu faceți din c. Tatălui meu o c. de negoț!

Ioa 14:2 În c. Tatălui meu sunt multe locuri

Fa 5:42 din c. în c., nu încetau să predea

Fa 7:48 nu locuiește în c. făcute de mâini

Fa 20:20 să vă învăț în public și din c. în c.

2Co 5:1 vom avea o c. care este veșnică

Ef 2:19 membri ai c. lui Dumnezeu

Ev 3:4 orice c. este construită de cineva

CĂDEA

Pr 24:16 cel drept, dacă ar c. de șapte ori

Ec 4:10 dacă unul c., celălalt îl poate ajuta

1Co 10:12 să aibă grijă să nu c.

CĂI

Lu 15:7 bucurie pentru un păcătos care se c.

Fa 3:19 c. și întoarceți-vă

Fa 17:30 oamenii trebuie să se c.

Re 16:11 au blasfemiat și nu s-au c.

CĂINȚĂ

Fa 26:20 fapte care dovedesc c.

Ro 2:4 Dumnezeu caută să te ducă la c.

2Co 7:10 întristarea după voința lui aduce c.

CĂLĂUZI

Ps 48:14 El ne va c. pentru eternitate

CĂLCA ÎN PICIOARE

Ev 10:29 îl c. pe Fiul

CĂLDICEL

Re 3:16 pentru că ești c.

CĂMILĂ

Mt 19:24 mai ușor pentru o c. să treacă

CĂRARE

Pr 4:18 c. celor drepți e ca lumina dimineții

CĂRBUNE

Ro 12:20 îngrămădi c. aprinși pe cap

CĂRUNT

Pr 16:31 Părul c. e coroană de frumusețe

CĂSĂTORI

Mt 22:30 la înviere nu se vor c.

Mt 24:38 înainte de Potop se c.

1Co 7:9 mai bine să se c.

1Co 7:36 nu păcătuiește. Să se c.

1Co 7:38 cine nu se c. face mai bine

1Co 7:39 liberă să se c., numai în Domnul

CĂSĂTORIE

Ev 13:4 C. să fie onorabilă pentru toți

CĂUTA

1Cr 28:9 Dacă-l vei c., se va lăsa găsit

Ps 119:176 oaie pierdută. C. pe slujitorul tău!

Is 55:6 C. pe Iehova cât timp poate fi găsit!

Eze 34:11 eu însumi îmi voi c. oile

Țe 2:3 c. pe Iehova, voi, toți cei smeriți

Lu 15:8 mătură casa și c. până o găsește

Ioa 4:23 astfel de închinători c. Tatăl

Fa 17:27 pentru ca ei să-l c. pe Dumnezeu

Col 3:1 continuați să c. lucrurile de sus!

CĂUTARE

1Pe 1:10 cercetări amănunțite și c. atente

CÂINE

Pr 26:17 apucă un c. de urechi

Ec 9:4 un c. viu e mai bun decât un leu mort

2Pe 2:22 C. s-a întors la vărsătura lui

CÂNTA

Ps 96:1 C. lui Iehova o cântare nouă!

Mt 26:30 după ce au c. cântări de laudă, au ieșit

Fa 16:25 Pavel și Sila îi c. laude lui Dumnezeu

Ef 5:19 c. și înălțându-i melodii lui Iehova

CÂNTARE

Ne 12:46 c. de laudă și de mulțumire

Ps 98:1 Cântați-i lui Iehova o c. nouă!

Col 3:16 c. spirituale cântate cu recunoștință

CÂNTĂREȚ

1Cr 15:16 David a spus să numească c.

CÂNTĂRI

Da 5:27 ai fost c. și găsit ușor

CÂȘTIG

Pr 15:27 c. necinstit aduce nenorocire

Ec 5:10 nu se satură de c.

CEARTĂ

Pr 6:19 stârnește c. între frați

Pr 15:18 cel încet la mânie potolește c.

Pr 17:14 pleacă înainte să izbucnească c.

CEL BĂTRÂN DE ZILE

Da 7:9 C. s-a așezat

CELE ZECE PORUNCI

Ex 34:28 a scris pe table C.

CEL INVIZIBIL

Ev 11:27 ca și cum l-ar fi văzut pe C.

CEL PREAÎNALT

Ps 83:18 Iehova, C.

Da 4:17 să știe cei vii că C. stăpânește

CENTURĂ

Is 11:5 Dreptatea va fi c. de la brâul său

CER

Ps 8:3 Când văd c. tale, luna

Ps 19:1 C. anunță gloria

Ioa 3:13 niciun om n-a urcat la c.

2Co 12:2 a fost dus până la al treilea c.

2Pe 3:13 așteptăm c. noi și un pământ nou

CERC

Is 40:22 deasupra c. pământului

CERCETA

Ps 26:2 C., Iehova, pune-mă la încercare!

Pr 21:2 Iehova c. inimile

Pr 25:2 gloria regilor este să c. un lucru

Fa 17:11 c. cu atenție Scripturile

CERCETARE

De 13:14 făcând c. temeinice

CERE

De 10:12 ce altceva îți c. Iehova?

Iov 23:12 chiar mai mult decât mi s-a c.

Ps 2:8 C. și îți voi da națiunile

Mi 6:8 ce altceva c. Iehova de la tine?

Mt 6:8 știe ce aveți nevoie înainte de a-i c.

Mt 7:7 Continuați să c. și vi se va da

Lu 12:48 cui i s-a dat mult i se va c. mult

Ioa 14:13 orice veți c. în numele meu, voi face

Ef 3:20 nespus mai mult decât c.

1Io 5:14 c. în armonie cu voința sa

CERERE

Ps 20:5 Să-ți împlinească Iehova toate c.!

CERTA

2Ti 2:24 sclavul Domnului să nu se c.

CERTIFICAT

De 24:1 să-i scrie un c. de divorț

Mt 19:7 să-i dea un c. de divorț

CETĂȚENIE

Flp 3:20 c. noastră este în ceruri

CEZAR

Mt 22:17 să i se plătească impozit C.?

Mr 12:17 Dați C. ce este al C.

Ioa 19:12 nu ești prieten al C.

Ioa 19:15 N-avem alt rege decât C.

Fa 25:11 Fac apel la C.!

CHEF

Ro 13:13 nu în c. și în beții

Ga 5:21 beția, c.

CHEIE

Mt 16:19 Îți voi da c. Regatului

Lu 11:52 ați luat c. cunoștinței

Re 1:18 am c. morții și ale Mormântului

CHEL

Le 13:40 Dacă ajunge c., este curat

2Re 2:23 Urcă, c.!

CHELTUI

2Co 12:15 bucuros să mă c. pentru voi

CHELTUIALĂ

Lu 14:28 mai întâi calculează c.

CHEMA

Ro 10:13 oricine va c. numele lui Iehova

CHEMARE

Ef 4:1 să vă purtați demn de c.

CHIFA

1Co 15:5 i s-a arătat lui C.

Ga 2:11 când C. a venit în Antiohia, l-am înfruntat

CHIP

Ge 1:26 Să facem om după c. nostru

Ex 20:4 Să nu-ți faci c. cioplit

CINĂ

1Co 11:20 pentru a mânca C. Domnului

CINSTIT

2Co 8:21 ne străduim să facem totul c.

Ev 13:18 dorim să ne purtăm c. în toate

CIRCUMCIZIE

Ro 2:29 c. a inimii, prin spirit

1Co 7:19 C. nu înseamnă nimic

CIRUS

Ezr 6:3 C.: Casa să fie reconstruită

Is 45:1 Iehova îi spune unsului său, C.

CITI

De 17:19c. din ea în toate zilele vieții sale

Fa 8:30 Înțelegi într-adevăr ce c.?

CIUNG

Mt 15:31 c. erau însănătoșiți

CLĂTINA

1Te 3:3 nu vă c. din cauza necazurilor

CLIPĂ

Ps 30:5 mânia lui ține doar o c.

Is 26:20 Ascunde-te doar o c.

2Co 4:17 necazul este de-o c.

CLOȘCĂ

Mt 23:37 cum își adună c. puii sub aripi!

COASTĂ

Ge 2:22 din c. a făcut o femeie

COBRĂ

Is 11:8 se va juca deasupra găurii c.

COCOȘ

Mt 26:34 înainte să cânte c., mă vei renega

COIF

Ef 6:17 luați c. salvării

COLABORA

Ef 4:16c. prin toate încheieturile

COLABORATOR

1Co 3:9 suntem c. ai lui Dumnezeu

COMOARĂ

Pr 2:4 să sapi după ele ca după niște c.

Pr 10:2 C. obținute prin înșelăciune

Hag 2:7 c. tuturor națiunilor vor veni

Mt 6:21 unde este c. ta, acolo va fi și inima ta

Mt 13:44 Regatul e asemenea unei c. ascunse

Lu 12:33 o c. inepuizabilă în ceruri

2Co 4:7 avem această c. în vase de lut

COMPARA

Ga 6:4 nu c. cu alții

COMPASIUNE

Ex 34:6 Iehova, îndurător și plin de c.

Col 3:12 cu tandră afecțiune și c.

1Io 3:17 refuză să-i arate c.

COMUN

1Co 7:5 nu vă lipsiți decât de c. acord

COMUNITATE

1Pe 2:17 iubiți întreaga c. a fraților

CONCLUZIE

Ec 12:13 Iată c. a tot ce ai auzit

CONCUBINĂ

1Re 11:3 700 de soții, 300 de c.

CONDAMNARE

1Co 11:29 își bea propria c.

2Co 1:9 am simțit că am primit c. la moarte

CONDIȚIE UMILĂ

1Sa 2:8 Îl ridică pe cel de c.

Ps 41:1 le arată considerație celor de c.

Is 57:15 să înviorez spiritul celor de c.

CONDUCĂTOR

Pr 28:16 Un c. face abuz de putere

Mt 23:10 unul singur este C. vostru, Cristosul

Ioa 12:31 c. acestei lumi va fi aruncat afară

Ioa 12:42 mulți dintre c. au crezut în el

Ioa 14:30 vine c. lumii

Fa 4:26 c. s-au adunat împotriva lui Iehova

CONDUCE

Ier 10:23 Omul nu poate să-și c. pașii

1Te 5:12 respect față de cei care vă c.

CONDUCERE

Is 9:7 C. sa nu va avea sfârșit

CONDUITĂ NERUȘINATĂ

Ga 5:19 imoralitatea, c.

2Pe 2:7 Lot era tulburat din cauza c.

CONFIDENȚIAL

Pr 20:19 dezvăluind o discuție c.

Pr 25:9 nu dezvălui o discuție c.

Am 3:7 le dezvăluie lucrurile c. slujitorilor săi

CONGREGAȚIE

Ps 22:25 Te voi lăuda în c.

Ps 40:9 Anunț vestea bună în c.

Mt 16:18 pe această stâncă îmi voi zidi c.

Fa 20:28 păstoriți c. lui Dumnezeu

Ro 16:5 Salutați c. din casa lor

CONLUCRA

Ro 8:28 face ca toate lucrările să c.

CONSECINȚĂ

Pr 27:12 cei fără experiență suferă c.

CONSIDERAȚIE

Ps 41:1 c. celor de condiție umilă

CONSOLA

Iov 2:11 să meargă la Iov ca să-l c.

1Te 2:11 să vă îndemnăm, să vă c.

CONSOLATOR

Iov 16:2 Sunteți c. care mă chinuie!

CONSTRUI

Ps 127:1 Dacă nu c. Iehova casa

Is 65:21 Vor c. case și vor locui în ele

Lu 17:28 plantau și c.

1Co 3:10 fiecare să aibă grijă cum c.

CONȘTIINȚĂ

Ro 2:15 c. lor depune mărturie cu ei

Ro 13:5 ci și din cauza c. voastre

1Co 8:12 Dacă le răniți c. slabă

1Ti 4:2 c. însemnată cu fierul roșu

1Pe 3:16 Să vă păstrați o c. bună

1Pe 3:21 cererea pentru o c. bună

CONTRIBUȚIE

2Cr 31:10 au început să fie aduse c.

CONTROL

1Te 4:4 să știe să-și țină sub c. corpul

CONVINGĂTOR

1Co 2:4 cuvintele c. ale înțelepților

CONVINGE

2Co 5:11 continuăm să-i c. pe oameni

CONVINGERE

1Te 1:5 cu spirit sfânt și c. fermă

2Te 3:4 avem c. în Domnul cu privire la voi

CONVINS

Ro 4:21 pe deplin c. că El putea să și facă

Ro 8:38 sunt c. că nici moartea, nici viața

Ro 15:14 sunt c., frații mei, că și voi

Col 4:12 ferm c. de voința lui Dumnezeu

2Ti 3:14 le-ai învățat și ai fost c. să le crezi

COPAC

Is 61:3 vor fi numiți c. mari ai dreptății

Da 4:14 Doborâți c. și tăiați-i crengile!

COPIA

De 17:18 să-și c. această Lege

COPIL

De 31:12 Strângeți poporul, pe c.

Ju 13:8 să ne învețe ce să facem cu c.

Ps 8:2 prin gura c.

Pr 22:6 Învață-l pe c. și nici când va îmbătrâni

Pr 29:15 c. lăsat de capul lui aduce rușine

Ier 1:7 Nu spune: Sunt doar un c.

Ro 8:21 glorioasa libertate a c. lui Dumnezeu

1Co 7:14 c. voștri ar fi necurați, dar acum

1Co 13:11 gândeam ca un c., judecam ca un c.

1Co 14:20 fiți c. la răutate!

2Co 12:14 nu c. trebuie să pună deoparte

Ef 6:1 C., ascultați de părinții voștri

1Io 3:2 acum suntem c. ai lui Dumnezeu

COPILAȘ

Mt 11:16 niște c. care stau în piețe

Mt 18:3 dacă nu deveniți ca niște c.

Mt 19:14 Lăsați c., nu-i opriți

Lu 9:47 a luat un c., l-a pus lângă el

Lu 10:21 ascuns de înțelepți, dezvăluit c.

COPLEȘI

Ps 40:12 Nelegiuirile mele mă c.

CORE

Nu 26:11 fiii lui C. n-au murit

Iuda 11 vorbirea răzvrătită a lui C.

CORECTA

De 8:5 Dumnezeu te c. așa cum un om

Ps 94:12 Fericit este omul pe care îl c.

CORN

Da 7:7 a patra fiară avea zece c.

Da 8:8 c. cel mare i s-a rupt

CORNELIU

Fa 10:24 C. își chemase rudele și prietenii

COROANĂ

Pr 12:4 O soție capabilă este o c.

Mt 27:29 Au împletit o c. de spini

1Co 9:25 ca să primească o c. pieritoare

CORP

Mt 10:28 Să nu vă fie frică de cei care ucid c.

Mt 26:26 Luați, mâncați! Aceasta reprezintă c. meu

Ro 6:13 prezentați-i c. voastre lui Dumnezeu

Ro 12:1 să vă prezentați c. ca o jertfă vie

1Co 7:4 nu are autoritate asupra c. său, ci soția

1Co 12:18 Dumnezeu a așezat fiecare parte a c.

1Co 15:44 semănat c. fizic, sculat c. spiritual

Flp 3:21 va transforma c. nostru umil

CORT

Ios 18:1 au așezat c. întâlnirii la Șilo

Ps 15:1 cine poate fi oaspete în c. tău?

Is 54:2 lungește funiile c. tău

Fa 18:3 meseria lor era confecționarea de c.

2Co 12:9 puterea lui Cristos să rămână ca un c.

Re 21:3 C. lui Dumnezeu este cu oamenii!

COȘ

Mt 14:20 bucățile rămase: 12 c. pline

COT

Mt 6:27 cine poate adăuga un c. la viața lui?

CREA

Ge 1:1 La început Dumnezeu a c.

Is 45:18 Iehova n-a c. pământul în zadar

Re 4:11 tu ai c. toate datorită voinței tale

CREARE

Ro 1:20 se văd clar de la c. lumii

CREAT

Ps 104:30 Dacă îți trimiți spiritul, ele sunt c.

Col 1:16 prin el au fost c. toate lucrurile

CREATOR

Ec 12:1 adu-ți aminte de C. în zilele tinereții

CREAȚIE

Ro 8:20 c. a fost supusă inutilității

2Co 5:17 în unitate cu Cristos, o c. nouă

Col 1:23 predicată în toată c. de sub cer

Re 3:14 începutul c. lui Dumnezeu

CREDE

Ioa 20:29 Fericiți sunt cei care nu văd și c.

2Te 2:12 n-au c. adevărul

CREDINȚĂ

Ps 27:13 Unde aș fi dacă n-aș fi avut c.?

Lu 17:6 c. cât un grăunte de muștar

Lu 18:8 va găsi Fiul omului acest fel de c.?

Ioa 3:16 oricine manifestă c. în el

Ro 1:17 cel drept va trăi prin c.

Ro 4:20 a devenit puternic datorită c. sale

2Co 4:13 Am manifestat c., de aceea am vorbit

2Co 5:7 umblăm prin c., nu prin vedere

Ga 6:10 cei înrudiți cu noi în c.

Ef 4:5 un singur Domn, o singură c.

2Te 3:2 c. nu este bunul tuturor

2Ti 1:5 îmi amintesc de c. ta neipocrită

Ev 11:1 C. este așteptarea sigură

Ev 11:6 fără c. e imposibil să-i fim plăcuți

Iac 2:26 c. fără fapte este moartă

1Pe 1:7 c. voastră încercată

CREȘTIN

Fa 11:26 prin voința divină, numiți c.

CRIN

Lu 12:27 Priviți cum cresc c.

CRISTOS

Mt 16:16 Tu ești C., Fiul

Lu 24:26 nu trebuia C. să sufere?

Ioa 17:3 cel pe care l-ai trimis, Isus C.

Fa 18:28 arătând din Scripturi că Isus este C.

1Co 11:3 capul lui C. este Dumnezeu

CRISTOȘI FALȘI

Mt 24:24 se vor ridica C. și profeți

CRITIC

2Ti 3:1 în zilele din urmă, timpuri c.

CRITICA

1Ti 5:1 Să nu-l c. pe un bărbat în vârstă

CRUD

Pr 11:17 cel c. își atrage nenorocirea

Pr 12:10 chiar și îndurarea celor răi e c.

CUGETARE

Ps 19:14 c. inimii mele să fie plăcută

CUMPĂRA

Re 5:9 cu sângele tău ai c. oameni

CUMPĂRAT

1Co 7:23 Ați fost c. cu un preț

CUM SE CUVINE

Ga 5:25 să umblăm c. prin spirit

CUNOAȘTE

Is 5:13 în exil, pentru că nu mă c.

Ier 31:34 C. pe Iehova!, fiindcă toți mă vor c.

CUNOSCUT

2Co 6:9 necunoscuți, și totuși bine c.

Ga 4:9 ați fost c. de Dumnezeu

CUNOȘTINȚĂ

Pr 1:7 Teama de Iehova e începutul c.

Pr 2:10 c. va fi plăcută sufletului tău

Pr 24:5 prin c., omul își mărește puterea

Is 11:9 pământul va fi plin de c. lui Iehova

Da 12:4 adevărata c. va crește

Os 4:6 Pentru că ai respins c.

Mal 2:7 buzele preotului să păzească c.

Lu 11:52 ați luat cheia c.

1Co 8:1 c. îngâmfă, iubirea zidește

CUNOȘTINȚĂ EXACTĂ

Ro 10:2 nu potrivit c.

Col 3:10 noua personalitate, prin c., se înnoiește

1Ti 2:4 vrea ca oamenii să ajungă la c.

CUPTOR

Da 3:17 Dumnezeu ne poate scăpa din c.

CURAJ

Fa 28:15 Văzându-i, Pavel a prins c.

2Co 5:6 suntem plini de c.

Flp 1:14 c. să vestească fără teamă

1Te 2:2 Dumnezeu ne-a dat c.

CURAJOS

Ios 1:7 Fii c. și foarte tare!

Pr 28:1 cei drepți sunt c. ca un leu

CURAT

Hab 1:13 Ochii tăi sunt prea c.

Mt 5:8 Fericiți sunt cei cu inima c.

Ioa 15:3 sunteți deja c. datorită cuvântului

Fa 20:26 sunt c. de sângele tuturor

CURĂȚA

Ps 51:2 c. de păcatul meu!

2Co 7:1 să ne c. de tot ce murdărește

CURCUBEU

Ge 9:13 c. meu va fi un semn

CURSĂ 1

Pr 29:25 Frica de oameni este o c.

Lu 21:34, 35 ziua aceea va veni peste voi ca o c.

CURSĂ 2

Ec 9:11 nu întotdeauna cei iuți câștigă c.

Fa 20:24 să pot să-mi sfârșesc c.

2Ti 4:7 am alergat c. până la capăt

CURTE

Da 7:10 C. s-a întrunit

CUTREMUR

Lu 21:11 Vor fi mari c. de pământ

CUVÂNT

Pr 25:11 un c. spus la momentul potrivit

Is 55:11 c. meu va reuși

Lu 8:12 Diavolul ia c. din inima lor

Ioa 1:1 La început era C.

Ioa 17:17 c. tău este adevărul

Fa 15:32 i-au încurajat cu multe c.

Fa 18:5 Pavel s-a dăruit predicării c.

Flp 2:16 ținând strâns c. vieții

2Ti 2:15 mânuiește corect c. adevărului

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Is 40:8 c. rămâne pentru totdeauna

Mr 7:13 anulați c. prin tradiția voastră

1Te 2:13 l-ați acceptat așa cum este, ca pe c.

Ev 4:12 c. este viu și puternic

CUVENI

1Co 7:3 Soțul să-i dea soției ce i se c.

CUVIINCIOS

1Co 14:40 toate să se facă în mod c.

D

DA 1

Ps 37:21 Cel rău se împrumută și nu d. înapoi

Mt 22:21 D. Cezarului ce este al Cezarului

Lu 12:48 cui i s-a d. mult i se va cere mult

Fa 20:35 Este mai multă fericire în a d.

DA 2

Mt 5:37 d. să însemne d.

DA ÎNAPOI

Ev 10:39 aceia care d. spre distrugere

DANSA

Ju 11:34 fiica lui Iefta, cântând și d.

DAR

Ro 6:23 d. lui Dumnezeu este viața veșnică

Ro 12:6 avem d. diferite

1Co 7:7 fiecare are propriul d.

Ef 4:8 A dat oameni ca d.

Iac 1:17 Orice d. bun vine de sus

DA SOCOTEALĂ

Ro 14:12 fiecare va d.

DATOR

Ro 1:14 d. celor înțelepți, celor fără carte

DATORA

Ro 13:8 Să nu d. nimic, decât să vă iubiți

DATORIE

Ec 12:13 aceasta este d. omului

Mt 6:12 iartă-ne d., așa cum și noi am iertat

DAVID

1Sa 16:13 Samuel l-a uns pe D.

Lu 1:32 tronul lui D., tatăl său

Fa 2:34 D. n-a urcat la ceruri

DĂRÂMA

Ro 14:20 Nu mai d. lucrarea lui Dumnezeu

DECENT

Ro 13:13 Să trăim d., ca în timpul zilei

DECLARARE

Ev 10:23 Să ținem ferm la d. publică

DECLARAȚIE

Ro 10:10 o d. publică pentru salvare

DEFECT

Le 22:21 animalul să nu aibă niciun d.

DEGET

Ex 8:19 Este d. lui Dumnezeu!

Ex 31:18 table scrise cu d. lui Dumnezeu

DEGRADA

2Co 4:16 omul din exterior se d.

DELĂSĂTOR

Pr 19:15 cel d. suferă de foame

DEMN

Mt 10:37 nu este d. de mine

Lu 15:19 Nu mai sunt d. să fiu numit fiul tău

Fa 5:41 d. să fie dezonorați

Fa 13:46 nu vă considerați d. de viața veșnică

Ef 4:1 să vă purtați într-un mod d. de chemare

Col 1:10 umblați într-un mod d. de Iehova

2Te 1:5 să fiți considerați d. de Regat

Ev 11:38 lumea nu era d. de ei

Re 4:11 Tu ești d., Iehova!

DEMN DE DISPREȚ

Nu 21:5 această pâine d.

DEMN DE ÎNCREDERE

Ex 18:21 bărbați capabili, d.

Ps 19:7 Aducerile-aminte ale lui Iehova sunt d.

Ps 33:4 tot ce face Iehova este d.

Tit 2:10 să fie întru totul d.

DEMNITATE

Pr 5:9 să nu-ți pierzi d. în fața altora

DEMON

Fa 16:16 un spirit, un d. de ghicire

1Co 10:20 națiunile jertfesc d.

1Co 10:21 nu puteți lua parte la masa d.

Iac 2:19 d. cred și se cutremură

DEMONIZAT

Mt 8:28 i-au ieșit înainte doi d.

DENATURA

2Co 4:2 nu d. cuvântul lui Dumnezeu

DEOSEBI

Ev 5:14 ca să d. binele de rău

DEOSEBIRE

Le 11:47 d. între ce e necurat și curat

Mal 3:18 veți vedea d. dintre cel drept și cel rău

DEPARTE

Fa 17:27 nu este d. de niciunul dintre noi

DEPINDE

Ro 12:18 cât d. de voi, fiți în pace

DE PLÂNS

1Co 15:19 cei mai d. dintre oameni

DEPRIMAT

1Te 5:14 să le vorbiți consolator celor d.

DE RÂND

Fa 4:13 oameni fără instruire și d.

DERIVĂ

Ev 2:1 nu cumva să mergem în d.

DERUTAT

2Te 2:2 să nu vă lăsați repede d.

DESCENDENT

Ge 22:17 îți voi înmulți d.

DESCENDENȚĂ

Ge 3:15 dușmănie între d. ta și d. ei

Is 65:23 d. alcătuită din cei binecuvântați

Ga 3:16 d. tale, adică Cristos

Ga 3:29 sunteți într-adevăr d. lui Avraam

DESCURAJA

2Cr 15:7 nu vă d.

Pr 24:10 Dacă te d. în ziua necazului

Col 3:21 ca să nu se d.

DESFĂTARE

Ps 37:4 Iehova să-ți fie d.

Pr 8:30 își găsea d. în mine

DESPĂGUBIRE

Ex 21:36 acesta să dea d.

DESTIN

Is 65:11 cupe de vin pentru dumnezeul d.

DEȘERTĂCIUNE

Ec 1:2 D. deșertăciunilor!

Is 41:29 Chipurile lor sunt vânt și d.

Ef 4:17 în d. minții lor

DEVENI

Ex 3:14 Eu voi d. ce voi alege să d.

1Co 9:22 Am d. orice pentru oameni

DEVOȚIUNE EXCLUSIVĂ

Ex 34:14 Iehova pretinde d.

Cân 8:6 d. este neînduplecată ca Mormântul

DEVOȚIUNE SFÂNTĂ

1Ti 4:7 exersează având ca obiectiv d.

1Ti 4:8 d. este de folos pentru toate lucrurile

1Ti 6:6 d. aduce un mare câștig

2Ti 3:12 toți cei cu d. vor fi persecutați

DEZAMĂGIRE

Ro 5:5 speranța nu duce la d.

DEZAMĂGIT

Ro 9:33 credință, nu va fi d.

DEZAPROBAT

1Co 9:27 nu cumva să fiu d.

DEZBINARE

Mt 10:35 am venit să fac d.

Ro 16:17 fiți cu ochii pe cei ce provoacă d.

1Co 1:10 să nu fie d. între voi

DEZLEGA

Mt 18:18 ce veți d. pe pământ

DEZORDINE

1Co 14:33 nu este un Dumnezeu al d.

DEZORDONAT

1Te 5:14 să-i avertizați pe cei d.

2Te 3:6 să vă îndepărtați de orice frate ce umblă d.

DEZVĂLUI

Mt 11:25 le-ai d. copilașilor

1Co 2:10 Dumnezeu ni le-a d. prin spiritul său

DEZVĂLUIT

Ef 3:5 secret d. apostolilor și profeților

DIAVOL

Mt 25:41 focul veșnic pregătit pentru D.

Lu 8:12 D. ia cuvântul din inima lor

Ioa 8:44 sunteți de la tatăl vostru D.

Ef 4:27 nu-i dați D. ocazia

Ef 6:11 puteți rămâne neclintiți împotriva D.

Iac 4:7 împotriviți-vă D. și el va fugi

1Pe 5:8 D. dă târcoale ca un leu

1Io 3:8 ca să anuleze lucrările D.

Re 12:12 vai de voi pentru că D. a coborât la voi

Re 20:10 D. va fi aruncat în lacul de foc

DINA

Ge 34:1 D. obișnuia să petreacă timp

DINAR

Lu 7:41 unul îi datora 500 de d.

DINTÂI

Mt 19:30 cei d. vor fi cei din urmă

DISCERNĂMÂNT

Mt 24:15 cititorul să-și folosească d.

DISCIPLINA

Pr 19:18 D. fiul cât timp mai e speranță

Pr 23:13 Nu te reține să-ți d. copilul

Re 3:19 Pe cei pentru care am afecțiune îi d.

DISCIPLINARE

Pr 1:7 cei fără minte disprețuiesc d.

Pr 3:11 nu respinge d. lui Iehova

Ev 12:11 nicio d. nu aduce pe moment bucurie

DISCIPOL

Mt 28:19 faceți d. din oamenii națiunilor

Ioa 8:31 rămâneți în cuvântul meu, sunteți d. mei

Ioa 13:35 vor ști că sunteți d. mei: dacă aveți iubire

DISCUTA

Fa 17:2 a d. cu ei din Scripturi

DISPREȚUI

2Sa 12:14 l-ai d. pe Iehova

DISPREȚUIT

Is 53:3 El era d. și ocolit de oameni

DISTRAGERE

1Co 7:35 să-i slujiți Domnului fără d.

DISTRAS

Lu 10:40 Marta era d. de multele treburi

DISTRUGE

Re 11:18 să-i d. pe cei ce d. pământul

DISTRUGERE

2Te 1:9 pedeapsa d. veșnice

2Pe 3:7 d. a oamenilor lipsiți de pietate

DIVORȚ

Mal 2:16 eu urăsc d.

DIVORȚA

Mt 19:9 cine d. din alt motiv

Mr 10:11 Cine d. de soția lui și se căsătorește

DOCTOR

Lu 5:31 Nu cei sănătoși au nevoie de d.

DOI CÂTE DOI

Lu 10:1 a ales 70 și i-a trimis d.

DOMINA

Ge 3:16 soțul tău te va d.

DOMN

De 10:17 Iehova este D. domnilor

Mt 7:22 D., D., n-am profețit noi în numele tău?

Mt 22:44 Iehova i-a zis D. meu

1Co 7:39 să se căsătorească numai în D.

1Co 8:5 există mulți dumnezei și mulți d.

DOMNI

Ro 6:12 Păcatul să nu mai d. în corpul vostru

1Co 15:25 trebuie să d. până când toți dușmanii

Re 11:15 El va d. ca rege pentru totdeauna

DOMN SUVERAN

Ps 73:28 D. Iehova, refugiul meu

Fa 4:24 D., tu ai făcut cerul, pământul

DOR

Iov 14:15 Îți va fi d. de lucrarea mâinilor tale

Ps 84:2 d. după curțile lui Iehova

DORCA

Fa 9:36 o femeie pe nume Tabita, D.

DORI

Ex 20:17 Să nu d. soția semenului tău

Flp 1:8 d. mult să vă văd

DORINȚĂ

Ps 37:4 îți va împlini d. inimii

Ps 51:12 Trezește în mine d. de a te asculta!

Ps 145:16 satisfaci d. a tot ce are viață

Ro 7:18 în mine există d. de a face binele

2Co 8:12 dacă există d. de a dărui

Ga 5:16 nu veți îndeplini nicio d. carnală

Ef 2:3 ne purtam potrivit d. cărnii

Ef 6:15 d. arzătoare de a predica

Flp 2:13 dându-vă atât d., cât și puterea

2Ti 2:22 fugi de d. tinereții

Iac 1:14 atras și ademenit de propria d.

1Pe 2:2 d. pentru laptele cuvântului

1Pe 2:11 să vă abțineți de la d. carnale

1Io 2:16 d. cărnii, d. ochilor

DORINȚĂ PĂTIMAȘĂ

Ro 1:27 bărbații, în d., s-au aprins unii față de alții

DORMI

1Te 5:6 să nu d., cum fac ceilalți

DORNIC

Ro 1:15 sunt d. să anunț vestea bună

DOVEDI

Fa 17:3 explicând și d. cu citate

DRAHMĂ

Lu 15:8 are zece d. și pierde una

DREPT 1

Ge 15:6 El l-a considerat d.

Iov 1:8 Iov este un om d. și integru

Ps 34:19 Multe sunt necazurile celui d.

Ps 37:25 nu l-am văzut pe cel d. părăsit

Ps 72:7 În zilele sale, cel d. va înflori

Ps 141:5 Dacă m-ar lovi cel d.

Pr 24:16 dacă cel d. ar cădea de șapte ori

1Pe 3:12 ochii lui Iehova sunt peste cei d.

DREPT 2

Eze 21:27 va veni cel ce are d. legal

1Co 9:18 să nu abuzez de d. meu

DREPTATE

Iov 40:8 Îmi vei pune tu la îndoială d.?

Ps 37:28 Iehova iubește d.

Ps 45:7 ai iubit d. și ai urât răutatea

Pr 29:4 Un rege dă stabilitate țării prin d.

Is 26:9 locuitorii pământului învață d.

Is 32:1 Un rege va domni pentru d.

Is 60:17 d. ca aceia care îți împart sarcini

Mi 6:8 să practici d., să prețuiești loialitatea

Țe 2:3 Căutați d., căutați smerenia!

Lu 18:7 nu va face Dumnezeu d.?

Fa 28:4 D. nu l-a lăsat să rămână în viață

2Pe 3:13 în acestea va locui d.

DRUM

Mt 13:4 unele semințe au căzut de-a lungul d.

DUMNEZEU

De 10:17 Iehova e D. dumnezeilor

Mt 27:46 D. meu, de ce m-ai părăsit?

Ioa 1:18 Niciun om nu l-a văzut pe D.

Ioa 17:3 să te cunoască pe tine, singurul D.

Ioa 20:17 Eu urc la D. meu și D. vostru

1Co 8:4 nu există decât un singur D.

2Co 4:4 d. acestui sistem le-a orbit mintea

Ef 4:6 un singur D. și Tată al tuturor

1Io 4:8 D. este iubire

DURERE

Ps 31:10 Viața îmi e mistuită de d.

Ps 90:10 Anii vieții sunt plini de necaz și de d.

Is 51:11 D. și suspinul vor dispărea

Ro 9:2 am o mâhnire și o d. neîncetată în inimă

DUȘMAN

Ps 110:2 Du-te să stăpânești în mijlocul d.

Mt 5:44 Continuați să-i iubiți pe d.

Mt 10:36 D. omului vor fi chiar cei din casa lui

Ro 12:20 dacă d. tău îi este foame

DUȘMĂNIE

Ge 3:15 d. între tine și femeie

Le 19:18 să nu ții d.

E

EDEN

Ge 2:8 Iehova a făcut o grădină în E.

EFES

1Co 15:32 m-am luptat cu fiarele în E.

EFORT

2Pe 1:5 depuneți toate e.

EGAL

Flp 2:6 nu s-a gândit să fie e. cu Dumnezeu

EGALIZARE

2Co 8:14 să fie o e.

EGIPT

Mt 2:15 Din E. l-am chemat pe fiul meu

ELI

1Sa 1:3 slujeau ca preoți cei doi fii ai lui E.

ELIBERA

Ps 49:7 nu poate să-l e. pe fratele său

Os 13:14 Îi voi e. din Mormânt

Ioa 8:32 adevărul vă va e.

2Pe 2:9 Iehova știe să-i e. pe oameni

ELIBERARE

Lu 21:28 e. voastră se apropie!

ELIBERAT

Ro 6:18 ați fost e. din păcat

EMBRION

Ps 139:16 m-au văzut când eram un e.

ENOH

Ge 5:24 E. a umblat cu Dumnezeu

EPIDEMIE

Lu 21:11 dintr-un loc în altul e.

EPILEPTIC

Mt 4:24 e. sau paralizați, el îi vindeca

ESAU

Ge 25:34 E. și-a disprețuit dreptul

Ev 12:16 nu apreciază lucrurile sacre, ca E.

ETALARE

1Io 2:16 e. ostentativă a mijloacelor

EUNUC

Is 56:4 E. care aleg ce-mi este plăcut

Mt 19:12 e. care s-au născut așa

Fa 8:27 a văzut un e. etiopian

EU VOI DEVENI

Ex 3:14 E. m-a trimis la voi

EVANGHELIZATOR

Fa 21:8 Filip e., dintre cei șapte

2Ti 4:5 fă lucrarea unui e.

EVODIA

Flp 4:2 O îndemn pe E., pe Sintiche

EXAMINA

Ga 6:4 Fiecare să-și e. propriile acțiuni

EXASPERA

Col 3:21 nu-i e. pe copiii voștri

EXCELENȚĂ

Fa 24:3 E. Ta, Felix

EXCREMENT

De 23:13 să-ți acoperi e.

EXEMPLU

Ioa 13:15 v-am dat un e.

1Co 10:6 Lucrurile acestea au devenit e.

1Ti 4:12 fii un e. pentru cei fideli

Iac 5:10 luați-i ca e. pe profeți

1Pe 5:3 devenind e. pentru turmă

EXISTA

Ioa 7:28 Cel care m-a trimis e. cu adevărat

EXPERIENȚĂ

Ps 19:7 îl fac înțelept pe cel fără e.

Pr 22:3 cei fără e. suferă consecințele

EXPLICA

Ne 8:8 e. Legea și dându-i sensul

Ioa 1:18 este cel care a e. cine este El

Fa 17:3 e. și dovedind cu citate

EXPUNE

1Co 4:9 pe noi, apostolii, ne-a e. ultimii

EZECHIA

2Re 19:15 E. s-a rugat înaintea lui Iehova

EZRA

Ezr 7:11 a dat-o preotului și copistului E.

F

FALS

Ga 2:4 frați f. introduși pe ascuns

FAMILIE

Ef 3:15 orice f. îi datorează numele

FARMEC

Pr 31:30 F. poate fi înșelător

FAVORITISM

Iac 2:9 dacă faceți f.

FĂRĂDELEGE

Is 53:5 străpuns pentru f. noastră

FĂRĂ MINTE

Lu 12:20 Om f., în noaptea aceasta

FECIOARĂ

Mt 25:1 Regatul se va asemăna cu zece f.

FEL

Fa 1:11 va veni în același f. în care l-ați văzut

1Co 1:10 să vorbiți toți în același f.

2Pe 3:11 ce f. de persoane trebuie să fiți

FEMEIE

Ge 3:15 voi pune dușmănie între tine și f.

De 31:12 Strângeți poporul, pe bărbați, pe f.

Pr 31:3 Nu da vigoarea ta f.

Ec 7:26 mai amară decât moartea este f.

1Co 9:5 să ne căsătorim cu o f. credincioasă

Re 12:1 o f. înveșmântată cu soarele

FEREASTRĂ

Fa 20:9 La f. stătea Eutih

FERICIRE

Fa 20:35 mai multă f. în a da

FERICIT

Ps 32:1 F. e cel al cărui păcat e acoperit

Ps 94:12 F. este omul pe care îl corectezi

Ps 144:15 F. este poporul al cărui Dumnezeu

Mt 5:3 F. cei conștienți de necesitățile spirituale

1Ti 1:11 glorioasa veste bună a f. Dumnezeu

FERM

Col 2:7 f. în credință

FETIȚĂ

2Re 5:2 luaseră prizonieră o f.

Mr 5:42 F. s-a ridicat imediat

FIARĂ

Eze 34:25 voi îndepărta f. periculoase

Da 7:3 Din mare au ieșit patru f. uriașe

FIDEL

Lu 16:10 Cine este f. în lucruri mici este f.

1Co 4:2 un administrator să fie găsit f.

1Co 10:13 Dumnezeu este f. și nu va lăsa

Re 2:10 Dovedește-te f. până la moarte

FIDELITATE

Hab 2:4 cel drept va trăi prin f. lui

FIER

Pr 27:17 Așa cum f. ascute f.

Is 60:17 în loc de f. voi aduce argint

Da 2:43 așa cum f. nu se lipește de argilă

FIICĂ

Ioe 2:28 fiii și f. voastre vor profeți

Lu 8:49 F. ta a murit!

Fa 21:9 patru f. necăsătorite care profețeau

2Co 6:18 voi îmi veți fi fii și f.

FILIP

Fa 8:26 îngerul lui Iehova i-a zis lui F.

Fa 21:8 F. evanghelizatorul, unul dintre cei șapte

FILOZOF

Fa 17:18 f. epicurieni și stoici

FILOZOFIE

Col 2:8 să nu vă prindă în capcană prin f.

FINEAS

Nu 25:7 Când F. a văzut, a luat o suliță

FIR DE PĂR

Lu 21:18 niciun f. de pe cap

FIRE

1Re 8:47 își vor veni în f. și se vor întoarce

Lu 15:17 Când și-a venit în f., a zis

FIRESC

Ro 1:26 femeile au schimbat relațiile f.

Ro 1:27 bărbații au renunțat la relațiile f.

FITIL

Is 42:3 nu va stinge f. care fumegă

FIU

Ge 6:2 f. lui Dumnezeu și-au luat soții

1Sa 8:3 F. lui nu umblau pe căile sale

Iov 38:7 f. lui Dumnezeu, strigăte de laudă

Ps 2:12 Onorați-l pe f.

Pr 13:24 Cine își reține nuiaua își urăște f.

Pr 15:20 Un f. înțelept își bucură tatăl

Is 54:13 Toți f. tăi vor fi învățați de Iehova

Is 66:8 Sionul și-a născut f.

Mt 3:17 Acesta este F. meu, cel iubit

Lu 15:13 f. mai mic și-a risipit averea

Ro 8:14 cei conduși de spirit, f. ai lui Dumnezeu

FIU AL OMULUI

Da 7:13 cineva ca un f. venind cu norii

Mt 10:23 până va sosi F.

Lu 21:27 îl vor vedea pe F. venind într-un nor

FIZIC

1Co 2:14 omul f. nu acceptă

FLOARE

1Co 7:36 a trecut de f. tinereții

FLUVIU

Re 12:16 pământul a înghițit f.

FOAME

Is 65:13 dar voi veți suferi de f.!

FOAMETE

Ps 37:19 în timp de f. vor avea belșug

Am 8:11 nu f. de pâine, nici sete de apă

FOC

Ier 20:9 ca un f. închis în oasele mele

Mt 25:41 f. veșnic pregătit pentru Diavol

1Co 3:13 f. va arăta ce fel de lucrare

1Te 5:19 Nu stingeți f. spiritului!

2Ti 1:6 să ațâți ca pe un f. darul

2Pe 3:7 cerurile și pământul, rezervate pentru f.

FOLOS

Pr 14:23 Orice muncă grea aduce f.

Is 48:17 te învață ce-ți este de f.

Fa 20:20 v-am spus lucrurile care vă erau de f.

1Co 6:12 toate permise, dar nu de f.

1Co 10:24 să caute nu f. său

2Ti 3:16 inspirată de Dumnezeu și de f.

FOLOSI

1Co 7:31 cei ce se f. de lume

FORMARE

1Pe 5:10 Dumnezeu vă va desăvârși f.

FORNICAȚIE

. Vezi IMORALITATE SEXUALĂ.

FORTĂREAȚĂ

Ps 18:2 Iehova este f. mea

Is 25:4 o f. pentru sărman, o f. pentru sărac

FORTIFICAȚIE

Lu 19:43 f. din pari ascuțiți

2Co 10:4 ca să răstoarne f.

FORȚĂ

Flp 4:13 Pentru toate lucrurile am f.

FRANJURI

Nu 15:39 Să aveți această margine cu f.

FRATE

Pr 17:17 un f. născut pentru ziua necazului

Pr 18:24 un prieten mai apropiat decât un f.

Mt 13:55 f. lui, Iacov, Iosif, Simon și Iuda

Mt 23:8 voi toți sunteți f.

Mt 25:40 i-ați făcut unuia dintre acești f. ai mei

1Co 5:11 cineva numit f. care este un om imoral

1Pe 5:9 întreaga comunitate a f. voștri

FRÂNT

Ps 34:18 Iehova este lângă cei cu inima f.

Ps 51:17 Jertfele plăcute sunt un spirit f.

Ps 147:3 Îi vindecă pe cei cu inima f.

FRICĂ

Pr 29:25 F. de oameni este o cursă

Lu 21:26 Oamenii vor leșina de f.

Flp 1:28 fără să vă fie f. de împotrivitori

FRUMOS

Pr 19:11 este f. să treacă cu vederea

FRUMUSEȚE

Pr 6:25 Nu dori în inima ta f. ei

Pr 31:30 f., trecătoare

Eze 28:17 Inima ți s-a umplut de trufie din cauza f.

FRUNTE

Eze 3:9 f. mai tare decât cremenea

Eze 9:4 un semn pe f. oamenilor

Ev 13:7, 17 cei care sunt în f. voastră

FRUNZĂ

Eze 47:12 f. lor pentru vindecare

Mt 24:32 Când îi dau f., știți că vara e aproape

FUGI

1Co 6:18 F. de imoralitatea sexuală!

FULGER

Mt 24:27 așa cum f. iese și strălucește

Lu 10:18 Îl văd pe Satan căzut din cer ca f.

FUNCȚIONA

Ef 4:16 fiecare parte f. corespunzător

FUNIE

Ec 4:12 f. împletită în trei nu se rupe ușor

Is 54:2 lungește f. cortului tău

FURA

Ex 20:15 Să nu f.

Pr 30:9 nu cumva să f. și să dezonorez numele

Ef 4:28 Cel care f. să nu mai f.

FURNICĂ

Pr 6:6 Du-te la f., leneșule

Pr 30:25 f. pregătesc hrana vara

G

GABAON

Ios 9:3 Locuitorii G. au auzit

GABRIEL

Lu 1:19 G., care stă înaintea lui Dumnezeu

GAMALIEL

Fa 22:3 educat la picioarele lui G.

GARANTA

Pr 17:18 bate palma și este de acord să g.

GARANȚIE

Fa 17:31 le-a dat o g. înviindu-l

2Co 1:22 a dat spiritul ca g. a ceea ce va veni

Ef 1:14 o g. a moștenirii noastre

GATA

Ex 19:8 Suntem g. să facem tot

Mt 24:44 fiți și voi g.

GÂDILA

2Ti 4:3 învățători care să le g. urechile

GÂND

Ps 26:2 purifică-mi g. cele mai adânci!

Ps 139:17 Cât de prețioase sunt g. tale!

Ps 146:4 în aceeași zi îi pier și g.

Pr 20:5 G. din inima omului sunt ca apele adânci

Is 55:8 g. mele nu sunt g. voastre

2Co 10:5 să facem orice g. ascultător de Cristos

Re 17:17 să ducă la îndeplinire g. său

GÂNDI

Pr 15:28 cel drept se g. înainte să răspundă

Mt 24:44 vine la o oră la care nu vă g.

Ro 12:3 să nu g. despre sine mai mult

Flp 3:19 se g. la lucrurile de pe pământ

Col 3:2 G. la lucrurile de sus

GEAMĂT

Ex 2:24 Dumnezeu a auzit g. lor

GELOZIE

Pr 6:34 g. stârnește furia soțului

GEME

Eze 9:4 oamenilor care suspină și g.

Ro 8:22 toată creația continuă să g.

GENERAȚIE

Mt 24:34 această g. nu va trece

GENEROS

Ex 35:5 Orice om cu inimă g.

Pr 11:25 Omul g. va prospera

1Ti 6:18 să fie g., gata să împartă

GENEROZITATE

De 15:8 Să-ți deschizi mâna cu g.

Pr 11:24 dă cu g. și ajunge să aibă mai mult

Iac 1:5 căci el le dă tuturor cu g.

GHEDEON

Ju 7:20 Sabia lui Iehova și a lui G.!

GHEENĂ

Mt 10:28 să distrugă sufletul și corpul în G.!

GHEHAZI

2Re 5:20 G. a zis: am să alerg după el

GHICI

De 18:10 nimeni care g.

GHICIRE

Nu 23:23 nici vreo g. împotriva lui Israel

GLAS

1Re 19:12 după foc s-a auzit un g. liniștit

Is 53:7 ca o oaie fără g., nu a deschis gura

Ioa 5:28 toți cei din morminte vor auzi g. său

Ioa 10:27 Oile mele ascultă de g. meu

GLOATĂ

Fa 17:5 au format o g.

GLORIE

Ioa 12:43 au iubit g. oamenilor mai mult

Ro 3:23 nu ajung la g. lui Dumnezeu

Ro 8:18 nimic în comparație cu g.

1Co 10:31 faceți totul spre g. lui Dumnezeu!

Re 4:11 Tu ești demn, Iehova, să primești g.!

GLORIOS

2Pe 2:10 vorbesc ofensator despre cei g.

GLUMĂ

Ge 19:14 au luat în g. cuvintele lui Lot

Pr 26:19 A fost doar o g.!

GOLGOTA

Ioa 19:17 Loc al Craniului, în ebraică, G.

GOLI

Flp 2:7 s-a g. pe sine, a luat chip de sclav

GOLIAT

1Sa 17:4 un luptător. El se numea G.

GOMORA

Ge 19:24 să plouă peste G. sulf și foc

GRĂBI

Is 60:22 Eu, Iehova, voi g. lucrul acesta

GRĂDINĂ

Ge 2:15 l-a pus în g. Edenului

GRÂU

Mt 13:25 a semănat neghină în mijlocul g.

GREOI

Ev 5:11 ați devenit g. la auzire

GREȘEALĂ

Iov 6:24 să înțeleg ce g. am făcut

GREU

2Co 1:8 foarte g., peste puterile noastre

1Pe 4:18 cel drept este salvat cu g.

1Io 5:3 poruncile sale nu sunt g.

GREUTATE

Ev 12:1 să dăm la o parte orice g.

GRIJĂ

1Co 12:25 să aibă g. unele de altele

2Co 11:28 g. pentru toate congregațiile

GROAPĂ

Pr 26:27 Cine sapă o g. va cădea în ea

Da 6:7 să fie aruncat în g. cu lei

Mt 15:14 amândoi vor cădea în g.

GUNOI

1Co 4:13 suntem considerați g. lumii

Flp 3:8 le consider niște g.

GURĂ

Ps 8:2 Ți-ai arătat puterea prin g. copiilor

Ro 10:10 cu g. se face o declarație publică

Iac 3:10 Din aceeași g. ies binecuvântarea și

GUSTA

Ps 34:8 G. și vedeți ce bun este Iehova!

Ev 6:4 au g. darul ceresc

1Pe 2:3 ați g. că Domnul este bun

H

HADES

. Vezi MORMÂNT.

HARNIC

Pr 10:4 mâna celui h. aduce bogăție

Pr 21:5 Planurile celui h. duc la reușită

Ro 12:11 Fiți h., nu leneși

HĂRNICIE

Pr 12:27 bunul de preț al omului este h.

HERUVIM

Ge 3:24 a pus h. și lama în flăcări

Eze 28:14 te-am uns ca h. ocrotitor

HOMOSEXUALITATE

1Co 6:9 care practică h.

HOȚ

Pr 6:30 dacă un h. fură când îi este foame

Pr 29:24 Complicele unui h. se urăște pe sine

Mt 6:20 comori în cer, unde h. nu fură

Mt 24:43 Dacă stăpânul ar ști la ce strajă vine h.

1Co 6:10 h. nu vor moșteni Regatul

1Te 5:2 ziua lui Iehova vine ca un h. noaptea

HRANĂ

Ps 145:15 le dai h. la timp

Mt 24:45 ca să le dea h. la timpul potrivit?

Ioa 4:34 H. mea e să fac voința Celui ce m-a trimis

Ioa 6:27 Lucrați nu pentru h. care piere

Fa 14:17 dându-vă ploi, săturându-vă cu h.

I

IACOB

Ge 32:24 un om s-a luptat cu I.

IACOV 1

Lu 6:16 Iuda, fiul lui I.

IACOV 2

Fa 12:2 l-a ucis pe I., fratele lui Ioan

IACOV 3

Mr 15:40 Maria, mama lui I. cel Mic

IACOV 4

Mt 13:55 frații lui, I., Iosif, Simon și Iuda

Fa 15:13 I. a luat cuvântul

1Co 15:7 i s-a arătat lui I., apoi apostolilor

Iac 1:1 I., sclav al lui Dumnezeu

IAH

Ex 15:2 I. este forța și puterea mea

Is 12:2 I. Iehova este forța mea

IDOL

Ps 115:4 I. lor sunt argint și aur

1Io 5:21 păziți-vă de i.!

IDOLATRIE

1Co 10:14 fugiți de i.!

IDOLATRU

1Co 6:9 oamenii i. nu vor moșteni Regatul

IEFTA

Ju 11:30 I. a făcut o promisiune solemnă

IEHOVA

Ex 3:15 I. este numele meu pe veșnicie

Ex 5:2 Cine este I.? Nu-l cunosc pe I.

Ex 6:3 numele meu, I., nu m-am făcut cunoscut lor

Ex 20:7 Să nu folosești în mod nedemn numele lui I.

De 6:5 Să-l iubești pe I. cu toată inima ta

De 7:9 I. este adevăratul Dumnezeu

Ps 83:18 tu, al cărui nume este I.

Is 42:8 Eu sunt I. Acesta este numele meu

Os 12:5 I. este numele păstrat în amintire

Mal 3:6 eu sunt I., eu nu mă schimb

Mr 12:29 I., Dumnezeul nostru, este un singur I.

IEREMIA

Ier 38:6 l-au aruncat pe I. în rezervor

IERTA

Ps 25:11 i. nelegiuirea, deși este mare!

Ps 103:3 El i. toate nelegiuirile

Pr 17:9 Cine i. o greșeală caută iubirea

Is 55:7 căci el va i. cu larghețe

Mt 6:14 dacă le i. greșelile, Tatăl vostru vă va i.

Mt 18:21 de câte ori să-l i. pe fratele meu?

IERTARE

Mt 26:28 sângele, vărsat pentru i.

IERTAT

Ro 6:7 cine a murit a fost i. de păcat

IERTĂTOR

Ne 9:17 ești un Dumnezeu i.

IERUSALIM

Ios 18:28 orașul iebusiților, adică I.

Da 9:25 ordinul de reconstruire a I.

Mt 23:37 I., I., care îi omori pe profeți

Lu 2:41 obișnuiau să meargă an de an la I.

Lu 21:20 când veți vedea I. înconjurat de armate

Lu 21:24 I. va fi călcat în picioare de națiuni

Fa 5:28 ați umplut I. cu învățătura voastră

Fa 15:2 apostolii și bătrânii din I.

Ga 4:26 I. de sus e liber și e mama noastră

Ev 12:22 v-ați apropiat de I. ceresc

Re 3:12 Noul I. coboară din cer

Re 21:2 Noul I., pregătit ca o mireasă

IESE

1Sa 17:12 I. avea opt fii

Is 11:1 Un lăstar va ieși din buturuga lui I.

IESLE

Lu 2:7 l-a culcat într-o i.

IEȘI

Is 52:11 i., nu atingeți nimic necurat!

Re 18:4 I. din ea, poporul meu!

ILIE

Iac 5:17 I., un om cu sentimente ca ale noastre

ILUSTRARE

Mt 13:34 Isus vorbea folosind i.

Mr 4:2 a început să-i învețe folosind i.

IMITA

Ev 13:7 i. credința!

IMITATOR

1Co 11:1 Fiți i. mei

Ef 5:1 fiți i. ai lui Dumnezeu, ca niște copii iubiți

IMORAL

1Co 5:9 să nu aveți legături cu oamenii i.

1Co 6:9 Oamenii i. nu vor moșteni Regatul

IMORALITATE SEXUALĂ

Mt 15:19 din inimă iese i.

Fa 15:20 să se abțină de la i.

1Co 6:18 Fugiți de i.!

1Co 10:8 să nu comitem i.

Ga 5:19 i., necurăția, conduita nerușinată

Ef 5:3 I. nici să nu fie menționată printre voi

1Te 4:3 să fiți sfinți, să vă abțineți de la i.

IMPLORA

Ro 12:1i. prin îndurarea lui Dumnezeu

IMPLORARE

1Ti 2:1 să se facă i., rugăciuni

Ev 5:7 Cristos a făcut i. și cereri

Iac 5:16 I. unui om drept are mare putere

IMPORTANT

Mt 23:23 voi neglijați lucrurile mai i.

Flp 1:10 să vă asigurați de lucrurile mai i.

IMPOSIBIL

Ge 18:14 Este ceva i. pentru Iehova?

Ge 18:25 Este i. ca tu să acționezi așa

Iov 42:2 nimic nu-ți este i.

Mt 19:26 Pentru oameni lucrul acesta este i.

IMPOZIT

Mt 17:25 De la cine primesc regii i.?

Lu 20:22 Este permis să plătim i. Cezarului?

Lu 23:2 interzicând plătirea de i. Cezarului

Ro 13:6 de aceea plătiți și i.

Ro 13:7 cui pretinde i., dați-i i.

IMPRESIONA

1Co 2:1 n-am venit să vă i. prin vorbire

INACTIV

2Pe 1:8 nu vă vor lăsa să fiți i. sau neroditori

INCOMPLET

1Co 13:9 avem o cunoștință i.

INCULCA

De 6:7 să le i. fiilor tăi

INIMĂ

Ge 6:5 orice înclinație a i.

De 6:6 Aceste cuvinte să fie în i. ta

1Re 8:38 fiecare își cunoaște suferința i.

2Cr 16:9 a căror i. este întreagă față de el

Ezr 7:10 Ezra își pregătise i.

Ps 51:10 Creează în mine o i. curată

Ps 51:17 nu vei respinge o i. frântă și zdrobită

Pr 4:23 Păzește-ți i. mai mult decât orice

Pr 17:3 cel care cercetează i. este Iehova

Pr 17:22 O i. veselă este un bun medicament

Pr 28:26 Cine se încrede în i. sa este fără minte

Ier 17:9 I. este mai trădătoare decât orice

Ier 17:10 Eu, Iehova, cercetez i.

Ier 31:33 legea mea o voi scrie în i. lor

Mt 15:19 din i. ies gândurile omului

Mt 22:37 Să-l iubești pe Iehova cu toată i. ta

Lu 12:34 unde este comoara, acolo va fi și i.

Lu 21:34 ca nu cumva să vi se îngreuneze i.

Lu 24:32 Nu ne ardea i. în noi când ne vorbea?

Fa 16:14 i-a deschis larg i. ca să ia aminte

Ro 6:17 ați ascultat din i.

Ev 3:12 ca nu cumva să se dezvolte o i. rea

1Io 3:20 Dumnezeu e mai mare decât i. noastră

INSENSIBILITATE

Mr 3:5 mâhnit din cauza i. inimii lor

INSPIRAT

2Ti 3:16 Toată Scriptura este i.

INSPIRAȚIE

1Cr 28:12 planul de construcție prin i.

INSTRUCȚIUNE

1Cr 15:13 nu am urmat i. sale

INSTRUI

Pr 9:9 I. pe înțelept, și va fi și mai înțelept

INSTRUIRE

Fa 4:13 oameni fără i. și de rând

Ro 15:4 scris pentru i. noastră

INSTRUMENT PRINCIPAL

Fa 3:15 I. al vieții

Ev 12:2 I. al credinței noastre, Isus

INSULTĂ

1Pe 2:23 era insultat, nu răspundea cu i.

INTEGRITATE

1Cr 29:17 îți găsești plăcerea în i.

Iov 27:5 nu voi renunța la i. mea!

Ps 25:21 Să mă ocrotească i.

Ps 26:11 voi umbla în i. mea

INTEGRU

Ps 101:2 Voi umbla cu o inimă i. în casa mea

INTENȚIONAT

Ev 10:26 Dacă practicăm i. păcatul

INTERES

1Co 13:5 [iubirea] nu își caută propriile i.

Flp 2:4 preocupați nu doar de propriile i.

Flp 2:21 ceilalți își caută propriile i.

INTERESA

1Pe 5:7 pentru că el se i. de voi

INTERIOR

2Co 4:16 omul care suntem în i.

INTERPRET

1Co 12:30 Toți sunt i.?

INTRIGAT

1Pe 4:4 sunt i. și vă insultă

INVIDIA

Ps 37:1 nu-i i. pe răufăcători

Ps 73:3 am început să-i i. pe aroganți

Ps 106:16 să-i i. pe Moise și pe Aaron

INVIDIE

Pr 14:30 i. este putrezire pentru oase

INVIDIOS

1Co 13:4 Iubirea nu este i.

INVITAT

Mt 22:14 mulți sunt i., dar puțini sunt aleși

INVIZIBIL

Ro 1:20 calitățile sale i. se văd clar

IOAN 1

Mt 21:25 De unde venea botezul lui I.?

Mr 1:9 Isus a fost botezat de I. în Iordan

IOAN 2

Ioa 1:42 Tu ești Simon, fiul lui I.

IOAN 3

Mt 4:21 pe Iacov și pe I., fratele lui

IONA

Ion 2:1 Din burta peștelui, I. s-a rugat

IONATAN

1Sa 18:3 I. și David au făcut un legământ

1Sa 23:16 I. i-a întărit încrederea lui David

IORDAN

Ios 3:13 apele I. se vor opri

2Re 5:10 spală-te de șapte ori în I.

IOSAFAT

2Cr 20:3 lui I. i s-a făcut frică

IOSIA

2Re 22:1 I. a domnit 31 de ani

IOSIF 1

Ge 39:23 Iehova era cu I.

IOSIF 2

Lu 4:22 Nu este acesta fiul lui I.?

IOSUA

Ex 33:11 I., fiul lui Nun, slujitorul său

IOV

Iov 1:9 degeaba se teme I. de Dumnezeu?

Iac 5:11 Ați auzit de perseverența lui I.

IPOCRIZIE

Ro 12:9 Iubirea voastră să fie fără i.

IRITA

1Co 13:5 [iubirea] nu se i. ușor

Ef 6:4 nu-i i. pe copiii voștri

ISAAC

Ge 22:9 L-a legat pe fiul său I.

ISCUSINȚĂ

Ex 35:35 I-a umplut cu i.

ISCUSIT

Pr 22:29 Ai văzut un om i. în munca lui?

ISPĂȘIRE

Le 16:34 să se facă i. o dată pe an

ISPITĂ

Mt 6:13 nu ne duce în i.

Mt 26:41 rugați-vă să nu cădeți în i.!

1Co 10:13 nicio i. care să nu fie comună oamenilor

ISRAEL

Ge 35:10 numele tău va fi I.

Ps 135:4 l-a ales pe I. ca proprietate specială

Ga 6:16 pace și îndurare peste I.

ISTOVI

Is 40:28 Iehova nu se i.

ISUS

Mt 1:21 tu îi vei pune numele I.

IUBI

Le 19:18 să-l i. pe semenul tău ca pe tine

De 6:5 Să-l i. pe Iehova cu toată inima ta

Mt 22:37 Să-l i. pe Iehova cu toată inima ta

Ioa 3:16 atât de mult a i. Dumnezeu lumea

Ioa 12:25 Cine își i. viața o distruge

Ioa 13:1 i. pe ai săi, i-a i. până la sfârșit

Ioa 13:34 Să vă i. unii pe alții

Ioa 14:15 Dacă mă i., veți respecta

Ro 13:8 Să nu datorați nimic, decât să vă i.

Ga 2:20 Fiul lui Dumnezeu, care m-a i.

Col 3:19 Soților, continuați să vă i. soțiile

1Io 2:15 Nu i. lumea, nici lucrurile din lume!

1Io 3:18 nu trebuie să i. cu vorba, ci cu fapta

1Io 4:10 nu noi l-am i., ci el ne-a i.

1Io 4:20 cine nu-și i. fratele, nu-l i. pe Dumnezeu

IUBIRE

Cân 8:6 i. este tare ca moartea

Mt 24:12 i. celor mai mulți se va răci

Mr 10:21 Isus a simțit i. pentru el

Ioa 15:13 Nimeni nu are i. mai mare

Ro 8:39 nu ne vor separa de i. lui Dumnezeu

Ro 13:10 i. este împlinirea legii

1Co 8:1 cunoștința îngâmfă, i. zidește

1Co 13:2 dacă n-aș avea i., nu aș fi nimic

1Co 13:8 I. nu dă greș niciodată

1Co 13:13 cea mai mare dintre ele este i.

1Co 16:14 Faceți totul cu i.!

2Co 2:8 să-l asigurați de i. voastră

Col 3:14 i., o legătură perfectă a unității

1Pe 4:8 i. profundă, căci i. acoperă păcatele

1Io 4:8 Dumnezeu este i.

1Io 5:3 i. pentru Dumnezeu: să respectăm

Iuda 21 să vă păstrați în i. lui Dumnezeu

Re 2:4 ai pierdut i. de la început

IUBIRE FRĂȚEASCĂ

Ro 12:10 În i., plini de afecțiune

IUBIRE LOIALĂ

Ex 34:6 Iehova, bogat în i.

Ps 13:5 mă încred în i.

Ps 136:1-26 i. ține veșnic

Os 6:6 îmi găsesc plăcerea în i., nu în jertfe

IUBIT

Mt 3:17 Fiul meu, cel i.

IUDA 1

Ge 49:10 Sceptrul nu se va îndepărta de la I.

IUDA 2

Mt 27:3 I. a avut remușcări

IUDEU

Za 8:23 vor apuca strâns haina unui i.

Ro 3:29 este el numai Dumnezeul i.?

1Co 9:20 Pentru i. am devenit ca un i.

IZABELA

1Re 21:23 Câinii o vor mânca pe I.

Re 2:20 o tolerezi pe I.

IZOLA

Pr 18:1 Cel care se i. caută plăcerea sa

IZVOR

Ps 36:9 la tine este i. vieții

Ier 2:13 m-a părăsit pe mine, i. de apă vie

Î

ÎMBĂTA

Ef 5:18 nu vă î.

ÎMBĂTRÂNI

Ps 37:25 Am fost tânăr și am î.

ÎMBOGĂȚI

Pr 10:22 Binecuvântarea lui Iehova î.

2Co 6:10 săraci, și totuși îi î. pe mulți

ÎMBRĂCAT

Pr 7:10 î. ca o prostituată

ÎMPĂCA

1Co 7:11 să rămână necăsătorită sau să se î.

2Co 5:19 Dumnezeu a î. lumea cu el

ÎMPĂCARE

Ro 3:25 l-a prezentat ca ofrandă de î.

1Io 2:2 El este o jertfă de î.

ÎMPĂCAT

Ro 5:10 am fost î. cu Dumnezeu

ÎMPĂCIUITOR

Mt 5:9 Fericiți sunt cei î.

ÎMPĂRȚI

Ro 12:13 Î. cu sfinții după nevoile lor

ÎMPĂRȚIT

Flp 1:23 Sunt î. între aceste două lucruri

ÎMPIEDICA

1Te 2:16 caută să ne î. să le predicăm

ÎMPIETRI

Ev 3:13 să nu se î. prin puterea păcatului

ÎMPLINI

Mt 5:17 N-am venit să desființez, ci să î.

ÎMPLINITOR

Iac 1:22 Fiți î. ai cuvântului

ÎMPODOBI

Tit 2:10î. învățătura lui Dumnezeu

ÎMPOTRIVA

Ro 8:31 Dumnezeu e cu noi, cine va fi î.?

ÎMPOTRIVI

Fa 17:7 se î. decretelor Cezarului

ÎMPOTRIVIRE

1Te 2:2 curaj în pofida multor î.

ÎMPOTRIVITOR

Lu 21:15 î. nu le vor putea combate

1Co 16:9 dar sunt mulți î.

Flp 1:28 să nu vă fie frică de î.

ÎMPOVĂRA

1Te 2:6 am fi putut să vă î. cu cheltuieli

ÎMPRUMUT

Pr 11:15 Celui care garantează pentru î.

Pr 22:7 cel ce ia cu î. este sclavul celui ce dă

Lu 6:35 dați cu î. fără să sperați să primiți

ÎMPRUMUTA

Ps 37:21 Cel rău se î. și nu dă înapoi

Pr 19:17 Cine se îndură de sărman îl î. pe Iehova

ÎNAINTE

Ioe 2:7 Fiecare merge drept î.

ÎNALT

Ro 12:16 Nu vă gândiți la lucruri î.

ÎNĂBUȘI

Mr 4:19 î. cuvântul, făcându-l neroditor

ÎNCASATOR DE IMPOZITE

Mt 18:17 să fie ca un î.

Lu 18:11 îți mulțumesc că nu sunt ca acest î.

ÎNCĂPĂȚÂNARE

Pr 1:32 îi va ucide î. lor

Fa 19:9 refuzau cu î. să creadă

ÎNCĂPĂȚÂNAT

2Pe 2:10 Îndrăzneți și î.

ÎNCĂPERE

Is 26:20 Du-te, poporul meu, intră în î. tale

ÎNCEPUT

Is 46:10 Eu prezic de la î. sfârșitul

Za 4:10 cine a disprețuit ziua î. mici?

Mt 24:8 acestea sunt î. durerilor

ÎNCERCARE

De 13:3 Iehova vă pune la î. ca să știe

Mal 3:10 puneți-mă astfel la î., vă rog

Lu 8:13 în timp de î., renunță

Lu 22:28 ați rămas alături de mine în î. mele

Fa 5:9 De ce puneți la î. spiritul lui Iehova?

1Co 10:9 să nu-l punem la î. pe Iehova

1Ti 3:10 să fie mai întâi puși la î.

Iac 1:2 o mare bucurie când treceți prin î.

Iac 1:12 Fericit este omul care perseverează în î.

ÎNCERCAT

Iac 1:3 credința voastră astfel î.

ÎNCET

Iac 1:19 î. la vorbire, î. la mânie

2Pe 3:9 Iehova nu e î. cu privire la promisiunea sa

ÎNCETA

Fa 5:42 nu î. să predea

ÎNCHEIERE

Mt 28:20 cu voi până la î. sistemului

ÎNCHINA

Mt 4:10 Lui Iehova să te î.

Ioa 4:24 să i se î. cu spirit și cu adevăr

ÎNCHISOARE

Mt 25:36 Am fost în î. și m-ați vizitat

Fa 5:18 i-au aruncat pe apostoli în î. publică

Fa 5:19 îngerul a deschis ușile î.

Fa 12:5 Petru era în î., congregația se ruga

Ev 13:3 Gândiți-vă la cei care sunt în î.

Re 2:10 Diavolul îi va arunca pe unii în î.

ÎNCLINAT

Ge 8:21 inima este î. spre rău din tinerețe

ÎNCLINAȚIE

1Cr 28:9 Iehova observă orice î. a gândurilor

ÎNCREDE

Ps 9:10 Cei ce cunosc numele tău se vor î.

Ps 62:8 Î. în el tot timpul!

Ps 84:12 fericit este omul care se î. în tine!

Pr 3:5 Î. în Iehova din toată inima ta

Pr 28:26 Cine se î. în inima sa este fără minte

ÎNCREDERE

Ps 56:11 în Dumnezeu îmi pun î.

Ps 146:3 Nu vă puneți î. în prinți

Pr 3:26 Iehova va fi î. ta

Ier 17:5 Blestemat e cel ce-și pune î. în oameni

2Co 1:9 să ne punem î. nu în noi, ci în Dumnezeu

ÎNCREDINȚA

Ps 31:5 În mâna ta îmi î. spiritul

Lu 16:11 cine vă va î. adevăratele bogății?

ÎNCREZĂTOR ÎN SINE

Pr 14:16 cel fără minte e prea î.

ÎNCURAJA

Ro 1:12 ca să ne î. reciproc

Col 3:16 să vă î. unii pe alții cu psalmi

Tit 1:9î. prin învățătura sănătoasă

Ev 10:25 să ne î. unii pe alții

ÎNCURAJARE

Fa 13:15 vreun cuvânt de î., spuneți-l!

ÎNCURAJAT

1Co 14:31 toți să învețe și să fie î.

ÎNDEMNA

Ex 35:21 toți cei pe care i-a î. inima

Ev 10:24 să ne î. la iubire și la fapte bune

ÎNDOI

Mt 21:21 dacă aveți credință și nu vă î.

Iac 1:6 s-o ceară cu credință, fără să se î.

ÎNDOIALĂ

Iuda 22 îndurare față de unii care au î.

ÎNDRĂZNEALĂ

Fa 4:31 spuneau cuvântul cu î.

Ef 6:20 ca să vorbesc cu î.

ÎNDRĂZNI

Ezr 9:6 nu î. să-mi ridic fața spre tine

ÎNDREPTA

Ga 6:1 să-l î. în spiritul blândeții

ÎNDREPTARE

Ef 4:12 în vederea î. sfinților

ÎNDREPTAT

2Co 13:11 continuați să vă lăsați î.

ÎNDRUMA

Ro 12:8 cine î. s-o facă cu sârguință

ÎNDRUMARE

Pr 11:14 Unde nu este o î. înțeleaptă

ÎNDURA 1

Is 55:7 Să se întoarcă la Iehova; el se va î.

ÎNDURA 2

1Pe 2:20 dacă î. suferințe

ÎNDURARE

1Cr 21:13 căci mare este î. sa

Ne 9:19 în marea ta î., nu i-ai părăsit

Pr 28:13 celui ce le mărturisește i se va arăta î.

Mt 9:13 Î. vreau, nu jertfe!

2Co 1:3 Tatăl î. tandre

Iac 2:13 Î. triumfă asupra judecății

ÎNDURĂTOR

De 4:31 Iehova este un Dumnezeu î.

Ps 78:38 a fost î., le-a iertat nelegiuirea

Mt 5:7 Fericiți sunt cei î.

Lu 6:36 Continuați să fiți î. ca Tatăl

Iac 5:11 Iehova este plin de afecțiune și î.

ÎNFĂȚIȘARE

1Sa 16:7 Nu te uita la î. lui

Mt 22:16 nu te uiți la î.

Ga 2:6 Dumnezeu nu judecă după î.

ÎNFLĂCĂRAT

Ro 12:11 Fiți î. de spirit

ÎNFLORI

Is 35:1 câmpia aridă va î. ca șofranul

ÎNFRÂNA

Pr 10:19 cel ce își î. buzele este prevăzător

ÎNFRICOȘĂTOR

Ev 10:31 Este î. să cazi în mâinile

ÎNFUMURARE

De 17:12 se va purta cu î. neascultând

1Sa 15:23 a o lua înainte cu î.

Ps 19:13 Păzește-l de faptele de î.

Pr 11:2 Când vine î., vine și dezonoarea

Flp 2:3 Nu faceți nimic din î.

ÎNGER

Ge 28:12 î. urcau și coborau

2Re 19:35 î. lui Iehova a ucis 185 000

Iov 4:18 le găsește lipsuri î. săi

Ps 34:7 Î. lui Iehova își așază tabăra

Da 3:28 și-a trimis î. și i-a scăpat

Os 12:4 [Iacob] a luptat cu un î.

Mt 13:41 va trimite î. săi, aceștia vor strânge

Mt 22:30 vor fi ca î. din cer

Mt 24:31 î. îi vor aduna pe aleșii săi

Fa 5:19 î. a deschis ușile închisorii

Fa 12:11 și-a trimis î. și m-a scăpat

1Co 4:9 un spectacol pentru î.

1Co 6:3 Nu știți că noi îi vom judeca pe î.?

Ev 13:2 fără să știe, au găzduit î.

1Pe 1:12 doresc î. să-și adâncească privirile

Iuda 6 î. care nu și-au păstrat locul inițial

ÎNGRĂDI

1Co 7:35 nu ca să vă î., ci ca să vă îndemn

ÎNGREUNA

Lu 21:34 nu cumva să vi se î. inimile

ÎNGRIJI

Ef 5:29 îl hrănește și îl î. cu drag

1Ti 5:8 dacă cineva nu se î. de ai lui

ÎNGRIJORA

Is 41:10 Nu te î., eu sunt Dumnezeul tău

Mt 6:34 nu vă î. pentru ziua de mâine

Mt 10:19 nu vă î. cum sau ce veți spune

Lu 12:25 Cine dintre voi, dacă se î.

1Co 7:32 Bărbatul necăsătorit se î. pentru Domnul

Flp 4:6 Nu vă î. pentru nimic

ÎNGRIJORARE

Ps 94:19 Când î. m-au copleșit

Pr 12:25 Î. doboară inima omului

Mr 4:19 î. acestui sistem, puterea amăgitoare

Lu 8:14 distrași de î., bogățiile și plăcerile vieții

Lu 21:34 să nu vi se îngreuneze inimile cu î.

1Co 7:32 vreau să fiți scutiți de î.

ÎNJUGA

2Co 6:14 Nu vă î. la un jug inegal

ÎNJUNGHIAT

Ps 44:22 considerați niște oi de î.

ÎNJUNGHIERE

Is 53:7 dus ca o oaie la î.

ÎNLĂTURA

1Co 5:13 Î. pe omul acela rău!

ÎNMULȚI

Ge 1:28 Î. și deveniți numeroși

ÎNRĂDĂCINAT

Col 2:7 î. și fermi în credință

ÎNRUDI

De 7:3 Să nu vă î. cu ele

ÎNSĂRCINATĂ

Ex 21:22 dacă lovesc o femeie î.

1Te 5:3 ca durerile nașterii peste femeia î.

ÎNSEMNA

2Te 3:14 să-l î., să nu vă mai întovărășiți

ÎNSETA

Is 49:10 nu vor mai î.

ÎNSETAT

Is 55:1 Voi, toți cei î., veniți la apă!

ÎNSPĂIMÂNTA

Is 28:16 nu se va î.

Is 44:8 nu vă î.!

Mi 4:4 nimeni nu-i va î.

ÎNȘELA

Mt 24:24 să-i î. chiar și pe cei aleși

Ga 6:7 Nu vă î.: Dumnezeu nu se lasă batjocorit!

ÎNȘELĂCIUNE

Le 19:13 Să nu iei ceva prin î.

ÎNȘELĂTOR

Ps 34:13 păzește-ți buzele de vorbirea î.

2Pe 2:3 vă vor exploata prin cuvinte î.

ÎNTĂRI

1Sa 30:6 s-a î. cu ajutorul lui Iehova

Is 35:3 Î. mâinile slabe

Is 41:10 te voi î. și te voi ajuta

Lu 22:32 când te vei întoarce, î. pe frații tăi!

Fa 14:22 i-au î. pe discipoli, încurajându-i

1Co 1:8 Dumnezeu vă va î.

ÎNTÂI NĂSCUT

Ex 11:5 toți î. din Egipt vor muri

Col 1:15 î. din toată creația

ÎNTÂRZIA

Is 46:13 salvarea mea nu va î.

Hab 2:3 dacă ar î., continuă s-o aștepți

Lu 12:45 zice în inima lui: Stăpânul meu î.

ÎNTEMEIERE

Mt 25:34 Regatul pregătit de la î. lumii

ÎNTOARCE

Ioe 2:12 î. la mine cu toată inima

Mal 3:7 Î. la mine, iar eu mă voi î. la voi

ÎNTOVĂRĂȘI

2Te 3:14 nu vă mai î. cu el

ÎNTRECE

1Co 12:31 o cale care le î. pe toate celelalte

ÎNTRECERE

Ga 5:26 să nu ne luăm la î.

ÎNTREG

1Cr 28:9 slujește-i cu o inimă î.

2Cr 16:9 în folosul celor a căror inimă este î.

ÎNTRISTA

Ps 78:41 l-au î. pe Sfântul Israelului

Ef 4:30 nu î. spiritul sfânt

1Te 4:13 nu vă î. ca și cei care n-au speranță

ÎNTRISTARE

Ec 7:3 prin î. feței, inima devine bună

ÎNTRISTAT

2Co 7:9 î. după voința lui Dumnezeu

ÎNTRUNIRE

Ev 10:25 să nu neglijăm î. noastră

ÎNTUNECAT

Ef 4:18 Ei au mintea î.

ÎNTUNERIC

Is 60:2 î. va acoperi pământul

Ioe 2:31 Soarele se va preface în î.

Mt 4:16 Poporul care stătea în î. a văzut

Ioa 3:19 oamenii au iubit î.

1Pe 2:9 v-a chemat din î. la lumina sa

ÎNȚELEGE

Ne 8:8 au ajutat poporul să î. cele citite

Iov 6:24î. ce greșeală am făcut

Ps 119:27 Fă-mă să î. sensul poruncilor tale

Da 11:33 îi vor ajuta pe mulți să î.

Ev 4:15 mare preot care ne î. slăbiciunile

ÎNȚELEPCIUNE

Ps 111:10 Teama de Iehova este începutul î.

Pr 2:6 Iehova dă î.

Pr 4:7 Î. este lucrul cel mai important

Pr 8:11 î. valorează mai mult decât coralii

Pr 24:3 Prin î. se construiește o casă

Ec 7:12 î. îl ține în viață pe cel ce o are

Ec 10:10 î. contribuie la reușită

Mt 11:19 î. se recunoaște după lucrările ei

Lu 16:8 au mai multă î. decât fiii luminii

Lu 21:15 î. pe care nu o vor putea combate

Ro 11:33 adâncul bogăției și î. lui Dumnezeu

1Co 2:5 credința să nu se bazeze pe î. oamenilor

1Co 2:6 nu despre î. conducătorilor acestui sistem

1Co 3:19 î. acestei lumi este o nebunie

Col 2:3 În el sunt ascunse toate comorile î.

Iac 1:5 dacă vreunuia dintre voi îi lipsește î.

Iac 3:17 î. de sus este pașnică

ÎNȚELEPCIUNE PRACTICĂ

Pr 2:7 păstrează î. pentru cei drepți

Pr 3:21 Păzește î. și capacitatea de gândire

Lu 16:8 fiii acestui sistem au mai multă î.

Lu 16:8 administratorul acționase cu î.

ÎNȚELEPT

Ps 119:98 mai î. decât dușmanii mei

Pr 3:7 Nu deveni î. în ochii tăi

Pr 9:9 Instruiește-l pe î., și el va fi și mai î.

Pr 13:20 Cine umblă cu î. devine î.

Pr 27:11 Fiul meu, fii î. și bucură-mi inima

Is 5:21 Vai de cei care se cred î.!

Mt 11:25 ai ascuns aceste lucruri de î.

1Co 1:26 printre cei chemați nu sunt mulți î.

Ef 5:15 umblați ca niște î.

ÎNVĂȚA

De 4:10 Strânge poporul, astfel încât să î.

Ju 13:8 Manoah a zis: să ne î. ce să facem

Ezr 7:10 Ezra își pregătise inima să î. Israelul

Ps 32:8 te voi î. calea pe care să mergi

Ps 143:10 Î. să fac voința ta!

Pr 22:6 Î. pe copil calea și nici când va îmbătrâni

Is 48:17 te î. ce-ți este de folos

Is 54:13 Toți fiii tăi vor fi î. de Iehova

Ier 31:34 Nu-l va mai î. fiecare pe fratele său

Mt 7:29 îi î. ca o persoană cu autoritate

Mt 28:20 î. să respecte tot ce v-am poruncit

Ro 2:21 tu, care îl î. pe altul, pe tine nu te î.?

Flp 4:9 Lucrurile pe care le-ați î. să le practicați

2Ti 3:7 î. mereu, dar nu ajung la cunoștință

ÎNVĂȚAT

Lu 10:21 ai ascuns de înțelepți și de î.

ÎNVĂȚĂTOR

Ps 119:99 Am mai multă perspicacitate decât î. mei

Ef 4:11 i-a dat pe unii ca păstori și î.

ÎNVĂȚĂTURĂ

Ioa 7:16 Î. ce o predau nu e a mea

ÎNVESELI

Ec 8:15 să mănânce, să bea și să se î.

ÎNVIA

Ioa 6:39 să-i î. în ziua din urmă

Fa 2:24 Dumnezeu l-a î.

ÎNVIERE

Mt 22:23 saducheii spun că nu există î.

Mt 22:30 la î. nu se vor căsători

Ioa 5:29 vor ieși afară pentru o î. a vieții

Ioa 11:24 se va scula din morți la î.

Ioa 11:25 Eu sunt î. și viața

Fa 24:15 î. a celor drepți și a celor nedrepți

1Co 15:13 Dacă nu există î.

ÎNVINGE

Ier 1:19 nu te vor î.

Ioa 16:33 curaj! Eu am î. lumea

Ro 12:21 î. răul prin bine

Re 2:7 Celui care î. îi voi da voie

ÎNVIORA

Is 57:15 î. spiritul celor de condiție umilă

Mt 11:28 Veniți la mine, iar eu vă voi î.!

ÎNVIORARE

Fa 3:19 ca să vină timpuri de î.

ÎNZESTRA

Ev 13:21 să vă î. ca să faceți voința sa

J

JALE

Ec 7:2 Mai bine să mergi într-o casă de j.

Mt 5:4 Fericiți sunt cei cuprinși de j.

JEFUI

Le 19:13 să nu j.

JEFUIRE

Ev 10:34 ați acceptat j. bunurilor voastre

JERTFĂ

1Sa 15:22 ascultarea e mai bună decât j.

2Sa 24:24 j. care să nu mă coste nimic

Ps 40:6 nu ai vrut j. și ofrande

Ps 51:17 J. plăcute sunt un spirit frânt

Pr 15:8 Iehova detestă j. celor răi

Os 6:6 găsesc plăcerea în iubirea loială, nu în j.

Ro 12:1 să vă prezentați corpurile ca o j. vie

Ev 13:15 să-i oferim lui Dumnezeu o j. de laudă

JERTFĂ ZILNICĂ

Da 11:31 vor îndepărta j.

Da 12:11 când va fi îndepărtată j.

JOACĂ

Pr 10:23 conduita rușinoasă este ca o j.

JUBILEU

Le 25:10 Acesta va fi un J. pentru voi

JUDECA

Is 26:9 când tu j. pământul

Lu 6:37 Nu mai j. și nu veți fi j.

Lu 22:30 stați pe tronuri ca să j. cele 12 triburi

Fa 17:31 a stabilit o zi în care urmează să j.

Ro 14:4 Cine ești tu să-l j. pe servitorul altuia?

1Co 6:2 nu știți că sfinții vor j. lumea?

1Co 6:6 frate merge să se j. cu frate

Iac 4:12 cine ești tu să-l j. pe aproapele tău?

JUDECATĂ

Iov 34:12 nu face j. nedreaptă

Ec 5:8 Dacă nu se face j., nu te mira

Mt 7:2 cu j. cu care judecați veți fi judecați

Ioa 5:22 Tatăl i-a încredințat toată j. Fiului

1Pe 4:17 j. să înceapă cu casa lui Dumnezeu

JUDECĂTOR

Is 33:22 Iehova este J. nostru

Lu 18:2 un j. care nu se temea de Dumnezeu

JUG

1Re 12:14 Tatăl meu v-a făcut j. apăsător

Mt 11:30 j. meu e plăcut și sarcina mea, ușoară

Mt 19:6 ce a pus Dumnezeu în același j.

JURA

Ge 22:16 Pe mine însumi j., zice Iehova

Mt 5:34 Nu j. deloc

JUSTIȚIE

Is 32:1 prinții vor guverna pentru j.

L

LAC

Re 19:20 l. de foc ce arde cu sulf

LACOM

1Co 5:11 să nu aveți legături cu un om l.

1Co 6:10 oamenii l. nu vor moșteni Regatul

LACRIMĂ

2Re 20:5 Ți-am văzut l.

Ps 6:6 îmi scald patul în l.

Ps 126:5 Cei ce seamănă cu l. vor secera cu bucurie

Ec 4:1 Am văzut l. celor asupriți

Fa 20:19 Am slujit ca sclav Domnului cu l.

Fa 20:31 n-am încetat să vă sfătuiesc cu l.

Ev 5:7 Cristos a făcut cereri cu l.

Re 21:4 va șterge orice l. din ochii lor

LA ÎNTÂMPLARE

1Co 9:26 nu alerg l.

LAMPĂ

Ps 119:105 Cuvântul tău este o l.

Mt 6:22 L. corpului este ochiul

Mt 25:1 zece fecioare care și-au luat l.

LAPTE

Ex 3:8 o țară în care curge l. și miere

Is 60:16 Vei bea l. națiunilor

Ev 5:12 ați ajuns să aveți nevoie de l.

1Pe 2:2 dorință arzătoare pentru l. nefalsificat

LAȘITATE

2Ti 1:7 nu ne-a dat un spirit de l.

LAȚ

Ps 91:3 te va scăpa de l. vânătorului de păsări

LAUDĂ

1Cr 16:25 Iehova este demn de toată l.

Pr 27:21 l. este ca vasul de rafinare

LAZĂR 1

Lu 16:20 un cerșetor pe nume L.

LAZĂR 2

Ioa 11:11 L., prietenul nostru, doarme

Ioa 11:43 L., vino afară!

LĂCOMIE

Lu 12:15 păziți-vă de orice fel de l.

Col 3:5 l., care este idolatrie

LĂCUSTĂ

Is 40:22 locuitorii sunt ca niște l.

Ioe 1:4 Ce a lăsat l. devoratoare

LĂSA

Mt 19:29 oricine a l. case sau pământuri

LĂSA ÎN GRIJA

1Pe 2:23 se l. Celui care judecă

1Pe 4:19 să se l. Creatorului

LĂUDA

Ps 147:1 este plăcut și potrivit să-l l.

Pr 27:2 Să te l. altul

1Co 1:31 Cine se l. să se l. în Iehova

1Co 11:2l. pentru că vă amintiți

LĂUDA PE IAH

Ps 146:1 Întreaga mea ființă să-l l.!

Ps 150:6 Tot ce are suflare să-l l.!

Re 19:1 o mare mulțime zicea: L.!

LĂUNTRIC

Ro 7:22 după omul l. îmi place legea

Ef 3:16 să vă facă tari în omul l.

LÂNĂ

Ju 6:37 rouă numai pe l.

LEGA

Ge 22:9 L-a l. pe fiul său Isaac

Mt 16:19 ce vei l. pe pământ va fi deja l. în ceruri

Fa 5:38 Nu vă l. de oamenii aceștia

LEGĂMÂNT

Ge 15:18 Iehova a făcut un l. cu Avram

Ier 31:31 voi încheia un l. nou

Lu 22:20 noul l., validat de sângele meu

Lu 22:29 închei un l. cu voi, așa cum Tatăl meu

LEGĂTURĂ

1Co 5:9 nu mai aveți l. cu cei imorali

Ef 4:3 unitatea spiritului în l. păcii

Col 3:14 iubirea, o l. perfectă a unității

LEGE

Ps 19:7 L. lui Iehova este perfectă

Ps 40:8 l. ta este în adâncul ființei mele

Ps 94:20 urzește nenorociri în numele l.

Ps 119:97 Ce mult iubesc l. ta!

Ier 31:33 Voi pune l. mea înăuntrul lor

Hab 1:4 L. este fără putere

Ro 7:22 îmi place l. lui Dumnezeu

Ro 10:4 Cristos este sfârșitul L.

Ro 13:8 cine își iubește semenul a împlinit l.

Ga 3:24 L. a devenit îndrumătorul nostru

Ga 6:2 veți împlini l. lui Cristos

Iac 2:8 dacă respectați l. regală

LEGISLATOR

Iac 4:12 un singur L. și Judecător

LEMN

Pr 26:20 Unde nu mai sunt l., focul se stinge

LENEȘ

Pr 6:6 Du-te la furnică, l.

Pr 10:26 ca fumul pentru ochi, așa este l.

Pr 19:24 L. își întinde mâna în vas

Pr 20:4 L. nu ară iarna

Mt 25:26 Sclav rău și l.

Ro 12:11 Fiți harnici, nu l.

LEOPARD

Is 11:6 l. se va culca lângă ied

Da 7:6 altă fiară, ca un l.

LEPRĂ

Nu 12:10 Miriam, lovită de l.

Lu 5:12 un om plin de l.

LEPROS

Le 13:45 L. să strige: Necurat, necurat!

LEU

1Sa 17:36 a omorât și l., și ursul

Ps 91:13 Vei călca peste l. și peste cobră

Is 11:7 L. va mânca paie ca taurul

Da 6:27 l-a salvat pe Daniel din ghearele l.

1Pe 5:8 Diavolul dă târcoale ca un l.

Re 5:5 L. din tribul lui Iuda

LEVI

Mal 3:3 îi va purifica pe fiii lui L.

LEVIT

Ex 32:26 toți l. s-au adunat în jurul lui

Nu 3:12 l. vor fi ai mei

2Cr 35:3 le-a spus l., învățătorilor Israelului

LIBERTATE

Ro 8:21 glorioasa l. a copiilor

2Co 3:17 unde este spiritul lui Iehova, este l.

1Pe 2:16 folosindu-vă l. nu ca pe o scuză

2Pe 2:19 În timp ce le promit l.

LIDIA

Fa 16:14 L., o vânzătoare de purpură

LIMBĂ

Ge 11:7 să le încurcăm l.

Ps 34:13 păzește-ți l. de rău

Pr 18:21 Moartea și viața sunt în puterea l.

Is 35:6 l. mutului va striga de bucurie

Is 50:4 mi-a dat l. celor ce primesc învățătură

Țe 3:9 voi schimba l. popoarelor cu o l. pură

Za 8:23 zece oameni din toate l.

Fa 2:4 au început să vorbească în alte l.

1Co 13:8 dacă sunt l., vor înceta

1Co 14:22 vorbirea în l., semn pentru necredincioși

Iac 1:26 nu-și ține l. în frâu

Iac 3:8 l., niciun om n-o poate îmblânzi

Re 7:9 din toate națiunile, triburile și l.

LIMITĂ

Ps 119:96 porunca ta nu are l.

1Te 4:6 Nimeni să nu depășească l. decenței

LINGUȘI

Pr 29:5 Cel care își l. semenul

Iuda 16 îi l. pe alții pentru propriul folos

LINGUȘITOR

Pr 26:28 gura l. provoacă distrugere

Ro 16:18 printr-o vorbire l., amăgesc

LINIȘTIT

1Te 4:11 Străduiți-vă să trăiți l.

1Pe 3:4 spirit blând și l.

LIPSI

1Co 7:5 Să nu vă l. unul pe celălalt

LIPSIT DE SENS

Lu 24:11 cuvintele li se păreau l.

LIPSURI DE ALIMENTE

Mt 24:7 vor fi l.

LOCUIT

Is 45:18 a întocmit pământul ca să fie l.

LOCUITOR STRĂIN

Ex 22:21 Să nu te porți rău cu l.

Nu 9:14 o singură lege, atât pentru l.

De 10:19 Să-l iubiți pe l.

LOGIC

Lu 1:3 ți le scriu în ordine l.

Fa 9:22 dovedind l. că Isus este Cristosul

LOIAL

1Sa 2:9 păzește pașii celor l. lui

2Sa 22:26 Cu cel l. te porți l.

Ps 16:10 cel care îți este l. nu va vedea groapa

Ps 37:28 Iehova nu-i va părăsi pe cei l. lui

LOIALITATE

Mi 6:8 să prețuiești l.

LOT

Lu 17:32 Amintiți-vă de soția lui L.!

2Pe 2:7 l-a salvat pe L., un om drept

LUCA

Col 4:14 L., doctorul iubit

LUCRA

Ne 4:6 poporul l. cu toată inima

Ioa 5:17 Tatăl meu a continuat să l. până acum

Ioa 6:27 L. nu pentru hrana care piere

Flp 2:13 l. în voi, dându-vă dorința și puterea

LUCRARE

Ps 104:24 Cât de multe sunt l. tale, Iehova!

Ioa 14:12 va face l. mai mari decât acestea

Ev 9:14 ne va curăța conștiința de l. moarte

LUCRĂTOR

Lu 10:7 l. își merită plata

LUCRUL DEZGUSTĂTOR

Mt 24:15 l. care cauzează pustiire

LUCRURI ELEMENTARE

Ga 4:9 vă întoarceți la l.

LUME

Lu 9:25 să câștige întreaga l. dacă își pierde

Ioa 15:19 nu faceți parte din l., l. vă urăște

Ioa 17:16 Ei nu fac parte din l.

1Io 2:15 Nu iubiți l.

1Io 2:17 l. trece, dar cine face voința

LUMINĂ

Ps 17:8 Păzește-mă ca pe l. ochilor tăi!

Ps 36:9 prin l. ta vedem l.

Ps 119:105 Cuvântul tău este o l. pe calea mea

Pr 4:18 cărarea celor drepți este ca l.

Is 42:6 ca l. pentru națiuni

Za 2:8 se atinge de l. ochilor mei

Mt 5:14 Voi sunteți l. lumii

Mt 5:16 să strălucească l. voastră

Ioa 8:12 Eu sunt l. lumii

2Co 4:6 Să strălucească l. din întuneric

LUNĂ

Ioe 2:31 l. se va preface în sânge

Lu 21:25 semne în soare, în l. și în stele

LUNGI

Is 54:2 L. funiile cortului tău!

LUP

Is 11:6 L. va sta cu mielul

Mt 7:15 l. în haine de oi

Lu 10:3 vă trimit ca pe niște miei în mijlocul l.

Fa 20:29 vor intra printre voi l. asupritori

LUPTA

2Cr 20:17 nu va fi nevoie să l.

Fa 5:39 găsiți l. împotriva lui Dumnezeu

Ef 6:12 avem de l. nu împotriva cărnii

1Ti 6:12 L. lupta cea bună a credinței!

Iuda 3l. din greu pentru credința

LUPTĂ

1Sa 17:47 l. este a lui Iehova

1Co 14:8 cine se va pregăti de l.?

LUT

Is 45:9 Îi va spune oare l. Olarului?

Is 64:8 Noi suntem l. și tu ești Olarul

LUX

Re 18:7 a trăit în l. nerușinat

M

MACEDONIA

Fa 16:9 Treci în M. și ajută-ne!

MAGIE

De 18:10 nimeni care practică m.

Fa 19:19 cei ce practicau m. și-au ars cărțile

MAGOG

Eze 38:2 împotriva lui Gog din țara lui M.

MALTA

Fa 28:1 am aflat că insula se numea M.

MAMĂ

Ex 20:12 Să-i onorezi pe tatăl tău și pe m. ta

Ps 27:10 dacă tatăl meu și m. mea m-ar părăsi

Pr 23:22 nu o disprețui pe m. ta

Lu 8:21 M. mea și frații mei sunt cei care aud

Ioa 19:27 i-a zis discipolului: Iată-ți m.!

Ga 4:26 Ierusalimul de sus este m. noastră

MANASE

2Cr 33:13 M. a înțeles că Iehova

MANĂ

Ex 16:31 Israel a numit pâinea m.

Ios 5:12 M. a încetat

MANIE

1Ti 6:4 m. disputelor și a dezbaterilor

MARCU

Col 4:10 M., vărul lui Barnaba

MARE 1

Ex 14:21 fundul m. a devenit uscat

Is 57:20 cei răi sunt ca m. agitată

MARE 2

Ioa 14:28 Tatăl este mai m. decât mine

1Io 3:20 Dumnezeu, mai m. decât inima

MARE MULȚIME

Re 7:9 o m., nu putea s-o numere

MARGINE

Le 23:22 să nu seceri m. ogorului

MARIA 1

Mr 6:3 tâmplarul, fiul M.

MARIA 2

Lu 10:39 M. asculta

Lu 10:42 M. a ales partea bună

Ioa 12:3 M. a luat ulei parfumat, scump

MARIA 3

Mt 27:56 Printre ele era și M. Magdalena

Lu 8:2 din M. Magdalena ieșiseră șapte demoni

MARIA 4

Mt 27:56 era și M., mama lui Iacov

MARIA 5

Fa 12:12 casa M., mama lui Ioan Marcu

MARTA

Lu 10:41 M., tu te îngrijorezi

MARTOR

Le 5:1 m. care nu face cunoscut ce știe

De 19:15 pe baza mărturiei a doi m.

Is 43:10 Voi sunteți m. mei, zice Iehova

Mt 18:16 pe baza mărturiei a doi sau trei m.

Fa 1:8 îmi veți fi m.

Re 1:5 Isus Cristos, M. fidel

Re 11:3 cei doi m. vor profeți 1 260 de zile

MASĂ

Da 11:27 vor sta la m. și își vor spune minciuni

1Co 10:21 și la m. lui Iehova, și la m. demonilor

MATUR

1Co 14:20 fiți oameni m.!

Ef 4:13 vom ajunge la starea de om m.

Ev 5:14 hrana solidă e pentru oamenii m.

MATURITATE

Ev 6:1 să înaintăm spre m.

MĂGAR

Za 9:9 regele tău, călare pe un m.

MĂGĂRIȚĂ

Nu 22:28 Iehova a făcut m. să vorbească

MĂR

Pr 25:11 m. de aur în coșulețe de argint

MĂRINIMIE

Col 3:13 cum v-a iertat Iehova cu m.

MĂRTURIE

Ps 19:4 m. lor ajunge pe tot pământul

Mt 24:14 vestea bună va fi predicată ca m.

Ioa 18:37 ca să depun m. despre adevăr

Fa 10:42 să depunem m. în mod temeinic

Fa 28:23 o m. temeinică despre Regat

MĂRTURISI

Ps 32:5 În cele din urmă, ți-am m. păcatul

Pr 28:13 celui ce le m. i se va arăta îndurare

Ioa 7:7 Lumea mă urăște deoarece m.

Iac 5:16 m. păcatele unii altora

1Io 1:9 Dacă ne m. păcatele, el este fidel

MĂSLIN

Ps 52:8 ca un m. în casa lui Dumnezeu

Ro 11:17 m. sălbatic altoit

MĂSURĂ

Ier 30:11 voi disciplina în m. potrivită

Lu 6:38 cu m. cu care măsurați

1Te 4:1 să faceți aceasta într-o m. și mai mare

1Te 4:10 să faceți așa într-o m. și mai mare

MÂHNI

Ps 78:40 l-au m. în deșert!

MÂHNIT

1Sa 1:15 sunt o femeie adânc m.

Flp 2:26 [Epafrodit] foarte m.

MÂINE

Pr 27:1 Nu te lăuda cu ziua de m.

1Co 15:32 să mâncăm și să bem, căci m. vom muri

MÂNĂ

De 16:16 să nu se prezinte cu m. goală

Ps 145:16 Îți deschizi m. și satisfaci dorința

Is 35:3 Întăriți m. slabe!

Is 41:10 Te voi sprijini cu m. mea dreaptă

Is 59:1 M. lui Iehova nu este prea scurtă

Za 14:13 va ridica m. împotriva m. semenului

MÂNCA

1Co 5:11 Cu un astfel de om să nu m.!

1Co 8:13 dacă ce m. îl face să se poticnească

2Te 3:10 cine nu muncește, nici să nu m.

MÂNCARE

Da 1:5 zilnic o porție din m. alese

MÂNDRI

2Te 1:4 ne m. cu voi în congregații

MÂNDRIE

Pr 8:13 Eu urăsc aroganța și m.

Pr 16:18 M. merge înaintea căderii

MÂNDRU

Pr 16:5 Iehova îi detestă pe cei cu inima m.

MÂNGÂIA

Is 49:13 Iehova și-a m. poporul

Is 61:2 să-i m. pe cei ce jelesc

Ier 31:15 Rahela nu vrea să fie m. pentru fiii ei

2Co 1:4 să-i putem m. pe cei care

MÂNGÂIERE

Ps 94:19 mi-ai adus m., m-ai alinat

Mt 5:4 Fericiți, căci li se va aduce m.!

Ro 15:4 prin m. din Scripturi

2Co 1:3 Dumnezeul oricărei m.

MÂNIE

Ps 37:8 Renunță la m., îndepărtează furia

Ps 103:8 Iehova este încet la m.

Pr 14:17 Cel iute la m. se poartă nebunește

Fa 15:39 a avut loc o aprigă izbucnire de m.

Ef 4:26 să nu apună soarele peste m. voastră

Col 3:8 înlăturați m., vorbirea jignitoare

MEDIATOR

1Ti 2:5 un m. între Dumnezeu și oameni

MEDICAMENT

Pr 17:22 O inimă veselă e un bun m.

MEDITA

Ge 24:63 Isaac ieșise pe câmp ca să m.

Ps 77:12 voi m. la toată lucrarea ta

MEDIUM

De 18:11 nimeni care consultă un m.

MELCHISEDEC

Ge 14:18 M., regele Salemului; preot

Ps 110:4 preot în felul lui M.

MENSTRUAȚIE

Le 15:19 la m., necurată șapte zile

Le 18:19 relații sexuale în timpul m.

MENȚIONA

Ef 5:3 nici să nu fie m. printre voi

MERIT

Lu 17:10 niște sclavi, n-avem niciun m.

MERITUOS

Mt 10:11 cercetați cine este m.

MESAGER

Mal 3:1 îl trimit pe m. meu

MESIA

Da 9:25 până la M., Conducătorul

Da 9:26 după 62 de săptămâni, M. va fi nimicit

Ioa 1:41 Noi l-am găsit pe M.

Ioa 4:25 Știu că vine M., cel numit Cristos

MEȘTER

Pr 8:30 eram lângă el ca m. iscusit

MIC

Is 60:22 Cel m. va deveni o mie

Za 4:10 cine a disprețuit ziua începuturilor m.?

Lu 16:10 Cine este fidel în lucruri m.

MIE

Ps 91:7 O m. vor cădea lângă tine

Is 60:22 Cel mic va deveni o m.

2Pe 3:8 o zi este ca o m. de ani

MIEL

Is 40:11 Va aduna m. cu brațul său

Ioa 1:29 M. lui Dumnezeu care înlătură păcatul

Ioa 21:15 Paște m. mei!

MIELUȘEA

2Sa 12:3 nu avea decât o m.

MIERE

Ex 3:8 țară în care curge lapte și m.

Pr 25:27 Nu este bine să mănânci prea multă m.

MIEROS

Ro 16:18 Prin cuvinte m. amăgesc

MIHAEL

Da 10:13 M., unul dintre prinții de seamă

Da 12:1 În timpul acela se va ridica M.

Re 12:7 M. și îngerii lui s-au luptat

MILĂ

Mt 9:36 Văzând mulțimile, a simțit m.

Mt 20:34 Făcându-i-se m., Isus le-a atins ochii

MINĂ

Lu 19:16 Doamne, m. ta a adus zece m.

MINCINOS

Ps 101:7 niciun m. în prezența mea

Pr 19:22 mai bine sărac decât m.

Mt 26:59 căutau o mărturie m.

Ioa 8:44 Diavolul, m. și tatăl minciunii

MINCIUNĂ

Ef 4:25 ați înlăturat m., spuneți adevărul

2Te 2:11 înșelați ca să creadă m.

MINTE

Is 65:17 nimănui nu-i vor mai veni în m.

Mt 22:37 Să-l iubești pe Iehova cu toată m.

Ioa 10:20 Are demon și și-a ieșit din m.

Ro 7:25 cu m. sunt sclav al legii lui Dumnezeu

Ro 8:6 a îndrepta m. spre carne

1Co 2:16 Noi avem m. lui Cristos

MINȚI

Col 3:9 Nu vă m. unii pe alții

Tit 1:2 Dumnezeu, care nu poate să m.

MINUNAT

Ps 139:14 sunt făcut într-un mod m.

MIREASĂ

Re 21:9 îți voi arăta m., soția Mielului!

MIRIADĂ

Re 5:11 numărul lor era m. de m.

MIRIAM

Nu 12:1 M. și Aaron împotriva lui Moise

MITĂ

Ec 7:7 m. corupe inima

MLĂDIȚĂ

Ioa 15:4 m. nu poate da rod de la sine

MOARTE

Rut 1:17 dacă altceva în afară de m.

Ps 89:48 Cine poate să trăiască fără să vadă m.?

Is 25:8 va înghiți m. pentru totdeauna

Eze 18:32 nu-mi găsesc plăcerea în m. nimănui

Os 13:14 Unde îți sunt ghimpii, M.?

Mt 25:46 vor merge la m. veșnică

Ioa 8:51 Dacă respectă cuvântul, nu va vedea m.

Ro 5:12 m. s-a extins la toți oamenii

Ro 6:23 plata păcatului este m.

1Co 15:26 Ultimul dușman redus la nimic este m.

1Te 4:13 în neștiință cu privire la cei ce dorm în m.

Ev 2:9 Isus să guste m. pentru toți

Ev 2:15 teama de m. i-a ținut în sclavie

Re 21:4 m. nu va mai fi

MOARTEA A DOUA

Re 2:11 nu va fi atins de m.

Re 20:6 Asupra lor m. nu are autoritate

Re 20:14 Acest lac de foc reprezintă m.

MOD

Flp 1:27 purtați-vă în m. demn de vestea bună

MOD DE GÂNDIRE

Flp 2:5 m. ca al lui Cristos

MODEL

2Ti 1:13 m. cuvintelor sănătoase

Ev 8:5 să faci toate lucrurile după m.

1Pe 2:21 Cristos v-a lăsat un m.

MODELAT

Ro 12:2 Nu vă lăsați m. de acest sistem

1Pe 1:14 nu vă mai lăsați m. de dorințe

MODEST

Pr 11:2 înțelepciunea este cu cei m.

Mi 6:8 să umbli m. cu Dumnezeul tău

MODESTIE

1Ti 2:9 să se împodobească cu m.

MOISE

Nu 12:3 M. era cel mai smerit dintre toți

Ps 106:32 din cauza lor, M. a avut de suferit

Fa 7:22 M. era plin de putere

2Co 3:7 nu puteau să privească fața lui M.

MORAL

Ef 4:19 Pierzându-și orice simț m.

MORMÂNT

Iov 14:13 de m-ai ascunde în M.

Ec 9:10 în M. nu este lucrare, înțelepciune

Os 13:14 Îi voi elibera din M.

Ioa 5:28 cei din m. vor auzi glasul său

Fa 2:31 Cristos n-a fost părăsit în M.

Re 1:18 am cheile morții și ale M.

Re 20:13 moartea și M. i-au dat înapoi

MORT

Ec 9:5 cei m. nu știu nimic

Lu 15:24 fiul meu era m. și a revenit la viață

Lu 20:38 El nu este un Dumnezeu al celor m.

Ef 2:1 v-a făcut vii, deși erați m.

1Te 4:16 cei m. în unitate cu Cristos se vor scula

MOȘTENI

Mt 5:5 cei blânzi vor m. pământul!

Mt 25:34 m. Regatul pregătit pentru voi!

MOȘTENIRE

Nu 18:20 Eu sunt partea ta și m. ta

Ps 127:3 fiii sunt o m. de la Iehova

Ef 1:18 bogățiile ca m. pentru sfinți

1Pe 1:4 o m. nepieritoare, neîntinată

MOȘTENITOR

Ro 8:17 m. – da, m. ai lui Dumnezeu

Ga 3:29 m. potrivit promisiunii

MOTIVAȚIE

Pr 16:2 Iehova cercetează m.

MULT

1Co 15:58 m. de făcut în lucrarea Domnului

MULȚIME

Ex 23:2 nu urma m. ca să faci rău

Ier 8:6 să urmeze calea m.

MULȚUMI

Ioa 11:41 Tată, îți m. că m-ai ascultat

Fa 28:15 Văzându-i, Pavel i-a m. lui Dumnezeu

1Co 1:4 Îi m. lui Dumnezeu cu privire la voi

Ef 5:20 m. lui Dumnezeu pentru toate lucrurile

MULȚUMIRE

Ps 92:1 E bine să aducem m. lui Iehova

Ps 95:2 Să ne prezentăm cu m.

MULȚUMIT

Flp 4:11 am învățat să fiu m. cu ce am

1Ti 6:8 hrană și îmbrăcăminte, vom fi m.

MUNCI

Ef 4:28 să nu mai fure, ci să m. din greu

1Te 2:9 am m. zi și noapte

2Te 3:10 cine nu vrea să m., nici să nu mănânce

MUNTE

Ge 7:20 Apele s-au ridicat deasupra m.

Ps 24:3 Cine poate urca pe m. lui Iehova?

Is 2:3 să urcăm la m. lui Iehova

Is 11:9 niciun rău pe tot m. meu sfânt

Da 2:35 a devenit un m. mare; a umplut pământul

MUNTELE MĂSLINILOR

Lu 22:39 s-a dus la M.

Fa 1:12 M., aproape de Ierusalim

MURDĂRI

2Co 7:1 să ne curățăm de tot ce m.

MURI

Ge 3:4 În mod sigur nu veți m.

Iov 14:14 Dacă omul m., poate trăi din nou?

Ioa 11:25 chiar dacă m., va reveni la viață

Ioa 11:26 cine manifestă credință nu va m.

Ro 14:8 fie că m., suntem ai lui Iehova

2Co 5:15 să trăiască pentru cel care a m.

Re 14:13 Fericiți cei care m. în unitate cu Domnul

MURITOR

Ps 8:4 Ce este omul m.?

MURMUR

Flp 2:14 Faceți toate lucrurile fără m.

MURMURA

Nu 14:27 israeliții m. împotriva mea

1Co 10:10 să nu m.

Iuda 16 Aceștia sunt oameni care m.

MUSTRA

Ps 141:5 Dacă m-ar m., ar fi ca uleiul pe cap

MUSTRARE

Pr 3:11 nu urî m. lui Iehova

Pr 27:5 Mai bine o m. pe față

Ec 7:5 Mai bine să asculți m. unui înțelept

MUSTRAT

Pr 29:1 se încăpățânează după ce este m.

MUȘCA

Ga 5:15 dacă voi continuați să vă m.

MUȘTAR

Lu 13:19 asemenea unui grăunte de m.

MUT

Is 35:6 limba m. va striga de bucurie

N

NAIN

Lu 7:11 a plecat spre un oraș numit N.

NAIV

Pr 14:15 Cel n. crede orice cuvânt

NAȘTE

Is 66:7 Înainte de durerile nașterii, a n.

1Pe 1:3 ne-a n. din nou la o speranță vie

NATAN

2Sa 12:7 N. a spus: Tu ești omul acela!

NAȚIUNE

Ge 22:18 n. vor obține o binecuvântare

Ex 19:6 un regat de preoți și o n. sfântă

Ps 33:12 n. al cărei Dumnezeu este Iehova

Is 66:8 Se naște o n. dintr-odată?

Mt 21:43 Regatul dat unei n. care va produce roade

Mt 24:7 se va ridica n. contra n.

Mt 25:32 n. vor fi adunate înaintea sa

Lu 21:24 se vor împlini timpurile fixate ale n.

Fa 17:26 a făcut dintr-un singur om toate n.

1Pe 2:9 un neam ales, o n. sfântă

NAUFRAGIA

1Ti 1:19 au n. în ce privește credința

NAUFRAGIU

2Co 11:25 de trei ori am suferit n.

NĂSCUT

Iov 14:1 Omul, n. din femeie, are viața scurtă

Ps 51:5 m-am n. vinovat de nelegiuire

NĂVOD

Mt 13:47 Regatul cerurilor, asemenea unui n.

NEAJUTORAT

Ps 40:17 sunt n. și sărac

NEAM

1Te 2:14 din cauza celor din n. vostru

NEBUCADNEȚAR

Da 2:1 N. a avut vise

NEBUN

Ps 14:1 N. spun: Nu există Iehova

NEBUNIE

Pr 19:3 N. omului îi sucește calea

Pr 22:15 N. este lipită de inima copilului

1Co 3:19 înțelepciunea acestei lumi este o n.

NECAZ

2Sa 22:7 În n. meu l-am chemat pe Iehova

Iov 36:15 îi scapă pe cei năpăstuiți din n.

Ps 34:19 Multe sunt n. celui drept

Ps 46:1 ajutor ușor de găsit în timpuri de n.

Ps 119:50 Aceasta-mi este mângâierea în n.

Ps 119:71 Este bine că am fost în n.

Is 38:14 Iehova, sunt în mare n.!

Mt 24:21 va fi un n. mare, cum n-a mai fost

Fa 14:22 În Regat intrăm prin multe n.

Ro 5:3 știm că n. aduce perseverență

Ro 12:12 Bucurați-vă în speranță. Suportați în n.

1Co 7:28 cei ce se căsătoresc au n. în carne

2Co 4:17 n., deși este de-o clipă și ușor

2Te 1:4 datorită perseverenței în n.

2Te 1:6 n. asupra celor care vă provoacă n.

Re 7:14 cei care vin din n. cel mare

NECĂSĂTORIT

1Co 7:8 Le spun celor n. și văduvelor

1Co 7:32 Bărbatul n. se îngrijorează pentru Domnul

NECHIBZUIT

Pr 14:16 cel fără minte este n.

NECINSTIT

Pr 15:27 Cine obține un câștig n.

Da 6:4 nicio faptă n. la Daniel

NECLAR

1Co 14:8 Dacă trompeta dă un semnal n.

NECLINTIT

1Co 16:13 rămâneți n. în credință

1Pe 5:10 Dumnezeu vă va face de n.

NECREDINCIOS

1Co 6:6 se judecă înaintea unor n.

1Co 7:12 soția n. consimte să rămână cu el

2Co 6:14 un jug inegal cu cei n.

NECUGETAT

Iov 6:3 cuvintele mele sunt n.

Pr 12:18 Vorbirea n. e ca străpungerea unei săbii

NECURAT

Le 13:45 Leprosul să strige: N., n.!

Iov 14:4 să se nască o ființă curată dintr-una n.?

NECURĂȚIE

Ro 1:24 Dumnezeu i-a lăsat pradă n.

Col 3:5 în ce privește imoralitatea, n.

NEDEMN

1Co 11:27 bea paharul Domnului în mod n.

NEDREPT

De 32:4 Dumnezeu nu este niciodată n.

Fa 24:15 o înviere a celor n.

1Co 6:9 cei n. nu vor moșteni Regatul

1Pe 2:19 este un lucru bun când suferă pe n.

NEDREPTATE

Ro 9:14 Este n. la Dumnezeu?

NEDREPTĂȚIT

1Co 6:7 De ce nu vă lăsați n.?

NEFILIM

Ge 6:4 N. erau pe pământ

NEFIRESC

Iuda 7 au umblat după dorințe carnale n.

NEGLIJA

1Ti 4:14 Nu n. darul din tine

NEGLIJENT

Ier 48:10 îndeplinește n. sarcina

NEGLIJENȚĂ

Da 6:4 nicio n. la Daniel

NEGURĂ

Țe 1:15 o zi de întuneric și de n.

NEGUSTOR

Mt 13:45 n. voiajor care caută perle

Re 18:3 n. pământului s-au îmbogățit

NEHOTĂRÂT

Iac 1:8 este un om n., nestatornic

NEÎNCETAT

Da 6:16 căruia îi slujești n.

NEÎNSEMNAT

Ps 119:141 Sunt n. și disprețuit

1Co 1:28 Dumnezeu a ales lucrurile n.

NELEGIUIRE

Ps 40:12 N., mai numeroase decât perii

Ps 130:3 Dacă te-ai uita la n.

Mt 7:23 Plecați, voi, care practicați n.!

Mt 24:12 din cauza înmulțirii n., iubirea se va răci

2Te 2:7 această n. lucrează deja

NELEGIUIT

Lu 22:37 a fost numărat cu cei n.

NELINIȘTE

Lu 21:25 națiunile, cuprinse de n.

NEMURIRE

1Co 15:53 ce e muritor să se îmbrace în n.

NENOROCIRE

Pr 3:25 Nu te vei teme de nicio n.

NENOROCIT

Ro 7:24 N. de mine!

NEPĂSARE

Pr 1:32 pe cei fără minte îi va omorî n.

NEPREVĂZUT

Ec 9:11 timpul și evenimentele n.

NEPUTREZIRE

1Co 15:42 sculat din morți în n.

NERĂBDĂTOR

Pr 14:29 cel n. își arată nebunia

NERECEPTIV

Mt 13:15 inima acestui popor a ajuns n.

NERECUNOSCĂTOR

Pr 29:21 Dacă este răsfățat, n.

NESOCOTI

1Te 4:8 n. nu un om, ci pe Dumnezeu

NESPUS MAI MULT

Ef 3:20 face n. decât cerem

NEȘTIINȚĂ

2Co 2:11 nu suntem în n.

1Ti 1:13 am acționat din n.

NETED

Ps 26:12 Piciorul meu stă pe loc n.

NEVOIE

Mt 6:32 Tatăl știe că aveți n. de acestea

Ro 12:13 Împărțiți cu sfinții după n. lor

NIMIC

Ga 6:3 crede că e ceva când nu e n.

NINIVE

Ion 4:11 să nu-mi pară rău de N.?

NISIP

Ge 22:17 descendenții, ca firele de n.

Re 20:8 Numărul lor va fi ca n. mării

NOAPTE

Ps 19:2 n. după n. dezvăluie cunoștință

Ro 13:12 N. este foarte înaintată

NOBIL

Fa 17:11 aveau un caracter mai n.

1Co 1:26 nici mulți de origine n.

NOE

Ge 6:9 N. umbla cu Dumnezeu

Mt 24:37 așa cum au fost zilele lui N.

NOR

Ec 11:4 cine se uită după n. nu va secera

Mt 24:30 vor vedea pe Fiul omului venind pe n.

Ev 12:1 un n. mare de martori

NORMĂ

Ga 6:16 umblă potrivit acestei n.

NOROC

Is 65:11 dumnezeul n.

NOU

Is 42:9 vă spun lucruri n.

Ioa 13:34 Vă dau o poruncă n.

Fa 17:21 spunând sau ascultând ceva n.

Re 21:1 un cer n. și un pământ n.

Re 21:5 Iată! Eu fac toate lucrurile n.!

NUIA

Pr 13:24 Cine își reține n. își urăște fiul

NUMĂRA

Ps 90:12 Învață-ne să ne n. zilele

NUMĂRAT

Lu 22:37 El a fost n. cu cei nelegiuiți

NUME

Ge 11:4 să ne facem un n.

Ex 3:13 Dacă îmi zic: Care este n. lui?

Ex 3:15 Iehova este n. meu pe veșnicie

Ex 9:16 n. meu să fie proclamat pe tot pământul

Ex 20:7 Să nu folosești în mod nedemn n.

1Sa 17:45 eu vin în n. lui Iehova

1Cr 29:13 lăudăm frumosul tău n.

Ps 9:10 Cei ce cunosc n. tău se vor încrede

Ps 79:9 de dragul n. tău

Pr 18:10 N. lui Iehova este un turn tare

Pr 22:1 Un n. bun e mai de dorit decât bogățiile

Ec 7:1 Un n. bun e mai valoros decât uleiul bun

Ier 23:27 să-mi facă poporul să uite n. meu

Eze 39:25 voi apăra cu zel n. meu sfânt

Mal 1:11 n. meu va fi mare printre națiuni

Mal 3:16 cei ce meditează la n. său

Mt 6:9 să fie sfințit n. tău

Ioa 12:28 Tată, glorifică-ți n.!

Ioa 14:14 Dacă veți cere ceva în n. meu

Ioa 17:26 le-am făcut cunoscut n. tău

Fa 4:12 niciun alt n. prin care să fim salvați

Fa 15:14 să scoată un popor pentru n. său

Ro 10:13 oricine va chema n. lui Iehova

Flp 2:9 n. mai presus de orice alt n.

NUNTĂ

Mt 22:2 rege care a dat un ospăț de n.

Ioa 2:1 ospăț de n. în Cana

Re 19:7 a sosit n. Mielului

O

OAIE

Ps 100:3 poporul lui și o. pășunii lui

Is 53:7 dus ca o o. la înjunghiere

Eze 34:12 Mă voi îngriji de o. mele

Mt 25:33 va pune o. la dreapta sa

Ioa 21:16 Păstorește o. mele!

OASPETE

Ps 15:1 cine poate fi o. în cortul tău?

OBLIGAȚIE

1Io 3:16 o. să ne dăm viața pentru frați

OBOSEALĂ

Ga 6:9 vom secera, dacă nu cădem de o.

OBOSI

Is 40:28 El nu o. și nu se istovește

Is 40:31 umblă și nu o.

Ev 12:3 ca să nu o. și să nu renunțați

OBOSIT

Pr 25:25 Ca apa rece pentru un suflet o.

Is 40:29 El îi dă putere celui o.

Is 50:4 să-i răspund celui o.

OBOSITOR

Mal 1:13 ziceți: Ce o.!

OBRAZ

Mt 5:39 dacă îți dă o palmă peste o. drept

OBSCEN

Ro 1:27 fac lucruri o. bărbați cu bărbați

Ef 5:4 nici glumele o., nici vorbirea necugetată

Col 3:8 înlăturați cuvintele o.

OCAZIE

Ga 6:10 cât avem o., să facem ce este bine

OCHI

Ps 115:5 [idolii] au o., dar nu văd

Pr 15:3 O. lui Iehova sunt în orice loc

Mt 5:38 O. pentru o., dinte pentru dinte

Mt 6:22 Dacă o. tău este concentrat asupra

1Co 2:9 O. nu a văzut, urechea nu a auzit

1Co 12:21 O. nu-i zice mâinii: N-am nevoie de tine

1Co 15:52 într-o clipeală de o.

OCOLIT

Is 53:3 disprețuit și o. de oameni

OCROTIRE

Ec 7:12 înțelepciunea aduce o.

Flp 3:1 pentru voi aceasta înseamnă o.

ODIHNĂ DE SABAT

Ev 4:9 o. pentru popor

ODIHNI

Da 12:13 Te vei o., dar te vei ridica

Lu 12:19 O., mănâncă, bea și distrează-te!

OFERI

Ex 36:2 i-a îndemnat inima să se o.

OFRANDĂ

Le 7:37 o. arsă, o. de cereale

1Cr 29:9 poporul s-a bucurat că a adus o.

Is 1:11 Sunt sătul de o. arse

OFRANDĂ DE BĂUTURĂ

Flp 2:17 sunt turnat ca o.

OGLINDĂ

1Co 13:12 vedem ca într-o o. de metal

2Co 3:18 reflectăm ca niște o. gloria lui Iehova

Iac 1:23 un om își privește fața în o.

OGOR

Mt 13:38 o. este lumea

Ioa 4:35 priviți o.: ele sunt albe

1Co 3:9 sunteți o. pe care îl cultivă Dumnezeu

OLAR

Is 64:8 Noi suntem lutul și tu ești O. nostru

Ro 9:21 Nu are o. autoritate asupra lutului?

OMORÎ

Ioa 16:2 cine vă va o., a îndeplinit un serviciu

Col 3:5 O. părțile corpului vostru

OMUL NELEGIUIRII

2Te 2:3 să fie dezvăluit o.

ONOARE

Ro 12:10 În a vă arăta o., fiți primii

1Ti 5:17 considerați demni de o dublă o.

ONORA

Ex 20:12 Să-i o. pe tatăl tău și pe mama ta

Pr 3:9 O. pe Iehova cu lucrurile tale de valoare

ONORABIL

2Ti 2:20 ustensile pentru întrebuințare o.

OPINIE

Ro 14:1 fără să-i judecați o.

OPRI

2Te 2:6 știți ce îl o.

ORAȘ

Lu 4:43 să anunț și în alte o. vestea bună

Ev 11:10 aștepta o. cu temelii adevărate

ORAȘ DE REFUGIU

Nu 35:11 accesibile, ca să fie o.

Ios 20:2 Alegeți-vă o.

ORĂ

Mt 24:36 ziua și o. nimeni nu le știe

ORB

Le 19:14 să nu pui un obstacol înaintea unui o.

Is 35:5 ochii o. se vor deschide

Mt 15:14 Sunt niște călăuze o.

ORBI

2Co 4:4 dumnezeul acestui sistem a o. mintea

ORBIRE

Ge 19:11 i-au lovit cu o.

ORDINE

1Co 14:40 în mod cuviincios și în o.

ORDONAT

1Ti 3:2 supraveghetorul să fie o.

ORFAN

Ex 22:22 Să nu-l asuprești pe o. de tată

Ps 68:5 Tată al o. și ocrotitor al văduvelor

Iac 1:27 să te îngrijești de o. și de văduve

OROARE

Ro 12:9 Să aveți o. de rău

OS

Ge 2:23 în sfârșit, o. din oasele mele

2Re 13:21 Când s-a atins de o. lui Elisei

Ps 34:20 îi păzește toate o., niciunul zdrobit

Pr 25:15 o limbă blândă poate zdrobi un o.

Ier 20:9 ca un foc închis în o. mele

Ioa 19:36 Niciun o. nu-i va fi zdrobit

OSCILA

1Re 18:21 veți o. între două păreri?

OSPĂȚ

Is 25:6 o. cu mâncăruri, o. cu vin

OSPITALIER

Ro 12:13 Fiți mereu o.

Tit 1:7, 8 un supraveghetor să fie o.

1Pe 4:9 Fiți o. fără să vă plângeți

OSPITALITATE

Ev 13:2 Nu uitați o.

3Io 8 avem obligația să le arătăm o.

OZIA

2Cr 26:21 regele O. a fost lepros

P

PACE

Ps 29:11 își va binecuvânta poporul cu p.

Ps 37:11 desfătare în belșug de p.

Ps 72:7 belșug de p. până nu va mai exista luna

Ps 119:165 Cei ce iubesc legea ta au p.

Pr 17:1 Mai bine pâine uscată și p.

Is 9:7 p. nu va avea sfârșit

Is 48:18 p. ta ar fi ca un râu

Is 54:13 mare va fi p. fiilor tăi

Is 57:21 Pentru cei răi nu este p.

Is 60:17 Voi pune ca supraveghetori p.

Ier 6:14 Este p.!, când nu este p.

Mt 5:24 Fă mai întâi p. cu fratele tău

Mr 9:50 păstrați p. între voi

Ioa 14:27 Vă las p.; vă dau p. mea

Fa 9:31 congregația s-a bucurat de p.

Ro 5:1 rămânem în p. cu Dumnezeu prin Isus

Ro 8:6 a îndrepta mintea spre spirit înseamnă p.

Ro 12:18 fiți în p. cu toți oamenii

Flp 4:7 p. lui Dumnezeu vă va păzi inima

1Te 5:3 P. și securitate!

1Pe 3:11 Să caute p. și s-o urmărească

Re 6:4 i s-a dat voie să ia p. de pe pământ

PAHAR

Mt 20:22 Puteți voi să beți p.?

Lu 22:20 P. acesta reprezintă noul legământ

Lu 22:42 dacă vrei, îndepărtează p. acesta

1Co 11:25 el a făcut la fel și cu p.

PAI

Is 65:25 leul va mânca p. ca taurul

Mt 7:3 De ce te uiți la p. din ochiul fratelui tău?

1Co 3:12 cine construiește pe temelie cu p.

PANSA

Is 61:1 să-i p. pe cei cu inima frântă

PARADIS

Lu 23:43 Vei fi cu mine în P.!

2Co 12:4 a fost dus în p.

PARALIZAT

Lu 5:24 i-a spus omului p.: Ridică-te!

PARTE

Pln 3:24 Iehova este p. mea

Da 12:13 te vei ridica pentru a-ți primi p.

PARTE A CORPULUI

1Co 12:18 Dumnezeu a așezat fiecare p.

PAS

Ge 33:14 în p. cu turma și cu copiii

Ier 10:23 Omul nu poate să-și conducă p.

Ga 6:1 dacă un om face un p. greșit

PASĂRE

Mt 6:26 Uitați-vă cu atenție la p.

PASCAL

1Co 5:7 Cristos, mielul nostru p.

PAȘNIC

Is 32:18 va locui într-un locaș p.

PAȘTE 1

Ex 12:11 Este P. lui Iehova

Ex 12:27 jertfa de P. pentru Iehova

PAȘTE 2

Ioa 21:17 Isus i-a zis: P. oițele mele!

PAT

Ps 41:3 îl va susține pe p. de suferință

Ev 13:4 p. conjugal să fie neîntinat

PAVEL

. Vezi și SAUL 2.

1Co 1:12 Eu sunt al lui P.

PĂCAT

Ge 4:7 p. pândește la ușă

Ps 32:1 Fericit este cel al cărui p. este acoperit

Ps 38:18 tulburat din cauza p. meu

Is 1:18 dacă p. voastre sunt ca pânza stacojie

Is 38:17 Ai aruncat înapoia ta toate p. mele

Is 53:12 a purtat p. multora

Ier 31:34 nu-mi voi aduce aminte de p. lor

Eze 33:14 dacă cel rău se întoarce de la p. lui

Mt 18:15 Dacă fratele tău comite un p.

Mr 3:29 blasfemii împotriva spiritului, p. veșnic

Ioa 1:29 Mielul care înlătură p. lumii

Fa 3:19 căiți-vă ca să vi se șteargă p.

Ro 3:25 a iertat p. comise în trecut

Ro 5:12 printr-un singur om a intrat p. în lume

Ro 6:14 p. să nu stăpânească peste voi

Ro 6:23 plata p. este moartea

1Ti 5:24 p. altor oameni ies la iveală mai târziu

Iac 5:15 dacă a comis p., va fi iertat

1Io 1:7 sângele lui Isus ne curăță de orice p.

1Io 2:1 dacă cineva comite un p.

1Io 5:17 Orice nedreptate este p.

PĂCĂTOS

Ps 1:5 p. nu vor rămâne în adunare

Lu 15:7 bucurie în cer pentru un p. care se căiește

Lu 18:13 arată bunăvoință față de mine, un p.!

Ioa 9:31 Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe p.

Ro 5:8 pe când eram încă p., Cristos a murit

PĂCĂTUI

Ge 39:9 să fac un rău atât de mare și să p.

2Sa 12:13 Am p. împotriva lui Iehova

1Re 8:46 nu este om care să nu p.

Ro 3:23 au p. și nu ajung la gloria lui Dumnezeu

Iac 4:17 cine nu face ce este bine p.

PĂGUBIT

1Co 6:7 De ce nu vă lăsați p.?

PĂLMUI

Ioa 19:3 Salutare, rege al iudeilor! Și îl p.

PĂMÂNT

Ge 1:28 umpleți p. și supuneți-l

Ex 9:29 p. este al lui Iehova

Iov 38:4 Unde erai tu când am întemeiat p.?

Ps 37:11 cei smeriți vor stăpâni p.

Ps 37:29 Cei drepți vor stăpâni p.

Ps 104:5 p. nu va fi clintit din locul lui

Ps 115:16 p. l-a dat oamenilor

Pr 2:21 numai cei drepți vor locui pe p.

Is 45:18 a întocmit p. ca să fie locuit

Mt 5:5 cei blânzi vor moșteni p.!

Mt 13:23 sămânța semănată în p. bun

PĂR

Mt 10:30 chiar și p. capului numărați

1Co 11:14 e o dezonoare pentru bărbat p. lung

PĂRĂSI

De 31:8 Iehova nu te va lăsa și nu te va p.

1Sa 12:22 Iehova nu-și va p. poporul

Ps 27:10 dacă tatăl meu și mama mea m-ar p.

Ps 37:28 Iehova nu-i va p. pe cei loiali lui

Is 1:28 cei care îl p. pe Iehova vor pieri

Ev 13:5 nu te voi lăsa și nu te voi p.

PĂRERE

1Re 18:21 veți oscila între două p.?

PĂRINTE

Lu 18:29 a lăsat p. pentru Regat

Lu 21:16 veți fi predați chiar de p.

2Co 12:14 p. să pună deoparte pentru copii

Ef 6:1 ascultați de p. voștri

Col 3:20 ascultați de p. voștri în toate

PĂRTINIRE

De 10:17 nu tratează pe nimeni cu p.

PĂRTINITOR

Fa 10:34 Dumnezeu nu este p.

PĂSTOR

Ps 23:1 Iehova este P. meu

Is 40:11 El se va îngriji de turma lui ca un p.

Eze 34:2 p. care se pasc pe ei înșiși

Eze 37:24 toți vor avea un singur p.

Za 13:7 Lovește p., iar turma să fie împrăștiată

Mt 9:36 erau ca niște oi fără p.

Ioa 10:11 P. cel bun își dă viața pentru oi

Ioa 10:14 Eu sunt p. cel bun. Eu îmi cunosc oile

Ioa 10:16 o singură turmă cu un singur p.

Ef 4:11 i-a dat pe unii ca p. și învățători

PĂSTORI

Fa 20:28 supraveghetori, ca să p. turma

1Pe 5:2 P. turma lui Dumnezeu

PĂȘUNE

Is 30:23 vitele vor paște pe p. întinse

PĂTRUNDE

Ioa 8:37 cuvântul meu nu p. în voi

PĂZI

Pr 4:23 P. inima, din ea ies izvoarele vieții

PÂINE

Ne 9:15 Le-ai dat p. din cer

Ps 37:25 nici pe copiii lui cerșindu-și p.

Is 55:2 De ce dați bani pentru ce nu este p.

Mt 4:4 Omul să trăiască nu numai cu p.

Mt 6:11 Dă-ne astăzi p. pentru această zi

Mt 26:26 Isus a luat o p., a frânt-o

Ioa 6:35 Eu sunt p. vieții

1Co 10:17 toți ne împărtășim din această p.

PECETE

Cân 8:6 Pune-mă ca o p. pe inima ta

PE NEAȘTEPTATE

Lu 21:34 ziua aceea să vină p.

PENTRU TOTDEAUNA

Ps 37:29 Cei drepți vor trăi p.

Ec 3:14 tot ce face Dumnezeu rămâne p.

1Pe 1:25 cuvântul lui Iehova rămâne p.

PERETE

Da 5:5 o mână scria pe p. din palat

PERFECT

De 32:4 Stânca – lucrările sale sunt p.

Ps 19:7 Legea lui Iehova este p.

Mt 5:48 să fiți p., așa cum Tatăl este p.

Ev 2:10 să-l facă p. pe Instrumentul Principal

PERICOL

Pr 22:3 Cel prevăzător vede p., se ascunde

Ro 16:4 și-au pus capul în p. pentru mine

2Co 11:26 în p. în orașe, în p. în locuri pustii

PERIOADĂ

Da 2:21 schimbă timpurile și p.

Fa 1:7 Nu este treaba voastră să cunoașteți p.

1Te 5:1 Cât despre timpuri și p.

PERLĂ

Mt 7:6 nu aruncați la porci p. voastre

Mt 13:45 un negustor voiajor care caută p.

PERMIS

1Co 6:12 Toate p., dar nu toate de folos

PERSECUTA

Ioa 15:20 Dacă m-au p. pe mine

Fa 22:4 Am p. această Cale până la moarte

Ro 12:14 Binecuvântați-i pe cei ce vă p.

PERSECUTAT

Ps 119:86 Sunt p. fără motiv

Mt 5:10 Fericiți sunt cei p.

1Co 4:12 când suntem p., suportăm cu răbdare

2Co 4:9 p., dar nu părăsiți

PERSECUȚIE

Mt 13:21 când vine o p., se poticnește

Mr 4:17 imediat ce vine o p., se poticnesc

Mr 10:30 copii și ogoare, împreună cu p.

PERSEVERA