Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 6

Yini Eyabikezelwa YiBhayibheli NgoMesiya?

ISIPROFETHO

“Nawe Bhetlehema-Efratha, . . . kuwe ngiyophunyelwa ozoba umbusi kwa-Israyeli.”

Mika 5:2

UKUGCWALISEKA

“Ngemva kokuba uJesu esezelwe eBhetlehema laseJudiya ezinsukwini zikaHerode inkosi, kweza eJerusalema ababhula ngezinkanyezi bevela eMpumalanga.”

Mathewu 2:1

ISIPROFETHO

“Zihlukaniselana ngezingubo zami, zenza inkatho ngezingubo zami.”

IHubo 22:18

UKUGCWALISEKA

“Manje lapho amasosha esembethele uJesu esigxotsheni, athatha izingubo zakhe zangaphandle azihlukanisa zaba izingxenye ezine, . . . Kodwa le ngubo yangaphansi yayingenawo umthungo, njengoba yayilukiwe kusukela phezulu kuya phansi. Ngakho athi elinye kwelinye: ‘Masingayidabuli, kodwa masitholeni ngenkatho ukuthi izoba ngekabani.’”

Johane 19:23, 24

ISIPROFETHO

“Uqapha wonke amathambo akhe; akukho nelilodwa lawo eliphuliwe.”

IHubo 34:20

UKUGCWALISEKA

“Kodwa lapho efika kuJesu, awazange ayiphule eyakhe imilenze, ngoba abona ukuthi wayesefile.”

Johane 19:33

ISIPROFETHO

“Wahlatshwa ngenxa yesiphambeko sethu.”

Isaya 53:5

UKUGCWALISEKA

“Kodwa elinye lamasosha lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, masinyane kwaphuma igazi namanzi.”

Johane 19:34

ISIPROFETHO

“Banginika inkokhelo yami, izinhlamvu zesiliva ezingu-30.”

Zakariya 11:12, 13

UKUGCWALISEKA

“Khona-ke omunye wabayiShumi Nambili, okuthiwa uJuda Iskariyothe, waya kubapristi abakhulu wathi: ‘Nizonginikani ukuze ngimkhaphele kini?’ Bamnqumela izinhlamvu zesiliva ezingu-30.”

Mathewu 26:14, 15; 27:5