AmaHubo 109:1-31

  • Umthandazo womuntu ocindezelekile

    • ‘Isikhundla saso masithathwe ngomunye’ (8)

    • UNkulunkulu umi ohlangothini lompofu (31)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 109  O Nkulunkulu engimkhonzayo, + ungathuli.   Ngoba ababi nabakhohlisayo bavula imilomo yabo ukuze bamelane nami. Bakhuluma ngami ngolimi olunamanga; +   Bangihaqa ngamazwi anenzondo,Bangihlasela ngaphandle kwesizathu. +   Bamelana nami lapho ngibabonisa uthando; +Kodwa ngiyaqhubeka ngithandaza.   Bangibuyisela okubi ngokuhle engikwenzile +Nenzondo ngothando lwami. +   Beka umuntu omubi phezu kwesitha sami;Kwangathi omelene naso* angama ngasesandleni saso sokudla.   Lapho sahlulelwa, masitholakale sinecala;*Kwangathi ngisho nomthandazo waso ungabhekwa njengesono. +   Izinsuku zaso mazibe mbalwa; +Isikhundla saso sokuba umbonisi masithathwe omunye. +   Izingane* zaso mazibe yizintandane,Nomkaso abe ngumfelokazi. 10  Kwangathi izingane* zaso zingaphila ngokucela,Zifune ukudla emakhaya azo acekeleke phansi. 11  Kwangathi lowo esimkweletayo angathatha zonke izinto zaso,*Izihambi maziphange impahla yaso. 12  Makungabi namuntu osibonisa umusa,*Makungabi namuntu obonisa izintandane zaso umusa. 13  Inzalo* yaso mayiqothulwe; +Igama layo malisulwe esizukulwaneni sayo. 14  Isiphambeko sokhokho baso masikhunjulwe nguJehova, +Nesono sikanina kwangathi singesulwe. 15  Kwangathi uJehova angahlale ekukhumbula abakwenzile;Kwangathi angakuqeda ukukhunjulwa kwabo emhlabeni. + 16  Ngoba lo muntu akazange akhumbule ukubonisa umusa, *+Kodwa wayelokhu ejaha umuntu ocindezelekile, + ompofu nodangeleUkuze ambulale. + 17  Wayethanda ukuqalekisa, ngakho yilokho okwamehlela;Wayengathandi ukubusisa, ngakho akatholanga sibusiso. 18  Wayembethe iziqalekiso njengengubo yakhe. Zathululelwa emzimbeni wakhe njengamanzi,Nasemathanjeni akhe njengamafutha. 19  Kwangathi iziqalekiso zakhe zingaba njengengubo azisonga ngayo +Nanjengebhande ahlala ezibophe ngalo. 20  Lena yinkokhelo evela kuJehova yalowo omelana nami +Neyalabo abakhuluma okubi ngami. 21  Kodwa wena Jehova Nkosi EnguMbusi,Ngisize ngenxa yegama lakho. + Ngikhulule, ngoba uthando lwakho oluqotho luhle. + 22  Ngoba ngihluphekile futhi ngimpofu, +Nenhliziyo yami ihlatshiwe ngaphakathi kimi. + 23  Ngidlula njengethunzi elishabalalayo;Ngithuntuthwe njengentethe. 24  Amadolo ami ayaxega ngenxa yokuzila ukudla;Ngizace ngiphelile.* 25  Ngibe yinto yokuklolodelwa. + Uma bengibona, banikina amakhanda. + 26  O Jehova Nkulunkulu wami, ngisize;Ngisindise ngothando lwakho oluqotho. 27  Kwangathi bangazi ukuthi lokhu kungenxa yesandla sakho;Ukuthi wena Jehova, ukwenzile. 28  Bona mabaqalekise, kodwa kwangathi wena ungabusisa. Lapho besukuma ukuze bamelane nami, kwangathi bangahlazeka,Kodwa inceku yakho mayijabule. 29  Labo abamelana nami mabembathe ukululazeka;Mabasongwe ngamahloni njengokungathi ngejazi. *+ 30  Ngizomdumisa kakhulu uJehova ngomlomo wami;Ngizomdumisa phambi kwabantu abaningi. + 31  Ngoba uyokuma ngasesandleni sokudla sompofu,Ukuze amsindise kulabo abamlahla ngecala.

Imibhalo yaphansi

Noma, “osisolayo.”
Noma, “makuthiwe sibi.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
Noma, “Otshelekisa ngenzalo eyeqile makabekele konke esinako izicupho.”
Noma, “uthando oluqotho.”
Noma, “Isizukulwane.”
Noma, “uthando oluqotho.”
NgesiHebheru, “Nenyama yami yondile, ayinawo amafutha.”
Noma, “ngejazi elingenamikhono.”