Dlulela kokuphakathi

Amavesi EBhayibheli Ayachazwa

Thola incazelo yangempela yamavesi eBhayibheli adumile. Thola ukuthi lawo mavesi amayelana nani njengoba ufunda umongo wawo. Thuthukisa indlela owaqonda ngayo ngosizo lwemibhalo yaphansi nezikhombo.

UGenesise 1:1 Uyachazwa​—“Ekuqaleni UNkulunkulu Wadala Amazulu Nomhlaba”

Yimaphi amaqiniso amabili abalulekile aboniswe kuleli vesi lokuqala leBhayibheli?

U-Eksodusi 20:12 Uyachazwa​—“Hlonipha Uyihlo Nonyoko”

Ngokwenezela isithembiso kulo myalo, uNkulunkulu wasinikeza esinye isizathu sokuwulalela.

UJoshuwa 1:9 Uyachazwa​—“Qina Ube Nesibindi”

Ungawathola kanjani amandla nesibindi lapho ubhekene nezimo ezinzima nezingqinamba ezibonakala zingaphezu kwamandla?

IHubo 23:4 Liyachazwa​—“Noma Ngihamba Esigodini Sethunzi Lokufa”

Ngisho nalapho bebhekene nezinsuku ezinzima ekuphileni, uJehova ubanakekela kanjani lapho abamkhonzayo?

IzAga 3:5, 6 Ziyachazwa​—“Ungenciki Kokwakho Ukuqonda”

Ungabonisa kanjani ukuthi uthembela kuNkulunkulu ngaphezu kokuba uzethemba wena?

U-Isaya 40:31 Uyachazwa—“Labo Abathembele KuJehova Bayothola Amandla Kabusha”

Kungani imiBhalo ifanisa ukhozi olundizela phezulu nomuntu othola amandla avela kuNkulunkulu?

U-Isaya 41:10 Uyachazwa—​“Ungesabi, Ngoba Nginawe”

UJehova usebenzisa izinkulumo ezintathu eziqinisekisa izikhonzi zakhe ezithembekile ngokuthi uzozisekela.

U-Isaya 42:8 Uyachazwa​—“NGIYINKOSI”

Yiliphi igama uNkulunkulu akhetha ukuzinika lona?

UJeremiya 29:11 Uyachazwa—​“Ngiyazazi Izinto Enginihlelele Zona”

Ingabe uNkulunkulu unokuthile akuhlelele umuntu ngamunye?

UMika 6:8 Uyachazwa—‘Hamba NoNkulunkulu Wakho Ngokuthobeka’

Leli vesi likhuluma ngezinto ezintathu uNkulunkulu azilindele kithi.

UMathewu 6:33 Uyachazwa​—“Funani Kuqala Umbuso KaNkulunkulu”

Ingabe uJesu wayesho ukuthi amaKristu akumelwe asebenze ukuze aphile?

UMathewu 6:34 Uyachazwa​—“Ningakhathazeki Ngekusasa”

UJesu wayengasho ukuthi akufanele sihlelele ikusasa.

UMarku 1:15 Uyachazwa​—“UMbuso KaNkulunkulu Ususondele”

Ingabe uJesu wayesho ukuthi uMbuso wawusuqalile ukubusa?

UJohane 1:1 Uyachazwa​—“Ekuqaleni Wayekhona ULizwi”

Leli vesi liveza imininingwane mayelana nokuphila kukaJesu Kristu ngaphambi kokuba eze emhlabeni ewumuntu.

UJohane 3:16 Uyachazwa​—“Ngokuba UNkulunkulu Walithanda Izwe Kangaka”

UJehova uNkulunkulu wabonisa kanjani ukuthi uthanda ngamunye kithi nokuthi ufuna siphile phakade?

UJohane 14:6 Uyachazwa​—“Mina Ngiyindlela Neqiniso Nokuphila”

Kungani umuntu ofuna ukukhonza uJehova kumelwe aqaphele indima ebalulekile kaJesu?

UJohane 16:33 Uyachazwa​—“Mina Ngilinqobile Izwe”

Amazwi kaJesu abaqinisekisa kanjani abalandeli bakhe ukuthi bangaphumelela ekujabuliseni uNkulunkulu?

Kuchazwa​ EyabaseRoma 5:8—“Ngesikhathi Siseyizoni, UKristu Wasifela”

Njengoba abantu bavame ukucabanga futhi benze izinto eziphambene nemithetho kaNkulunkulu elungile, singakwazi kanjani ukusondelana noNkulunkulu manje, sibuye sibe nethemba lokuphila phakade esikhathini esizayo?

EyabaseRoma 10:13 Iyachazwa​—“Biza Igama LeNkosi”

UNkulunkulu unika bonke abantu ithuba lokuba basindiswe bathole ukuphila okuphakade, kungakhathaliseki ubuzwe babo, uhlanga noma ukuthi babaluleke kangakanani emphakathini.

EyabaseRoma 12:2 Iyachazwa​—“Maniguqulwe Ngokushintsha Ingqondo Yenu”

Ingabe uNkulunkulu uyabaphoqa abantu ukuba bashintshe?

EyabaseFilipi 4:6, 7 Iyachazwa​—“Ningakhathazeki Ngalutho”

Hlobo luni lwemithandazo olungasiza labo abakhonza uNkulunkulu ukuba bangakhathazeki kakhulu futhi babe nokuthula?

EyabaseFilipi 4:13 Iyachazwa—“Nginamandla Okwenza Zonke Izinto NgoKristu Ongiqinisayo”

Wayesho ukuthini umphostoli uPawulu lapho ebhala ukuthi uzothola amandla “ngenxa yazo zonke izinto”?

Eyesi-2 Thimothewu 1:7 Iyachazwa​—“UNkulunkulu Akasinikanga Umoya Wobugwala”

UNkulunkulu angamsiza kanjani umuntu anqobe ubugwala, abe nesibindi sokwenza okulungile?