AmaHubo 28:1-9

  • Uyawuzwa umthandazo womhubi

    • “UJehova ungamandla ami nehawu lami” (7)

ElikaDavide. 28  O Jehova Dwala lami, ngiyaqhubeka ngikubiza; +Ngilalele. Uma ungangiphenduli,Ngiyoba njengalabo abehlela phansi egodini. *+   Yizwa ukuncenga kwami lapho ngikhalela usizo kuweLapho ngiphakamisela izandla zami ekamelweni elingaphakathi lendlu yakho engcwele. +   Ungangishaneli nabantu ababi, nabenza okulimazayo, +Labo abakhuluma amazwi okuthula nabanye abantu kodwa kube kukhona okubi ezinhliziyweni zabo. +   Babuyisele ngokwezenzo zabo, +Ngokwemikhuba yabo emibi. Babuyisele ngokwemisebenzi yezandla zabo,Ngokwalokho abakwenzile. +   Ngoba abayinaki imisebenzi kaJehova, +Noma umsebenzi wezandla zakhe. + Uyobadiliza, ngeke abakhe.   Makadunyiswe uJehova,Ngoba ukuzwile ukukhalela kwami usizo.   UJehova ungamandla ami + nehawu lami; +Inhliziyo yami yethembele kuye. + Ungisizile, inhliziyo yami iyathokoza,Ngakho ngizomdumisa ngengoma yami.   UJehova ungamandla kubantu bakhe;Uyisiphephelo, uletha insindiso enkulu kogcotshiwe wakhe. +   Sindisa abantu bakho, ubusise ifa lakho. + Beluse, ubathwale ngezandla zakho kuze kube phakade. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ethuneni.”