Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

A7-B

Izenzakalo Eziyinhloko Ekuphileni KukaJesu Kwasemhlabeni—Ukuqala Kwenkonzo KaJesu

ISIKHATHI

INDAWO

ISENZAKALO

MATHEWU

MARKU

LUKA

JOHANE

29, ekwindla

EJordani, kungenzeka eBhethaniya noma ngakhona ngaphesheya kweJordani

UJesu uyabhapathizwa futhi uyagcotshwa; uJehova umbiza ngokuthi iNdodana yakhe futhi uyamamukela

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

EHlane LaseJudiya

Ulingwa uDeveli

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

EBhethaniya ngaphesheya kweJordani

UJohane uMbhapathizi uthi uJesu uyiwundlu likaNkulunkulu; abafundi bokuqala balandela uJesu

     

1:15, 19-51

EKhana LaseGalile; eKapernawume

Isimangaliso sokuqala emshadweni, ushintsha amanzi aba yiwayini; uya eKapernawume

     

2:1-12

30, iPhasika

EJerusalema

Uhlanza ithempeli

     

2:13-25

Ukhuluma noNikhodemu

     

3:1-21

EJudiya; e-Enoni

Uya emaphandleni aseJudiya, abafundi bakhe bayabhapathiza; uJohane ufakaza okokugcina ngoJesu

     

3:22-36

EThibheriya; eJudiya

UJohane uyaboshwa; uJesu uya eGalile

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

ESikhari, eSamariya

Endleleni eya eGalile, ufundisa amaSamariya

     

4:4-43

IHlane LaseJudiya