Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 5

Uthini Umyalezo WeBhayibheli?

“Ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyochoboza ikhanda lakho, wena uyoyilimaza esithendeni.”

Genesise 3:15

“Ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba ziyozitholela isibusiso ngenxa yokuthi ulalele izwi lami.”

Genesise 22:18

“UMbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke nasemhlabeni njengasezulwini.”

Mathewu 6:10

“UNkulunkulu onika ukuthula, yena uzomchoboza ngokushesha uSathane ngaphansi kwezinyawo zenu.”

Roma 16:20

“Lapho zonke izinto sezibekwe ngaphansi kwakhe, khona-ke neNdodana ngokwayo iyozithoba kuLowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kuwo wonke umuntu.”

1 Korinte 15:28

“Izithembiso zakhulunywa ku-Abrahama nasenzalweni yakhe. . . , enguKristu. Ngaphezu kwalokho, uma ningabakaKristu, ngempela niyinzalo ka-Abrahama.”

Galathiya 3:16, 29

“Umbuso wezwe usunguMbuso weNkosi yethu nokaKristu, iyobusa njengenkosi kuze kube phakade naphakade.”

IsAmbulo 11:15

“Ngakho waphonswa phansi udrako omkhulu, inyoka yokuqala, lowo obizwa ngokuthi uDeveli noSathane, odukisa umhlaba wonke owakhiwe; waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa phansi kanye naye.”

IsAmbulo 12:9

“Yambamba udrako, inyoka yokuqala, onguDeveli noSathane, yambopha iminyaka engu-1 000.”

IsAmbulo 20:2