Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

A7-H

Izenzakalo Eziyinhloko Ekuphileni KukaJesu Kwasemhlabeni–Inkonzo KaJesu Yokugcina EJerusalema (INgxenye 2)

ISIKHATHI

INDAWO

ISENZAKALO

MATHEWU

MARKU

LUKA

JOHANE

Nisani 14

EJerusalema

UJesu uveza ukuthi nguJuda ozomkhaphela futhi uyamxosha

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Umisa iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (1Ko 11:23-​25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Ubikezela ukuthi uPetru uzomphika nokuthi abaphostoli bazohlakazeka

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Uthembisa ukuletha umsizi; umfanekiso wesihlahla samagilebhisi sangempela; unikeza umyalo wokubonisa uthando; umthandazo wokugcina enabaphostoli

     

14:1–17:26

EGetsemane

Usizi nomunyu ensimini; uJesu uyakhashelwa futhi uyaboshwa

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

EJerusalema

U-Anase umbuza imibuzo; uquliswa icala nguKayafase neSanhedrini; uPetru uyamphika

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

UJuda umkhapheli uyazilengisa (IzE 1:18, 19)

27:3-10

     

Uphambi kukaPilatu, adlulele kuHerode, bese ebuyela kuPilatu

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

UPilatu ufuna ukumkhulula kodwa amaJuda acela uBharaba; kukhishwa isijeziso sokuba abulawe esigxotsheni sokuhlushwa

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 3:​00 ntambama, ULwesihlanu)

EGolgotha

Uyafa esigxotsheni sokuhlushwa

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

EJerusalema

Isidumbu sisuswa esigxotsheni sibekwe ethuneni

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisani 15

EJerusalema

Abapristi nabaFarisi bahlela ukuba ithuna ligadwe futhi bayalivala

27:62-66

     

Nisani 16

EJerusalema naseduze kwakhona; e-Emawuse

UJesu uyavuswa; ubonakala izikhathi ezinhlanu kubafundi bakhe

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Ngemva kukaNisani 16

EJerusalema; eGalile

Ubonakala izikhathi eziningana kubafundi (1Ko 15:​5-7; IzE 1:​3-8); uyayala; uthi makwenziwe abafundi

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyari 25

ENtabeni Yeminqumo, eduze kwaseBhethaniya

UJesu uya ezulwini, ngemva kwezinsuku ezingu-40 evusiwe (IzE 1:​9-​12)

   

24:50-53