AmaHubo 18:1-50

  • Ukudumisa uJehova ngenxa yensindiso

    • “UJehova wami uyidwala lami” (2)

    • UJehova, uqotho kulabo abaqotho (25)

    • Indlela kaNkulunkulu iphelele (30)

    • “Ukuthobeka kwakho kungenza ngibe mkhulu” (35)

Kumqondisi. ElikaDavide inceku kaJehova, owahlabelelela uJehova le ngoma ngosuku uJehova amkhulula ngalo kuzo zonke izitha zakhe nakuSawule. Wathi: + 18  O Jehova mandla ami, ngiyakuthanda. +   UJehova uyidwala lami nesiphephelo sami noMkhululi wami. + UNkulunkulu wami uyidwala lami, + ngiphephela kuye,Ihawu lami nophondo* lwami lwensindiso,* indawo yami elondekile. *+   Ngibiza uJehova, ofanelwe ukudunyiswa,Ngizosindiswa ezitheni zami. +   Izintambo zokufa zangizungeza; +Izikhukhula ezisheshayo zabantu abangelusizo lwalutho zangesabisa. +   Izintambo zeThuna* zangizungeza;Izicupho zokufa zabhekana nami. +   Ngambiza uJehova lapho ngicindezelekile,Ngangilokhu ngikhalela usizo kuNkulunkulu wami. Walizwa izwi lami esethempelini lakhe, +Wakuzwa ukukhalela kwami usizo. +   Khona-ke umhlaba waqala ukunyakaza nokuzamazama; +Izisekelo zezintaba zandindizela,Zanyakaza ziya emuva naphambili ngoba wayethukuthelisiwe. +   Kwaphuma intuthu emakhaleni akhe,Kwaphuma nomlilo oqothulayo emlonyeni wakhe; + Kwaphuma amalahle avuthayo kuye.   Wagoba amazulu njengoba ehla. + Ifu elimnyama lalingaphansi kwezinyawo zakhe. + 10  Weza endiza egibele ikherubi. + Weza etshuza ephezu kwamaphiko esidalwa somoya. *+ 11  Wabe esezifihla ngobumnyama, +Wazizungeza ngabo njengetende,Amanzi amnyama namafu awugqinsi. + 12  Èkukhanyeni okukhulu okwakuphambi kwakhe,Kwehla isichotho namalahle avuthayo evela emafwini. 13  UJehova waqala ukuduma esemazulwini; +OPhezukonke wenza izwi lakhe lezwakala, +Ngesichotho nangamalahle avuthayo. 14  Wacibishela imicibisholo yakhe wahlakaza izitha; +Wathumela umbani, wazididizelisa. + 15  Imihosha* yahlala obala; +Izisekelo zezwe zahlala obala ngokukhuza kwakho, Jehova,Ngokufutha komoya wamakhala akho. + 16  Welula isandla sakhe ephezulu;Wangibamba wangikhipha emanzini ajulile. + 17  Wangikhulula esitheni sami esinamandla, +Kulabo abangizondayo, ababenamandla kunami. + 18  Bamelana nami ngosuku lwenhlekelele yami, +Kodwa uJehova wangisekela. 19  Wangikhiphela endaweni ephephile;*Wangikhulula ngoba wayejabule ngami. + 20  UJehova ungivuza ngenxa yokuthi ngenze ngokulunga; +Ungibuyisela ngenxa yobumsulwa bezandla zami. *+ 21  Ngoba ngizigcinile izindlela zikaJehova,Angizange ngokukhohlakala ngimshiye uNkulunkulu wami. 22  Ngiyayikhumbula yonke imiyalo yakhe;Ngeke ngiyishaye indiva imithetho yakhe. 23  Ngizohlale ngingenaphutha phambi kwakhe, +Ngizokugwema ukwenza isono. + 24  Kwangathi uJehova angangibuyisela ngenxa yokuthi ngenze ngokulunga, +Ngenxa yobumsulwa bezandla zami phambi kwakhe. + 25  Koqotho wena wenza ngobuqotho; +Umuntu ongenaphutha usebenzelana naye ngokungenaphutha; + 26  Komsulwa uzibonakalisa umsulwa, +Kodwa koyiqili uzibonakalisa unokuqonda. + 27  Ngoba uyabasindisa abahluphekile *+Kodwa uyabathobisa abaziphakamisayo. *+ 28  Ngoba nguwe Jehova, okhanyisa isibani sami,Nkulunkulu wami oguqula ubumnyama obungizungezile bube ukukhanya. + 29  Ngosizo lwakho ngingajaha iviyo labaphangi; +Ngamandla kaNkulunkulu ngingacaca udonga. + 30  Indlela kaNkulunkulu weqiniso iphelele; *+Izwi likaJehova licwengekile. + Uyihawu labo bonke abaphephela kuye. + 31  Ngoba ubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova? + Ubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu? + 32  UNkulunkulu weqiniso nguye onginika amandla, +Uzokwenza indlela yami iqonde. + 33  Wenza izinyawo zami zibe njengezenyamazane;Ungimisa ezindaweni eziphakeme. + 34  Izandla zami uziqeqeshela impi;Izingalo zami zingagobisa umnsalo wethusi. 35  Unginika ihawu lakho lensindiso, +Isandla sakho sokudla siyangisekela,Ukuthobeka kwakho kungenza ngibe mkhulu. + 36  Uyenza ibe banzi indlela engihamba kuyo;Izinyawo zami ngeke zishelele. + 37  Ngizozijaha izitha zami ngizifice;Ngeke ngibuye kuze kube yilapho seziqothuliwe. 38  Ngiyoziphihliza ukuze zingakwazi ukuvuka; +Ngiyozinqoba.* 39  Uyongipha amandla okulwa empini;Uyokwenza izitha zami ziwe phambi kwami. + 40  Uyokwenza izitha zami zingibalekele,*Ngiyobaqeda* labo abangizondayo. + 41  Bakhalela usizo, kodwa akekho ozobasindisa;Bakhala ngisho nakuJehova, kodwa akabaphenduli. 42  Ngiyobagaya bacoliseke njengothuli oluhamba nomoya;Ngiyobachitha njengodaka emigwaqweni. 43  Uyongikhulula kubantu ababheka amaphutha. + Uyongimisa ngibe yinhloko yezizwe. + Isizwe engingazange ngisazi siyongikhonza. + 44  Siyongilalela ngokuzwa nje ngami;Abezinye izizwe bayoza kimi bethothobele. + 45  Abezinye izizwe bayokwesaba;*Bayoza bethuthumela bevela ezindaweni zabo ezivikelekile. 46  UJehova uyaphila! Malidunyiswe iDwala lami! + Makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami. + 47  UNkulunkulu weqiniso uyangiphindiselela; +Uthobisa izizwe ngaphansi kwami. 48  Uyangikhulula ezitheni zami ezithukuthele;Ungiphakamisa ngibe ngaphezu kwalabo abangihlaselayo; +Uyangisindisa kumuntu onodlame. 49  Yingakho ngizokudumisa phakathi kwezizwe, Jehova, +Ngizolihubela izingoma zokudumisa igama lakho. + 50  Wenzela inkosi yakhe izenzo ezinkulu zokusindisa; *+Ubonisa uthando oluqotho kogcotshiwe wakhe, +KuDavide nasenzalweni* yakhe kuze kube phakade. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nomsindisi wami onamandla.”
Noma, “ephakeme elondekile.”
Noma, “zeShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “kwamaphiko omoya.”
Noma, “Imizila yamanzi.”
Noma, “endaweni evulekile.”
NgesiHebheru, “ngokokuhlanzeka kwami.”
Noma, “abazehlisayo.”
NgesiHebheru, “uyawathobisa amehlo azidlayo.”
Noma, “ayinaphutha.”
Noma, “Ziyowa bese ngizinyathela.”
Noma, “Uyonginika umhlane wezitha zami.”
NgesiHebheru, “Ngiyobathulisa.”
Noma, “bayobuna.”
Noma, “ukunqoba okukhulu.”
NgesiHebheru, “nasembewini.”