AmaHubo 68:1-35

 • ‘Izitha zikaNkulunkulu mazihlakazeke’

  • “Unguyise wentandane” (5)

  • “UNkulunkulu unika abangenabani ikhaya” (6)

  • Abesifazane bamemezela izindaba ezinhle ((11)

  • Izipho ezingabantu (18)

  • ‘UJehova usithwalela umthwalo nsuku zonke’ (19)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. Ingoma. 68  UNkulunkulu makavuke, izitha zakhe mazihlakazeke,Labo abamzondayo mabambalekele. +   Kwangathi ungabaphephula njengalapho umoya uphephula intuthu;Njengekhekheba lezinyosi* lincibilikiswa umlilo,Ababi mabashabalale kanjalo phambi kukaNkulunkulu. +   Kodwa abalungile mabajabule; +Kwangathi bangathokoza phambi kukaNkulunkulu;Kwangathi bangahalalisa ngenjabulo.   Hubelani uNkulunkulu; nidumise* igama lakhe. + Mhlabeleleni Lowo odabula amathafa awugwadule.* NguJah* igama lakhe! + Jabulani phambi kwakhe!   UNkulunkulu unguyise wentandane nomvikeli* wabafelokazi +Esendaweni yakhe yokuhlala engcwele. +   UNkulunkulu unika abangenabani ikhaya; +Ukhulula iziboshwa azenze ziphumelele. + Kodwa abanenkani* kumelwe bahlale ezweni elomile. +   O Nkulunkulu, lapho uhola abantu bakho, *+Lapho unqamula ogwadule, (Sela)   Umhlaba wazamazama; +Imvula yana ivela ezulwini* ngenxa kaNkulunkulu;Leli Sinayi lazamazama ngenxa kaNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli. +   O Nkulunkulu, wanisa imvula enkulu;Wavuselela amandla abantu bakho ababekhathele. 10  Babehlala ematendeni akho; +O Nkulunkulu, ngobuhle bakho wabondla ababeswele. 11  UJehova ukhipha umyalo;Abesifazane abamemezela izindaba ezinhle bayibutho elikhulu. + 12  Amakhosi namabutho ayabaleka, + ayabaleka! Owesifazane ozihlalele ekhaya, uthola ingxenye yempango. + 13  Nakuba nina madoda nanilele nizungezwe umlilo ekamu,*Kuyoba khona amaphiko ejuba ambozwe ngesiliva,Anezimpaphe zegolide elihle.* 14  Lapho uMninimandla Onke ehlakaza amakhosi alelo zwe, *+Lakhithika eZalimoni.* 15  Intaba yaseBhashani + iyintaba kaNkulunkulu;*Intaba yaseBhashani iyintaba eneziqongo. 16  O nina zintaba ezineziqongo, kungani niyidlela umonaIntaba uNkulunkulu akhethe* ukuhlala kuyo? + UJehova uyohlala kuyo kuze kube phakade. + 17  Izinqola zempi zikaNkulunkulu zingamashumi ezinkulungwane, izinkulungwane ngezinkulungwane. + UJehova ungene endaweni engcwele esuka eSinayi. + 18  Wena wenyukele phezulu; +Uthumbe izithunjwa;Uthathe izipho ezingabantu, +Ngisho nabanenkani, + ukuba uhlale phakathi kwabo, O Jah Nkulunkulu. 19  Makadunyiswe uJehova, osithwalela umthwalo nsuku zonke, +UNkulunkulu weqiniso osisindisayo. (Sela) 20  UNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu osisindisayo; +UJehova iNkosi EnguMbusi wenza indlela yokuphunyuka ekufeni. + 21  UNkulunkulu uyophihliza ikhanda lezitha zakhe,Ikhanda lanoma ubani oqhubeka enza isono. *+ 22  UJehova uthe: “Ngizobalanda eBhashani; +Ngizobalanda ekujuleni kolwandle, 23  Ukuze unyawo lwakho lucwile egazini +Nolimi lwezinja zakho lukhothe igazi lezitha.” 24  O Nkulunkulu, bayababona abantu bakho beshaye ujenga,Ujenga lwabantu bakaNkulunkulu wami, iNkosi yami, lungena endaweni engcwele. + 25  Abahlabeleli bahamba phambili, belandelwa abashaya izinsimbi zomculo ezinezintambo; +Phakathi kwabo kukhona amantombazane ashaya amathamborini. + 26  Dumisani uNkulunkulu, ezixukwini ezibuthene;*Dumisani uJehova, nina enivela eMthonjeni ka-Israyeli. + 27  Lapho, isizwe esincane sakwaBhenjamini + siyazinqoba,Nezikhulu zakwaJuda nesixuku sazo esinomsindo,Izikhulu zakwaZebhuloni, izikhulu zakwaNafetali. 28  UNkulunkulu wakho uyale ukuba unikwe amandla. O Nkulunkulu, bonisa amandla akho, njengoba nje uwabonisile kithi. + 29  Ngenxa yethempeli lakho eliseJerusalema, +Amakhosi azokulethela izipho. + 30  Khuza izilwane zasendle ezihlala emhlangeni,Umhlambi wezinkunzi + namathole azo,Kuze kube yilapho izizwe zikhothama ziphethe* izingcezu zesiliva. Zihlakaze izizwe ezithanda impi. 31  Izinto zethusi ziyolethwa zivela* eGibhithe; +ITopiya* liyonikela izipho kuNkulunkulu ngokushesha. 32  O nina mibuso yomhlaba, hubelani uNkulunkulu, +Dumisani* uJehova, (Sela) 33  Lowo ogibela amazulu asendulo. + Uyaduma ngezwi lakhe, izwi lakhe elinamandla. 34  Dumisani uNkulunkulu ngoba unamandla. + Ubusa phezu kuka-Israyeli,Amandla akhe aphakeme asesibhakabhakeni.* 35  UNkulunkulu uyamangalisa esendlini yakhe* engcwele. + UnguNkulunkulu ka-Israyeli,Oqinisa abantu bakhe abanike amandla. + Makadunyiswe uNkulunkulu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Njengengcina.”
Noma, “niculele.”
Noma kungaba, “amafu.”
Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
NgesiHebheru, “nomahluleli.”
Noma, “abavukelayo.”
NgesiHebheru, “lapho uhamba phambi kwabantu bakho.”
NgesiHebheru, “Izulu laconsa.”
Noma kungaba, “nanilele phakathi kwezibaya zezimvu.”
Noma, “eliluhlaza ngokuphuzi.”
NgesiHebheru, “kulo.”
Noma, “Kwakunjengokungathi likhithikile eZalimoni.”
Noma, “iyintaba enkulu.”
Noma, “afisa.”
Noma, “ohamba esonweni.”
NgesiHebheru, “emihlanganweni.”
Noma kungaba, “izizwe zinyathela.”
Noma, “IKushe.”
Noma kungaba, “Amanxusa ayofika evela.”
Noma, “Culelani.”
NgesiHebheru, “asemafwini.”
NgesiHebheru, “yakho.”