Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

A7-E

Izenzakalo Eziyinhloko Ekuphileni KukaJesu Kwasemhlabeni–Inkonzo Enkulu KaJesu EGalile (INgxenye 3) NaseJudiya

ISIKHATHI

INDAWO

ISENZAKALO

MATHEWU

MARKU

LUKA

JOHANE

32, ngemva kwePhasika

OLwandle LwaseGalile; eBhetsayida

Esikebheni esiya eBhetsayida, uJesu uxwayisa ngemvubelo yabaFarisi; welapha indoda eyimpumputhe

16:5-12

8:13-26

   

Endaweni yaseKhesariya Filipi

Izihluthulelo zoMbuso; ubikezela ngokufa nokuvuswa kwakheKeys of the Kingdom; foretells his death and resurrection

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Cishe eNt. iHermoni

Ukuguqulwa isimo; uJehova uyakhuluma

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Endaweni yaseKhesariya Filipi

Welapha umfana ohlushwa idemoni

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

EGalile

Uphinde abikezele ngokufa kwakhe

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

EKapernawume

Ukhokha intela ngohlamvu lwemali olukhishwe emlonyeni wenhlanzi

17:24-27

     

Omkhulu eMbusweni; umfanekiso wemvu elahlekile nowesigqila esingathetheleli

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

EGalile-eSamariya

Endleleni eya eJerusalema, utshela abafundi ukuba bashiye konke ngenxa yoMbuso

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Inkonzo KaJesu Yakamuva EJudiya

ISIKHATHI

INDAWO

ISENZAKALO

MATHEWU

MARKU

LUKA

JOHANE

32, UMkhosi WamaTabernakele (noma, Wamadokodo)

EJerusalema

Ufundisa eMkhosini; izikhulu zithumela abantu ukuba bambophe

     

7:11-52

Uthi “Mina ngiwukukhanya kwezwe”; welapha indoda eyazalwa iyimpumputhe

     

8:12–9:41

Cishe eJudiya

Uthuma abangu-70; babuya bethokozile

   

10:1-24

 

EJudiya; eBhethaniya

Umfanekiso womSamariya olungile; uvakashela ekhaya likaMariya noMarta

   

10:25-42

 

Cishe eJudiya

Uphinde afundise ngomthandazo oyisibo- nelo; isibonelo somngani ophikelelayo

   

11:1-13

 

Uxosha amademoni ngomunewe kaNkulunkulu; uphinde anikeze isibonakaliso sikaJona

   

11:14-36

 

Udla nomFarisi; ulahla ubuzenzisi babaFarisi

   

11:37-54

 

Imifanekiso: indoda ecebile engenangqondo nomphathi othembekile

   

12:1-59

 

Welapha owesifazane okhubazekile ngeSabatha; umfanekiso wohlamvu lwesinaphi nemvubelo

   

13:1-21

 

32, uMkhosi Wokunikezela

EJerusalema

Umfanekiso kamalusi omuhle nesibaya sezimvu; amaJuda azama ukumkhanda ngamatshe; uya eBethaniya ngaphesheya kweJordani

     

10:1-39