AmaHubo 7:1-17

  • UJehova unguMahluleli olungile

    • “O Jehova, ngahlulele” (8)

Ingoma yokulila kaDavide ayihlabelelela uJehova ngokuphathelene namazwikaKushe umBhenjamini. 7  O Jehova Nkulunkulu wami, ngiphephele kuwe. + Ngisindise kubo bonke abangishushisayo ungikhulule. +   Ngale kwalokho bazongidwengula njengoba kwenza ibhubesi, +Bahambe nami kungekho muntu ozongikhulula.   O Jehova Nkulunkulu wami, uma nginephutha kulokhu,Uma ngenze ngokungenabulungisa,   Uma ngimonile umuntu ongenzela okuhle, +Noma uma ngiphange isitha sami ngaphandle kwesizathu,*   Khona-ke isitha masingijahe singifice;Masikunyathele phansi emhlabathini ukuphila kwami Sibangele isithunzi sami ukuba sishabalale othulini. (Sela)   O Jehova, vuka ngentukuthelo yakho;Melana nolaka lwezitha zami; +Vuka ungisize, yala ukuba kwenziwe ubulungisa. +   Izizwe mazikuhaqe;Uyothatha isinyathelo ngokumelene nazo usendaweni ephakeme.   UJehova uyozigweba izizwe. + O Jehova, ngahlulele ngokokulunga kwamiNangokobuqotho bami. +   Ngicela ukuqede ukonakala kwababi. Kodwa ummise aqine olungile, +Ngoba unguNkulunkulu olungile + ohlola izinhliziyo + nemizwa ejulile. *+ 10  UNkulunkulu uyihawu lami, + uMsindisi wabaqotho enhliziyweni. + 11  UNkulunkulu unguMahluleli olungile, +UNkulunkulu ukhipha izahlulelo zakhe* nsuku zonke. 12  Uma kukhona ongaphenduki, + uNkulunkulu ulola inkemba yakhe; +Ugobisa umnsalo wakhe awulungiselele. + 13  Ulungisa izikhali zakhe eziyingozi;Ulungisa imicibisholo yakhe evuthayo. + 14  Mbheke lowo okhulelwe ububi;Ukhulelwe izinto ezikhathazayo, uzala amanga. + 15  Ugubha umgodi, uwumba ujule,Kodwa uwela kuwo kanye lowo mgodi awumbile. + 16  Izinkathazo azibangelayo ziyobuyela ekhanda lakhe; +Ubudlova bakhe buyokwehlela okhakhayini lwakhe. 17  Ngizomdumisa uJehova ngenxa yobulungisa bakhe; +Ngizolihlabelelela* igama likaJehova + oPhezukonke. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Kuyilapho ngimsindisile lowo ongiphikisa ngaphandle kwesizathu.”
Noma, “ovivinya izinhliziyo nezinso.”
Noma, “ukhipha amazwi okulahla.”
Noma, “Ngizoliculela ngidlale nezinsimbi.”