AmaHubo 83:1-18

  • Umthandazo lapho bebhekene nezitha

    • “O Nkulunkulu ungathuli” (1)

    • Izitha zinjengekhakhasi elipheshulwa yisivunguvungu (13)

    • Igama likaNkulunkulu uJehova (18)

Ingoma. Ihubo lika-Asafa. + 83  O Nkulunkulu ungathuli; +O Nkulunkulu, musa ukuhlala uthule ungenzi lutho.   Ngoba bheka! izitha zakho ziyaxokozela; +Labo abakuzondayo bayaziphakamisa.*   Ngobuqili bakhela abantu bakho uzungu ekusithekeni;Bakhela abantu bakho abayigugu* uzungu.   Bathi: “Wozani masisiqothule isizwe sakwa-Israyeli, +Ukuze igama laso lingaphinde likhunjulwe.”   Bacebisana ngobunye;*Bakhe umfelandawonye* ukuze balwe nawe +   Abakwa-Edomi nabakwa-Ishmayeli,* uMowabi + namaHagiri, +   IGebhali no-Amoni, + no-Amaleki,IFilistiya + nezakhamuzi zaseThire. +   I-Asiriya + nalo lizihlanganise nabo;Basekela* isizukulwane sikaLoti. + (Sela)   Yenza kubo lokho owakwenza kuMidiyani, +Lokho owakwenza kuSisera nakuJabini emfudlaneni* waseKishoni. + 10  Baqothulwa e-Eni-dori; +Baba njengomquba emhlabathini. 11  Izicukuthwane zabo zenze zibe njengo-Orebi noZebi +Izikhulu zabo* uzenze zibe njengoZeba nanjengoZalmuna, + 12  Ngoba bathe: “Masizithathele izwe uNkulunkulu ahlala kulo.” 13  O Nkulunkulu wami, benze babe njengekhakhasi elipheshulwa yisivunguvungu, +Njengezinhlanga ezipheshulwa umoya. 14  Njengomlilo oshisa ihlathi,Njengelangabi elihangula izintaba, + 15  Kwangathi ungabajaha ngaleyo ndlela ngesiphepho sakho +Ubesabise ngesivunguvungu sakho. + 16  Mboza* ubuso babo ngehlazo,Ukuze bafune igama lakho Jehova. 17  Kwangathi bangaba namahloni besabe njalo;Kwangathi bangahlazeka bashabalale; 18  Abantu mabazi ukuthi wena, ogama lakho linguJehova, +Wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “baphakamisa amakhanda abo.”
NgesiHebheru, “abathukusiwe.”
NgesiHebheru, “Bacebisana ngenhliziyo ndawonye.”
Noma, “Benze isivumelwano.”
NgesiHebheru, “Amatende ka-Edomi naka-Ishmayeli.”
NgesiHebheru, “Babe yingalo.”
Noma, “emhosheni.”
Noma, “Abaholi babo.”
NgesiHebheru, “Gcwalisa.”