AmaHubo 119:1-176

 • Ukwazisa izwi likaNkulunkulu eliyigugu

  • ‘Intsha ingayigcina kanjani indlela yayo ihlanzekile?’ (9)

  • “Ngiyazithanda izikhumbuzo zakho” (24)

  • “Ngithembele ezwini lakho” (74, 81, 114)

  • “Yeka indlela engiwuthanda ngayo umthetho wakho!” (97)

  • “Nginokuqonda kunabo bonke abangifundisayo” (99)

  • “Izwi lakho liyisibani esiqondisa izinyathelo zami” (105)

  • “Izwi lakho lilonke liyiqiniso” (160)

  • Ukuthula okuchichimayo kulabo abathanda umthetho kaNkulunkulu (165)

א [Aleph] 119  Bayajabula abangasoleki* endleleni yabo,Abahamba ngomthetho kaJehova. +   Bayajabula abagcina izikhumbuzo zakhe, +Abamfuna ngayo yonke inhliziyo yabo. +   Abakwenzi ukungalungi;Bahamba ngezindlela zakhe. +   Wena uyale ukubaImiyalo yakho igcinwe ngokucophelela. +   Ukube nje bengiyohlala ngigxilile *+Ukuze ngigcine iziqondiso zakho!   Khona-ke bengingeke ngihlazeke +Lapho ngihlola yonke imiyalo yakho.   Ngizokudumisa ngenhliziyo eqothoLapho ngifunda izahlulelo zakho ezilungile.   Ngizozigcina iziqondiso zakho. Mawungangishiyi ngokuphelele. ב [Beth]   Insizwa ingayigcina kanjani indlela yayo ihlanzekile? Ngokuhlala iqaphile ngokuvumelana nezwi lakho. + 10  Ngikufuna ngenhliziyo yami yonke. Ungangivumeli ngiphambuke emiyalweni yakho. + 11  Ngiyalilonda izwi lakho enhliziyweni yami +Ukuze ngingoni kuwe. + 12  O Jehova, kwangathi ungadunyiswa;Ngifundise iziqondiso zakho. 13  Ngimemezela ngezindebe zamiZonke izahlulelo ozikhiphile. 14  Ngiyajabula ngezikhumbuzo zakho +Ukwedlula zonke ezinye izinto zenani elikhulu. + 15  Ngizozindla* ngemiyalo yakho +Ngigcine amehlo ami esezindleleni zakho. + 16  Ngiyayithanda imithetho yakho. Ngeke ngilikhohlwe izwi lakho. + ג [Gimel] 17  Yiphathe ngomusa inceku yakho,Ukuze ngiphile, ngigcine izwi lakho. + 18  Vula amehlo ami ukuze ngizibone kahleIzinto ezimangalisayo ezisemthethweni wakho. 19  Ngiyisifiki nje ezweni. + Ungangifihleli imiyalo yakho. 20  Ngiyafa ukulangazelela*Izahlulelo zakho ngaso sonke isikhathi. 21  Uyabakhuza abagabadelayoAbaqalekisiwe, labo abaphambukayo emiyalweni yakho. + 22  Susa kimi* ukwedelelwa nokweyiswa,Ngoba ngizigcinile izikhumbuzo zakho. 23  Ngisho nalapho izikhulu zihlala ndawonye zikhulume ngokumelene nami,Inceku yakho izindla* ngeziqondiso zakho. 24  Ngiyazithanda izikhumbuzo zakho; +Ziyangeluleka. + ד [Daleth] 25  Ngilele* othulini. + Ngilonde ngokwesithembiso sakho. + 26  Ngikutshelile ngezindlela zami wangiphendula;Ngifundise iziqondiso zakho. + 27  Ngenze ngikuqonde okushiwo yimiyalo* yakho,Ukuze ngizindle* ngemisebenzi yakho emangalisayo. + 28  Bengiqwashile ngenxa yosizi. Ngiqinise ngokwesithembiso sakho. 29  Susa kimi indlela yokukhohlisa, +Ungibonise umusa ngomthetho wakho. 30  Ngikhethe indlela yokwethembeka. + Ngiyaqaphela ukuthi izahlulelo zakho zilungile. 31  Ngibambelele ezikhumbuzweni zakho. + O Jehova, ungangivumeli ngidumazeke. *+ 32  Ngizoyifuna ngokulangazela indlela* yemiyalo yakhoNgoba uyenzela indawo enhliziyweni yami.* ה [He] 33  O Jehova, ngifundise + indlela yeziqondiso zakho,Ngizohamba kuyo kuze kube sekugcineni. + 34  Ngiphe ukuqonda,Ukuze ngigcine umthetho wakhoNgiwugcine ngenhliziyo yami yonke. 35  Ngihole* endleleni yemiyalo yakho, +Ngoba ngiyajabula ngayo. 36  Yenza inhliziyo yami ithande izikhumbuzo zakho,Hhayi ukuhaha. *+ 37  Yenza ukuba amehlo ami angakuboni okungenanzuzo; +Ngilonde endleleni yakho. 38  Gcwalisa isithembiso sakho owasenza* encekwini yakho,Ukuze wesatshwe.* 39  Susa ihlazo engilesabayo,Ngoba izahlulelo zakho zinhle. + 40  Bheka ukuthi ngiyilangazelela kanjani imiyalo yakho. Ngilonde ngokulunga kwakho. ו [Waw] 41  Kwangathi ngingathola uthando lwakho oluqotho, Jehova, +Insindiso yakho ngokuvumelana nesithembiso sakho; *+ 42  Khona-ke ngiyomphendula ongiklolodelayo,Ngoba ngithembele ezwini lakho. 43  Ungalisusi ngokuphelele izwi leqiniso emlonyeni wami,Ngoba ngithembele esahlulelweni* sakho. 44  Ngizowugcina njalo umthetho wakho,Kuze kube phakade naphakade. + 45  Ngizohambahamba endaweni ephephile, *+Ngoba ngifuna imiyalo yakho. 46  Ngizokhuluma ngezikhumbuzo zakho phambi kwamakhosi,Ngeke ngibe namahloni. + 47  Ngiyayithanda imiyalo yakho,Yebo, ngiyayithanda. + 48  Ngizophakamisa izandla zami ngithandaze ngenxa yokuthi ngiyayithanda imiyalo yakho, +Ngizozindla* ngeziqondiso zakho. + ז [Zayin] 49  Khumbula izwi owalisho* encekwini yakho,Elinginika ithemba.* 50  Lena yinduduzo yami ekuhluphekeni kwami, +Ngoba izwi lakho lingilondile. 51  Abagabadelayo bangihleka usulu ngokuphelele,Kodwa angiphambuki emthethweni wakho. + 52  O Jehova, ngiyazikhumbula izahlulelo zakho zakudala, +Ziyangiduduza. + 53  Ngigcwele intukuthelo evuthayo ngenxa yababi,Abashiya umthetho wakho. + 54  Iziqondiso zakho ziyizingoma kimiNomaphi lapho ngihlala khona.* 55  O Jehova, ebusuku ngiyalikhumbula igama lakho, +Ukuze ngigcine umthetho wakho. 56  Lokhu bengilokhu ngikwenzaNgoba ngiyigcinile imiyalo yakho. ח [Heth] 57  UJehova uyifa lami; +Ngenze isithembiso sokugcina amazwi akho. + 58  Ngikuncenga* ngayo yonke inhliziyo yami; +Ngibonise umusa + ngokwesithembiso sakho.* 59  Ngizihlolile izindlela zami,Ukuze ngiphinde ngilandele izikhumbuzo zakho. + 60  Ngiyashesha, angilibaliUkugcina imiyalo yakho. + 61  Izintambo zababi zingizungezile,Kodwa angiwukhohlwa umthetho wakho. + 62  Phakathi kwamabili ngiyavuka ukuze ngikubonge +Ngezahlulelo zakho ezilungile. 63  Ngingumngane wabo bonke abakwesabayoNowalabo abagcina imiyalo yakho. + 64  O Jehova, uthando lwakho oluqotho lugcwele umhlaba; +Ngifundise iziqondiso zakho. ט [Teth] 65  O Jehova, uyiphathe kahle inceku yakho,Ngokwezwi lakho. 66  Ngifundise ukuqonda nolwazi, +Ngoba ngithembele emiyalweni yakho. 67  Ngaphambi kokuba ngihlupheke, ngangivame ukuphambuka,*Kodwa manje ngiyaligcina izwi lakho. + 68  Wena umuhle + nemisebenzi yakho mihle. Ngifundise iziqondiso zakho. + 69  Abagabadelayo bangibheca ngamanga,Kodwa mina ngigcina imiyalo yakho ngayo yonke inhliziyo yami. 70  Izinhliziyo zabo azisazweli, *+Kodwa mina ngiyawuthanda umthetho wakho. + 71  Kuhle ukuthi ngihlushiwe, +Ukuze ngifunde iziqondiso zakho. 72  Umthetho owubekile muhle kimi, +Wedlula izinkulungwane zezinhlamvu zegolide nezesiliva. + י [Yod] 73  Izandla zakho zingenzile, zangibumba. Ngiphe ukuqonda,Ukuze ngifunde imiyalo yakho. + 74  Labo abakwesabayo bayangibona bajabule,Ngoba ngithembele ezwini* lakho. + 75  O Jehova, ngiyazi ukuthi izahlulelo zakho zilungile +Nokuthi ungijezisile ngenxa yokwethembeka kwakho. + 76  Ngiyacela, kwangathi uthando lwakho oluqotho + lungangiduduza,Ngokwesithembiso owasenza* encekwini yakho. 77  Ngibonise isihe, ukuze ngiqhubeke ngiphila, +Ngoba ngiyawuthanda umthetho wakho. + 78  Kwangathi abagabadelayo bangahlazeka,Ngoba bangona ngaphandle kwesizathu.* Kodwa mina ngizozindla* ngemiyalo yakho. + 79  Labo abakwesabayo mababuyele kimi,Labo abazaziyo izikhumbuzo zakho. 80  Inhliziyo yami mayingabi naphutha ekulandeleni iziqondiso zakho, +Ukuze ngingahlazeki. + כ [Kaph] 81  Ngilangazelela insindiso yakho, +Ngoba ngithembele ezwini* lakho. 82  Amehlo ami alangazelela izwi lakho +Kuyilapho ngithi: “Uyongiduduza nini?” + 83  Ngoba nginjengesigubhu sesikhumba esilenga entuthwini,Kodwa angizikhohlwa iziqondiso zakho. + 84  Inceku yakho kumelwe ilinde izinsuku ezingaki? Uyosiletha nini isahlulelo kulabo abangishushisayo? + 85  Abagabadelayo bangimbela imigodi,Labo abaphikisana nomthetho wakho. 86  Yonke imiyalo yakho ithembekile. Abantu bangishushisa ngaphandle kwesizathu; ngisize! + 87  Bacishe bangiqothula,Kodwa angizange ngiyishiye imiyalo yakho. 88  Ngilonde ngenxa yothando lwakho oluqotho,Ukuze ngigcine izikhumbuzo ozishilo. ל [Lamed] 89  O Jehova, izwi lakho limi emazulwiniKuze kube phakade. + 90  Ukwethembeka kwakho kukuzo zonke izizukulwane. + Uwumise waqina umhlaba, ukuze uqhubeke umile. + 91  Ngenxa yezahlulelo zakho kumile* kuze kube namuhla,Ngoba konke kuyizinceku zakho. 92  Ukube bengingawuthandi umthetho wakho,Ngabe ngishabalele ekuhluphekeni kwami. + 93  Angisoze ngayikhohlwa imiyalo yakho,Ngoba ngayo ungilondile. + 94  Ngingowakho; ngisindise, +Ngoba ngiyifunile imiyalo yakho. + 95  Ababi balinde ukungiqothula,Kodwa ngiyazinakisisa izikhumbuzo zakho. 96  Ngiwubonile umkhawulo wakho konke ukuphelela,Kodwa umyalo wakho awunamkhawulo.* מ [Mem] 97  Yeka indlela engiwuthanda ngayo umthetho wakho! + Ngizindla* ngawo usuku lonke. + 98  Umyalo wakho ungenza ngihlakaniphe kunezitha zami, +Ngoba ungihola njalo. 99  Nginokuqonda kunabo bonke abangifundisayo, +Ngoba ngizindla* ngezikhumbuzo zakho. 100  Ngenza ngokuqonda kakhudlwana kunamadoda amadala,Ngoba ngigcina imiyalo yakho. 101  Ngeke ngihambe kunoma iyiphi indlela yobubi, +Ukuze ngigcine izwi lakho. 102  Angiphambuki ezahlulelweni zakho,Ngoba wena ungifundisile. 103  Yeka indlela amazwi akho amnandi ngayo olimini lwami,Adlula uju emlonyeni wami! + 104  Ngiziphatha ngokuqonda ngenxa yemiyalo yakho. + Yingakho ngizizonda zonke izindlela zamanga. + נ [Nun] 105  Izwi lakho liyisibani esiqondisa izinyathelo zami,Nokukhanya okukhanyisa indlela yami. + 106  Ngenze isifungo futhi ngizosifeza,Ukuze ngigcine izahlulelo zakho ezilungile. 107  Ngihlushwe kakhulu. + O Jehova, ngilonde ngokwezwi lakho. + 108  O Jehova, ngicela uyijabulele iminikelo yami yokuzithandela yokudumisa, *+Ungifundise izahlulelo zakho. + 109  Ukuphila kwami kuhlale kusengozini,*Kodwa angizange ngiwukhohlwe umthetho wakho. + 110  Ababi bangibekele isicupho,Kodwa angiphambukanga emiyalweni yakho. + 111  Izikhumbuzo zakho ziyohlale zinami,*Ngoba ziyayijabulisa inhliziyo yami. + 112  Nginqume* ukulalela iziqondiso zakhoNgaso sonke isikhathi, kuze kube sekugcineni. ס [Samekh] 113  Ngiyabazonda abanhliziyombili, *+Kodwa ngiyawuthanda umthetho wakho. + 114  Wena uyindawo yami yokucasha nehawu lami. + Ngoba ngithembele ezwini* lakho. + 115  Ningasondeli kimi, nina bantu ababi, +Ukuze ngigcine imiyalo kaNkulunkulu wami. 116  Ngisekele njengoba wangithembisa, *+Ukuze ngiqhubeke ngiphila;Ungavumeli ithemba lami liphenduke indumalo. *+ 117  Ngisekele ukuze ngisindiswe; +Khona-ke ngiyohlale ngigxile eziqondisweni zakho. + 118  Ubalahlile bonke abaphambukayo eziqondisweni zakho, +Ngoba banamanga futhi bayakhohlisa. 119  Ubalahla njengokungathi udoti* bonke ababi bomhlaba. + Yingakho ngizithanda izikhumbuzo zakho. 120  Ukukwesaba kwenza umzimba wami uqhaqhazele;Ngiyazesaba izahlulelo zakho. ע [Ayin] 121  Ngikhiphe izahlulelo ezinobulungisa ngenza okulungile. Unganginikeli kulabo abangicindezelayo! 122  Thembisa ukuthi uzoyisiza inceku yakho;Kwangathi abagabadelayo bangengicindezele. 123  Amehlo ami akhathele ngilinde insindiso yakho +Nesithembiso sakho esilungile. *+ 124  Bonisa inceku yakho uthando lwakho oluqotho, +Ungifundise iziqondiso zakho. + 125  Ngiyinceku yakho; ngiphe ukuqonda, +Ukuze ngazi izikhumbuzo zakho. 126  Sesifikile isikhathi sokuba uJehova athathe isinyathelo, +Ngoba bawuphulile umthetho wakho. 127  Yingakho ngiyithanda imiyalo yakhoNgaphezu kwegolide, yebo igolide elicwengekile. *+ 128  Ngakho-ke, yonke imiyalo yakho* ngiyibona ilungile; +Ngiyazizonda zonke izindlela zamanga. + פ [Pe] 129  Izikhumbuzo zakho ziyamangalisa. Yingakho ngizigcina. 130  Ukwambulwa kwamazwi akho kuletha ukukhanya, +Kwenza abangenalwazi baqonde. + 131  Ngiyayomela imiyalo yakho,*Ngiyilangazelela kakhulu imiyalo yakho. + 132  Phendukela kimi ungibonise umusa, +Ngokuvumelana nendlela owahlulela ngayo labo abathanda igama lakho. + 133  Qondisa izinyathelo zami* ngezwi lakho;Makungabi nabubi obungibusayo. + 134  Ngikhulule kubantu abangicindezelayo,Ngizoyigcina imiyalo yakho. 135  Yenza ubuso bakho bukhanye* encekwini yakho, +Ungifundise iziqondiso zakho. 136  Amehlo ami ageleza izinyembeziNgenxa yokuthi abantu abawugcini umthetho wakho. + צ [Tsade] 137  O Jehova, ulungile, +Wahlulela ngobulungisa. + 138  Izikhumbuzo zakho zilungileZithembeke ngokuphelele. 139  Ukuzinikela kwami kuwe kunjengomlilo ovuthayo ngaphakathi kimi, +Ngoba izitha zami ziwakhohliwe amazwi akho. 140  Izwi lakho licwengisisiwe, +Inceku yakho iyalithanda. + 141  Angilutho futhi ngidelelekile; +Noma kunjalo, angizange ngiyikhohlwe imiyalo yakho. 142  Ukulunga kwakho kuwukulunga kwaphakade, +Umthetho wakho uyiqiniso. + 143  Nakuba ukucindezeleka nobunzima kungehlela,Ngilokhu ngiyithanda imiyalo yakho. 144  Ukulunga kwezikhumbuzo zakho kuhlala kuze kube phakade. Ngiphe ukuqonda, + ukuze ngiqhubeke ngiphila. ק [Qoph] 145  Ngikubiza ngenhliziyo yami yonke. O Jehova, ngiphendule. Ngizozigcina iziqondiso zakho. 146  Ngiyakubiza; ngisindise! Ngizozigcina izikhumbuzo zakho. 147  Ngivuke ekuseni ngovivi,* ngakhalela usizo, +Ngoba ngithembele emazwini* akho. 148  Amehlo ami ayavuleka phakathi nobusuku,*Ukuze ngizindle ngezwi lakho. + 149  Lalela izwi lami ngenxa yothando lwakho oluqotho. + O Jehova, ngilonde ngokuvumelana nobulungisa bakho. 150  Labo abaziphatha ngokuhlazisayo* basondela kimi;Bakude nomthetho wakho. 151  O Jehova, wena useduze, +Yonke imiyalo yakho iyiqiniso. + 152  Ngazazi kudala izikhumbuzo zakho,Owazimisa ukuze zihlale phakade. + ר [Resh] 153  Kubone ukuhlupheka kwami, ungikhulule, +Ngoba angizange ngiwukhohlwe umthetho wakho. 154  Ngivikele* ungikhulule; +Ngilonde ngokwesithembiso sakho.* 155  Insindiso ikude nababi,Ngoba abazange bazifune iziqondiso zakho. + 156  O Jehova, sikhulu isihe sakho. + Ngilonde ngokuvumelana nobulungisa bakho. 157  Ziningi izitha zami kanye nabangishushisayo; +Kodwa angizange ngiphambuke ezikhumbuzweni zakho. 158  Ngibabheka ngokubenyanya abakhohlisayo,Ngoba abaligcini izwi lakho. + 159  Bheka ukuthi ngiyithanda kanjani imiyalo yakho! O Jehova, ngilonde ngenxa yothando lwakho oluqotho. + 160  Izwi lakho lilonke liyiqiniso, +Nazo zonke izahlulelo zakho ezilungile zihlala kuze kube phakade. ש [Sin] noma [Shin] 161  Izikhulu zingishushisa + ngaphandle kwesizathu,Kodwa inhliziyo yami iyamangala ngenxa yamazwi akho. + 162  Ngiyathokoza ngezwi lakho +Njengomuntu othola impango eningi. 163  Ngiyawazonda amanga—ngiyawenyanya +Ngiyawuthanda umthetho wakho. + 164  Ngikudumisa kasikhombisa ngosukuNgenxa yezahlulelo zakho ezilungile. 165  Ukuthula okuchichimayo kungokwalabo abathanda umthetho wakho; +Akukho lutho olungabakhuba.* 166  O Jehova, ngithembele ensindisweni yakho,Ngiyayigcina imiyalo yakho. 167  Ngiyazigcina izikhumbuzo zakho,Ngizithanda kakhulu. + 168  Ngiyayigcina imiyalo yakho nezikhumbuzo zakho,Ngoba uyakwazi konke engikwenzayo. + ת [Taw] 169  O Jehova, kwangathi ungangizwa lapho ngikhalela usizo. + Ngenze ngiqonde, ngokwezwi lakho. + 170  Kwangathi ungakulalela ukunxusa kwami. Ngisindise ngokwesithembiso sakho.* 171  Kwangathi izindebe zami zingachichima amazwi okudumisa, +Ngoba ungifundisa iziqondiso zakho. 172  Kwangathi ulimi lwami lungahuba ngezwi lakho, +Ngoba yonke imiyalo yakho ilungile. 173  Kwangathi isandla sakho singakulungela ukungisiza, +Ngoba ngikhetha ukulalela imiyalo yakho. + 174  O Jehova, ngilangazelela insindiso yakho,Nomthetho wakho ngiyawuthanda. + 175  Kwangathi ngingaphila ukuze ngikudumise; +Kwangathi izahlulelo zakho zingangisiza. 176  Ngidukile njengemvu elahlekile. + Funa inceku yakho,Ngoba angizange ngiyikhohlwe imiyalo yakho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abagcina ubuqotho.”
NgesiHebheru, “O ukube izindlela zami bezimi ziqinile.”
Noma, “Ngizofunda.”
Noma, “Umphefumulo wami ulangazelela.”
NgesiHebheru, “Gingqa, ususe kimi.”
Noma, “ifunda.”
Noma, “Umphefumulo wami ulele.”
NgesiHebheru, “ngiqonde indlela yemiyalo.”
Noma, “ngifunde.”
Noma, “ngihlazeke.”
NgesiHebheru, “Ngizogijima endleleni.”
Noma kungaba, “wenza inhliziyo yami izethembe.”
Noma, “Ngihambise.”
Noma, “inzuzo.”
Noma, “izwi lakho owalisho.”
Noma kungaba, “Esenziwa kulabo abakwesabayo.”
Noma, “nezwi lakho.”
Noma, “ngilindele isahlulelo.”
Noma, “evulekile.”
Noma, “Ngizofunda.”
Noma, “isithembiso owasenza.”
Noma, “Ongenze ngalilindela.”
Noma, “Endlini engihlala kuyo njengesihambi.”
Noma, “Ngithambisa ubuso bakho (ngifuna ukumomotheka kobuso bakho).”
Noma, “ngokwezwi lakho.”
Noma, “ngangona ngephutha.”
NgesiHebheru, “azizwa lutho njengamafutha.”
Noma, “ngiyalilinda izwi.”
Noma, “Ngokwezwi lakho owalisho.”
Noma kungaba, “ngamanga.”
Noma, “ngizofunda.”
Noma, “ngilindela izwi.”
Okuwukuthi, konke akudalile.
NgesiHebheru, “ubanzi kakhulu.”
Noma, “Ngifunda.”
Noma, “ngifunda.”
NgesiHebheru, “yomlomo wami.”
Noma, “Umphefumulo wami usesandleni sami njalo.”
Noma, “ziyifa lami laphakade.”
NgesiHebheru, “Ngenze inhliziyo yami yafuna.”
Noma, “abanenhliziyo ehlukene phakathi.”
Noma, “ngilindela izwi.”
Noma, “ngokwezwi lakho.”
Noma, “lihlazeke.”
Leli yigama lesiHebheru elisho ukungcola okukhishwa egolideni noma esiliveni uma sekuncibilikisiwe.
Noma, “Nezwi lakho elilungile.”
Noma, “elihle.”
Noma, “zonke iziqondiso zakho.”
NgesiHebheru, “Ngivula umlomo wami ngihefuzele.”
Noma, “Yenza izinyathelo zami zingaxegezeli.”
Noma, “bumamatheke.”
Noma, “kusempondozankomo.”
Noma, “ngilindele amazwi.”
NgesiHebheru, “ngaphambi kwemilindo yasebusuku.”
Noma, “ngendlela engamanyala.”
Noma, “Singatha icala lami.”
Noma, “ngokwezwi lakho.”
Noma, “Akunasikhubekiso kubo.”
Noma, “ngokwezwi lakho.”