Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

A7-D

Izenzakalo Eziyinhloko Ekuphileni KukaJesu Kwasemhlabeni –Inkonzo Enkulu KaJesu EGalile (INgxenye 2)

ISIKHATHI

INDAWO

ISENZAKALO

MATHEWU

MARKU

LUKA

JOHANE

31 noma 32

EKaperenawume

UJesu unikeza imifanekiso yoMbuso

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

OLwandle LwaseGalile

Uthulisa isivunguvungu esesikebheni

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Esifundeni samaGadara

Uthumela amademoni ezingulubeni

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Cishe eKapernawume

Welapha owesifazane onomopho; uvusa indodakazi kaJayiru

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

EKapernawume (?)

Welapha izimpumputhe nezimungulu

9:27-34

     

ENazaretha

Bayamenqaba futhi edolobhaneni lakubo

13:54-58

6:1-5

   

EGalile

Uhambo lwesithathu oluya eGalile; wandisa umsebenzi ngokuthuma abaphostoli

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

EThibheriya

UHerode unquma uJohane uMbhapathizi ikhanda; uyadideka lapho ezwa ngoJesu

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, sekusondele iPhasika (Joh 6:⁠4)

Kapernawume (?); iNY-MP yoLwandle LwaseGalile

Abaphostoli babuya ukuyoshumayela; uJesu unika amadoda angu-5 000 ukudla

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

iNY-MP yoLwandle LwaseGalile; eGenesaretha

Bazama ukumenza inkosi uJesu; uhamba phezu kolwandle; welapha abaningi

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

EKapernawume

Uthi ‘uyisinkwa sokuphila’; abaningi bayakhubeka bese behamba

     

6:22-71

32, ngemva kwePhasika

Cishe eKapernawume

Udalula amasiko abantu

15:1-20

7:1-23

 

7:1

EFenike; eDekapholi

Welapha indodakazi yowesifazane ongumFenike; upha amadoda angu-4 000 ukudla

15:21-38

7:24–8:9

   

EMagadani

Ubanika isibonakaliso sikaJona kuphela

15:39–16:4

8:10-12