Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 19

Yini equkethwe izincwadi ezihlukahlukene zeBhayibheli?

IMIBHALO YESIHEBHERU (“ITESTAMENTE ELIDALA”)

I-PENTATEUCH (IZINCWADI EZINHLANU):

Genesise, Eksodusi, Levitikusi, Numeri, Duteronomi

Kusukela ekudalweni komhlaba kuye ekumisweni kwesizwe sakwa-Israyeli wasendulo

IZINCWADI ZOMLANDO (IZINCWADI EZINGU-12):

Joshuwa, AbaHluleli, Ruthe

Ukungena kuka-Israyeli eZweni Lesithembiso nezenzakalo zangemva kwalokho

Incwadi yoku-1 neyesi-2 Samuweli, eyoku-1 neyesi-2 AmaKhosi neyoku-1 neyesi-2 IziKronike

Umlando wesizwe sakwa-Israyeli kuze kube sekubhujisweni kweJerusalema

Ezra, Nehemiya, Esteri

Umlando wamaJuda ngemva kokubuya ekudingisweni eBhabhiloni

IZINCWADI EZISANKONDLO (IZINCWADI EZINHLANU):

Jobe, AmaHubo, IzAga, UmShumayeli, IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Iqoqo lamazwi ahlakaniphile nezingoma

IZINCWADI ZESIPROFETHO (IZINCWADI EZINGU-17):

Isaya, Jeremiya, IsiLilo, Hezekeli, Daniyeli, Hoseya, Joweli, Amose, Obadiya, Jona, Mika, Nahume, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zakariya, Malaki

Iziprofetho noma izibikezelo eziphathelene nabantu bakaNkulunkulu

IMIBHALO YAMAKRISTU YESIGREKI (“ITESTAMENTE ELISHA”)

AMAVANGELI AMANE (IZINCWADI EZINE):

Mathewu, Marku, Luka, Johane

Umlando wokuphila kukaJesu nenkonzo yakhe

IZENZO ZABAPHOSTOLI (INCWADI EYODWA):

Umlando wokuqala kwebandla lobuKristu nomsebenzi wezithunywa zevangeli

IZINCWADI (EZINGU-21):

Roma, eyoku-1 neyesi-2 Korinte, Galathiya, Efesu, Filipi, Kolose, eyoku-1 neyesi-2 Thesalonika

Izincwadi eziya emabandleni obuKristu

Eyoku-1 neyesi-2 Thimothewu, Thithu, Filemoni

Izincwadi eziya kumaKristu ahlukahlukene

Hebheru, Jakobe, eyoku-1 neyesi-2 Petru, eyoku-1, eyesi-2 neyesi-3 Johane, Jude

Izincwadi ezivamile eziya kumaKristu

ISAMBULO (INCWADI EYODWA):

Imibono ewuchungechunge yesiprofetho eyanikwa umphostoli uJohane