Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

B12-B

Isonto Lokugcina Lokuphila KukaJesu Emhlabeni (INgxenye 2)

IJerusalema Nezindawo Ezilizungezile

 1. Ithempeli

 2.   Insimu YaseGetsemane (?)

 3.    ISigodlo Sombusi

 4.   INdlu KaKayafase (?)

 5.   ISigodlo Esasisetshenziswa UHerode Antipase (?)

 6. IChibi LaseBhethesda

 7. IChibi LaseSilowama

 8.   IHholo LeSanhedrini (?)

 9.   IGolgotha (?)

 10. I-Akeldama (?)

     Usuku:  Nisani 12 |  Nisani 13 |  Nisani 14 |  Nisani 15 |  Nisani 16

 Nisani 12

UKUSHONA KWELANGA (Izinsuku zamaJuda ziqala futhi ziphele ekushoneni kwelanga)

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uhlezi nabafundi

 • UJuda uhlela ukumkhaphela

UKUSHONA KWELANGA

 Nisani 13

UKUSHONA KWELANGA

UKUPHUMA KWELANGA

 • UPetru noJohane balungiselela iPhasika

 • UJesu nabanye abaphostoli bayafika ntambama

UKUSHONA KWELANGA

 Nisani 14

UKUSHONA KWELANGA

 • Udla iPhasika nabaphostoli

 • Ugeza izinyawo zabaphostoli

 • Uxosha uJuda

 • Usungula iSidlo SeNkosi Sakusihlwa

 • Uyakhashelwa bese eyaboshwa ensimini yaseGetsemane ( 2)

 • Abaphostoli bayabaleka

 • ISanhedrini imqulisa icala endlini kaKayafase ( 4)

 • UPetru uphika uJesu

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uphinde avele phambi kweSanhedrini ( 8)

 • Uyiswa kuPilatu ( 3), ngemva kwalokho ayiswe kuHerode ( 5), abese ephindiselwa kuPilatu ( 3)

 • Uthola isigwebo sokufa bese ebulawa eGolgotha ( 9)

 • Uyafa cishe ngehora lesithathu ntambama

 • Isidumbu sakhe siyasuswa bese siyangcwatshwa

UKUSHONA KWELANGA

 Nisani 15 (ISabatha)

UKUSHONA KWELANGA

UKUPHUMA KWELANGA

 • UPilatu uyavuma ukuba kubekwe abaqaphi ethuneni likaJesu

UKUSHONA KWELANGA

 Nisani 16

UKUSHONA KWELANGA

 • Kuthengwa iziqholo ezengeziwe zokungcwaba

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uyavuswa

 • Uvela kubafundi

UKUSHONA KWELANGA