Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izikhombo Zamagama AseBhayibhelini

A

ABELA

, Gen 4:8 uKhayini wahlasela u-A.

Mat 23:35 kusukela egazini lika-A. olungile kuye

ABELO

, IsiL 3:24 uJehova uyisa. sami

ABHA

, Rom 8:15 esikhamuluka ngawo sithi: A., Baba!

ABHIGAYILI

, 1Sa 25:3 u-A. inkosikazi eyayikhaliphile

ABRAHAMA

, Gen 21:12 wathi ku-A.: Mlalele

2Kr 20:7 u-A. umngani wakho

Mat 22:32 uNkulunkulu ka-A., wabaphilayo

Rom 4:3 U-A. waba nokholo, wabhekwa

ADAMU

, Gen 5:5 u-A. waphila iminyaka engu-930

1Ko 15:22 njengoba nje bonke befa ku-A.

1Ko 15:45 U-A. wokugcina waba

1Ti 2:14 u-A. akakhohliswanga, kodwa owesifazane

AKHA

, Hu 127:1 Ngaphandle kokuba uJehova eya. indlu

Isay 65:21 Bayokwa. izindlu bahlale kuzo

Luk 17:28 betshala, ba.

1Ko 8:1 Ulwazi luyakhukhumeza, uthando luya.

1Ko 14:26 Zonke izinto mazenzeke ngenjongo yokwa.

AKHAMUZI

, Flp 3:20 siyiza. zasemazulwini

AKHANI

, Jos 7:1 u-A. wathatha okuthile

AKHAYO

, Rom 14:19 masilwele ukwenza izinto eza.

1Ko 10:23 zingokomthetho, akuzona zonke izinto eza.

AKHELA

, 1Ko 3:10 ebheka indlela a. ngayo

AKHENI

, Jud 20 za. okholweni lwenu olungcwele

AKHWILA

, IzE 18:2 umJuda ogama lakhe lingu-A.

ALFA

, IsA 1:8 Ngingu-A. no-Omega

ALTARE

, Gen 8:20 uNowa wakha i-a.

Eks 27:1 Nizokwenza i-a. lokhuni lomtholo

Mat 5:24 shiya isipho sakho phambi kwe-a.

IzE 17:23 ne-a. Kunkulunkulu Ongaziwa

AMBULELA

, Mat 11:25 abahlakaniphile waza. izingane

AMBULELE

, 1Ko 2:10 uNkulunkulu uza. thina ngomoya

AMBULELWE

, Efe 3:5 le mfihlo ya. abaphostoli

AMBULWA

, Rom 8:19 ukwa. kwabantwana

AMEN

, Dut 27:15 Bonke abantu bayothi, A.!

1Ko 14:16 A. ekubongeni kwakho

2Ko 1:20 no-A. ushiwo ngayo kuNkulunkulu

ANA

, Luk 2:36, 37 umprofethikazi u-A. ena-84

ANANIYA

, IzE 5:1 u-A., kanye noSafira umkayo

ANELISEKA

, Flp 4:11 ngafunda ukwa.

APHOLO

, IzE 18:24 u-A., wayeyindoda eqephuzayo

APULA

, IzA 25:11 Njengama-a. egolide ezitsheni zesiliva

ARARATI

, Gen 8:4 umkhumbi ezintabeni zase-A.

AREYOPHAGU

, IzE 17:22 UPawulu wama e-A. wathi

ARMAGEDONI

, IsA 16:16 ngesiHebheru ebizwa nge-A.

ARTHEMISI

, IzE 19:34 bamemeza: Mkhulu u-A.!

AZAZELI

, Lev 16:8 U-Aroni uzokwenza inkatho ka-A.

AZI

, Eks 7:5 AbaseGibhithe nakanjani bayokwa.

IzA 1:7 Ukwesaba uJehova kungukuqala kolwa.

IzA 2:10 Nolwa. luba mnandi emphefumulweni

IzA 24:5 Ngolwa. umuntu wandisa amandla akhe

Isay 5:13 bayodingiswa ngenxa yokunga.

Isay 11:9 umhlaba uyogcwala ulwa. ngoJehova

Jer 31:34 Ya. uJehova!, ngoba bonke bayonga.

Dan 12:4 ulwa. lweqiniso luyoba luningi

Hos 4:6 Ngenxa yokuthi ulwenqabile ulwa.

Nah 1:7 Uyaba. labo abafuna isiphephelo kuye

Mal 2:7 Izindebe zompristi kufanele zifundise ulwa.

Luk 11:52 Maye ngoba nisuse isihluthulelo solwa.

1Ko 8:1 Ulwa. luyakhukhumeza

AZISENI

, 1Ko 16:18 wa. amadoda anjalo

AZI UKUTHI NGINGUJEHOVA

, Hez 39:7 izizwe ziyokwa.

AZIWA

, 2Ko 6:9 njengabangaziwa kodwa sibe sa.

Gal 4:9 njengoba sena. uNkulunkulu

AZI ZEFILOSOFI

, IzE 17:18 iza. ezingama-Epikhuru

B

BA

, Eks 3:14 Ngiyob. Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho

1Ko 9:22 Ngiye ngab. yizinto zonke

BABA

, Hu 89:26 Wena unguB., uNkulunkulu wami

Hu 103:13 ub. ebonisa umusa emadodaneni

Mat 6:9 B. wethu osemazulwini, malingcweliswe

Luk 2:49 kumele ngibe sendlini kaB.

Joh 5:20 uB. ubonisa iNdodana izinto azenzayo

Joh 10:30 Mina noB. simunye

Joh 14:6 oza kuB. ngaphandle kokuba eze ngami

Joh 14:9 Ongibonile mina umbonile noB.

Joh 14:28 ngoba uB. mkhulu kunami

Joh 14:28 beniyojabula ngokuthi ngiya kuB.

BA KHONA

, Mat 24:3 uphawu lokub. kwakho

Mat 24:37 zikaNowa, nokub. kweNdodana yomuntu

2Pe 3:4 Kuphi lokhu kub. kwakhe okuthenjisiwe?

BALA

, Hu 90:12 Sifundise ukub. izinsuku zethu

BALE

, Luk 14:28 kuqala ab. izindleko

BALEKELANI

, 1Ko 6:18 B. ukuziphatha kabi ngokocansi!

BALULEKE

, Mat 23:23 izindaba zoMthetho ezib. kakhulu

Flp 1:10 niqiniseke ngezinto ezib. kakhulu

BALULEKILE

, Mat 6:26 anib. yini ngaphezu kwazo

1Ko 1:28 uNkulunkulu wakhetha izinto ezingab.

BALWA

, Luk 22:37 Wab. kanye nabangenamthetho

BAMBE

, Flp 2:16 nilib. ngokuqinile izwi lokuphila

2Ti 2:24 inceku kufanele izib. lapho yoniwa

BAMBELELANI

, Rom 12:9 b. kokuhle

BAMBISANE

, Rom 8:28 imisebenzi yakhe ib.

Efe 4:16 ub. ngawo wonke amalunga

BAMBO

, Gen 2:22 wakha ub. lwaba ngowesifazane

BANDLA

, Mat 16:18 kuleli dwala ngizokwakha ib. lami

IzE 20:28 neluse ib. likaNkulunkulu

BANDLENI

, Hu 22:25 Ngizokudumisa eb. elikhulu

Hu 40:9 Ngimemezela izindaba ezinhle eb.

Rom 16:5 Nikhonze naseb. elisendlini yabo

BANGELA

, Shu 7:25 ifune ukuhlakanipha nezimb.

BANGELE

, 1Sa 22:22 Yimi ob. ukuba kufe abantu

BANGO

, IzA 6:19 odala imib. phakathi kwabafowabo

BANI

, Hu 119:105 Izwi lakho liyisib. esiqondisa

Hu 119:105 Izwi lakho liyisib. sezinyathelo zami

Mat 6:22 Isib. somzimba yiso

Mat 24:27 umb. uvela, ubonakale

Mat 25:1 izintombi eziyishumi ezathatha izib.

Luk 10:18 Ngibona uSathane esewile njengomb.

BARNABA

, IzE 9:27 uB. wamsiza wamyisa kubaphostoli

BAYA

, Joh 10:16 izimvu, ezingezona ezalesi sib.

BA YIKHO

, Eks 3:14 UNgiyob. ungithume kini

BAZI

, Mar 6:3 umb., indodana kaMariya

BEKA

, Hu 31:5 Umoya wami ngiwub. esandleni sakho

1Ko 15:27 wab. izinto ngaphansi kwezinyawo zakhe

1Pe 4:19 mabaqhubeke bezib. kuMdali

BEKE UPHAWU

, IsA 7:3 kube yilapho sesizib. izinceku

BEKEZELA

, 1Ko 13:4 Uthando luyab. futhi lunomusa

2Pe 3:15 ukub. kweNkosi yethu njengensindiso

BEKEZELANI

, Jak 5:8 b.; qinisani izinhliziyo

BEKEZELELA

, Neh 9:30 Wawab. iminyaka eminingi

Hab 1:13 Awukwazi ukub. ububi

Rom 9:22 uNkulunkulu wazib. izitsha zolaka

2Pe 3:9 uJehova uyanib.

BEKEZELELANA

, Efe 4:2 nib. ngothando

BEKEZELELE

, 1Th 5:14 nibab. bonke

BEKEZELELI

, 2Kh 10:16 indlela engingabab. ngayo

BEKWA UPHAWU

, Efe 1:13 senikholiwe, nab.

BELE

, IzA 5:19 Amab. akhe mawakujabulise

1Jo 3:17 angambonisi ubub. umfowabo oswele

BELETHA

, Isay 66:7 aqale ukusikwa wab.

BETHELA

, Mar 15:25 kuyihora lesithathu emb.

BETHELA

. Bheka elithi GXOTSHENI.

BHABHELE

, Gen 11:9 laqanjwa ngokuthi yiB.

BHABHILONI

, Jer 51:6 Balekani niphume eB.

Jer 51:30 Amaqhawe aseB. ayekile ukulwa

Jer 51:37 IB. liyoba yinqwaba yamatshe

IsA 17:5 IB. Elikhulu, unina wezifebe

IsA 18:2 IB. Elikhulu liwile

BHALAMI

, Num 22:28 imbongolo yathi kuB.

BHALI

, Jer 19:5 bawashise njengeminikelo eya kuB.

BHALO

, Mat 22:29 aniyazi imiB.

Luk 24:32 Izinhliziyo bezivutha esikhanyisela imiB.

IzE 17:2 wabonisana nabo ngemiB.

IzE 17:11 behlola ngokucophelela imiB. nsuku zonke

2Ti 3:16 Yonke imiB. iphefumulelwe uNkulunkulu

BHALWENI

, Rom 15:4 ngenduduzo evela emiB.

BHANDE

, Isay 11:5 Ukulunga kuyoba yib.

BHAPATHIZE

, Mat 28:19 niyokwenza abafundi, nibab.

BHAPATHIZELWA

, Rom 6:4 sangcwatshwa ngokub.

BHAPATHIZO

, 1Pe 3:21 Ub. manje luyanisindisa

BHAPATHIZWA

, Luk 3:3 ukub. uphawu lokuphenduka

IzE 2:41 bab., kwanezelwa abangaba ngu-3 000

BHAPATHIZWE

, Mat 3:13 waya kuJohane ukuze ab.

IzE 8:36 yini engivimbela ukuba ngib.?

BHARUKI

, Jer 45:2 Yilokhu uJehova akushoyo kuwe B.

BHASIKIDI

, Mat 14:20 zagcwala ob. abangu-12

BHATI-SHEBA

, 2Sa 11:3 uB. umka-Uriya

BHEDE

, Heb 13:4 nomb. womshado ungangcoliswa

BHELISHAZARI

, Dan 5:1 INkosi uB. yenza idili elikhulu

BHERE

, Isay 11:7 Inkomo neb. kuyodla ndawonye

BHERENI

, 1Sa 17:37 owangikhulula eb.

BHETHELE

, Gen 28:19 waqamba leyo ndawo ngeB.

BHETLEHEMA

, Mik 5:2 Nawe B. Efratha

BHEZALELI

, Eks 31:2 ngikhethe uB.

BHIDLIZA

, Rom 14:20 ukub. umsebenzi kaNkulunkulu

BHIZINISI

, Jak 4:13 sizoqhuba ib. sithole inzuzo

BHIZINISINI

, Mat 22:5 omunye waya eb. lakhe

BHOSHONGO

, Gen 11:4 Masizakhele umb.

IzA 18:10 Igama likaJehova lingumb. oqinile

Luk 13:4 abangu-18 umb. waseSilowama owawela

BHUBESI

, 1Sa 17:36 yabulala ib. kanye nebhere

Hu 91:13 Uyonyathela ib. nemfezi

Isay 11:7 Ib. liyodla utshani njengenkunzi

Dan 6:27 ukhulule uDaniyeli ezidladleni zamab.

1Pe 5:8 uDeveli uzulazula njengeb. elibhongayo

IsA 5:5 IB. lesizwe sakwaJuda

BHUBHISA

, IsA 11:18 nokub. abacekela phansi umhlaba

BHUJISWA

, 2Th 1:9 isijeziso esiwukub. okuphakade

2Pe 3:7 ukub. kwabangamhloniphi uNkulunkulu

BHULA

, Num 23:23 ukub. ngokumelene no-Israyeli

BHULA NGEZINKANYEZI

, Mat 2:1 abab. eJerusalema

BHULAYO

, Dut 18:10 Akufanele kutholakale ob.

BHUNTSHISA

, Isay 14:27 wanquma, ubani ongab.?

BI

, Gen 3:5 nazi okuhle nokub.

Hu 23:4 Angesabi lutho olub., ngoba unami

Hu 37:9 abantu abab. bazobhujiswa

Hu 37:10 abab. bazobe bengasekho

IzA 15:8 Umhlatshelo wabab. uyanengeka kuJehova

IzA 15:29 UJehova ukude nabab.

IzA 29:2 lapho kubusa omub. abantu bayabubula

Isay 5:20 Maye kulabo abathi okuhle kub.

Isay 26:10 omub. eboniswa umusa, ngeke akufunde

Isay 57:21 Abab. abanakho ukuthula

Rom 7:19 okub. engingakufisi yikho engikwenzayo

Rom 12:17 Ningabuyiseli muntu okub. ngokub.

1Th 5:22 Dedani kokub.

Tit 2:8 bengenalutho olub. abangalusho ngathi

1Jo 5:19 izwe lisemandleni omub.

BIKA

, Num 23:23 akukho mab. amabi ngoJakobe

Dut 18:10 noma ubani ofuna amab.

BIKEZELI BEKUSASA

, Lev 19:31 ningayi kubab.

BIKI

, Lev 5:1 Uma engasib., lokho kuyisono

BIKO

, Eks 23:1 Ungawusakazi umb. ongelona iqiniso

Num 14:36 lapho eletha umb. omubi ngezwe

IzA 25:25 umb. omuhle ovela ezweni elikude

Dan 11:44 Kodwa iyophazanyiswa yimib.

2Ko 6:8 ngomb. omubi nomb. omuhle

BILI

, Luk 10:1 yakhetha abangu-70 yabathuma ngabab.

BILIBOCO

, Dan 1:5 isabelo sansuku zonke sezib.

BI NABULUNGISA

, Dut 32:4 okungenzeki angab.

BINDI

, Jos 1:7 yiba nesib. uqine

IzE 4:31 bakhuluma izwi ngesib.

IzE 28:15 ebabona, uPawulu wama isib.

2Ko 5:6 Ngakho sinesib. ngaso sonke isikhathi

Efe 6:20 [Thandazelani] nokuba ngikhulume ngesib.

Flp 1:14 isib. sokukhuluma izwi likaNkulunkulu

1Th 2:2 saqunga isib. ngoNkulunkulu wethu

BINGELELE

, 2Jo 10 ningamamukeli noma nimb.

BISI

, Eks 3:8 ezweni eligeleza ub. noju

Isay 60:16 uyoncela ub. lwezizwe

Heb 5:12 senibuyele emuva ekudingeni ub.

1Pe 2:2 langazelelani ub. olungonakalisiwe

BIZA

, Rom 10:13 ob. igama likaJehova uyosindiswa

BIZWA

, Efe 4:1 nihambe ngendlela efanele ukub.

BOLEKA

, Hu 37:21 Omubi uyab. angabuyiseli

IzA 19:17 Obonisa ophansi umusa, ub. uJehova

BOLEKAYO

, IzA 22:7 ob. uyisigqila sobolekisayo

BOLEKISA

, Luk 6:35 b. ungalindeli ukubuyiselwa

BOLILE

, Efe 4:29 Makungaphumi izwi elib. emilonyeni

BOMU

, Heb 10:26 uma senza isono ngamab.

BOMVU

, Gen 25:30 ngiphe kancane isitshulu esib.

BOMVU KLEBHU

, Isay 1:18 Nakuba izono zenu zib.

BONA

, Joh 1:18 Akekho umuntu oye wab. uNkulunkulu

1Ko 6:19 anib. abenu

1Pe 1:12 Izingelosi zifisa ukub. zona lezi zinto

BONAKALA KWANGAPHANDLE

, 2Ko 10:7 izinto ngokub.

Gal 2:6 uNkulunkulu akayi ngokub.

BONAKALI

, Rom 1:20 izimfanelo zakhe ezingab.

Heb 11:27 sengathi uyambona Lowo ongab.

BONAKALISO

, Mat 24:30 isib. seNdodana yomuntu

Luk 21:25 izib. elangeni nasenyangeni

2Th 2:9 nezib. zamanga nezimangaliso

BONELO

, Joh 13:15 nginibekela isib.

1Ko 10:6 Lezi zinto zaba izib. kithi

1Ti 4:12 yiba isib. kwabathembekile

Jak 5:10 nilandele isib. sabaprofethi

1Pe 2:21 noKristu enishiyela isib.

1Pe 5:3 nibe yizib. emhlanjini

BONELO ESIHLE

, 2Ko 4:2 saba isib. kubo bonke

BONELWENI

, 2Ti 1:13 ubambelele esib. samazwi

BONGA

, Hu 92:1 Kuhle ukukub. Jehova

IzA 29:21 Uma itotoswa ngeke ibonise ukub.

Joh 11:41 Baba, ngiyakub. ngoba ungizwile

IzE 28:15 ebabona, uPawulu wab. uNkulunkulu

1Ko 1:4 Ngimb. ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu

Efe 5:20 nihlale nib. uNkulunkulu ngazo zonke izinto

1Ti 1:12 Ngiyamb. uKristu Jesu

BONGAYO

, Kol 3:15 Yibani ngabab.

BONGE

, Hu 95:2 Masizeni simb.

BONILE

, Joh 14:9 Ongib. mina umb. noBaba

BONISA

, Luk 3:8 thelani izithelo ezib. ukuphenduka

Joh 5:20 uBaba uyayib. iNdodana izinto azenzayo

IzE 17:3 echaza futhi eb. ngezinto ezilotshiwe

Rom 5:8 uNkulunkulu usib. uthando lwakhe

2Ko 6:4 sib. ukuthi siyizikhonzi zikaNkulunkulu

BONISANA

, IzA 15:22 awaphumeleli kungekho ukub.

IzE 17:2 wab. nabo ngemiBhalo

BONISI

, Isay 60:17 Ngiyomisa ukuthula kube abab.

IzE 20:28 umoya ongcwele onimise naba abab.

1Ti 3:1 Uma umuntu ezama ukuba umb.

1Pe 2:25 kumalusi nomb. wemiphefumulo yenu

BONO

, 1Kh 18:21 phakathi kwemib. emibili?

Dan 10:14 kungumb. wezinsuku ezizayo

Rom 14:1 ningamahluleli ngenxa yemib. engafani

BONWA

, 2Ko 4:18 amehlo ethu esezintweni ezingab.

BONWE

, Mat 6:1 izenzo ezinhle ningazenzi ukuze nib.

BOPHA

, Gen 22:9 Wab. indodana yakhe u-Isaka

Hez 34:16 elimele ngiyoyib.

BOPHE

, Isay 61:1 ukuba ngib. abaphukile enhliziyweni

BOPHELE

, Mat 19:6 lokho uNkulunkulu akub. ndawonye

BOPHO

, Shu 12:13 lokhu kuyiso sonke isib. somuntu

1Jo 3:16 sinesib. sokunikela ngokuphila kwethu

BOPHWENI

, Efe 4:3 esib. esihlanganisayo sokuthula

BOSHIWE

, Mat 16:19 emhlabeni iyobe isib. emazulwini

BOYENI

, Hlu 6:37 amazolo ob. kuphela

BUBULA

, Eks 2:24 uNkulunkulu wakuzwa ukub. kwawo

Num 14:27 ukub. kwama-Israyeli ngami

Isay 35:10 Usizi nokub. kuyobaleka

Rom 8:22 yonke indalo iyaqhubeka ib.

Rom 8:26 umoya uyasincengela ngokub.

Flp 2:14 nenza zonke izinto ngaphandle kokub.

BUBULAYO

, Hez 9:4 beka uphawu kwabab.

Jud 16 Laba bangabantu abab.

BUBULI

, 1Ko 10:10 Ningab.

BUCAYI

, 2Ti 3:1 ezib. okunzima ukubhekana nazo

BUKEKA

, 1Sa 16:7 Musa ukubheka indlela ab. ngayo

Joh 7:24 ukwahlulela ngokub. kwangaphandle

BUKEKA KWANGAPHANDLE

, Mat 22:16 awubheki ukub.

BUKISA

, 1Ko 2:1 angifikanga nenkulumo yokub.

BUKISWENI

, 1Ko 4:9 ubeke thina ekugcineni emb.

BUKO

, 1Ko 13:12 ngesib. sensimbi

2Ko 3:18 sibonakalisa inkazimulo njengezib.

BUKWANE

, 1Ko 4:9 siye saba umb.

BUKWENI

, Jak 1:23 ozibuka ubuso esib.

BULALANI

, Kol 3:5 b. amalunga emizimba yenu

BULALAYO

, Joh 16:2 wonke umuntu onib. uyocabanga

BULALI

, Eks 20:13 Ungab.

Num 35:6 esiphephelo ukuze umb. abalekele kuwo

Joh 8:44 wayengumb. kusukela ekuqaleni

BULUNGISA

, Job 34:12 akabuhlanekezeli ub.

Job 40:8 Uyobungabaza yini ub. bami?

Hu 37:28 uJehova uyabuthanda ub.

IzA 29:4 Ngob. inkosi yenza izwe lizinze

Shu 5:8 Uma ubona ukuhlanekezelwa kob.

Isay 32:1 Nezikhulu ziyobusa ngenjongo yob.

Mik 6:8 kuphela ubonise ub., uthande ubuqotho

Luk 18:7 ngeke yini abangele ukuba benzelwe ub.?

IzE 28:4 uB. abumvumelanga aqhubeke ephila

BUMBA

, Isay 45:9 Kufanele yini ub. luthi kuMbumbi

Isay 64:8 Thina siwub., wena unguMbumbi wethu

Dan 2:42 ingxenye iyinsimbi ingxenye iwub.

BUMBI

, Isay 64:8 Thina siwubumba, wena unguMb.

Rom 9:21 Umb. akanalo yini igunya

BUNGU

, Hu 139:16 angibona ngisho ngisewumb.

BUSA

, Gen 3:16 umyeni wakho uyokub.

IzA 29:2 lapho kub. omubi, abantu bayabubula

Rom 6:12 isono siqhubeke sib. emizimbeni yenu

IsA 11:15 iyob. njengenkosi kuze kube phakade

BUSAYO

, Hu 119:133 Makungabi nabubi obungib.

BUSE

, Shu 8:9 umuntu ub. omunye kwaba ukulimala

BUSI

, Dan 4:17 bazi ukuthi oPhezukonke unguMb.

Joh 12:31 umb. waleli zwe uzophonswa ngaphandle

Joh 12:42 abaningi kubab. baba nokholo kuye

Joh 14:30 ngoba uyeza umb. waleli zwe

IzE 4:26 abab. babuthana bamelana noJehova

BUSISA

, Gen 1:28 uNkulunkulu wabab. wathi

Num 6:24 Kwangathi uJehova angakub.

Luk 6:28 nib. abaniqalekisayo

Rom 12:14 Qhubekani nib. labo abashushisayo

BUSISI

, Gen 32:26 Ngeke ngikudedele ungakangib.

BUSISIWE

, Joh 12:13 Ub. lowo oza ngegama likaJehova

BUSISO

, Dut 30:19 ngibeke isib. nesiqalekiso

IzA 10:22 Yisib. sikaJehova esenza umuntu acebe

Mal 3:10 nginithululele isib. nize ningasweli

BUSISWE

, Hlu 5:24 Ub. ukubedlula bonke abesifazane

BUSO

, Eks 19:6 Niyoba umb. wabapristi

Isay 9:7 Umb. wakhe uyoba mkhulu, ngeke uphele

Dan 2:44 uNkulunkulu wezulu uyomisa umb.

Dan 7:14 Wanikwa ubukhosi, udumo nomb.

Dan 7:18 abangcwele bayokwamukela umb.

Mat 4:8 UDeveli wambonisa yonke imib.

Mat 6:10 UMb. wakho mawuze

Mat 6:33 qhubekani nifuna kuqala uMb.

Mat 21:43 niyophucwa uMb. unikwe isizwe

Mat 24:14 Lezi zindaba ezinhle zoMb.

Mat 25:34 Wozani nizuze ifa loMb. enawulungiselelwa

Luk 12:32 uyakujabulela ukuninika uMb.

Luk 22:29 ngenza isivumelwano nani, somb.

Joh 18:36 UMb. wami awuyona ingxenye yaleli zwe

IzE 1:6 uzowubuyisela umb. ngalesi sikhathi?

1Ko 15:24 enikela uMb. kuNkulunkulu wakhe

Gal 5:21 ngeke balizuze ifa loMb. kaNkulunkulu

IsA 1:6 wasenza saba ngumb., abapristi

IsA 11:15 Umb. wezwe usunguMb.

BUSUKU

, Hu 19:2 Ub. nob. embula ulwazi

Rom 13:12 Ub. sebuqhubeke kakhulu; imini

BUSWENI

, Kol 1:13 wasidlulisela emb. weNdodana

BUTHA

, Gen 3:15 ub. phakathi kwakho nowesifazane

BUTHO

, Hu 68:11 abamemezela izindaba ezinhle bayib.

IsA 19:14 Amab. asezulwini ayemlandela

BUYELANI

, Jow 2:12 b. kimi ngezinhliziyo zenu zonke

Mal 3:7 B. kimi, nami ngizobuyela kini

BUYISANA

, Rom 5:10 sab. noNkulunkulu

BUYISANE

, 1Ko 7:11 makangashadi noma ab. nomyeni

2Ko 5:19 uNkulunkulu wayenza izwe lib.

BUYISELA

, Hu 116:12 Ngizomb. ngani uJehova

IzA 20:22 Ungasho ukuthi: Ngizob. ngokubi!

Rom 12:19 Impindiselo ingeyami; ngizob. mina

BUYISELANI

, Mat 22:21 b. izinto zikaKhesari kuKhesari

BUYISELE

, 2Th 1:6 ab. usizi kulabo abanibangela usizi

BUYISELI

, Hu 37:21 Omubi uyaboleka angab.

C

CABANGEKI

, Gen 18:25 Kuyinto engac. ukuthi ungenza

CABANGELA

, Flp 4:5 Ukuc. kwenu makwaziwe

CABANGELAYO

, Hu 41:1 omc. ophansi

CABANGELE

, 1Th 5:13 ngothando nibac. ngenxa

CABANGI

, Mat 24:44 ngehora eningalic.

Rom 12:3 angazic. emkhulu

CABANGO

, Hu 26:2 Cwenga imic. yami ejulile

Hu 139:17 iyigugu imic. yakho

Hu 146:4 Ngalolo suku imic. yayo iyashabalala

IzA 20:5 Imic. yenhliziyo injengamanzi ajulile

Isay 55:8 imic. yami akuyona imic. yenu

2Ko 10:5 sithumba yonke imic. ukuze ilalele uKristu

CALA

, Mat 6:12 usithethelele amac. ethu, njengoba

1Ti 5:19 Ungalamukeli ic. elibekwa indoda endala

Tit 1:7 umbonisi kumele abe ongenac.

CASUKE

, IzA 21:19 umfazi osheshe ac.

CASUKI

, Hu 37:8 Ungac. bese wenza okubi

1Ko 13:5 [uthando] aluc.

CASUKILE

, Efe 4:26 ilanga malingashoni nisac.

CASULI

, Efe 6:4 ningabac. abantwana benu

CATSHANGIWE

, IzA 12:18 Inkulumo engac.

CEBA

, 1Ti 6:9 abazimisele ngokuc. bawela ogibeni

CEBE

, IzA 10:22 Yisibusiso sikaJehova esenza  ac.

2Ko 6:10 sibe senza abaningi bac.

CEBI

, Lev 19:15 Ungabandlululi ukhethe isic.

CEBILE

, Jer 9:23 oc. angazigabisi ngengcebo yakhe

Luk 14:12 Lapho wenza isidlo, ungabizi abac.

1Ti 6:17 Yala abac. ukuba bangaqhoshi

IsA 3:17 Ngoba uthi, Ngic.

CEBO

, Hu 62:10 Uma umc. wanda, ningabeki ithemba

IzA 2:4 njengokungathi ufuna ingc. efihliwe

IzA 10:2 Ingc. etholakale ngobubi ngeke izuzise

IzA 11:4 Ingc. ngeke izuzise ngosuku lolaka

IzA 15:22 Amac. awaphumeleli lapho kungekho

IzA 18:11 Ingc. yomuntu ocebile ifana nodonga

IzA 19:21 Maningi amac. enhliziyweni yomuntu

Shu 5:10 umthandi wengc. ngeke aneliswe umholo

Hez 28:5 Inhliziyo yakho yazidla ngenxa yengc.

Mat 6:21 lapho umc. ukhona, nenhliziyo iyoba khona

Mat 13:44 UMbuso unjengomc. ofihlwe esigangeni

Luk 12:33 Zenzeleni umc. ongapheli emazulwini

2Ko 4:7 sinale ngc. ezitsheni zobumba

CEBWENI

, Luk 6:45 okuhle engc. enhle yenhliziyo yakhe

CELA

, Gen 15:5 Ngic. ubheke phezulu emazulwini

Dut 10:12 yini uJehova ayic. kuwe?

Hu 2:8 C. kimi, ngizokunika izizwe

Mat 7:7 Qhubekani nic., niyophiwa

Joh 14:13 Noma yini eniyic. egameni lami, ngiyoyenza

CELAYO

, Efe 3:20 okungaphezu kwezinto esizic.

1Jo 5:14 esiyic. evumelana nentando yakhe

CELI

, Mat 6:8 uyakwazi enikudingayo ningakakuc.

CELO

, Hu 20:5 Kwangathi uJehova angazifeza izic.

CHAZA

, Neh 8:8 uMthetho bewuc. futhi bewucacisa

Joh 1:18 nguye oye wamc.

IzE 17:3 ec. futhi ebonisa ngezinto ezilotshiwe

CHIBINI

, IsA 19:20 ec. lomlilo ovutha isibabule

CHICHIMA

, Luk 6:45 ukhuluma ngokuc. kwenhliziyo

CHICHIMAYO

, Joh 10:10 zibe nakho ngokuc.

CHILO

, Rom 1:27 abesilisa nabesilisa, benza okuyic.

Kol 3:8 nilahle nenkulumo eyic.

CHOKO

, Lev 13:45 onoc. amemeze, Ngingcolile!

Num 12:10 uMiriyamu wayeshaywe ngoc.

Luk 5:12 kwakunomuntu ogcwele uc.!

CI

, Lev 22:21 isilwane akufanele sibe nesic.

CIBISHOLO

, Hu 127:4 Njengemic. esandleni seqhawe

CIMBI

, Rom 13:13 okungenayo imic. exokozelayo

Gal 5:21 ukudakwa, imic. exokozelayo, nezinto

CINDEZELA

, Hu 40:12 Iziphambeko zami ziyangic.

CINDEZELAYO

, Shu 4:1 Ababac. babenamandla

CINDEZELEKA

, Hu 46:1 Usizo ngezikhathi zokuc.

2Ko 1:8 ngaphansi kokuc. okungaphezu kwamandla

CINDEZELEKE

, Isay 38:14 Jehova, ngic. kakhulu!

CINDEZELEKILE

, 2Sa 22:7 Ngambiza uJehova ngic.

Hu 40:17 mina ngic. futhi ngimpofu

Isay 57:15 ngihlala nalowo oc. nodangele

1Th 5:14 nibaduduze abac.

CINDEZELWA

, Shu 7:7 ukuc. kusanganisa ohlakaniphile

CINDEZELWENI

, Hu 72:14 Iyobakhulula ekuc.

COPHELELA

, IzA 14:16 Ohlakaniphile uyac. afulathele

CUKUTHWANE

, 1Ko 1:26 ababaningi abazalwa yizic.

CULA

, Mat 26:30 ngemva kokuc. izingoma, baphuma

CUPHI WEZINYONI

, Hu 91:3 esicuphweni somc.

CUPHWENI

, Hu 91:3 uyokukhulula esic. somcuphi

CWENGA

, Dan 11:35 kwenziwe umsebenzi wokuc.

Zak 13:9 Ngiyobac. njengoba kucwengwa isiliva

CWENGI

, Mal 3:3 Iyohlala njengomc. wesiliva

D

DABUKA

, 2Ko 2:7 anganqotshwa ukud. ngokweqile

2Ko 7:9 nad. ngendlela yokuhlonipha uNkulunkulu

DABUKI

, 1Th 4:13 ningad. njengabangenalo ithemba

DABUKILE

, Hu 38:6 Usuku lonke ngid.

Shu 7:3 ubuso obud. benza inhliziyo ibe ngcono

DADEWABO

, Dut 27:22 olala nod.

DAKWA

, IzA 23:21 isid. siyoba mpofu

1Ko 5:11 niyeke ukuzihlanganisa nesid.

1Ko 6:10 izid. ngeke zilizuze ifa loMbuso

Efe 5:18 ningad.

DALA

, Gen 1:1 Ekuqaleni uNkulunkulu wad.

Hu 94:20 sid. izinkinga egameni lomthetho?

Tit 1:5 umise abad.

IsA 4:11 wad. zonke izinto

DALA WEZINSUKU

, Dan 7:9 oMd. wahlala phansi

DALELANGA

, Isay 45:18 Ongawud. ize umhlaba

DALELWA

, Isay 65:11 iwayini likankulunkulu wokuD.

DALWA

, Hu 104:30 uthumela umoya wakho, ziyad.

Kol 1:16 kwad. ngayo zonke izinto

DALWENI

, Rom 1:20 zibonakala kusukela ekud. kwezwe

DANGALI

, Kol 3:21 ningabathukuthelisi ukuze bangad.

DANGELE

, Isay 57:15 Ukuze ngivuselele od.

Flp 2:26 [U-Ephafrodithu] ud.

DANSA

, Hlu 11:34 kwaphuma indodakazi yakhe id.!

DATSHUKELWA

, 1Ko 15:19 singabokud. kunabo bonke

DAVIDE

, 1Sa 16:13 uSamuweli wagcoba uD.

Luk 1:32 isihlalo sobukhosi sikaD. uyise

IzE 2:34 uD. akazange anyukele emazulwini

DEBE

, IzA 10:19 olawula izind. wenza ngokuqonda

Isay 29:13 Singidumisa ngezind. zaso

Hos 14:2 Sizonikela ngokudumisa kwezind. zethu

DEBESELA

, Dan 6:4 akukho kud. kuDaniyeli

DEBESELI

, 1Ti 4:14 Ungasid. isiphiwo esikuwe

DEDENGU

, IzA 14:16 oyisiphukuphuku wenza ngobud.

DELA

, Flp 2:7 wazid., waba njengesigqila

DELE

, Mat 16:24 makazid. athathe

DELELE

, 1Sa 17:26 ungubani ukuba ad. ibutho lempi

2Sa 12:14 umd. ingcaca uJehova

DELELEKILE

, Num 21:5 thina sesiyasizonda isinkwa esid.

DELELWA

, Isay 53:3 Wad. wagwenywa ngabantu

DEMONI

, Mat 8:28 amadoda amabili anamad.

IzE 16:16 eyayinomoya, id. lokubhula

1Ko 10:20 izizwe zihlabela amad.

1Ko 10:21 ukudla etafuleni lamad.

Jak 2:19 amad. ayakholwa athuthumele

DENARIYU

, Luk 7:41 yayikweleta od. abangu-500

DEVELI

, Mat 25:41 umlilo waphakade olungiselelwe uD.

Luk 4:6 UD. wathi, leli gunya linikezwe mina

Luk 8:12 uD. uthatha izwi ezinhliziyweni

Joh 8:44 nivela kuyihlo uD.

Efe 4:27 ningamniki uD. ithuba

Efe 6:11 melana ngokuqinile noD.

Jak 4:7 melanani noD. uyonibalekela

1Pe 5:8 uD. uzulazula njengebhubesi elibhongayo

1Jo 3:8 uzobhidliza imisebenzi kaD.

IsA 12:12 Maye ngoba uD. wehlele kini

IsA 20:10 UD. waphonswa echibini lomlilo

DIKIBALA

, IzA 24:10 uma ud. ngosuku lokucindezeleka

DIKIBALI

, 2Kr 15:7 ningad.

DILI

, Isay 25:6 Id. lezibiliboco, id. lewayini

DINA

, Gen 34:1 uD. wayevame ukuphuma ayovakasha

Mal 1:13 Bheka! Kwaze kwanesid.!

DINGA

, Job 23:12 Ngenze okungaphezu kwabekud.

Mat 6:32 UYihlo uyazi ukuthi niyazid. zonke lezi zinto

DINGA UNKULUNKULU

, Mat 5:3 ukuthi bayamd.

DINGEKA

, Rom 12:3 emkhulu kunalokho okud.

DINGO

, Rom 12:13 nabangcwele ngokwezid.

Rom 13:5 Ngakho kunesid. sokuba nizithobe

DIVOSA

, Mat 19:9 od. ngaphandle kwesizathu

Mar 10:11 od. umkakhe ashade nomunye

DIVOSI

, Mal 2:16 ngiyayizonda id.

DLA

, Hu 37:25 Noma izingane zakhe ziswele ukud.

Hu 145:15 Uyinika ukud. kwayo ngenkathi yako

IzA 16:18 Ukuzid. kwandulela ukuphahlazeka

Mat 24:45 ibanike ukud. ngesikhathi esifanele?

Joh 4:34 Ukud. kwami kuwukuba ngenze intando

Joh 6:27 Ningasebenzeli ukud. okonakalayo

IzE 14:17 eninika izimvula, enanelisa ngokud.

1Ko 8:13 uma ukud. kwenza umfowethu akhubeke

DLALA

, Gen 19:14 uLoti wabonakala sengathi uyad.

DLALELA

, IzA 26:19 Bengizid.!

DLALO

, IzA 10:23 okuhlazisayo kufana nomd.

DLELWENI

, Isay 30:23 imfuyo yenu iyoklaba emad.

DLI

, 1Ko 5:11 ningad. ngisho nokudla nomuntu onjalo

2Th 3:10 engafuni ukusebenza, makangad. futhi

DLO SENKOSI SAKUSIHLWA

, 1Ko 11:20 nidle iSid.

DLOVA

, Gen 6:11 umhlaba wawusugcwele ubud.

Hu 5:6 UJehova uyabenyanya abanobud.

Hu 11:5 Uyamzonda umuntu othanda ubud.

DLOVENI

, Hu 72:14 Iyobakhulula ebud.

DLUBULUNDA

, 1Sa 15:23 ukud. kuyafana nesono

DLUBULUNDI

, Num 20:10 Lalelani lana nina zid.!

DLULA ZONKE

, 1Ko 12:31 ngizonibonisa indlela ezid.

DOBA

, Luk 5:10 manje kuqhubeke uzod. abantu

DOBI BABANTU

, Mat 4:19 ngizonenza abad.

DODA

, 1Ko 16:13 niqhubeke njengamad.

Efe 5:25 Mad., qhubekani nithanda omkenu

DODAKAZI

, Jow 2:28 namad. enu ayoprofetha

Luk 8:49 Ind. yakho isishonile

IzE 21:9 amad. amane angashadile, ayeprofetha

2Ko 6:18 niyoba amadodana namad. kimi

DODANA

, Gen 6:2 amad. azithathela abafazi

1Sa 8:3 amad. awahambanga ezinyathelweni

Isay 66:8 iZiyoni lazala amad.

DODANA KANKULUNKULU

, Job 38:7 amad. ahalalisa

Rom 8:14 abaholwa umoya bangamad.

DOKOTELA

, Luk 5:31 Abayimiqemane abamdingi ud.

DOLOBHA

, Luk 4:43 ngishumayele nakwamanye amad.

Heb 11:10 id. elinezisekelo zangempela

DOLOBHA ESIPHEPHELO

, Num 35:11 amad. onilungela

Jos 20:2 Zikhetheleni amad.

DONGA

, Jos 6:5 Ud. lwedolobha luyobe selubhidlika

Hez 38:11 abahleli ezindaweni ezingavikelwe yizind.

DONGENI

, Dan 5:5 iminwe ibhala od. lwesigodlo

Jow 2:7 Bakhuphuka od. njengamasosha

DONSA

, Joh 6:44 ngaphandle kokuba uBaba emd.

DORKA

, IzE 9:36 umfundi okunguThabitha, uD.

DRAKO

, IsA 12:9 waphonswa phansi ud. inyoka

DUDUZA

, Hu 94:19 ngikhungethwe zinkathazo, wangid.

2Ko 1:4 ukuze sikwazi ukud. abanye

1Th 2:11 saqhubeka sinikhuthaza, sinid.

DUDUZE

, Job 2:11 bayozwelana noJobe bamd.

Isay 61:2 ngid. bonke abalilayo

DUDUZI

, Job 16:2 ningabad. abayinkathazo!

DUDUZILE

, Isay 49:13 uJehova ubad. abantu bakhe

DUDUZWA

, Jer 31:15 URaheli wenqaba ukud.

Mat 5:4 Bayajabula abalilayo, bayod.

DUKILE

, Hu 119:176 Ngid. njengemvu elahlekile

Hez 34:4 ezid. anizibuyisanga

DUKISE

, Mat 24:24 bad. nabakhethiwe

DUKISWA

, Gal 6:7 Ningad.: UNkulunkulu akahlekwa

DUMAZEKE

, Rom 9:33 oba nokholo kulo ngeke ad.

DUMAZEKENI

, Rom 5:5 ithemba aliholeli ekud.

DUMISA

, Hu 147:1 Kumnandi kuyafaneleka ukumd.!

IzA 3:9 D. uJehova ngezinto zakho eziyigugu

DUMISANI UJAH

, Hu 146:1 D.! mphefumulo wami

IsA 19:1 lesixuku esikhulu ezulwini. Sathi: D.!

DUMISAYO

, IzA 27:2 Makube omunye umuntu okud.

DUMISE UJAH

, Hu 150:6 okuphefumulayo—makud.

DUMO

, Rom 12:10 Ekubonisaneni ud. nihole

1Ti 5:17 njengabafanelwe ud. oluphindiwe

2Ti 2:20 izitsha zomsebenzi onod.

DUNYISWA

, 1Kr 16:25 uJehova uyakufanelekela ukud.

IzA 27:21 Nomuntu uvivinywa ukud. akutholayo

DUZE

, Hu 145:18 UJehova used. nabambizayo

DWA

, 1Ko 8:6 uNkulunkulu oyed., iNkosi eyod.

DWALA

, Dut 32:4 UyiD., uphelele umsebenzi wakhe

DWALENI

, Mat 7:24 owakha indlu yakhe ed.

DWEBE EMZIMBENI

, Lev 19:28 akumele nizid.

E

EBA

, IzA 30:9 bese ngiye. ngihlaze igama

Efe 4:28 Owebayo makangabe ese.

EBI

, Eks 20:15 Unge.

EDENE

, Gen 2:8 uNkulunkulu watshala insimu e-E.

EFESU

, 1Ko 15:32 ngalwa nezilo zasendle e-E.

ELI

, 1Sa 1:3 amadodana ka-E. ayekhonza

ELIYA

, Jak 5:17 U-E. umuntu onemizwa efana neyethu

ENOKE

, Gen 5:24 U-E. wahamba noNkulunkulu

ENZA

, 2Pe 1:5 yenzani konke eningakwe.

ENZEKA

, Mat 19:26 Kubantu akunakwe., kuNkulunkulu

ENZI

, Rom 7:15 Angikwe. engikufisayo, kodwa

Jak 1:22 yibani abe. bezwi

1Jo 3:6 ohlala emunye naye akase. isono

ENZI BOKUTHULA

, Mat 5:9 Bayajabula abe.

ENZI LUSIZI

, Efe 4:30 ningawe. umoya ongcwele

ESAWU

, Gen 25:34 u-E. walidelela ilungelo lobuzibulo

Heb 12:16 ongazazisi izinto ezingcwele, njengo-E.

EVODIYA

, Flp 4:2 Nginxusa u-E. noSintike ukuba

EZRA

, Ezr 7:11 u-E. umpristi, oyisazi semiyalo

F

FA

, Num 18:20 Yimi isabelo sakho nef. lakho

Rut 1:17 siyohlukaniswa enye into ngaphandle kokuf.

Job 14:14 Uma umuntu ef., angabuye aphile?

Hu 127:3 Abantwana bayif. elivela kuJehova

Isay 25:8 Uyogwinya ukuf. kuze kube phakade

Hez 18:32 Ayikho injabulo engiyitholayo ngokuf.

Hos 13:14 Luphi udosi lwakho Kuf.?

Mat 5:5 abamnene bayodla if. lomhlaba

Mat 25:34 nizuze if. loMbuso enawulungiselelwa

Joh 8:51 ogcina izwi lami, akasoze akubona ukuf.

Joh 11:25 noma ef., uyophila

Joh 11:26 obonisa ukholo kimi akasoze af.

Rom 5:12 ukuf. kwasakazekela kubantu

Rom 6:23 inkokhelo yesono ukuf.

Rom 14:8 uma sif., singabakaJehova

1Ko 15:26 ukuf., kuzokwenziwa ize

Efe 1:18 ingcebo ayigcine njengef. labangcwele

Heb 2:9 uJesu anambithe ukuf. ngenxa yabantu

Heb 2:15 ababeyizigqila ngenxa yokwesaba ukuf.

IsA 21:4 ukuf. ngeke kusaba khona

FAKAZA

, Joh 7:7 liyangizonda, ngoba ngif. ngalo

FAKAZELE

, Joh 18:37 ukuba ngif. iqiniso

FAKAZI

, Dut 19:15 ngobuf. babantu ababili

Isay 43:10 Ningof. bami kusho uJehova

Mat 18:16 ngobuf. babantu ababili

Mat 24:14 ziyoshunyayelwa ukuze kube ubuf.

IzE 1:8 nizoba of. bami

IzE 10:42 Wasiyala ukuba sinikeze ubuf.

IzE 28:23 ngokunikeza ubuf. obuphelele ngoMbuso

IsA 1:5 uJesu Kristu, uF. Othembekile

IsA 11:3 of. bami ababili ukuba baprofethe

FA KWESIBILI

, IsA 2:11 akasoze athintwa ukuf.

IsA 20:6 ukuf. akunalo igunya phezu kwabo

IsA 20:14 Lokhu kusho ukuf.

FANA

, Jer 1:7 Ungasho ukuthi, ngisewumf. nje

FANEKISO

, Gen 1:26 Masenze umuntu ngomf. wethu

Eks 20:4 Ungazenzeli umf. obaziwe

Mat 13:34 uJesu wakhuluma ngemif.

Mar 4:2 Wasifundisa esebenzisa imif.

FANELE

, Mat 10:37 othanda uyise kunami akangif.

Luk 15:19 Akusangif. ukubizwa ngendodana

Rom 13:13 Masiphile ukuphila okuf.

1Ko 7:3 Indoda mayinikeze umkayo okumf.

1Ko 11:27 aphuze indebe ngokungaf.

1Ko 14:40 izinto mazenzeke ngendlela ef.

Efe 4:1 nihambe ngendlela ef. ukubizwa

Kol 1:10 nihambe ngokuf. uJehova, nimjabulise

Heb 11:38 izwe lalingabaf.

1Pe 2:19 lapho ehlupheka ngokungaf.

IsA 4:11 Kukuf. Jehova, ukwamukela

FANELEKA

, 2Ko 3:5 ukuf. kwethu ngokwanele kuvela

FANELEKAYO

, Mat 10:11 funani of.

FANELEKELA

, 2Ti 2:2 amadoda ayokuf. ukufundisa

FANELWE

, IzE 13:46 ningazahluleli njengabaf. ukuphila

2Th 1:5 nibalwe njengabaf. ukungena eMbusweni

FANISA

, Isay 46:5 Nizongif. nobani

FANYANA

, Isay 11:6 Nomf. uyokuhola

FASITELENI

, IzE 20:9 u-Evitiku, owayehlezi ef.

FAZI

, Gen 27:46 Uma uJakobe engathatha umf.

1Kh 11:3 Wayenabaf. abangu-700 nezancinza

IzA 5:18 Ujabule ngomf. wobusha bakho

IzA 12:4 Umf. onekhono ungumqhele kumyeni

IzA 18:22 Lowo othole umf. omuhle, uthole into enhle

IzA 21:19 Kunokuhlala nomf. othanda ingxabano

IzA 31:10 Ubani ongathola umf. okhaliphile

Shu 9:9 Jabulela ukuphila nomf. wakho

1Ko 7:2 yileyo naleyo ndoda mayibe nowayo umf.

Efe 5:22 Abaf. mabazithobe kubayeni babo

FE

, Gen 3:4 Ngokuqinisekile ngeke nif.

1Th 4:16 abaf. bemunye noKristu bayovuka kuqala

FEBE

, IzA 7:10 Egqoke njengesif.

Luk 15:30 le ndodana eyadla izinto zakho nezif.

1Ko 6:16 ohlanganiswe nesif., umzimba munye naso

IsA 17:1 kwesif. esihlala phezu kwamanzi amaningi

IsA 17:16 ziyosizonda isif. zisicekele phansi

FELA

, 2Ko 5:15 baphilele lowo owabaf.

FELOKAZI

, Hu 146:9 UJehova usekela intandane nomf.

Mar 12:43 lo mf. ufake okungaphezu kokwabo

Luk 18:3 nomf. owayelokhu eya kuye, ethi

Jak 1:27 ukunakekela izintandane nabaf.

FENI

, 1Th 4:13 abangenalwazi ngabalele ekuf.

1Pe 1:4 ef. elingangcolile nelingabuni

FEZANGA

, Isay 55:11 Ngeke libuyele kimi lingaf. lutho

FI

, Hu 89:48 Yimuphi umuntu ongaphila angaf.?

1Ko 15:53 okufayo kumele kugqoke ukungaf.

FICE

, Luk 21:34 lolo suku lunif. ngaso leso sikhathi

FIHLA

, IzA 28:13 Of. iziphambeko zakhe

FIHLIWE

, Luk 8:17 alukho oluf. olungeke lubonakale

FIHLO ENGCWELE

, Rom 16:25 imf. ebigciniwe

Efe 3:4 ukuqonda kwami le mf.

FIKI

, Eks 22:21 Akumele niphathe kabi isif.

Num 9:14 nomthetho owodwa, koyisif.

Dut 10:19 kumele nisithande isif.

FILE

, Shu 9:5 abaf. bona abazi lutho

Luk 15:24 le ndodana yami ibif., manje isiyaphila

Luk 20:38 Ungowabaphilayo, akayena owabaf.

Efe 2:1 nakuba nanif. ezonweni zenu

IsA 14:13 Bayajabula abaf., abafa bemunye neNkosi

FILIPHU

, IzE 8:26 ingelosi kaJehova yakhuluma noF.

IzE 21:8 kaF. umvangeli

FILOSOFI

, Kol 2:8 onithumba ngef.

FINEHASI

, Num 25:7 uF. wathatha umkhonto

FISA

, Efe 1:5 ngokuf. kwakhe nangentando yakhe

FISI

, Eks 20:17 Ungaf. umfazi womunye umuntu

FISO

, Gen 8:21 izif. zenhliziyo zimbi kusukela ebusheni

1Kr 28:9 uqonda yonke imicabango nezif.

Hu 51:12 Ngenze ngibe nesif. sokufuna ukukulalela

Hu 145:16 Wanelise isif. sayo yonke into ephilayo

Rom 7:18 nginesif. sokwenza okuhle, kodwa

Rom 16:18 ayizigqila zezif. zawo

Gal 5:16 ngeke nifeze izif. zenyama

Efe 2:3 saziphatha ngokuvumelana nezif. zenyama

Flp 2:13 eninikeza isif. sokwenza

2Ti 2:22 balekela izif. zobusha

Jak 1:14 ngokuhehwa nangokuyengwa yisif. sakhe

1Jo 2:16 isif. senyama nesif. samehlo

FISWA

, Hu 37:4 Uyokunika okuf. yinhliziyo yakho

FISWENI

, 1Pe 2:11 niqhubeke nideda ezif. zenyama

FO

, Mat 9:35 elapha yonke inhlobo yesif.

FO EZIWUMSHAYABHUQE

, Luk 21:11 kuyoba nezif.

FOHLOKILE

, Isay 42:3 Akukho mhlanga of. ayowuphula

FOWABO

, Mat 13:55 nabaf. oJakobe noJosefa

Mat 23:8 nonke nina ningabaf. bomunye nomunye

FOWENU

, IzA 17:17 uba umf. ngesikhathi sosizi

IzA 18:24 umngani onamathela ngaphezu komf.

FOWETHU

, Mat 25:40 enikwenze komunye wabaf.

FU

, Shu 11:4 obheka amaf. ngeke avune

Mat 24:30 iNdodana yomuntu iza iphezu kwamaf.

Heb 12:1 if. elikhulu kangaka lofakazi

FUBENI

, Isay 40:11 Iwagone esif. sayo

FULA

, IsA 12:16 umhlaba wagwinya umf.

IsA 22:1 Yangibonisa umf. wamanzi okuphila

FUMBATHISO

, Shu 7:7 nesif. sonakalisa inhliziyo

FUNA

, 1Kr 28:9 Uma umf., uyomthola

Hu 119:176 F. inceku yakho

Mik 6:8 Yini uJehova ayif. kuwe?

Joh 4:23 uBaba uf. abanjalo

Kol 3:1 qhubekani nif. izinto zaphezulu

FUNANI

, Isay 55:6 F. uJehova esatholakala

Zef 2:3 F. uJehova, nonke nina abamnene

FUNDA

, Flp 4:9 Izinto enazif., qhubekani nizenza

2Ti 3:7 baf. njalo kodwa akwenzeki balazi

FUNDAYO

, IzE 8:30 Uyakwazi ngempela lokho okuf.?

FUNDE

, Dut 4:10 Qoqela abantu ndawonye, ukuze baf.

Dut 17:19 Kumele iwuf. zonke izinsuku

FUNDI

, Mat 28:19 niyokwenza abantu babe abaf.

Joh 8:31 Uma nihlala ezwini lami, ningabaf. bami

Joh 13:35 ningabaf. bami—uma nithandana

FUNDILE

, Joh 7:15 ebe engaf.?

IzE 4:13 noJohane babengabantu abangaf.

FUNDISA

, Hlu 13:8 azosif. esizokwenza kumntwana

IzA 9:9 F. olungile, uyokwenezela

Jer 31:34 ngeke esaf. umfowabo

Mat 7:28 zakhexa ngenxa yendlela ayef. ngayo

Mat 7:29 wayezif. njengomuntu onegunya

Mat 15:9 sif. imiyalo yabantu njengezimfundiso

Rom 2:21 wena of. omunye awuzifundisi wena?

FUNDISAYO

, Hu 119:99 Nginokuqonda kunabangif.

Isay 48:17 Lowo okuf. ukuze uzuze

Joh 7:16 Lokho engikuf. akukhona okwami

FUNDISE

, Ezr 7:10 wayelungise inhliziyo ukuba af.

Hu 32:8 ngikuf. indlela okufanele uhambe ngayo

Hu 143:10 Ngif. ukwenza intando yakho

Mat 28:20 nibaf. ukugcina konke

1Ti 2:12 Angimvumeli owesifazane ukuba af.

FUNDISI

, Efe 4:11 abanye njengabelusi nanjengabaf.

FUNDISWA

, Isay 54:13 abantwana bayof. uJehova

FUNDISWE

, Rom 15:4 zalotshelwa ukuba kuf. thina

FUNE

, Luk 15:8 ashanele indlu yakhe aluf.

IzE 17:27 ukuze zif. uNkulunkulu

FUNELA

, Hez 34:11 ngizozif. izimvu zami

FUNGA

, Gen 22:16 Ngizif. mina, kusho uJehova

Hlu 11:30 UJefta waf.

FUNGI

, Mat 5:34 Ningaf. nhlobo

FUNGO

, Dut 23:21 Uma wenza isif. kuJehova

IzA 17:18 wenza isif. sokukhokha isikweletu

FUNWA

, Luk 12:48 onikwe okuningi, kuyof. okuningi

FUTHA

, 1Kh 17:16 imbiza encane yamaf. ayizange iphele

Mat 25:4 ezihlakaniphile zaphatha amaf. nezibani

Mar 14:4 Kungani la maf. esaphazwa?

G

GABADELA

, Hu 19:13 Nqanda inceku ezenzweni zokug.

IzA 11:2 Lapho kufika ukug.

GABADELAYO

, Dut 17:12 Umuntu og. ngokungamlaleli

GABENI SAKHE

, 1Ko 15:23 yilowo nalowo esig.: UKristu

GABISA

, 1Jo 2:16 ukug. ngalokho umuntu aziphilisa

GABRIYELI

, Luk 1:19 U-G. ophambi kukaNkulunkulu

GALIKHI

, Num 11:5 sikhumbula u-anyanisi nog.!

GAMA

, Gen 11:4 Masakhe umbhoshongo sizenzele ig.

Eks 3:13 Uma bethi, Ubani ig. lakhe?

Eks 3:15 UJehova. Yileli ig. lami kuze kube phakade

Eks 9:16 ngenze ig. lami limenyezelwe emhlabeni

Eks 20:7 Ungalisebenzisi kabi ig.

1Sa 17:45 ngiza ngeg. likaJehova

1Kr 29:13 sidumisa ig. lakho elihle

Hu 9:10 abalaziyo ig. lakho bayothembela kuwe

Hu 79:9 Sisize, ngenxa yeg. lakho

IzA 18:10 Ig. likaJehova lingumbhoshongo oqinile

IzA 22:1 Yig. elihle okumele likhethwe kunengcebo

Shu 7:1 Ig. elihle lingcono kunamafutha amahle

Jer 23:27 ukwenza abantu bami bakhohlwe yig. lami

Hez 39:25 ngizolilwela ngentshiseko ig. lami

Mal 1:11 ig. lami liyoba likhulu phakathi kwezizwe

Mal 3:16 nalabo abacabanga ngeg. lakhe

Mat 6:9 malingcweliswe ig. lakho

Joh 12:28 Baba, khazimulisa ig. lakho

Joh 17:26 Ngibazisile ig. lakho

IzE 4:12 alikho ig. okumele sisindiswe ngalo

IzE 15:14 ukuze athathe kuzo isizwe seg. lakhe

Rom 10:13 obiza ig. likaJehova uyosindiswa

Flp 2:9 ig. elingaphezu kwawo wonke amag.

GAMALIYELI

, IzE 22:3 umJuda owafundiswa nguG.

GAMENI

, Joh 14:14 Uma nicela noma yini eg. lami

GANISELANE

, Dut 7:3 Akumele nig. nazo.

GATSHA

, Joh 15:4 ig. alikwazi ukuthela izithelo

GAXEKILE

, 1Ti 5:13 nog. ezindabeni zabanye abantu

1Pe 4:15 makungabikho ohlupheka ngoba engug.

GAYEGAYE

, Zef 1:15 Usuku lobumnyama nesig.

GAZI

, Gen 9:4 inyama eneg. akumele niyidle

Lev 7:26 Akumele nidle noma yiliphi ig.

Lev 17:13 athulule ig. lako aligqibe ngomhlabathi

Hu 72:14 Ig. labo liyoba yigugu emehlweni ayo

Hez 3:18 ig. lakhe ngiyolifuna kuwe

Mat 26:28 lokhu kusho ig. lami lesivumelwano

Mat 27:25 Ig. lakhe malehlele kithi nakubantwana

IzE 20:28 alithenga ngeg. leNdodana yakhe

Efe 1:7 ukukhululwa ngesihlengo ngeg. lakhe

1Pe 1:19 ngeg. eliyigugu likaKristu

1Jo 1:7 ig. likaJesu lisihlanza kuso sonke isono

IsA 18:24 kwatholakala kulo ig. labangcwele

GAZINI

, Lev 17:11 ukuphila kwenyama kuseg.

IzE 15:29 niqhubeke nideda eg.

IzE 20:26 ngimsulwa eg. labo bonke abantu

GCINA

, Isay 2:2 Ezinsukwini zokug.

Mat 28:20 nibafundise ukug. konke

Joh 14:15 Uma ningithanda, niyog. imiyalo yami

GCOBA

, 1Sa 16:13 uSamuweli wamg. uDavide

GCOBILE

, Isay 61:1 ungig. ukuba ngimemezele

GCOTSHIWE

, Hu 2:2 Amakhosi amelana nog. wakhe

Hu 105:15 Ningabathinti abag. bami

Isay 45:1 kog. uKoresi, abambe isandla sakhe

GCWALISA

, Mat 5:17 ngizele ukug.

GCWALISE

, Gen 1:28 nig. umhlaba niwunqobe

GCWELE

, 1Th 4:1 ukuba niqhubeke nikwenza ngokug.

GEHAZI

, 2Kh 5:20 uG. wathi ngizogijima ngimlandele

GEHENA

, Mat 10:28 onganibhubhisa eG.

GEJENI

, Luk 9:62 isandla sakhe eg. abheke emuva

GEZA

, Joh 13:5 waqala ukug. izinyawo zabafundi

GEZE

, 2Kh 5:10 eJordani ug. khona kasikhombisa

GEZISISE

, Hu 51:2 Ngig. esiphambekweni sami

GEZWA

, 1Ko 6:11 seniye nag. nahlanzeka; nangcweliswa

GIBE

, IzA 29:25 Ukwesaba abantu kuwug.

Luk 21:34, 35 lolo suku lunifice njengog.

GIBHEYONI

, Jos 9:3 AbaseG. nabo bezwa

GIBHITHE

, Mat 2:15 indodana yami ukuba iphume eG.

GIDEYONI

, Hlu 7:20 Inkemba kaJehova nekaG.!

GIJIMA

, Gal 5:7 Nanig. kahle. Ubani onithiyile?

GIJIMANI

, 1Ko 9:24 G. ngendlela yokuba niwuthole

GIJIMILE

, 2Ti 4:7 ngiwug. umncintiswano ngawuqeda

GILEBHISI

, Mik 4:4 ngaphansi kwesihlahla sakhe samag.

Joh 15:1 ngiyisihlahla samag. sangempela, uBaba

GODI

, IzA 26:27 Ogubha umg. uyowela kuwo

GODINI

, Dan 6:7 aphonswe emg. wamabhubesi

Mat 15:14 ihola impumputhe, zombili ziyowela emg.

GODLELANI

, 1Ko 7:5 Ningag.

GODLELE

, Hu 84:11 UJehova ngeke abag. okuhle

GODLELI

, IzA 3:27 Ungabag. okuhle labo okufanele

GOGEKILE

, Mat 15:31 nababeg. besindile

GOLGOTHA

, Joh 19:17 iNdawo Yogebhezi, i-G.

GOLIDE

, Hez 7:19 Isiliva neg. ngeke kubasindise

Dan 3:1 UNebukhadinezari wenza isithombe seg.

GOLIYATI

, 1Sa 17:4 ingqwele; igama layo kunguG.

GOMORA

, Gen 19:24 isibabule nomlilo eG.

GQILA

, IzA 22:7 Nobolekayo uyisig. sobolekisayo

Joh 8:34 owenza isono uyisig. sesono

1Ko 7:23 yekani ukuba yizig. zabantu

GQOKE

, IzA 7:10 Eg. njengesifebe

GQOKO SOKUZIVIKELA

, Efe 6:17 isig. sensindiso

GQUBU

, Lev 19:18 ungabambi ig.

1Ko 13:5 Alunamag.

GUBUZELO

, 2Ko 3:15 umg. uphezu kwezinhliziyo zabo

GUGILE

, Hu 71:9 Ungangilahli lapho sengig.

Hu 92:14 noma sebeg.; bayohlala benomdlandla

GUGU

, IzA 3:9 Dumisa uJehova ngezinto zakho eziyig.

Dan 9:23 ungumuntu oyig. kakhulu

Hag 2:7 izinto eziyig. zazo zonke izizwe zizongena

1Pe 1:19 ngegazi eliyig., lelo likaKristu

GULA

, Isay 33:24 Akekho oyothi: Ngiyag.

Isay 53:4 wathwala ukug. kwethu

GULAYO

, Jak 5:14 Ukhona yini og. phakathi kwenu?

GUMBUQELA

, 2Ko 10:4 zinamandla okug. izinto

GUNYA

, Mat 28:18 Nginikwe lonke ig.

Luk 4:6 Ngizokunika lonke leli g. nenkazimulo

1Ko 9:18 ukuze ngingalisebenzisi kabi ig. lami

2Pe 2:10 nalabo abangalihloniphi ig.

GUNYENI

, Rom 13:1 makazithobe emag. aphakeme

GUQULWA

, Mat 17:2 Isimo sakhe sag. phambi kwabo

GUQULWE

, Rom 12:2 manig. ngokushintsha ingqondo

GWADULE

, Isay 35:1 Ithafa eliwug. liyojabula liqhakaze

Isay 35:6 imifudlana ethafeni eliwug.

GWALA

, 2Ti 1:7 akasinikanga umoya wobug.

GWAZA

, Zak 12:10 bayombheka lowo abamg.

GWEBO

, Shu 8:11 isig. asikhishwanga ngokushesha

2Ko 1:9 sasithole isig. sokufa

GWEGWILE

, Shu 1:15 Okug. akunakuqondiswa

GWENYWA

, Isay 53:3 Wadelelwa wag. ngabantu

GXAMALAZE

, 1Kh 18:21 nig. phakathi kwemibono?

GXILE

, Kol 3:2 izingqondo zenu zig. ezintweni zaphezulu

1Ti 4:15 Zindla; ug.

GXILILE

, 1Ko 15:58 abag., abangenakunyakaziswa

Kol 2:7 nig. futhi nisimamiswa okholweni

GXILISE

, Dut 6:7 uwag. kubantwana bakho

GXOBO SOKUHLUSHWA

, Mat 10:38 ongasamukeli isig.

Luk 9:23 athathe isig. usuku nosuku

GXOTSHENI

, Luk 23:21 Makabethelwe esig.!

Gal 3:13 Uqalekisiwe olengiswe esig.

H

HAHA

, Luk 12:15 niqaphe zonke izinhlobo zokuh.

Kol 3:5 nokuh., okuwukukhonza izithixo

HAHAYO

, 1Ko 5:11 niyeke ukuzihlanganisa nomuntu oh.

1Ko 6:10 abah. ngeke balizuze ifa loMbuso

HALELUYA

. Bheka elithi DUMISANI UJAH.

HAMBA

, Joh 6:19 babona uJesu eh. phezu kolwandle

1Ko 7:15 uma ongakholwa ekhetha ukuh.

HAMBE

, Mik 6:8 uh. ngesizotha noNkulunkulu

HAMBELE

, IzE 15:36 sih. abafowethu sibone banjani

HAMBI

, Joh 10:5 azilazi izwi lezih.

HANGE

, Heb 6:19 ithemba njengeh. lomphefumulo

HAWU

, Hu 84:11 uJehova uyilanga neh.

Mat 9:36 Lapho ebona izixuku wafikelwa isih.

Efe 6:16 thathani ih. elikhulu lokholo

HAWUKELA

, Mat 20:34 wazih. wathinta amehlo azo

HAYIDESI

. Bheka elithi THUNA.

HEZEKIYA

, 2Kh 19:15 UH. wabe esethandaza kuJehova

HHASHI

, IsA 6:2 ih. elimhlophe, oligibele

IsA 19:11 kwaphuma ih. elimhlophe

HLABA

, Gen 1:28 nigcwalise umh. niwunqobe

Eks 9:29 umh. ungokaJehova

Job 38:4 lapho ngakha isisekelo somh.?

Hu 37:11 abamnene bayodla ifa lomh.

Hu 37:29 Abalungile bayodla ifa lomh.

Hu 104:5 umh. ngeke ususwe endaweni yawo

Hu 115:16 umh. uwunike abantu

Isay 45:18 owawubumba umh. ukuze kuhlalwe kuwo

Mat 5:5 abamnene bayodla ifa lomh.

HLABATHI

, Gen 22:17 inzalo yakho ibe ngangesih.

IsA 20:8 Isibalo sazo singangesih. solwandle

HLABATHINI

, Mat 13:23 ohlwanyelwe enh. ekahle

HLABAYO

, IzA 15:1 izwi elih. libangela ulaka

HLABELELA

, Efe 5:19 nih. futhi nihubela

HLABELELI

, 1Kr 15:16 UDavide wathi abamise abah.

HLABENI

, IzA 2:21 ngabaqotho abayohlala emh.

HLAHLA

, Gen 2:9 isih. sokwazi okuhle nokubi

Gen 2:9 isih. sokuphila phakathi nensimu

Hu 1:3 Uyoba njengesih. esitshalwe ngasemanzini

Isay 61:3 Bayobizwa ngokuthi izih. zokulunga

Hez 47:12 zonke izinhlobo zezih. ziyokhula

Dan 4:14 Gawulani isih., ninqume amagatsha aso

HLAHLA SAMEVA

, IzE 7:30 iselangabini lesih.

HLAHLA SOMNQUMO

, Hu 52:8 njengesih. endlini

HLAHLENI

, IsA 2:7 ngiyomenza adle esih. sokuphila

IsA 22:14 igunya lokuya ezih. zokuphila

HLAKANIPHA

, Hu 111:10 uJehova kuwukuqala kokuh.

IzA 2:6 uJehova unikeza ukuh.

IzA 2:7 Abaqotho ubagcinela ukuh.

IzA 3:21 Londa ukuh. nekhono lokucabanga

IzA 4:7 Ukuh. kuyinto ebalulekile

IzA 8:11 ukuh. kungcono kunamakhorali

IzA 9:9 Nika ohlakaniphile ulwazi, uyoh. nakakhulu

IzA 24:3 Indlu yakhiwa ngokuh.

IzA 27:11 H. ndodana yami, wenze inhliziyo

Shu 7:12 Ukuh. kuyakulonda ukuphila

Shu 10:10 ukuh. kusiza umuntu aphumelele

Mat 11:19 ukuh. kubonakaliswa kulungile

Luk 16:8 wamncoma umphathi, ngoba enze ngokuh.

Luk 21:15 ngiyoninika amazwi nokuh.

Rom 11:33 ukujula kwengcebo nokuh. nolwazi

1Ko 2:6 hhayi ukuh. kwaleli zwe

1Ko 3:19 ukuh. kwaleli zwe kuwubuwula

Kol 2:3 Kuye kufihlwe yonke ingcebo yokuh.

Jak 1:5 uma noma ubani engenakho ukuh.

Jak 3:17 ukuh. kwaphezulu kunokuthula

HLAKANIPHE

, Hu 119:98 ungenza ngih. kunezitha zami

Luk 16:8 ah. kakhulu esizukulwaneni sawo

HLAKANIPHENI

, 1Ko 2:5 ukholo lungasekelwa ekuh.

HLAKANIPHILE

, IzA 3:7 Ungabi oh. emehlweni akho

IzA 13:20 Ohamba nabah. uyoh.

Isay 5:21 Maye kulabo abazibona beh.

Dan 12:3 Abah. bayokhanya njengokukhanya

Mat 11:25 uzifihlile lezi zinto kwabah.

1Ko 1:26 ababaningi abah. ngendlela yenyama

Efe 5:15 hambani njengabantu abah.

HLALA

, Hu 110:1 H. ngakwesokudla sami ngize

1Jo 2:17 owenza intando kaNkulunkulu uh. phakade

HLALE

, Dan 6:16 oh. umkhonza uzokusindisa

HLALO SOBUKHOSI

, Hu 45:6 UNkulunkulu uyisih. sakho

Luk 1:32 uyoyinika isih. sikaDavide uyise

HLALO SOKWAHLULELA

, Rom 14:10 phambi kwesih.

HLALO ZOBUKHOSI

, Dan 7:9 kwabekwa izih.

HLALWE KUWO

, Isay 45:18 owawubumba ukuze kuh.

HLALWENI SOBUKHOSI

, Isay 6:1 uJehova esih.

Mat 25:31 iNdodana yomuntu ifika, iyohlala esih.

HLALWENI SOKWAHLULELA

, Joh 19:13 uPilatu esih.

HLAMBALAZA

, Mat 5:11 Niyajabula lapho abantu benih.

Mar 3:29 oh. umoya ongcwele

2Pe 2:10 ukuh. abakhazimulayo

HLAMBI

, Luk 12:32 Ungesabi mh. omncane

HLAMBI OMNCANE

, Luk 12:32 Ungesabi mh.

HLAMVU ZESILIVA

, Luk 15:8 onezinh. eziyishumi

HLANE

, Isay 35:6 kuyoqhuma amanzi eh.

Isay 41:18 ih. libe yichibi lamanzi elinomhlanga

HLANGA

, 1Ko 3:12 akhela phezu kwalesi sisekelo izinh.

HLANGANA

, Heb 10:25 singakuyeki ukuh. ndawonye

HLANGANISA

, 1Ko 5:9 ukuzih. nabaziphatha kabi

1Ko 15:33 Ukuzih. nababi konakalisa

2Th 3:14 niyeke ukuzih. naye

HLANGANISELE

, Efe 1:10 ukuze ah. ndawonye kuKristu

HLANGANO

, Lev 23:4 Nansi imih. engcwele

HLANGANYELANI

, Rom 12:13 H. izinto nabangcwele

HLANYA

, Joh 10:20 Unedemoni futhi uyah.

HLANZA

, Dan 12:10 Abaningi bayozih.

HLANZE

, Hu 51:2 Ungih. esonweni sami

2Ko 7:1 masizih. kukho konke ukungcola

HLANZEKE

, Hab 1:13 Amehlo akho ah. kakhulu

HLANZEKILE

, Zef 3:9 izizwe zishintshele olimini oluh.

Mat 5:8 Bayajabula abah. enhliziyweni

HLANZIWE

, Joh 15:3 senih. ngenxa yezwi

HLATHINI

, Mat 5:39 okushaya ngempama esih.

HLATSHELO

, 1Sa 15:22 Ukulalela kungcono kunomh.

2Sa 24:24 Ngeke nginikele imih. ngingakhokhanga

Hu 40:6 Awuzange uyifise imih. neminikelo

Hu 51:17 Imih. ejabulisayo iwumoya ophukile

IzA 15:8 Umh. wababi uyanengeka kuJehova

Hos 6:6 ngijabula ngothando, hhayi ngomh.

Rom 12:1 ninikele imizimba yenu ibe umh. ophilayo

Heb 13:15 masinikele kuNkulunkulu umh. wokudumisa

HLATSHWA

, Hu 44:22 Siphathiswa okwezimvu zokuh.

Isay 53:7 Walethwa njengemvu izoh.

HLAWULELA

, Rom 3:25 waba umnikelo wokuh.

HLAWULELO

, Lev 16:34 kwenziwe isih. kanye ngonyaka

1Jo 2:2 Ungumhlatshelo oyisih.

HLAWULO

, Hu 49:7 onganika uNkulunkulu inh.

HLAZEKA

, Hu 25:3 akekho okwethembayo oyoh.

HLAZO

, Efe 5:4 ukuziphatha okuyih.

HLE

, Gen 1:31 konke ayekwenzile, kwakukuh. kakhulu

Gen 3:5 njengoNkulunkulu, nazi okuh. nokubi

Dut 10:13 ugcine imiyalo ukuze kukuhambele kah.

IzA 6:25 Ungabufisi ubuh. bakhe enhliziyweni yakho

IzA 19:11 kungubuh. ukushalazelela ukoniwa

IzA 31:30 nobuh. bungase bube obesikhashana

Hez 28:17 Inhliziyo yazidla ngenxa yobuh.

Mat 25:21 Wenze kah., nceku enhle nethembekile!

Luk 4:13 uDeveli wasuka kuze kube isikhathi esikah.

Rom 5:7 onesibindi sokufela umuntu omuh.

Rom 7:19 angikwenzi okuh. engikufisayo

Gal 6:10 masenze okuh. kubo bonke

HLEBA

, IzA 20:19 nomuntu othanda ukuh.

HLEBI

, 1Ti 5:13 beyizinh. nogaxekile

HLEHLELA

, Heb 10:39 uhlobo oluh. ekubhujisweni

HLEHLISWA

, IzA 13:12 Ukuh. kokulindelwe kuyagulisa

HLEKA

, Hu 2:4 osesihlalweni sobukhosi uyoh.

IzA 14:13 noma eh., inhliziyo ingaba sezinhlungwini

HLEKELENI

, Gen 18:13 Uh. uSara?

HLEKI BOSULU

, 2Pe 3:3 kwezokugcina kuyofika abah.

HLEKISA

, Jer 20:7 Ngibe yinh.

Luk 22:63 aqala ukuh. ngaye, emshaya

HLEKISWE

, Luk 18:32 kuh. ngayo, futhi ikhafulelwe

HLEKWA

, Gal 6:7 UNkulunkulu akayena owokuh. usulu

HLELEKA

, Luk 1:3 ngikubhalele zona ngokuh.

1Ko 14:40 ngendlela efanele nangokuh.

HLELEKILE

, Gal 5:25 sihamba ngokuh. ngomoya

1Th 5:14 nibaxwayise abangah.

2Th 3:6 niqhele kumzalwane ohamba ngokungah.

1Ti 3:2 umbonisi kufanele abe oh.

HLELELI

, Rom 13:14 ningazih. kusengaphambili izifiso

HLELO

, 2Pe 2:1 bayongenisa ngesinyenyela amah.

HLENGA

, Hu 49:7 Akekho kubo ongah. umfowabo

HLENGO

, Mat 20:28 yanikela ngokuphila kwaba yisih.

Rom 8:23 ukukhululwa emizimbeni yethu ngesih.

HLO

, Hu 115:5 [izithombe] zinameh. kodwa aziboni

IzA 15:3 Ameh. kaJehova akuyo yonke indawo

HLOBA

, 1Pe 3:3 Ukuh. makungabi okwangaphandle

HLOBISE

, Tit 2:10 zih. imfundiso kaNkulunkulu

HLOBISO

, Dan 11:45 intaba engcwele yoMh.

HLOBO

, Mat 24:32 niyazi ukuthi ih. seliseduze

IzE 10:24 uKorneliyu wayebize izih. zakhe

Efe 4:14 siyiswe le nale yizo zonke izinh. zemfundiso

2Pe 3:11 uh. lwabantu okufanele nibe yilo

HLOLA

, IzA 21:2 uJehova uh. izinhliziyo

Dan 12:4 Abaningi bayoyih. ngokucophelela

IzE 17:11 beh. ngokucophelela imiBhalo

2Ko 13:5 Qhubekani nih. ukuthi nisokholweni yini

1Pe 1:10 ngale nsindiso bah. ngokucophelela

HLOLE

, Hu 26:2 Ngih. Jehova, cwenga inhliziyo yami

Gal 6:4 yilowo nalowo makah. izenzo zakhe

HLOLISISA

, IzA 25:2 Nenkazimulo yamakhosi ukuh.

HLOLISISE

, 1Ko 11:28 makazih. kuqala

HLOLWE

, 1Ti 3:10 zih. kuqala ukuthi ziyafaneleka yini

HLOMELE

, 2Ti 3:17 ayih. yonke imisebenzi emihle

HLOMISA

, Heb 13:21 anganih. nenze intando yakhe

HLONI

, Ezr 9:6 Nkulunkulu wami, ngizizwa nginamah.

Mar 8:38 noma ubani oba namah. ngami

Rom 1:16 anginamah. ngezindaba ezinhle

1Ko 4:14 hhayi ukuba nginibangele amah.

2Ti 1:8 ungabi namah. ngokufakaza

2Ti 2:15 isisebenzi esingenamah. ngalutho

Heb 11:16 uNkulunkulu akanamah. ngabo

1Pe 4:16 ohlupheka engumKristu, angabi namah.

HLONIPHA

, Eks 20:12 H. uyihlo nonyoko

HLONIPHE

, Efe 5:33 umfazi kufanele amh. umyeni

1Th 5:12 nibah. labo abasebenza kanzima

HLONIPHO

, 1Pe 3:2 ukuziphatha okumsulwa nenh.

1Pe 3:15 nikulungele ukuzivikela ngenh. ejulile

HLONISHWA

, IzE 24:3 Mh. Feliksi

HLUBUKA

, 2Th 2:3 kungakafiki kuqala ukuh.

HLUBUKI

, IzA 11:9 oyisih. uchitha umakhelwane wakhe

HLUKANA

, Mat 10:35 ngize ukuzobangela ukuh.

Rom 16:17 niqaphele ababangela ukuh.

1Ko 1:10 kungabi nakuh. phakathi kwenu

HLUKANI

, 1Ko 7:10 umfazi angah. nomyeni wakhe

HLUKANISA

, Mat 25:32 iyoh. abantu omunye komunye

Rom 8:39 ukusih. nothando lukaNkulunkulu

Heb 5:14 aqeqeshelwa ukuh. okulungile

HLUKANISAYO

, IzA 18:1 Noma ubani ozih. ufuna

HLUKO

, Lev 11:47 umeh. phakathi kokungcolile

Mal 3:18 niwubone umeh. phakathi kolungile

HLUKU

, IzA 11:17 umuntu onesih. uzilethela izinkinga

IzA 12:10 nesihe sababi sinesih.

HLULELA

, Isay 26:9 lapho wah. umhlaba

Luk 6:37 yekani ukwah., nani anisoze nahlulelwa

Joh 5:22 uBaba ukuphathise iNdodana ukwah.

IzE 17:31 umise usuku ahlose ukwah. ngalo

1Ko 6:2 anazi ukuthi abangcwele bayokwah. izwe?

1Pe 4:17 ukwah. kuqale endlini kaNkulunkulu

HLULELE

, Luk 22:30 ezihlalweni zobukhosi, nah. izizwe

Rom 14:4 Ungubani wena ukuba wah. inceku

Jak 4:12 ungubani ukuba wah. umakhelwane?

HLULELI

, Isay 33:22 uJehova unguMah. wethu, uyiNkosi

Luk 18:2 umah. owayengamesabi uNkulunkulu

HLULELO

, Mat 7:2 isah. enahlulela ngaso, nani

1Ko 11:29 uphuza isah. esimlahlayo

HLUNGU

, Hu 78:40 Bemzwisa ubuh. ogwadule!

IzA 14:10 Inhliziyo iyabazi ubuh. bayo

Rom 9:2 nginosizi olukhulu nobuh. obungapheli

HLUNGWINI

, Rom 8:22 yonke indalo isezinh.

HLUPHEKA

, Rom 8:17 izindlalifa uma sih. kanye naye

1Ko 12:26 Uma ilunga elilodwa lih., wonke

1Pe 3:14 uma nih. ngenxa yokulunga, niyajabula

HLUPHEKAYO

, Luk 4:18 izindaba ezinhle kwabah.

Joh 12:8 Abah. nihlale ninabo

HLUPHEKE

, Flp 1:29 ilungelo lokuba nih. ngenxa yakhe

HLUPHEKENI

, Job 36:15 ukhipha abahluphekile ekuh.

Hu 119:50 Lena yinduduzo yami ekuh. kwami

HLUPHEKO

, Rom 8:18 izinh. zamanje azilutho

Heb 2:10 uMmeli Oyinhloko aphelele ngezinh.

1Pe 5:9 nazi ukuthi izinh. ezifanayo

HLUSHIWE

, Hu 119:71 Kuhle ukuthi ngih.

HLUSHWA

, IsA 18:4 uma ningafuni ukuh. kanye nalo

HLUTHULELO

, Mat 16:19 Ngizokunika izih. zoMbuso

Luk 11:52 nisuse isih. solwazi

IsA 1:18 nginezih. zokufa nezeThuna

HLWANYELA

, Hu 126:5 abah. imbewu ngezinyembezi

Shu 11:6 H. imbewu yakho ekuseni

HLWANYELAYO

, Gal 6:7 noma yini umuntu ayih.

HOLA

, Hu 48:14 uNkulunkulu uyosih. phakade

HOLAYO

, Rom 12:8 oh., makakwenze ngenkuthalo

Heb 13:7, 17 abah. phakathi kwenu

HOLELA

, Jer 22:13 Owenqaba ukuh. umuntu

HOLI

, IzA 28:16 Umh. uwasebenzisa kabi amandla

Mat 23:10 munye uMh. wenu, uKristu

HOLO

, Shu 5:10 ngeke aneliswe umh.

HORA

, Mat 24:36 nalolo suku nalelo h. akekho owaziyo

HUBELANI

, Hu 96:1 H. uJehova ingoma

HUME

, Mat 21:13 niyenza umh. wabaphangi

HWEBI

, IsA 18:3 nabah. bomhlaba baceba

I

ISAKA

, Gen 22:9 Wabopha indodana yakhe u-I.

ISRAYELI

, Gen 35:10 Igama lakho kuzoba u-I.

Hu 135:4 ukhethe u-I. ukuba abe impahla ekhethekile

Gal 6:16 ukuthula nesihe, ku-I. kaNkulunkulu

J

JABULA

, Hu 1:2 oj. ngomthetho kaJehova

Hu 32:1 Uyaj. othethelelwe isono sakhe

Hu 37:4 J. kakhulu ngoJehova

Hu 94:12 iyaj. indoda oyiqondisayo

Hu 137:6 izizathu zami ezinkulu zokuj.

Hu 144:15 Bayaj. abanoNkulunkulu onguJehova!

Hu 149:4 uJehova uyaj. ngabantu bakhe

IzA 8:30 Ngangij. phambi kwakhe

Isay 65:13 Izinceku zami ziyoj., nina nibe namahloni

Mat 5:3 Bayaj. abaqaphelayo ukuthi bayamdinga

IzE 5:41 baphuma phambi kweSanhedrini, bej.

Rom 7:22 ngiyaj. ngomthetho kaNkulunkulu

Flp 3:1 qhubekani nij. eNkosini

JABULANI

, Rom 12:12 J. ethembeni

Rom 12:15 J. nabajabulayo; khalani nabakhalayo

Flp 4:4 J. eNkosini ngaso sonke isikhathi, J.!

JABULAYO

, 1Kr 28:9 khonza uNkulunkulu ngomphefumulo oj.

2Ko 9:7 uNkulunkulu uthanda umuntu oj. lapho epha

1Ti 1:11 ngokwezindaba ezinhle zikaNkulunkulu oj.

JABULE

, IzA 27:11 wenze inhliziyo yami ij.

Shu 8:15 kunokuba adle aphuze aj.

Rom 5:3 masij. lapho sisezinsizini

JABULELA

, 1Kr 29:9 Abantu bakuj. ukwenza iminikelo

JABULISA

, Hu 40:8 kuyangij. ukwenza intando yakho

1Ko 10:33 ngizama ukuj. bonke abantu

Gal 1:10 ingabe ngizama ukuj. abantu?

Gal 1:10 Ukube bengisaj. abantu

3Jo 4 okungij. kakhulu ukuthi baseqinisweni

JABULISANGA

, Rom 15:3 ngisho noKristu akazij. yena

JABULISAYO

, Joh 8:29 isikhathi ngenza izinto ezimj.

JABULISE

, Rom 15:2 makaj. umakhelwane amakhe

Efe 6:6 hhayi lapho nibhekiwe, ukuze nje nij. abantu

Kol 1:10 ukuze nimj. ngokugcwele uJehova

JABULISI

, Rom 15:1 singazij. thina

JAH

, Eks 15:2 UJ. ungamandla ami nezikhwepha zami

Isay 12:2 uJ., uJehova uyizikhwepha zami

JAKOBE 1.

, Gen 32:24 indoda ethile yabambana noJ.

JAKOBE 2.

, Luk 6:16 uJuda indodana kaJ.

JAKOBE 3.

, IzE 12:2 Wabulala uJ. umfowabo kaJohane

JAKOBE 4.

, Mar 15:40 uMariya unina kaJ. Omncane

JAKOBE 5.

, Mat 13:55 nabafowabo oJ. noJosefa

IzE 15:13 sebeqedile ukukhuluma, uJ. waphendula

1Ko 15:7 wabonakala kuJ., nakubo bonke

Jak 1:1 UJ., inceku kaNkulunkulu

JEFTA

, Hlu 11:30 UJ. wafunga

JEHOSHAFATI

, 2Kr 20:3 uJ. wesaba

JEHOVA

, Eks 3:15 UJ. yigama lami kuze kube phakade

Eks 5:2 Ungubani uJ.? Angimazi nhlobo uJ.

Eks 6:3 igama lami elithi J. angizange ngilembule

Eks 20:7 Ungalisebenzisi kabi igama likaJ.

Dut 6:5 Kumele uthande uJ. ngayo yonke inhliziyo

Dut 7:9 uJ. unguNkulunkulu weqiniso, othembekile

Hu 83:18 igama lakho nguJ., ungoPhezukonke

Isay 42:8 NginguJ. Yilelo igama lami

Hos 12:5 UJ. wamabutho

Mal 3:6 nginguJ.; angishintshi

Mar 12:29 uJ. unguJ. oyedwa

Rom 14:8 noma sifa, singabakaJ.

JELE

, Mat 25:36 Ngangisej. nangivakashela

IzE 5:18 bafaka abaphostoli ej. lomphakathi

IzE 5:19 ingelosi kaJehova yavula iminyango yej.

IzE 12:5 uPetru ej., ibandla lalimthandazela

IzE 16:26 izisekelo zej. zazamazama

Heb 13:3 Hlalani nibakhumbula labo abasej.

IsA 2:10 UDeveli uzoqhubeka ephonsa abanye ej.

JEREMIYA

, Jer 38:6 uJ. zamphonsa emthonjeni

JERUSALEMA

, Jos 18:28 iJebusi, okungukuthi iJ.

Dan 9:25 izwi lokuvuselelwa kweJ.

Mat 23:37 J., J., mbulali wabaprofethi

Luk 2:41 babejwayele ukuya eJ. beyogubha iPhasika

Luk 21:20 lapho nibona iJ. lihaqwe amabutho

Luk 21:24 iJ. liyonyathelwa phansi yizizwe

IzE 5:28 senigcwalise iJ. ngemfundiso yenu

IzE 15:2 kubaphostoli namadoda amadala eJ.

Gal 4:26 iJ. eliphezulu likhululekile, lingumama wethu

Heb 12:22 nisondele eJ. lasezulwini

IsA 3:12 iJ. Elisha elehla livela ezulwini

IsA 21:2 iJ. Elisha, lehla livela ezulwini njengomakoti

JESE

, 1Sa 17:12 uJ. wayenamadodana angu-8

Isay 11:1 Kuyomila ihlumela esiqwini sikaJ.

JESU

, Mat 1:21 kumele uyiqambe ngokuthi uJ.

JEZEBELI

, 1Kh 21:23 Izinja ziyomudla uJ.

IsA 2:20 ubekezelela uJ.

JIKIJELEKE

, Efe 4:14 sibe yizingane, sij. le nale

JOBE

, Job 1:9 uJ. ubezomesaba yini uNkulunkulu?

Jak 5:11 Nizwile ngokukhuthazela kukaJ.

JOHANE 1.

, Mat 21:25 Ubhapathizo lukaJ., lwaluvelaphi?

Mar 1:9 uJesu wabhapathizwa uJ. eJordani

JOHANE 2.

, Joh 1:42 unguSimoni, indodana kaJ.

JOHANE 3.

, Mat 4:21 indodana kaZebedewu noJ.

JOKA

, 1Kh 12:14 Ubaba wenza ij. lenu laba nzima

Mat 11:30 ij. lami ngelomusa nomthwalo wami ulula

JOKENI

, 2Ko 6:14 Ningaboshelwa ej. nabangakholwa

JONA

, Jon 2:1 UJ. wathandaza esesiswini senhlanzi

JONATHANI

, 1Sa 18:3 Isivumelwano sikaJ. noDavide

1Sa 23:16 UJ. waya kuDavide, wamkhuthaza

JORDANI

, Jos 3:13 amanzi eJ. azonqamuka

2Kh 5:10 ugeze kasikhombisa eJ.

JOSEFA

, Gen 39:23 uJehova wayenoJ.

Luk 4:22 bamangala bathi: Akuyona indodana kaJ.?

JOSHUWA

, Eks 33:11 uJ. umsizi wakhe

JOSIYA

, 2Kh 22:1 UJ. wabusa iminyaka engu-31

JU

, Eks 3:8 ezweni eligeleza ubisi noj.

IzA 25:27 Akukuhle ukudla uj. oluningi

JUBA

, Mat 3:16 umoya kaNkulunkulu wehla njengej.

Mat 10:16 abamsulwa njengamaj.

JUBANE

, Gen 33:14 ngej. lemfuyo yami nelabantwana

JUBILI

, Lev 25:10 Uyoba yiJ. kini

JUDA

, Gen 49:10 Intonga yobukhosi ngeke isuke kuJ.

Zak 8:23 ayobamba ingubo yomJ.

Mat 27:3 uJ. wazisola wabuyisela izinhlamvu zesiliva

Rom 3:29 ingabe unguNkulunkulu wamaJ. kuphela?

1Ko 9:20 KumaJ. ngaba njengomJ.

JULA

, Rom 11:33 ukuj. kwengcebo nokuhlakanipha

Efe 3:18 ukuqonda ngokugcwele ukuj.

JULILE

, 1Ko 2:10 umoya uhlola izinto ezij.

IsA 2:23 ohlola imicabango ej.

K

KALEBI

, Num 13:30 UK. wabehlisa umoya abantu

Num 14:24 uK., ube nomoya ohlukile

KALI

, Lev 19:36 nisebenzise izik. ezinembile

IzA 11:1 Isik. esinganembile siyanengeka kuJehova

Luk 6:38 isik. enisisebenzisa kwabanye

KALWE

, Dan 5:27 uk. ezikalini watholakala ulula

KAMELA

, Mat 19:24 kulula ukuba ik. lichushe

KAMELWENI

, Isay 26:20 ngenani emak. angaphakathi

KHACI

, 1Ti 5:1 Ungayik. indoda endala

KHAFULELA

, Mat 26:67 bamk. ngamathe ebusweni

KHALA

, Hos 12:4 Wak., wanxusa umusa wayo

Mat 26:75 Waphumela ngaphandle wak. kalusizi.

KHALANI

, Rom 12:15 k. nabakhalayo

KHALAYO

, Luk 6:21 Niyajabula nina enik. manje

KHALI

, Isay 54:17 Asikho isik. esenzelwe wena

2Ko 10:4 izik. zempi yethu azizona ezenyama

KHALIPHILE

, IzA 14:15 ok. uyacabangisisa

IzA 31:29 Baningi abesifazane abak.

KHANA

, Joh 2:1 umshado waseK. laseGalile

KHANDA

, Gen 3:15 iyochoboza ik. lakho

Dan 2:32 Ik. lesithombe bekungelegolide elihle

KHANGA

, IzA 31:30 Ukuk. kungaba yinkohliso

KHANUKELANENI

, Rom 1:27 basha kakhulu ekuk.

KHANYA

, Hu 36:9 Ngokuk. siyakwazi ukubona ukuk.

IzA 4:18 indlela yabalungile injengokuk.

Isay 42:6 Ube ngukuk. kwezizwe

Mat 5:14 ningukuk. kwezwe

Mat 5:16 ukuk. kwenu makukhanye

Joh 8:12 ngiwukuk. kwezwe

2Ko 4:6 Ukuk. makukhanye ebumnyameni

KHANYAYO

, Isay 14:12 uwe ezulwini, wena ok.

KHAPHELA

, Mat 26:21 omunye kini uzongik.

KHASHANA

, Hu 30:5 ukuthukuthelela isik.

Heb 11:13 nezakhamuzi zesik.

Heb 11:25 kunokujabula isik. esonweni

KHATHALELA

, Flp 2:4 kodwa nik. nabanye

1Pe 5:7 ngoba uyanik.

KHATHALI

, Isay 40:28 Akak. noma aphelelwe amandla

Isay 40:31 Bayohamba bangak.

Gal 6:9 siyovuna uma singak.

Heb 12:3 ningak. niphele amandla

KHATHAZEKA

, Job 6:2 Ukube ukuk. bekungakalwa

IzA 12:25 Ukuk. enhliziyweni kuyenza isindwe

Luk 12:25 Ubani ongathi ngokuk. anezele?

1Ko 7:32 Indoda engashadile ik. ngezinto zeNkosi

2Ko 11:28 ukuk. ngawo wonke amabandla

KHATHAZEKE

, 1Sa 1:15 Umoya wami uk. kakhulu

Mat 6:34 ningalokothi nik. ngosuku olulandelayo

KHATHAZEKI

, Isay 41:10 Ungak. nginguNkulunkulu

Mat 10:19 ningak. ngokuthi niyokhuluma kanjani

Flp 4:6 Ningak. ngalutho

KHATHAZWA

, 1Ko 7:32 ngifuna ningak. yilutho

KHATHELE

, IzA 25:25 amanzi emphefumulweni ok.

Isay 40:29 Unika ok. amandla

Isay 50:4 indlela yokuphendula ok. ngezwi elifanele

KHATHI

, Shu 3:1 isik. sayo yonke into

Shu 9:11 isik. nezenzakalo ezingalindelekile

Dan 7:25 isik., nezik. nengxenye yesik.

Joh 7:8 isik. sami asikafiki ngokugcwele

1Ko 7:29 isik. esisele sinciphile

Efe 5:16 nisisebenzise kahle isik. senu

KHATHI ESIDLULE

, Isay 65:17 ezesik. ngeke zikhunjulwe

KHATHI ESIMISIWE

, Hab 2:3 uzogcwaliseka ngesik.

KHATHI EZIMISIWE

, Luk 21:24 izik. zezizwe

KHAWULO

, Hu 119:96 umyalo wakho awunamk.

KHAYINI

, 1Jo 3:12 singafani noK., owabulala umfowabo

KHEFASE

, 1Ko 15:5 wabonakala kuK.

Gal 2:11 uK. wafika e-Antiyokiya, ngameluleka

KHERUBI

, Gen 3:24 Wabeka amak. nenkemba evuthayo

Hez 28:14 Ngakwenza ik. eligcotshiwe

KHESARI

, Mat 22:17 ukukhokha intela kuK. noma cha?

Mar 12:17 Buyiselani izinto zikaKhesari kuK.

Joh 19:12 Uma umkhulula, awuyena umngani kaK.

Joh 19:15 Asinankosi ngaphandle kukaK.

IzE 25:11 Ngidlulisela icala kuK.!

KHETHA

, Jak 2:9 uma niqhubeka nibonisa ukuk.

KHETHE

, Dut 30:19 kumele uk. ukuphila

KHETHELENI

, Jos 24:15 zik. ukuthi ubani enizomkhonza

KHETHENI

, Flp 1:23 Angazi ngik. kulezi zinto ezimbili

KHETHI

, Dut 10:17 uNkulunkulu akak. muntu

IzE 10:34 sengiyaqonda ukuthi uNkulunkulu akak.

KHETHIWE

, Mat 24:22 ngenxa yabak. ziyofinyezwa

Mat 24:31 izingelosi ziyoqoqa abak. bayo

KHETHWA

, Rom 9:11 ukuk. kuncike kuLowo obizayo

KHIWANE

, 1Kh 4:25 bahlala ngaphansi komk.

Mik 4:4 ngaphansi kwesihlahla sakhe somk.

Mat 21:19 Isihlahla somk. sabuna ngaso leso sikhathi

Mar 13:28 fundani lo mfanekiso esihlahleni somk.

KHOBA

, Zef 2:2 usuku ludlule njengamak.

KHOHLISA

, Jer 17:9 Inhliziyo ik. ngaphezu

Efe 4:25 yekani ukuk., nikhulume iqiniso

KHOHLISAYO

, IzA 3:32 uJehova uyamnyanya ok.

KHOHLISENI

, Hu 34:13 qapha izindebe zakho ekuk.

KHOHLISI

, Mal 2:15 ningayik. inkosikazi

KHOHLISILE

, Jer 20:7 O Jehova, ungik.

KHOHLWA

, Dut 4:23 Qaphelani ukuba ningasik.

Isay 49:15 Owesifazane angamk. yini umntanakhe

Flp 3:13 ngik. izinto ezingemuva

Heb 10:32 Ningayik. indlela enakhuthazela ngayo

KHOHLWE

, Hu 119:141 angizange ngiyik. imiyalo yakho

Heb 6:10 uNkulunkulu akayena ongalungile ukuba ak.

KHOLO

, Hu 27:13 ngikuphi ukube bengingenalo uk.

Luk 17:6 Ukube beninok. olulingana nohlamvu

Luk 18:8 iNdodana yomuntu ifika, iyoluthola lolu k.?

Joh 3:16 wonke umuntu obonisa uk. kuyo

Rom 1:17 olungile uyophila ngenxa yok.

Rom 4:20 waba namandla ngok. lwakhe

2Ko 4:13 nathi sibonisa uk., ngakho siyakhuluma

2Ko 5:7 sihamba ngok., hhayi ngokubona

Efe 4:5 iNkosi eyodwa, uk. olulodwa

2Th 3:2 uk. alulona olwabo bonke

2Ti 1:5 uk. olungenabuzenzisi, olwahlala kuqala

Heb 11:1 Uk. luwukuqiniseka ngokugcwele

Heb 11:6 ngaphandle kok. akwenzeki ukumjabulisa

Jak 2:26 nok. ngaphandle kwemisebenzi lufile

1Pe 1:7 uk. lwenu oluvivinyiwe

KHOLWA

, 1Ko 6:6 enkantolo, kwabangewona amak.!

1Ko 7:12 onomfazi ongak., umfazi evuma ukuhlala

2Ko 6:14 Ningaboshelwa ejokeni nabangak.

KHOLWA NABO

, 1Pe 2:17 thandani bonke enik.

KHOLWE

, Joh 20:29 okuthi nakuba bengabonanga bak.

2Th 2:12 abazange balik. iqiniso kodwa

KHOLWENI

, Gal 6:10 kulabo abahlobene nathi ok.

KHOMBENI

, Luk 2:7 wayibeka emk.

KHONO

, Eks 18:21 khetha amadoda anek., athembekile

Eks 35:35 Ubagcwalise ngek. lomsebenzi

IzA 22:29 umuntu onek. emsebenzini wakhe?

KHONO LOKUCABANGA

, IzA 1:4 Zinika insizwa ik.

KHONO LOKUFUNDISA

, 2Ti 4:2 isineke nek.

KHONONDA

, Kol 3:13 enesizathu sokuk. ngomunye

Jud 16 ababubulayo, abak. ngokuphila

KHONTO

, 1Sa 18:11 wawujikijela umk. ethi!

KHONZA

, Jos 24:15 zikhetheleni ukuthi ubani enizomk.

Dan 7:10 Izinkulungwane zazilokhu zimk.,

Mat 20:28 iNdodana yomuntu yezela ukuk.

KHONZA IZITHIXO

, 1Ko 10:14 kubalekeleni ukuk.

KHONZA IZITHOMBE

, 1Ko 6:9 bawuzuze uMbuso abak.

KHONZANENI

, 1Pe 4:10 isipho sisebenziseni ekuk.

KHONZANI

, Hu 100:2 K. uJehova ngokuthokoza

KHONZE

, 1Kr 28:9 umk. ngenhliziyo ephelele

Mat 4:10 NguJehova uNkulunkulu okumele umk.

KHONZI

, 1Sa 2:11 umfana waba isik. sikaJehova

Mar 10:43 omkhulu phakathi kwenu abe yisik.

2Ko 3:6 osenze sakufanelekela ukuba izik.

2Ko 6:4 sibonisa ukuthi siyizik. zikaNkulunkulu

KHONZI ZASETHEMPELINI

, Ezr 8:20 Kwakunezik.

KHOPHI

, Dut 17:18 kumele izibhalele ik. yalo Mthetho

KHORA

, Num 26:11 amadodana kaK. awazange afe

Jud 11 enkulumweni kaK. yokuhlubuka

KHOSI

, Lev 23:4 Nansi imik. kaJehova yezinkathi ezithile

IzA 22:29 onekhono uyokuma phambi kwamak.

Dan 4:34 ubuk. bakhe bungubuk. baphakade

Mat 6:24 Akekho ongakhonza amak. amabili

Luk 21:12 Niyolethwa phambi kwamak. nababusi

IzE 4:26 Amak. omhlaba avukela

1Ko 8:5 kukhona onkulunkulu namak. amaningi

IsA 5:10 bayobusa njengamak. phezu komhlaba

IsA 18:3 namak. omhlaba aziphatha kabi

KHOTHOZA

, Rut 2:8 Ungahambi uyok. kwenye insimu

KHOTHOZI

, Lev 19:9 ningak. lapho nivuna

KHUBA

, Hu 119:165 akukho okungabak.

KHUBAZEKILE

, Luk 5:24 wathi kok., Vuka

KHUBE

, Luk 17:2 ak. omunye kulaba abancane

KHUBEKA

, 1Ko 10:32 ukuba yizimbangela zokuk.

Jak 3:2 sonke siyak. izikhathi eziningi

KHUBEKE

, Mat 5:29 iso lakho likwenza uk., likhiphe

1Ko 8:13 uma ukudla kwenza umfowethu ak.

KHUBEKISAYO

, Mat 13:41 zibuthe zonke izinto ezik.

KHUBEKISI

, Flp 1:10 ningabi nasici, ningabak. abanye

KHUBEKISO

, Rom 14:13 ningabeki isik.

KHUKHUKAZI

, Mat 23:37 isik. esibuthela amatshwele

KHUKHULEKE

, Heb 2:1 ukuze singalokothi sik.

KHUKHWENI LOKUGULA

, Hu 41:3 uyomsekela ok.

KHULEKELE

, Joh 4:24 bamk. ngomoya nangeqiniso

KHULELWE

, Eks 21:22 alimaze owesifazane ok.

1Th 5:3 njengemihelo efikela owesifazane ok.

KHULE NGOKUGCWELE

, 1Ko 14:20 abak. ekuqondeni

Efe 4:13 sibe amadoda ak.

KHULILE

, Hu 37:25 Ngake ngaba musha, manje sengik.

KHULU

, Hu 45:16 Uyowabeka abe yizik. emhlabeni

Isay 9:6 Igama lakhe kuyothiwa iSik. Sokuthula

Isay 32:1 Nezik. ziyobusa ngenjongo yobulungisa

Dan 10:13 isik. sombuso wasePheresiya samelana

Joh 14:28 uBaba mk. kunami

Flp 2:3 bhekani abanye njengabak. kunani

1Th 4:10 niqhubeke nikwenza ngisho nakak.

1Jo 3:20 uNkulunkulu mk. kunezinhliziyo zethu

KHULULA

, Hos 13:14 Ngizobak. emandleni eThuna

Joh 8:32 iqiniso liyonik.

2Pe 2:9 uJehova uyayazi indlela yokuk. abantu

KHULULE

, Mat 18:18 nanoma yiziphi eningase nizik.

KHULULEKA

, Luk 12:19 k., udle, uphuze, uzijabulise

KHULULEKILE

, Dut 15:8 umvulele isandla ngokuk.

IzA 11:24 Umuntu upha ngokuk. agcine esenokuningi

KHULULIWE

, Rom 6:7 lowo ofile uk. esonweni

KHULULWA

, Est 4:14 ukuk. kuyovela kwenye indawo

Luk 21:28 ukuk. kwenu kuyasondela

Rom 6:18 nak. esonweni

KHULUMA

, IzA 14:23 ukugcina ngokuk. nje kuholela

KHULUMA AMANGA

, Hu 101:7 Akekho ok. ongama

KHUMBI

, Gen 6:14 Zenzele umk.

KHUMBULA

, Job 14:13 ungikalele bese uyangik.!

Shu 12:1 k. uMdali wakho Omkhulu

Luk 22:19 Qhubekani nikwenza lokhu ningik.

KHUMBULE

, Hu 8:4 Uyini umuntu ukuba umk.

Flp 1:8 nginik. nonke

KHUMBUZA

, 2Pe 1:12 ngikulungele ukunik. ngalezi zinto

KHUMBUZO

, Hu 119:24 Ngiyazithanda izik. zakho

KHUNDLA

, IzE 1:20 Isik. sakhe sokuba umbonisi

KHUNGATHEKA

, 1Pe 4:4 Ziyak. ngenxa yokuthi

KHUNI

, Heb 3:13 owenziwa luk. ngamandla esono

KHUNJULWE

, Isay 65:17 Ezesikhathi esidlule ngeke zik.

KHUTHALA

, IzA 12:27 ukuk. kuyingcebo eyigugu

KHUTHALANI

, Rom 12:11 K., ningavilaphi

KHUTHAZA

, Tit 1:9 akwazi ukuk. ngemfundiso nokusola

KHUTHAZANA

, Kol 3:16 Qhubekani nik.

KHUTHAZANE

, Rom 1:12 ukuze sik. ngokholo

Heb 10:25 sik., ikakhulu njengoba

KHUTHAZAYO

, IzE 13:15 amazwi ak., wakhulumeni

KHUTHAZELA

, Luk 8:15 bathele izithelo ngokuk.

Luk 21:19 Ngokuk. niyolonda ukuphila kwenu

Rom 5:3 usizi luveza ukuk.

1Ko 4:12 lapho sishushiswa, sik. ngesineke

Jak 1:4 vumelani ukuk. kufeze umsebenzi wako

Jak 5:11 Nizwile ngokuk. kukaJobe

KHUTHAZELANI

, Rom 12:12 K. osizini

KHUTHAZELE

, Mat 24:13 ok. kwaba sekupheleni

KHUTHAZELELA

, 1Pe 2:20 nik. ukuhlupheka

KHUTHAZWE

, 1Ko 14:31 ukuze bafunde futhi bak.

KHUTHELE

, IzA 10:4 izandla ezik. zenza umuntu acebe

IzA 21:5 amacebo ok. amenza aphumelele

KHUZA

, Shu 7:5 ukulalela lapho ohlakaniphile ekuk.

KHUZWA

, IzA 29:15 ongak. ubangela amahloni

KHWELE

, IzA 6:34 isik. senza indoda ibe nolaka

KITAZE

, 2Ti 4:3 ukuze babak. izindlebe

KLABALASA

, Efe 4:31 intukuthelo, ulaka, ukuk.

KLAMO

, Eks 26:30 Itabernakele nilimise ngokomk.

1Kh 6:38 ukwakhiwa kwendlu ngokuvumelana nomk.

Heb 8:5 Qikelela ukwenza zonke izinto ulandela umk.

KLEBHULANI

, Jow 2:13 k. izinhliziyo zenu

KLOLODELAYO

, IzA 27:11 Ukuze ngiphendule ongik.

KLOMELO

, 1Ko 9:24 munye kuphela owamukela umk.

Kol 2:18 Ningavinjwa muntu ukuthola umk.

KLOZA

, IzA 23:20 Ungabi phakathi kwamak.

KOLWENI

, Mat 13:25 ukhula phakathi kukak.

KONKE OKUSEMANDLENI

, 2Ti 2:15 Yenza k. akho ukuze

2Pe 3:14 yenzani k. ukuba anithole ningenabala

KORESI

, Ezr 6:3 uK. wathi: le ndlu mayakhiwe kabusha

KORNELIYU

, IzE 10:24 uK. wabiza izihlobo nabangani

KRISTU

, Mat 16:16 UnguK., iNdodana

Luk 24:26 Kwakungadingekile uK. ehlelwe yilezi zinto?

Joh 17:3 nalowo omthumile, uJesu K.

IzE 11:26 abafundi babizwa ngokuthi amaK.

IzE 18:28 ebonisa ngemiBhalo ukuthi uJesu unguK.

1Ko 11:3 inhloko kaK. uNkulunkulu

KRISTU BAMANGA

, Mat 24:24 oK. nabaprofethi

KUDE

, IzE 17:27 eqinisweni engek. kulowo nalowo kithi

KUSASA

, Hu 73:17 kwaba yilapho ngiliqonda ik. labo

IzA 24:20 alikho ik. ngomuntu omubi

1Ko 15:32 masidle siphuze, ngoba k. sizofa

KWELETA

, Rom 1:14 Ngik. abahlakaniphile

Rom 13:8 enimk. okuthile, ngaphandle kokuthandana

KWELETU

, IzA 11:15 isiqinisekiso sokusikhokha isik.

L

LAHLE

, IzE 26:11 ukubaphoqa ukuba bal. ukholo lwabo

Rom 12:20 uyonqwabelanisa amal. ekhanda

LAHLEKILE

, Hu 119:176 Ngidukile njengemvu el.

Luk 15:24 indodana ibil., manje isitholakele

LALA

, IzA 6:10 Ukul. kancane, ukozela kancane

LALELA

, Eks 24:7 sizimisele ukukwenza futhi sizol.

1Sa 15:22 Ukul. kungcono kunomhlatshelo

Hu 51:12 Ngenze ngibe nesifiso sokufuna ukukul.

IzA 1:5 Umuntu ohlakaniphile uyal.

Hez 2:7 khuluma, bel. noma cha

IzE 4:19 ukul. nina kunoNkulunkulu

Rom 5:19 ngokul. komuntu oyedwa

Rom 6:17 nal. ngokusuka enhliziyweni

Rom 16:26 wokuba kukhuthazwe ukul. ngokholo

Flp 2:8 wal. kwaze kwaba sekufeni

Heb 5:8 wafunda ukul. ezintweni ahlupheka ngazo

Jak 1:19 asheshe ukul., ephuze ukukhuluma

LALELANI

, Efe 6:5 zigqila, l. amakhosi enu

Heb 13:17 L. abaholayo

LALELAYO

, 1Kh 3:9 nika inceku yakho inhliziyo el.

Luk 10:16 Noma ubani onil. ulalela mina

LALELE

, IzE 5:29 Kumele sil. uNkulunkulu kunabantu

LALELENI

, Mat 17:5 iNdodana yami, ethandekayo. Yil.

LALELI

, Joh 3:36 ongayil. iNdodana ngeke aphile

LALI

, 1Th 5:6 masingal. njengabanye

LAMBA

, Isay 65:13 Izinceku zami ziyokudla, nina niyol.

LAMULELI

, 1Ti 2:5 noml. kuNkulunkulu nabantu

LANDELA

, Mat 4:20 zashiya amanethi azo zaml.

Joh 10:27 Izimvu ziyalalela futhi ziyangil.

IsA 14:4 bel. iWundlu

LANDELI

, Mat 19:21 bese uza ube uml. wami

LANDISELA

, Rom 14:12 ngamunye wethu uyozil.

LANGA

, Jos 10:12 L., yima phezu kweGibheyoni

Mat 24:29 ngemva kosizi, il. liyoba mnyama

IzE 2:20 Il. liyophenduka ubumnyama

LANGAZELELA

, Job 14:15 Uyol. umsebenzi wezandla

Hu 84:2 ngil. ukuba semagcekeni kaJehova

Hu 84:2 Ngiyakul. ukuba semagcekeni kaJehova

Isay 26:9 ngikul. ngomphefumulo wami wonke

Rom 1:15 ngiyakul. ukumemezela izindaba ezinhle

LANGAZELELANI

, 1Pe 2:2 l. ubisi olungonakalisiwe

LAPHA

, IsA 22:2 Amaqabunga ayengawokwel. izizwe

LAPHE

, Luk 4:23 Dokotela, zel.

Luk 10:9 nel. abagulayo

LASHA

, IsA 11:7 isilo sasendle esiphuma kwal.

IsA 17:8 Isilo sasendle sesizophuma kwal.

IsA 20:3 Yamjikijela kwal.

LASHWA

, IzE 5:16 bonke bel.

LAWULA

, IzA 10:19 ol. izindebe wenza ngokuqonda

IzA 16:32 ungcono ol. intukuthelo

1Th 4:4 azi ukuthi angawul. kanjani umzimba

LAWULE

, 1Ko 6:12 ngeke ngivume ukuba ingil.

LAWULEKI

, IzA 1:32 bayobulawa ukungal.

LAZARU

, Luk 16:20 isinxibi esinguL.

Joh 11:11 UL. umngani wethu ulele

Joh 11:43 L., phuma!

LEVI

, Eks 32:26 amaL. aqoqanela kuye

Num 3:12 amaL. azoba ngawami

2Kr 35:3 amaL., abafundisi bawo wonke u-Israyeli

Mal 3:3 ihlanze amadodana kaL.

LIBALA

, Luk 12:45 Inkosi yami iyal. ukufika

LIBALE

, Hab 2:3 noma ungase ul., wulindele!

LIDIYA

, IzE 16:14 uL., umthengisi waseThiyathira

LILA

, Shu 7:2 Kungcono ukuya endlini yokul.

Isay 65:19 kuzwakale kulo umsindo wokul.

LILAYO

, Mat 5:4 Bayajabula abal.

LIMAZE

, Isay 11:9 Ngeke kul. kubangele umonakalo

LIMI

, Gen 11:7 siphithanise ul. lwabo

Hu 34:13 qapha ul. lwakho kokubi

IzA 18:21 Ukufa nokuphila kusemandleni ol.

Isay 35:6 Nol. loyisimungulu luyomemeza ngenjabulo

Isay 50:4 uJehova unginike ul. lwabafundisiwe

Zak 8:23 amadoda ayishumi avela kuzo zonke izil.

IzE 2:4 baqala ukukhuluma ngezil. ezihlukahlukene

1Ko 13:8 kukhona izil., ziyophela

1Ko 14:22 ukukhuluma ngezil. okokwenza bakholwe

Jak 1:26 engalulawuli ul. lwakhe

Jak 3:8 akekho noyedwa ongaluthambisa ul.

IsA 7:9 kuzo zonke izizwe nezinhlanga nezil.

LIMINI

, Zef 3:9 izizwe zishintshele ol. oluhlanzekile

LINDA

, Mik 7:7 Ngizoml. ngesineke

LINDE

, Hu 37:7 Uml. ngesineke

LINDELA

, Luk 21:26 ngenxa yokwesaba nokul.

Rom 8:25 siyaqhubeka sikul. ngokukhuthazela

LINDELE

, Hab 2:3 noma ungase ulibale, hlala uwul.!

Luk 3:15 Abantu babel. futhi bonke bezindla

LINDELEKILE

, Shu 9:11 isikhathi nezenzakalo ezingal.

LINDELWE

, IzA 13:12 Ukuhlehliswa kwento el.

LINDILE

, Mat 26:41 Hlalani nil. futhi nithandaze

LINGANA

, 2Ko 8:14 ukuze kube khona ukul.

LINGANE

, Flp 2:6 ukuba al. noNkulunkulu

LINGISE

, Heb 13:7 nil. ukholo lwabo

LINGISI

, 1Ko 11:1 Yibani abal. bami

Efe 5:1 yibani ngabal. bakaNkulunkulu

LINGO

, Dut 18:10 noma ubani owenza uml.

IzE 19:19 ubuciko bemil., bashisa izincwadi zabo

1Ko 10:13 Asikho isil. ngaphandle kokuvamile

LINGWA

, Jak 1:2 Jabulani lapho nihlangabezana nokul.

Jak 1:12 Uyajabula oqhubeka ekhuthazelela ukul.

LINGWENI

, Mat 6:13 Ungasingenisi esil.

Mat 26:41 nithandaze ukuze ningangeni esil.

Luk 22:28 aningishiyanga ekul. kwami

LO

, Dan 7:3 Izil. ezine ezinkulu zaphuma olwandle

LOLONGWA

, Rom 12:2 Yekani ukul. nifane nabantu

1Pe 1:14 yekani ukul. yizifiso

LOMO

, Rom 10:10 ngoml. umuntu uvuma obala

LONDEKA

, 1Kh 4:25 ngokul., ngaphansi kwesihlahla

Isay 32:17 Isithelo sokulunga ukuthula nokul.

Hos 2:18 Ngiyobenza balale ngokul.

LONDEKE

, IzA 12:3 azenze al. ngokwenza okubi

LONYENI

, Hu 8:2 eml. wezingane nezinsana

Heb 13:15 amazwi aphuma emil.

Jak 3:10 Eml. ofanayo kuphuma ukubusisa

LOTI

, Luk 17:32 Khumbulani umkaL.

2Pe 2:7 Wakhulula uL. olungile

LOTSHIWE

, 1Ko 4:6 Ungeqeli ngale kwezinto ezil.

LOTSHWA

, Rom 15:4 izinto ezal. kusengaphambili

LUKA

, Kol 4:14 uL., udokotela othandekayo

LUKHUNI

, Mat 13:15 inhliziyo yalaba bantu ibe l.

LULA

, Isay 54:2 yel. izintambo zetende

LULEKI

, IzA 15:22 okufezwayo uma abel. bebaningi

Isay 9:6 Igama kuyothiwa uMel. Omangalisayo

LUMANA

, Gal 5:15 uma niqhubeka nil.

LUNGA

, Hu 45:7 Wakuthanda ukul., wabuzonda ububi

Isay 26:9 Abahlala ezweni bafunda ukul.

Isay 32:1 Inkosi iyobusa ngenjongo yokul.

Isay 60:17 Nokul. kube ngabakwabela umsebenzi

Zef 2:3 Funani ukul., funani ubumnene

1Ko 12:18 uNkulunkulu wahlela il. lomzimba

2Pe 3:13 futhi kukho kuyohlala ukul.

LUNGELE

, Efe 6:15 nil. ukushumayela izindaba ezinhle

LUNGELO

, Hez 21:27 aze afike onel. elingokomthetho

IzE 5:41 bejabula ngel. lokuhlupheka

Flp 1:29 leli l. lanikezwa nina, nokuba nihlupheke

LUNGILE

, Gen 15:6 wayesembheka njengol.

Hu 34:19 Ziningi izinhlupheko zol.

Hu 37:25 angikaze ngimbone ol. eshiyiwe

Hu 72:7 Ezinsukwini zayo ol. uyoqhakaza

Hu 141:5 Uma ol. engangishaya

IzA 24:16 ol. angawa kasikhombisa

IzE 24:15 uvuko lwabalungile nabangal.

1Ko 6:9 abangal. ngeke balizuze ifa loMbuso

1Pe 3:12 amehlo kaJehova akwabal.

LUNGISA

, Gal 6:1 zamani ukuml. ngomoya omnene

LUNGISELA

, Joh 14:2 ngiyahamba ngiyonil. indawo

LUNGISWA

, 2Ko 13:11 qhubekani nijabula, nil.

LUSA

, Isay 40:11 Iyokwel. umhlambi njengomalusi

LUSANI

, 1Pe 5:2 Yal. umhlambi eniwuphathisiwe

LUSE

, IzE 20:28 ababonisi, ukuze nel. ibandla

LUSI

, Hu 23:1 UJehova unguMal. wami

Hez 34:2 abel. abebelokhu bezondla bona!

Hez 37:24 bayoba nomal. oyedwa

Zak 13:7 Shaya umal., umhlambi uhlakazeke

Mat 9:36 njengezimvu ezingenamal.

Joh 10:11 Mina ngingumal. omuhle

Joh 10:14 ngingumal. omuhle. Ngiyazazi izimvu zami

Joh 10:16 ziyoba mhlambi munye, nomal. munye

Efe 4:11 abanye njengabel. nanjengabafundisi

LUTHO

, Job 6:3 amazwi ami abengasho l.

Hu 119:141 Angil. futhi ngidelelekile

Gal 6:3 ecabanga ukuthi uwutho ebe engel.

LWA

, IzE 5:39 nil. noNkulunkulu uqobo

1Ko 14:8 ubani oyolungela ukul.?

1Ti 6:12 Yil. ukul. okuhle kokholo

LWANDLE

, Eks 14:21 waguqula ul. lwaba umhlabathi

Isay 57:20 ababi banjengol. olunyakaza lungazoli

LWANE

, Gen 7:2 uthathe izil. ezihlanzekile

Lev 18:23 akumele alale nesil.

Lev 26:6 ngiyoqeda izil. zasendle eziyingozi ezweni

IzA 12:10 Olungile unakekela izil.

Shu 3:19 isiphetho esifanayo ngabantu nangezil.

Hez 34:25 ngiqede izil. zasendle eziyingozi ezweni

Hos 2:18 isivumelwano nezil. zasendle

LWAZI

, Hu 19:7 sihlakaniphisa ongenal.

IzA 22:3 abangenal. bayavuna

2Ko 2:11 asibona abangenal. ngamacebo akhe

LWAZI OLUNEMBILE

, Rom 10:2 hhayi ngokol.

Kol 3:10 ubuntu obenziwa bube busha ngol.

1Ti 2:4 othanda ukuba abantu bathole ul.

LWE

, 2Kr 20:17 Ngeke kudingeke ukuba nina nil.

2Ti 2:24 inceku yeNkosi akufanele il.

LWELE

, Jud 3 nilul. kanzima ukholo

LWELE UKWENZA

, Rom 14:19 masil. ukuthula

LWI

, Efe 6:12 asil. negazi nenyama

M

MAGOGI

, Hez 38:2 bumelane noGogi wezwe lakwaM.

MAHHALA

, IsA 22:17 makathathe amanzi okuphila m.

MAKEDONIYA

, IzE 16:9 Welela eM. usisize

MAKETHE

, IzE 17:17 wabonisana nabantu em.

MAKHELWANE

, Luk 10:27 thanda um.

Luk 10:36 ubani kulaba owenza njengom.?

MAKOTI

, IsA 21:9 ngizokubonisa um., umkaWundlu

MALI

, Shu 7:12 nem. iyisivikelo

Shu 10:19 im. yanelisa zonke izidingo

1Ti 6:10 uthando lwem. luyimpande

Heb 13:5 ningayithandi im.

MAMA

, Hu 27:10 Ngisho ubaba nom. bengangishiya

Luk 8:21 Um. nabafowethu yilaba

Joh 19:27 wathi kulo mfundi: Bheka! Um. wakho!

Gal 4:26 iJerusalema eliphezulu lingum. wethu

MANA

, Eks 16:31 waqamba isinkwa ngokuthi im.

Jos 5:12 Im. labe selinqamuka

MANASE

, 2Kr 33:13 UM. wafunda ukuthi uJehova

MANDLA

, Eks 8:19 kwenziwe ngam. kaNkulunkulu

Hu 29:11 uyonika abantu bakhe am.

Hu 31:10 Am. ayaphela ngenxa yesiphambeko

Hu 84:7 am. abo ngeke aphele

IzA 17:22 umoya omunyu uqeda am.

IzA 28:16 ongaqondi uwasebenzisa kabi am.

Isay 40:29 Unika okhathele am.

Isay 40:31 abathembele kuJehova bayothola am.

Zak 4:6 Ngeke kube ngam., kodwa kuyoba ngomoya

Mat 25:15 amathalenta, ngayinye ngokwam. ayo

Mar 5:30 wezwa ukuthi am. ayephumile kuye

Mar 12:30 uthande uJehova ngawo wonke am.

IzE 1:8 nizokwamukela am. lapho umoya

1Ko 16:13 nime niqinile okholweni, nibe nam.

2Ko 4:7 am. angaphezu kwavamile angakaNkulunkulu

2Ko 12:9 am. ami enziwa aphelele ebuthakathakeni

2Ko 12:10 ngibuthakathaka, kulapho-ke nginam.

Flp 4:13 Nginam. azo zonke izinto

IsA 3:8 Ngiyazi nokuthi unam. amancane

MANDLENI

, IzA 3:27 Ungabagodleli uma kusem. akho

Rom 12:18 ngokusem. enu, yibani nokuthula

MANGA

, Mat 26:59 yayifuna ubufakazi obungam.

Gal 2:4 abazalwane bam. abangeniswe ngesinyenyela

2Th 2:11 ukuze bakholwe am.

MANGALELA

, Rom 8:33 Ubani ongam. abakhethiwe

MANGALELANA

, 1Ko 6:7 uma nim.

MANGALELI

, IsA 12:10 umm. wabafowethu

MANGALISAYO

, Hu 139:14 ngenziwe ngendlela em.

MANZI

, Num 20:10 sinikhiphele am. kuleli dwala?

IzA 20:5 Imicabango yomuntu injengam. ajulile

IzA 25:25 Njengam. abandayo emphefumulweni

Isay 55:1 nonke enomile, wozani nizokha am.!

Jer 2:13 Bangishiyile mina mthombo wam. aphilayo

Jer 50:38 am. alo, azokoma

Zak 14:8 am. anika ukuphila ayogeleza

Joh 4:10 ngabe ukunike am. okuphila

IsA 7:17 liyobaqondisa emithonjeni yam. okuphila

IsA 17:1 isifebe esihlala phezu kwam. amaningi

MARIYA 1.

, Mar 6:3 umbazi, indodana kaM.

MARIYA 2.

, Luk 10:39 uM. walalela

Luk 10:42 UM. yena ukhethe isabelo esihle

Joh 12:3 UM. wathatha iphawundi lamafutha

MARIYA 3.

, Mat 27:56 kwakunoM. Magdalena kanye

Luk 8:2 uM. uMagdalena, okwakuphume kuye

MARIYA 4.

, Mat 27:56 noM. unina kaJakobe

MARIYA 5.

, IzE 12:12 endlini kaM. unina kaJohane

MARKU

, Kol 4:10 noM. umzala kaBarnaba

MARTA

, Luk 10:41 M., ukhathazwa izinto eziningi

MAYE

, Isay 5:20 M. kulabo abathi okuhle

1Ko 9:16 m. uma ngingazimemezeli izindaba ezinhle

IsA 12:12 M. ngomhlaba nangolwandle

MBALI

, Luk 12:27 indlela izim. ezikhula ngayo

MBATHO

, Gen 3:21 wabenzela izem. ezinde

Efe 6:13 zonke izem. zempi

MBELWE

, 2Ko 10:4 okugumbuqela izinto ezim.

MBEWU

, Luk 8:11 Im. iyizwi likaNkulunkulu

MBONGI

, IzE 17:28 njengoba nje nezinye izim. zishilo

MBONGOLO

, Num 22:28 uJehova wenza im. yakhuluma

Zak 9:9 Inkosi yakho igibele im.

MBOZI

, 1Ko 11:6 uma owesifazane engazim.

MBUDANE

, Luk 24:11 ezwakala njengem. kubo

MBULUNGA

, Isay 40:22 ngaphezu kwem. ewumhlaba

MBUZINI

, Mat 25:32 umalusi ehlukanisa izimvu ezim.

MDALI

, Shu 12:1 khumbula uM. wakho Omkhulu

ME

, Job 37:14 um. ucabangisise ngemisebenzi

MELANA

, Rom 8:31 Uma engakithi, ubani oyom. nathi?

MELELI

, Joh 7:29 ngingumm. ovela kuye

MELI OYINHLOKO

, IzE 3:15 nabulala uMm. wokuphila

Heb 12:2 kuMm. noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu

MELITHA

, IzE 28:1 lesi siqhingi sasibizwa ngokuthi iM.

MELKHIZEDEKI

, Gen 14:18 UM. inkosi yaseSalema

Hu 110:4 ungumpristi ngokwendlela kaM.

MEMEZELA

, 1Ko 11:26 nim. ukufa kweNkosi, ize

MEMEZELENI

, Heb 10:23 Masilim. obala ithemba lethu

ME NIQINILE

, 1Ko 16:13 nim. okholweni

MENYEZELWE

, Eks 9:16 ngenze igama lami lim.

MENYIWE

, Mat 22:14 baningi abam.

MENYWA

, Hu 15:1 ongaba yisim. etendeni lakho?

MESIYA

, Dan 9:25 kuze kufike uM. uMholi, kuyoba

Dan 9:26 Ngemva kwamasonto, uM. uyonqunywa

Joh 1:41 Simtholile uM.

Joh 4:25 Ngiyazi ukuthi uM. uyeza

MFEZI

, Isay 11:8 dlala phezu komgodi wem.

MFIHLO

, IzA 11:13 othembekile uyayigcina im.

IzA 20:19 Umnyundeli wembula im.

Amo 3:7 Ngaphandle kokwambula im. kubaprofethi

Flp 4:12 ngiyifundile im. yakho kokubili

MFUNDISO ENGAMANGA

, Tit 3:10 umuntu osakaza im.

MHLOPHE

, IsA 7:14 bawasha izingubo zabo zaba m.

MIKAYELI

, Dan 10:13 uM., omunye wezikhulu

Dan 12:1 Ngaleso sikhathi uM., uyosukuma

IsA 12:7 UM. nezingelosi zakhe balwa

MILE

, 1Ko 10:12 ocabanga ukuthi um.

MINA

, Luk 19:16 um. wakho uzuze omina abayishumi

MINYANISE

, Mar 4:19 kulim. izwi, lingatheli

MIRIYAMU

, Num 12:1 UM. no-Aroni bakhuluma kabi

MISENI NGOKOMTHETHO

, Flp 1:7 nasekum. izindaba

MIZWA

, Jak 5:17 U-Eliya wayengumuntu onem.

MKAWO

, Efe 5:28 amadoda kufanele athande om.

MKAYO

, Gen 2:24 inamathele kum.

MLILO

, Jer 20:9 njengom. ovuthayo emathanjeni

1Ko 3:13 um. uyobonisa umsebenzi womuntu

1Th 5:19 Ningawucimi um. womoya

2Ti 1:6 usivuthele njengom. isipho esikuwe

2Pe 3:7 nomhlaba okhona manje ubekelwe um.

MLILWENI

, Mat 25:41 em. olungiselelwe uDeveli

MNANDI

, Hu 147:1 Kum. kuyafaneleka ukumdumisa!

MNENE

, Hu 37:11 abam. bayodla ifa lomhlaba

IzA 25:15 Nolimi olum. lungaphula ithambo

Zef 2:3 Funani uJehova nina abam. bomhlaba

1Th 2:7 saba m., njengalapho umama

2Ti 2:24 kufanele ibe m. kubo bonke

1Pe 3:4 umoya onokuthula nobum.

MNGCELENI

, Lev 23:22 akumele nivune em. wensimu

MNYAMA

, Isay 60:2 ubum. buyomboza umhlaba

Jow 2:31 Ilanga liyophenduka ubum.

Joh 3:19 abantu baye bathanda ubum.

NYAMENI

, Mat 4:16 Abantu abahlezi ebum.

Efe 4:18 Zisebum. ngengqondo

1Pe 2:9 owanibiza ukuba niphume ebum.

MO

, 1Ko 7:31 isim. saleli zwe siyashintsha

MONA

, Hu 37:1 Ungabi nom. ngabenza okubi

Hu 73:3 ngaba nom. ngabaqhoshayo

Hu 106:16 Baba nom. ngoMose

IzA 14:30 um. ungukubola emathanjeni

1Ko 13:4 Uthando alunam.

MOSE

, Num 12:3 UM. wayemnene ukubedlula bonke

Hu 106:32 kwamhambela kabi uM. ngenxa yabo

IzE 7:22 uM. wayenamandla ngamazwi

2Ko 3:7 abakwazanga ukubuka ubuso bukaM.

MOYA

, Gen 2:7 emakhaleni akhe um. wokuphila

Num 11:25 wathatha omunye um. owawukuye

1Sa 16:13 um. wanika uDavide amandla

2Sa 23:2 Um. kaJehova wakhuluma ngami

Hu 51:10 Ufake kimi um. omusha

Hu 51:17 Imihlatshelo ejabulisayo iwum. ophukile

Hu 104:29 Uma ususa um. wazo, ziyafa

Hu 146:4 Um. uyaphuma, iphindele emhlabathini

Shu 11:4 Obheka um. ngeke ahlwanyele

Shu 12:7 um. ubuyela kuNkulunkulu

Isay 61:1 Um. kaJehova uphezu kwami

Jow 2:28 ngiyothululela um. wami

Zak 4:6 Ngeke kube ngamandla, kodwa ngom.

Mat 3:16 um. kaNkulunkulu wehla njengejuba

Mat 7:25 kwavunguza nom. wayishaya leyo ndlu

Mat 12:31 ukuhlambalaza um. ngeke kuthethelelwe

Mat 26:41 um. uyafisa, kodwa inyama

Luk 23:46 um. wami ngiwubeka ezandleni zakho

Joh 4:24 UNkulunkulu unguM., abamkhulekelayo

Joh 16:13 um. weqiniso, uyonihola

Rom 8:16 Um. ufakazelana nom. wethu

Rom 8:26 um. uyasincengela ngokububula

1Ko 9:26 ingeyokuba ngingashayi um.

1Ko 15:44 kuvuswa kuwumzimba wom.

2Ko 3:17 UJehova unguM.

Gal 5:16 Qhubekani nihamba ngom., ngeke

Gal 5:22 izithelo zom. ziluthando

Gal 6:8 ohlwanyela enombono wom.

Efe 2:2 umbusi wom.

Efe 6:12 silwa nebutho lom. ababi

1Pe 3:18 wavuswa enomzimba wom.

IsA 7:1 zibambe imim. emine yomhlaba

MOYA ONGCWELE

, Hu 51:11 Ungawususi um. kimi

Luk 1:35 Um. uzokwehlela kuwe

Luk 3:22 um. usesimweni sejuba

Luk 11:13 uBaba uyobapha um. labo abawucelayo

Joh 14:26 um. uyonifundisa futhi unikhumbuze konke

IzE 1:8 nizokwamukela amandla lapho um. ufika

IzE 2:4 bonke bagcwala um.

IzE 5:32 nom. uNkulunkulu uwunika abamlalelayo

Efe 4:30 ningawenzi lusizi um. kaNkulunkulu

MOYA OZOLILE

, 1Ko 4:13 siphendula ngom.

MOYENI

, 1Ko 14:9 niyobe nikhuluma em.

MPAHLA

, Eks 19:5 niyoba im. yami ekhethekile

Heb 10:34 ninem. engcono nehlalayo

MPANDE

, Luk 8:13 bayalamukela, kodwa abanam.

MPANDLA

, Lev 13:40 Uma indoda iba nem., ihlanzekile

2Kh 2:23 Yenyuka, m. ndini!

MPELA

, 1Ti 6:19 ukuze babambisise ukuphila kwangem.

MPENDULO

, IzA 15:1 Im. emnene inqanda ukufutheka

MPI

, 1Sa 17:47 im. ingekaJehova

Hu 46:9 Uqeda izim.

Isay 2:4 Ngeke zisayifunda im.

Hos 2:18 Ngiyowuqeda umnsalo nem. ezweni

Zak 4:6 Ngeke kube ngebutho lem.

Efe 6:11 Gqokani zonke izembatho zem.

IsA 12:7 Kwagqashuka im. ezulwini

MPILO

, 2Ti 1:13 esibonelweni samazwi anem.

MPINDISELO

, Dut 32:35 Im. ingeyami, nokubuyisela

MPINI

, IsA 16:14 em. yosuku olukhulu lukaNkulunkulu

MPISI

, Isay 11:6 Im. iyohlala newundlu

Mat 7:15 beyizim., bembethe isikhumba semvu

Luk 10:3 njengamawundlu phakathi kwezim.

IzE 20:29 kuzongena izim. ezicindezelayo

MPOFU

, 1Sa 2:8 Uphakamisa om. emlotheni

Hu 9:18 abam. ngeke balibaleke njalo

Hu 69:33 uJehova uyabalalela abam.

IzA 30:8 Unganginiki ubum. noma ingcebo

IzA 30:9 ungangenzi ngibe m. bese ngiyeba

2Ko 6:10 njengabam. kodwa senza abaningi bacebe

2Ko 8:2 apha naphezu kobum. bawo obukhulu

2Ko 8:9 uKristu, waba m. ngenxa yenu

Gal 2:10 ukuba sikhumbule abam.

MPONDO

, Dan 7:7 isilo sesine sasinezim. eziyishumi

MPUMALANGA

, Isay 41:2 ovuse othile em.

MPUMPUTHE

, Gen 19:11 awenza izim. amadoda

Lev 19:14 ungabeki isikhubekiso phambi kwem.

Isay 35:5 amehlo ezim. ayovulwa

Mat 15:14 Bangabaholi abayizim.

MPUMUZO

, 2Th 1:7 nina enisosizini nizonikezwa im.

MPUNGA

, IzA 16:31 Izinwele ezim. zingumqhele

MPUNGUSHE

, Mat 8:20 Izim. zinemigodi

MSULWA

, IzE 20:26 ngim. egazini labo bonke abantu

MUKELA ABANYE

, Rom 12:13 Funani amathuba okwam.

MUKELA IZIVAKASHI

, Tit 1:7, 8 umbonisi abe owam.

Heb 13:2 Ningakukhohlwa ukwam.

MUKELANANI

, Rom 15:7 yam. njengoba nje noKristu

MUKELA NGOKUFUDUMELE

, 3Jo 8 isibopho sokubam.

MUKELE

, Job 2:10 sam. okuhle kuphela kuNkulunkulu?

Luk 3:22 uyiNdodana yami ethandekayo; ngikwam.

MUKELEKA

, 2Ko 6:2 isikhathi esam. ngokukhethekile

MUKELEKAYO

, Efe 5:10 niqinisekisa ukuthi yini eyam.

MUKELEKE

, 2Ti 2:15 Yenza okusemandleni ukuze wam.

MUKELEKI

, 1Ko 9:27 ukuze ngingabi ongam.

MUKELENI

, Rom 14:1 Mam. onobuthakathaka

MUKELWA

, Joh 12:43 babethanda ukwam. abantu

1Ko 7:33 ukuthi ingakuthola kanjani ukwam. umkayo

MUMO

, Mat 24:44 hlalani nimi ngom.

MUNGULU

, Isay 35:6 Nolimi loyisim. luyomemeza

MUNYU

, IzA 18:14 ubani ongabekezelela umoya om.?

MUSA

, IzA 11:17 Umuntu onom. uzizuzisa yena

IzA 31:26 Umthetho wom. usolimini lwakhe

Isay 26:10 noma engaboniswa um., ngeke akufunde

Mat 16:22 Yiba nom. kuwe, Nkosi

IzE 28:2 Abantu basibonisa um. ongavamile

MUSA OMKHULU

, Joh 1:17 um. waba khona ngoJesu

1Ko 15:10 Um. kimi awuzange ube yize

2Ko 6:1 ningamukeli um. nilahlekelwa injongo

2Ko 12:9 Um. wami ukwanele

MUTHI

, IzA 17:22 Inhliziyo ejabulayo ingum. owelaphayo

MUVA

, Luk 9:62 isandla egejeni, abheke izinto ezingem.

MVELO

, Lev 18:23 Kuwukweqa umthetho wem.

Rom 1:26 bashintsha ukusetshenziswa kwabo kwem.

Rom 1:27 ukusetshenziswa kwem. kowesifazane

Jud 7 izifiso zenyama ezingezona ezingokwem.

MVU

, Hu 100:3 Singabantu bakhe nezim. zedlelo lakhe

Isay 53:7 Walethwa njengem. izohlatshwa

Hez 34:12 Izim. zami ngizozinakekela

Mat 25:33 Iyobeka izim. ngakwesokudla sayo

MVUBELO

, Mat 13:33 UMbuso wamazulu unjengem.

1Ko 5:6 im. encane iyibilisa yonke inhlama

MVULA

, Gen 7:12 Im. yana izinsuku ezingu-40

Dut 11:14 im. yasekwindla nem. yasentwasahlobo

Dut 32:2 Imfundiso yami iyokuna njengem.

Isay 55:10 Njengoba nje im. ingabuyeli lapho

Mat 5:45 im. ine kwabalungile nabangalungile

MYENI

, 1Ko 7:2 owesifazane abe nowakhe um.

N

NAKA

, Rom 8:6 ukun. inyama kusho ukufa

NAKA IZINDABA ZENU

, 1Th 4:11 nokun. siqu

NAKALI

, 1Ko 15:42 kuvuswa kunokungon.

NAKE

, 1Ti 4:16 Zin. njalo wena nalokho okufundisayo

NAKEKELANE

, 1Ko 12:25 amalunga awo an.

NAKHO

, Luk 14:33 ongavalelisi kukho konke an.

NAKI

, IzA 1:32 ukungan. kweziphukuphuku

Jer 48:10 owenza umsebenzi kaJehova ngokungan.!

1Th 4:8 akabonisi ukungan. umuntu kodwa

NALA

, Hu 72:16 Kuyoba nen. yokudla okusanhlamvu

NAMATHELE

, Gen 2:24 iyoshiya unina in. kumkayo

Dut 10:20 kufanele un. kuJehova, umkhonze

Jos 23:8 kumele nin. kuJehova njengoba nje nenzile

NAMBITHA

,

Heb 6:4 asebeye ban. isipho sesihle sasezulwini

NAMBITHANI

, Hu 34:8 N. nibone ukuthi uJehova muhle

NAMBITHILE

, 1Pe 2:3 senin. ukuthi iNkosi inomusa

NATHANI

, 2Sa 12:7 UN. wathi: Nguwe leyo ndoda!

NAYINI

, Luk 7:11 waya edolobheni okuthiwa iN.

NCANE

, Isay 60:22 Omn. uyoba yinkulungwane

Zak 4:10 odelele usuku lwesiqalo esin.?

Mat 7:13 Ngenani ngesango elin.

Luk 9:48 oziphatha njengomn.

Luk 16:10 othembekile kokun. uthembekile

NCEKU

, Isay 42:1 Bheka! In. yami engiyisekelayo!

Isay 65:13 Izin. zami ziyokudla kodwa nina

Mat 24:45 Ubani oyin. ethembekile neqondayo?

Mat 25:21 Wenze kahle, n. enhle nethembekile!

Luk 17:10 Siyizin. ezingelusizo lwalutho

Gal 5:13 ngothando yibani izin. zomunye nomunye

NCEKU EZIKHONZAYO

, 1Ti 3:8 Izin. nazo kufanele

NCELISAYO

, 1Th 2:7 njengalapho umama on. enakekela

NCENGA

, Rom 12:1 ngiyanin. ngozwela lukaNkulunkulu

2Ko 5:20 siyan.: Buyisanani noNkulunkulu

NCENGELAYO

, Rom 8:34 UKristu Jesu nguye osin.

NCIKE

, 1Pe 4:11 njengon. emandleni kaNkulunkulu

NCINTISANA

, Gal 5:26 singabhebhezeli ukun.

NCINTISWANENI

, Shu 9:11 abaphumeleli njalo emn.

NCINZA

, 1Kh 11:3 abafazi nezan. ezingu-300

NCISHANAYO

, IzA 23:6 Ungakudli ukudla kon.

NCITHAKALO

, Hez 21:27 Ngizokwenza kube in., in., in.

NCOMA

, 1Ko 11:2 Ngiyanin. ngoba

Jud 16 ben. abantu ukuze kuzuze bona

NCWADI

, Jos 1:8 ukukhuluma ngen. yoMthetho

Shu 12:12 Ukwenza izin. eziningi akupheli

Mal 3:16 Kwabhalwa in. yenkumbulo

IzE 19:19 bashisa izin. zabo

NCWADINI

, Eks 32:33 nguye engizomesula en. yami

IsA 20:15 ongatholakalanga ebhaliwe en. yokuphila

NDABA

, Hu 112:7 Ngeke azesabe izin. ezimbi

NDABA EZINHLE

, Isay 52:7 izinyawo zalowo oletha izin.

Mat 24:14 Lezi zin. zoMbuso ziyoshunyayelwa

Luk 4:43 kumele ngishumayele izin.

Rom 1:16 anginamahloni ngezin.

1Ko 9:16 maye kimi uma ngingazimemezeli izin.!

1Ko 9:23 ngenza zonke izinto ngenxa yezin.

NDALO

, Rom 8:20 in. yenziwa ukuba iphile ngethemba

2Ko 5:17 emunye noKristu, uyin. entsha

Kol 1:23 ezashunyayelwa kuyo yonke in.

IsA 3:14 isiqalo sen. kaNkulunkulu

NDAWO

, Joh 8:37 izwi lami aliyitholi in.

Rom 15:23 ayikho in. engingakashumayeli kuyo

NDEBE

, Mat 20:22 Ningayiphuza yini in.

Luk 22:20 Le n. isho isivumelwano esisha

Luk 22:42 uma uthanda, susa le n.

1Ko 11:25 Yenza okufanayo nangen.

NDENI

, Efe 3:15 eqanjwe ngaye yonke imin.

NDIKINDIKI

, Hu 143:4 Inhliziyo yami in.

NDIVA

, Flp 3:7 izinto ezaziyinzuzo, ngizishaye in.

NDLA

, Hu 145:16 Uvula isan. sakho, wanelise

Isay 35:3 Qinisani izan. ezibuthakathaka

Isay 41:10 ngizokubamba ngesan. sami sokudla

Zak 14:13 isan. siyomelana nesan. somngani

Mat 6:3 isan. sobunxele masingazi

NDLA ESIVULEKILE

, 1Ti 6:18 babe nesan.

Jak 1:5 ekucela kuNkulunkulu, ubapha ngesan.

NDLALA

, Hu 37:19 Ngesikhathi sen. bayoba nenala

Amo 8:11 In. okungeyona eyesinkwa, nokoma

NDLALIFA

, Jer 23:5 ngiyovusela uDavide in. elungile

Rom 8:17 siyizin.—izin. zikaNkulunkulu, izin. noKristu

Gal 3:29 niyinzalo ka-Abrahama, izin. zesithembiso

NDLE

, Dut 23:13 bese ugqiba in.

NDLEKO

, Luk 14:28 angahlali phansi kuqala abale izin.

NDLELA

, IzA 4:18 in. yabalungile injengokukhanya

IzA 16:25 in. ebonakala iyinhle, isiphetho sayo ukufa

Isay 30:21 Nansi in. Hambani ngayo

Mat 7:14 inyinyekile in. eholela ekuphileni

Mat 13:4 enye imbewu yawela eceleni kwen.

Joh 14:6 Mina ngiyin. neqiniso nokuphila

IzE 1:11 uyokuza ngen. efanayo naleyo eniyibonile

IzE 9:2 abatholayo abangabaleyo N.

1Ko 4:17 Uzonikhumbuza izin. zami

1Ko 10:13 uyokwenza nen. yokuphuma

Flp 1:27 ziphatheni ngen. efanele izindaba ezinhle

NDLELENI

, Jow 2:7 Ngamunye uhamba en. yakhe

NDLELENI YOKUCABANGA

, Efe 4:23 nenziwa basha en.

NDLINI

, Hu 27:4 Ukuba ngihlale en. kaJehova

Hu 101:2 Ngizohamba ngobuqotho en. yami

Luk 2:49 kumele ngibe sen. kaBaba

Joh 14:2 En. kaBaba kukhona izindawo eziningi

IzE 5:42 nasen. ngendlu ngaphandle kokuyekethisa

IzE 7:48 oPhezukonke akahlali ezin. ezenziwe

IzE 20:20 nokunifundisa obala nasen. ngendlu

NDLINI ENGCWELE

, Hu 73:17 lapho ngingena en.

NDLOVUKAZI

, 1Kh 10:1 In. yaseSheba yafika

NDLU

, 2Sa 7:13 Yiyo eyokwakhela igama lami in.

Hu 127:1 Ngaphandle kokuba uJehova eyakha in.

Isay 56:7 iyobizwa ngokuthi yin. yomthandazo

Isay 65:21 Bayokwakha izin. bahlale kuzo

Joh 2:16 ukwenza in. kaBaba in. yokuhwebelana!

2Ko 5:1 siyoba nen. ehlala phakade emazulwini

Efe 2:19 ningamalungu en. kaNkulunkulu

Heb 3:4 yileyo naleyo n. yakhiwa othile

NDLU ENGCWELE

, Eks 25:8 ningakhele in.

NDLUNKULU

, Mat 10:29 On. ababili abathengiswa yini

NDODA

, 1Ko 7:14 in. engakholwa ingcwelisiwe

NDODANA

, Hu 2:12 Hloniphani in., ukuze

IzA 13:24 ogodla induku uyayizonda in.

IzA 15:20 In. ehlakaniphile yenza uyise ajabule

Mat 3:17 Lo yiN. yami ethandekayo

Luk 15:13 in. encane yasaphaza impahla

NDODANA YOMUNTU

, Dan 7:13 kwakuza onjengen.

Mat 10:23 ingakafiki iN.

Luk 21:27 bayobona iN. iza ngefu

NDUDUZO

, Rom 15:4 ngen. evela emiBhalweni

2Ko 1:3 uNkulunkulu wen. yonke

NDUKU

, IzA 13:24 ogodla in. uyayizonda indodana

IsA 12:5 ozokwelusa izizwe zonke ngen. yensimbi

NEBUKHADINEZARI

, Dan 2:1 uN. waphupha

NEFILI

, Gen 6:4 Kwakukhona amaN. emhlabeni

NEKE

, IzA 25:15 Yisin. esigoba umuntu onegunya

NELE

, 1Pe 4:3 san. isikhathi esidlule

NELISWA

, 1Ti 6:8 uma sinokudla nezingubo, siyokwan.

NEMBEZA

, Rom 2:15 un. wabo ufakazelana nabo

Rom 13:5 nangenxa kan. wenu

1Ko 8:12 nilimaza un. wabo obuthakathaka

1Ti 4:2 abanon. abashile

1Pe 3:16 Zigcineni ninon. omuhle

1Pe 3:21 isicelo sokuba non. omuhle

NETHI

, Mat 13:47 uMbuso wamazulu unjengen.

Luk 5:4 nehlise aman. enu ukuze nibambe

NEZELE

, Mat 6:27 an. ngisho nomzuzu?

NGABAZAYO

, Jud 22 isihe kulabo aban.

NGABAZI

, Mat 21:21 uma ninokholo futhi ningan.

Jak 1:6 ecela ngokholo, engan.

NGABI NABULUNGISA

, Rom 9:14 kukhona ukun.?

NGABI NAMTHETHO

, 2Th 2:7 ukun. okuyimfihlakalo

NGALO

, Joh 12:38 In. kaJehova yambulelwe bani?

NGAMELE

, 1Th 5:12 nibahloniphe nabanen.

NGANE

, Hu 8:2 emlonyeni wezin.

IzA 22:6 Qeqesha in.; ngisho nalapho ikhula

Luk 10:21 uzifihlile, wazambulela izin.

1Ko 13:11 ukucabanga njengen.

1Ko 14:20 yibani izin. ngokuqondene nobubi

NGANI

, 2Kr 20:7 u-Abrahama umn. wakho

Hu 25:14 Ubun. noJehova bungobalabo

Hu 55:13 mn. wami engimazi kahle

IzA 3:32 uba umn. nabaqotho

IzA 14:20 baningi aban. besicebi

IzA 16:28 Umnyundeli uhlukanisa aban. abakhulu

IzA 17:17 Umn. weqiniso ubonisa uthando

IzA 18:24 umn. onamathela ngaphezu komfowenu

IzA 27:6 Amanxeba abangelwa umn. athembekile

Luk 16:9 Zenzeleni aban. ngengcebo engalungile

Joh 15:13 anikele ngokuphila kwakhe ngenxa yaban.

Joh 15:14 Ningaban. uma nenza enginiyala ngakho

Jak 2:23 U-Abrahama wabizwa ngomn. kaJehova

Jak 4:4 umn. wezwe yisitha sikaNkulunkulu

NGAZI

, 1Ti 1:13 ngangenza ngokun.

NGCEBO

, IzA 30:8 Unganginiki ubumpofu noma in.

Mat 6:24 ukuba izigqila zikaNkulunkulu nezeN.

Mat 13:22 amandla en. akhohlisayo

Luk 16:9 Zenzeleni abangani ngen. engalungile

NGCEBWENI

, IzA 11:28 Othembela en. yakhe uyowa

NGCELE

, 1Ko 7:35 hhayi ukuze nginibekele imin.

1Th 4:6 Akekho okufanele adlulele ngale kwemin.

NGCOLA

, 2Ko 7:1 masizihlanze kukho konke ukun.

Kol 3:5 nokuziphatha kabi ngokocansi, ukun.

NGCOLENI

, Rom 1:24 uNkulunkulu wabanikela ekun.

NGCOLILE

, Lev 13:45 amemeze athi, Ngin., ngin.!

Job 14:4 ongaveza ohlanzekile kon.?

Efe 5:4 inkulumo yobuwula noma amahlaya an.

NGCOLISWE

, Hez 39:7 igama lami elingcwele lin.

NGCWELE

, Eks 26:33 eN. neNgcwelengcwele

Lev 19:2 Kufanele nibe n., ngoba mina ngin.

Dan 7:18 aban. bayokwamukela umbuso

1Pe 1:15 yibani n. kukho konke ukuziphatha

IsA 4:8 Un., un., un. uJehova uNkulunkulu

NGCWELISA

, Jer 1:5 Ngakun. ungakazalwa

Hez 36:23 ngizolin. igama lami elikhulu

NGCWELISILE

, 1Kh 9:3 Ngiyin. le ndlu

NGCWELISWA

, Heb 12:14 Lwelani ukun.

NGCWELISWE

, Luk 11:2 Baba, malin. igama lakho

NGEDWA

, Joh 16:32 ningishiye n. Kodwa angin.

NGEKE UKWAZI UKULWENZA

, Job 42:2 akukho  on.

NGELOSI

, Gen 28:12 kwakunezin. ezazehla zenyuka

2Kh 19:35 in. yabulala amadoda angu-185 000

Hu 34:7 In. kaJehova ivikela abamesabayo

Dan 3:28 othumele in. yakhe yakhulula

Hos 12:4 [uJakobe] waqhubeka elwa nen.

Mat 13:41 iyothumela izin. zayo, zibuthe

Mat 22:30 banjengezin. ezulwini

Mat 24:31 izin. ziqoqele ndawonye abakhethiwe

IzE 5:19 in. yavula iminyango yejele

IzE 12:11 uthumele in. yakhe wangikhulula

1Ko 6:3 Anazi yini ukuthi siyokwahlulela izin.?

Heb 13:2 bengazi, babungaza izin.

1Pe 1:12 Izin. zifisa ukubona zona lezi zinto

Jud 6 Nezin. ezingasigcinanga isikhundla sazo

NGELOSI ENKULU

, 1Th 4:16 ngezwi len.

NGELOSI EYINHLOKO

, Jud 9 uMikayeli in.

NGELOSINI

, Job 4:18 Nasezin. zakhe ubona amaphutha

1Ko 4:9 siye saba umbukwane nasezin.

NGENE NGOKUNYENYA

, Jud 4 seben. phakathi kwenu

NGENISANANI

, 1Pe 4:9 N. ngaphandle kokukhononda

NGOMA

, Neh 12:46 izin. zokudumisa nezokubonga

Hu 98:1 Hubelani uJehova in. entsha

IzE 16:25 uPawulu noSila babedumisa ngen.

Kol 3:16 izin. zokudumisa eziculwa ngokubonga

NGOZI

, IzA 22:3 Onokuqonda uyayibona in. acashe

NGOZINI

, Rom 16:4 bafaka ukuphila en. ngenxa yami

2Ko 11:26 ezin. edolobheni, ezin. ehlane

NGQONDO

, Mat 22:37 umthande ngayo yonke in.

Luk 12:20 Muntu ongenan., ngalobu busuku

IzE 9:22 ayebonisa ngokunen. ukuthi lo nguKristu

Rom 7:25 ngen. yami ngiyisigqila somthetho

Flp 3:19 izin. zabo zisezintweni zomhlaba

Kol 3:2 Gcinani izin. zenu ezintweni zaphezulu

NGQONDO ENHLE

, IzE 17:11 babenen.

NGQONDONGQONDO

, Luk 10:21 uzifihlile kon.

NGQONGQOZA

, Mat 7:7 qhubekani nin., niyovulelwa

NGULUBE

, Luk 15:15 sayithumela ukuba yeluse izin.

NGULUBENI

, Luk 8:33 Amademoni angena ezin.

NGULUBE YENSIKAZI

, 2Pe 2:22 nen. ibuyele odakeni

NGWE

, Isay 11:6 In. ilale ndawonye nezinyane lembuzi

Dan 7:6 esinye isilo, esifana nen.

NGXABANO

, IzA 15:18 ophuza ukuthukuthela uqeda in.

IzA 17:14 Ngaphambi kokuba kuqale in., hamba

NGXENYE

, 1Ko 13:9 sinolwazi oluyin.

NGXENYE YOKUQALA

, Rom 8:23 nathi esamukela, in.

NHLAMVU

, Hu 17:8 Ngiqaphe njengen. yeso lakho

Zak 2:8 Othinta nina uthinta in. yeso lami

NHLANHLA

, Isay 65:11 unkulunkulu weN.

NHLANHLATHA

, Isay 53:6 siye san. njengezimvu

NHLANZI

, Jon 1:17 wathumela in. ukuze igwinye uJona

Joh 21:11 inethi, ligcwele izin. ezinkulu ezingu-153

NHLIZIYO

, Gen 6:5 nezifiso zen. yakhe

1Kh 8:38 uyakwazi okukhathaza in. yakhe

2Kr 16:9 yalabo aban. yabo iphelele kuye

Ezr 7:10 U-Ezra wayelungise in. yakhe

Hu 51:10 hlanza in. yami

Hu 51:17 in. ephukile nedabukile uyoyamukela

IzA 4:23 qapha in. yakho, ngoba

IzA 17:3 uJehova ungumhloli wezin.

IzA 17:22 In. ejabulayo ingumuthi owelaphayo

IzA 17:25 Indodana iletha usizi nen. ebuhlungu

IzA 28:26 othemba in. yakhe uyisiphukuphuku

Jer 17:9 In. ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini

Jer 17:10 Mina, Jehova, ngicubungula in.

Mat 22:37 uthande uJehova ngayo yonke in. yakho

Luk 12:34 lapho umcebo ukhona, kulapho nezin.

Luk 21:34 izin. zenu zingalokothi zisindwe

Luk 24:32 Izin. zethu bezingavuthi yini

IzE 16:14 wayivula in. yakhe ukuze anake uPawulu

Heb 3:12 kukhule in. embi ngenxa yokuhlehla

1Jo 3:20 uNkulunkulu mkhulu kunezin. zethu

NHLIZIYO EZIPHUKILE

, Hu 147:3 Upholisa izin.

NHLIZIYWENI

, Dut 6:6 La mazwi kumele abe sen.

Jer 31:33 ngiwulobe nasezin. zabo

Mat 15:19 en. kuphuma ukubulala, ukweba

Rom 6:17 nalulalela ngokusuka en.

NHLOKO

, 1Ko 11:3 nen. yowesifazane yindoda

Efe 5:23 njengoba nje noKristu eyin. yebandla

Efe 5:23 indoda iyin. yomkayo

NHLUPHEKO

, Hu 34:19 Ziningi izin. zolungile

NHLUPHO

, Eks 11:1 Kunen. engizoyiletha kuFaro

NIKA AMANDLA

, Mat 11:28 Wozani kimi, ngizonin.

Flp 2:13 uNkulunkulu unin., eninikeza isifiso

NIKELA KUNKULUNKULU

, 1Ti 4:7 umgomo wokuzin.

1Ti 4:8 ukuzin. kuzuzisa ezintweni zonke

1Ti 6:6 kunenzuzo enkulu ukuzin.

2Ti 3:12 labo abanokuzin. bayoshushiswa

NIKELA NGOKUPHELELE

, Hla 8:6 Nokuzin. akugwemeki

NIKELE NGOKUPHELELE

, Eks 34:14 ufuna bazin.

NIKELENI

, Rom 6:13 zin. kuNkulunkulu

NIKELO

, Lev 7:37 nomn. oshiswayo, umn. wesono

1Kr 29:9 Abantu bakujabulela ukwenza imin.

2Kr 31:10 ngesikhathi abaqala ngaso ukuletha imin.

Isay 1:11 Isingicikile imin. yenu eshiswayo

NIKELO OPHUZWAYO

, Flp 2:17 ngithululwa njengomn.

NIKELO OWENZIWA NJALO

, Dan 11:31 aqede umn.

Dan 12:11 esikhathini okuyosuswa ngaso umn.

NIKWE

, Luk 12:48 on. okuningi, kuyofunwa okuningi

NINEVE

, Jon 4:11 Akufanele yini ngilihawukele iN.?

NINGI

, Luk 12:15 nalapho enokun., ukuphila kwakhe

1Ko 15:58 ninokun. eningakwenza emsebenzini

NISELA

, 1Ko 3:6 Mina ngatshala, u-Apholo wan.

NJA

, IzA 26:17 Njengomuntu obamba in. ngamadlebe

Shu 9:4 in. ephilayo ingcono kunebhubesi elifile

2Pe 2:22 In. ibuyele emhlanzweni wayo

NJABULO

, Neh 8:10 in. kaJehova iyisiphephelo senu

Job 38:7 izinkanyezi zikhamuluka ngen.

Hu 27:4 Ngibuke ithempeli lakhe ngen.

Shu 2:24 kunokuba athole in. emsebenzini

Isay 65:14 Izinceku zami ziyomemeza ngen.

Hez 18:32 Ayikho in. engiyitholayo ngokufa komuntu

Luk 8:13 balamukela ngen. izwi

Luk 8:14 ngenxa yokuhungwa izinkathazo, nen.

Luk 15:7 kuyoba nen. ezulwini ngesoni

Joh 16:22 akekho oyoniphuca in.

IzE 20:35 in. eyengeziwe ekupheni

Rom 15:13 Kwangathi anganenza nigcwale in.

1Th 1:6 ngen. evezwa umoya ongcwele

Heb 12:2 Ngenxa yen. eyayiphambi kwakhe

NJONGO

, IzA 16:4 wenza zonke izinto zifeze in. yakhe

Rom 8:28 labo ababiziwe ngokwen. yakhe

Rom 9:11 in. kaNkulunkulu ayincikile emisebenzini

1Ko 9:26 indlela engigijima ngayo akuyona engenan.

Efe 3:11 kuvumelana nen. engunaphakade

NKABI

, Dut 25:4 Ungayivali ngesifonyo in. ibhula ukudla

1Ko 9:9 yizin. uNkulunkulu azikhathalelayo?

NKAMBO

, IzE 20:24 ngingaqeda in. yami nenkonzo

NKANI

, 1Sa 15:23 nen. iyafana nokwenza imilingo

IzE 19:9 beba nen. bengafuni ukukholwa

2Pe 2:10 benamagangangozi futhi benen.

NKANTOLO

, Dan 7:10 IN. yahlala

Mar 13:9 Abantu bayoninikela ezin.

1Ko 6:6 umuntu uyisa umfowabo en.

NKANUKO

, Kol 3:5 in. yokuya ocansini engalawuleki

1Th 4:5 ngokushisa kwen. yokuya ocansini

NKANUKWENI

, Rom 1:26 en. yokuya ocansini

NKANYEZI

, Hu 147:4 zonke izin. uzibiza ngamagama

Mat 24:29 ngemva kosizi izin. ziyowa

IsA 2:1 izin. eziyisikhombisa esandleni sakhe

NKANYISO

, Flp 2:15 enikhanya njengezin.

NKATHAZO

, Hu 94:19 Lapho ngikhungethwe yizin.

Mar 4:19 izin. zokuphila namandla engcebo

Luk 8:14 ngokuhungwa izin., ingcebo nenjabulo

Luk 21:34 izinhliziyo zisindwe yizin. zokuphila

NKATHI

, Dan 2:21 Ushintsha izikhathi nezin.

IzE 1:7 ukwazi izikhathi noma izin.

1Th 5:1 ngokuqondene nezikhathi nezin.

NKATHO

, Hu 22:18 Zenza in. ngezingubo zami

NKAZIMULO

, Rom 8:18 nen. ezokwambulwa

1Ko 10:31 zonke izinto zenzeleni in. kaNkulunkulu

IsA 4:11 Kukufanele Jehova, ukwamukela in.

NKAZIMULWENI

, Rom 3:23 bayasilela en. kaNkulunkulu

NKEMBA

, 1Sa 17:47 uJehova akasindisi ngan.

Isay 2:4 Ziyokhanda izin. zazo zibe amageja

Mat 26:52 abaphatha in. bayofa ngen.

Efe 6:17 nen. yomoya, izwi likaNkulunkulu

Heb 4:12 izwi likaNkulunkulu libukhali kunen.

NKOHLAKALO

, Dan 6:4 ayikho in. kuDaniyeli

NKOHLISO

, 2Pe 2:3 bayonixhaphaza ngamazwi en.

NKOKHELO

, Gen 31:7 washintsha nen. yami

Rom 6:23 Ngoba in. yesono ukufa

NKOKHISO

, 1Ko 9:18 izindaba ngaphandle kwen.

NKONZO

, IzE 20:24 ngingaqeda inkambo yami nen.

Rom 11:13 ngikhazimulisa in. yami

2Ko 4:1 sinale n. ngesihe

1Ti 1:12 njengothembekile ngokungabela in.

2Ti 4:5 uyifeze ngokugcwele in. yakho

NKONZO ENGCWELE

, Rom 12:1 in. ngamandla enu

NKONZWENI

, 2Ko 6:3 kungatholakali phutha en. yethu

NKOSI

, Dut 10:17 uJehova yiN. yamakhosi

Hlu 21:25 kwakungenan. kwa-Israyeli

1Sa 23:17 uzoba yin., mina ngibe ngaphansi kwakho

Hu 2:6 ngiyimisile in. yami

IzA 21:1 Inhliziyo yen. injengemifudlana

Isay 32:1 In. iyobusa ngenjongo yokulunga

Zak 14:9 UJehova uyoba yiN. emhlabeni

Mat 7:22 N., N., asiprofethanga egameni lakho?

Mat 9:38 ncengani iN. yokuvuna ukuba ithumele

Mat 21:5 In. yakho iza kuwe, igibele imbongolo

Mat 27:29 Sawubona, N. yamaJuda!

Joh 19:15 Asinan. ngaphandle kukaKhesari

Rom 6:14 isono akumele sibe yin. phezu kwenu

Rom 14:4 Yin. yayo enqumayo ukuthi iyama noma

1Ko 15:25 kumele abuse njengen.

Kol 4:1 nani nineN. ezulwini

NKOSI ENGUMBUSI

, Hu 73:28 iN. uJehova isiphephelo

IzE 4:24 N., wenza izulu nomhlaba

NKOSIKAZI

, Mal 2:15 ningayikhohlisi in. yobusha benu

1Ko 9:5 lokuhamba nen. ekholwayo

NKOSINI

, Mat 22:44 UJehova wathi eN. yami

1Ko 7:39 ukhululekile ukuba ashade, kuphela eN.

NKOSI YASENINGIZIMU

, Dan 11:11 In. iyovutha

Dan 11:40 in. iyongqubuzana nayo

NKOSI YASENYAKATHO

, Dan 11:7 nenqaba yen.

Dan 11:40 in. iyoyihlasela ngezinqola

NKOZI

, Isay 40:31 Bayokhuphuka njengezin.

NKULULEKO

, Rom 8:21 nen. yabantwana

2Ko 3:17 lapho kunomoya kaJehova, kukhona in.

1Pe 2:16 ningasebenzisi in. yenu njengesembozo

2Pe 2:19 bebathembisa in.

NKULUMO

, IzE 15:32 bakhuthaza abazalwane ngezin.

NKULUMO ELIMAZAYO

, Efe 4:31 ukuklabalasa nen.

NKULUMO ENYUNDELAYO

,

Lev 19:16 Akumele uhambe usakaza in.

NKULUNGWANE

, Hu 91:7 In. iyokuwa eceleni kwakho

Isay 60:22 Omncane uyoba yin.

2Pe 3:8 usuku olulodwa lunjengeminyaka eyin.

NKULUNKULU

, Dut 10:17 unguN. wonkulunkulu

Mat 27:46 N. wami, ungishiyeleni?

Joh 1:18 Akekho oye wabona uN. noma nini

Joh 17:3 ukuba bakwazi, wena owukuphela kukaN.

Joh 20:17 Nginyukela kuN. wami noN. wenu

1Ko 8:4 akukho N. ngaphandle koyedwa

2Ko 4:4 un. waleli zwe aye waphuphuthekisa

Efe 4:6 uN. oyedwa onguYise wabo bonke

1Jo 4:8 uN. uluthando

NKUNGU

, Jak 4:14 niyin. ebonakala isikhashana

NKUNI

, IzA 26:20 Lapho kungekho zin. umlilo uyacima

NKUNZI

, Eks 21:28 Uma in. ihlaba owesilisa

IzA 7:22 iyamlandela njengen. iyohlatshwa

Hos 14:2 ngendlela ebesinganikela ngayo ngezin.

NKUTHALO

, Heb 6:11 abonise in. efanayo

NKWA

, Neh 9:15 Wabapha isin. esivela ezulwini

Isay 55:2 Kungani nikhokhela lokho okungesona isin.

Mat 4:4 Umuntu akumele aphile ngesin. sodwa

Mat 6:11 Siphe namuhla isin. sethu salolu suku

Mat 26:26 uJesu wathatha isin., wasihlephula

Joh 6:35 Mina ngiyisin. sokuphila

1Ko 10:17 isin. sinye, sonke sidla leso sin.

NOTHO

, Isay 60:5 Umn. wezizwe uyoza kuwe

Isay 61:6 Niyodla umn. wezizwe

NOWA

, Gen 6:9 UN. wahamba noNkulunkulu

Mat 24:37 zazinjalo izinsuku zikaN., kuyoba njalo

NQABA YOKUQAPHA

, Isay 21:8 ngimi phezu kwen.

NQABILE

, Jer 8:9 Balen. izwi likaJehova

NQIKANQIKA

, Jak 1:8 ungumuntu oman.

NQOBA

, Rom 8:37 kuzo zonke lezi zinto siyan.

Rom 12:21 qhubeka un. okubi ngokuhle

2Ko 2:14 osiholayo odwendweni lokun.

IsA 6:2 en. futhi ephelelisa ukun. kwakhe

NQOBAYO

, IsA 2:7 On. ngiyomenza adle esihlahleni

NQOBE

, Jer 1:19 ngeke bakun., ngoba nginawe

NQOBILE

, Joh 16:33 yibani nesibindi! ngilin. izwe

NQOLA

, Hlu 4:13 izin. ezingu-900 ezinamasikela

2Kh 6:17 izin. zomlilo nxazonke zika-Elisha

NQUMO

, Rom 11:17 ungumn. wasendle waxhunywa

NQUNYWA

, Mat 25:46 bayon. phakade

NSALELA

, Mat 14:20 baqoqa izin., obhasikidi abangu-12

NSEPHE

, Num 15:39 Kumele nibe nalo mphetho onen.

NSIKA

, Gen 19:26 umkaLoti, waba in. kasawoti

Eks 13:22 In. yefu, nen. yomlilo

Gal 2:9 labo ababebonakala beyizin.

NSIMBI

, IzA 27:17 Njengoba nje in. ilola enye in.

Isay 60:17 Esikhundleni sen. ngiyoletha isiliva

Dan 2:43 njengoba in. inganamathelani nobumba

NSIMINI

, Gen 2:15 wambeka en. yase-Edene

NSIMINI YAMAGILEBHISI

, Mat 20:1 izisebenzi en.

Mat 21:28 Mntwana, hamba uyosebenza en.

NSIMU

, Mat 13:38 in. yizwe

1Ko 3:9 Nina niyin. kaNkulunkulu elinywayo

NSIMU YAMAGILEBHISI

, Luk 20:9 Umuntu watshala in.

NSINDISO

, 2Kr 20:17 Yimani ninganyakazi, nibone in.

Hu 3:8 In. ingekaJehova

IzE 4:12 ayikho in. kunoma ubani omunye

Rom 13:11 in. yethu isiseduze kakhulu

IsA 7:10 In. yethu ivela kuNkulunkulu wethu

NSIZWA

, Hu 110:3 Iqembu lezin. linjengamazolo

IzA 20:29 Udumo lwezin. ngamandla azo

NTABA

, Gen 7:20 Amanzi akhuphuka aze adlula izin.

Isay 11:9 Ngeke kulimaze kuyo yonke in. yami

Dan 2:35 libe yin. enkulu lagcwala umhlaba

NTABA YEMINQUMO

, IzE 1:12 iN., eseduze

NTABENI

, Hu 24:3 ongakhuphukela en. kaJehova?

Isay 2:3 sikhuphukele en. kaJehova

NTABENI YEMINQUMO

, Luk 22:39 waya eN.

NTAMBO

, Shu 4:12 in. emicu mithathu ayigqashuki

Isay 42:3 Akukho n. elokozayo ayoyicima

Isay 54:2 yelula izin. zetende lakho

NTANDANE

, Eks 22:22 Ningayihluphi in.

Hu 68:5 UNkulunkulu unguyise wen.

Jak 1:27 ukunakekela izin. nabafelokazi

NTANDO

, Hu 40:8 ukwenza in. yakho

Hu 143:10 Ngifundise ukwenza in. yakho

Mat 6:10 In. yakho mayenzeke nasemhlabeni

Mat 7:21 yilowo kuphela owenza in. kaBaba

Luk 22:42 makungenzeki in. yami, kodwa eyakho

Joh 6:38 angehlanga ukuba ngizokwenza in. yami

IzE 21:14 In. kaJehova mayenzeke

Rom 12:2 okuyin. kaNkulunkulu enhle

1Jo 2:17 lowo owenza in. kaNkulunkulu uhlala

1Jo 5:14 esiyicelayo evumelana nen. yakhe

NTELA

, Mat 17:25 Amakhosi ayamukela kobani in.

Luk 20:22 Kuwumthetho ukukhokha in.?

Luk 23:2 enqabela ukukhokhwa kwezin. kuKhesari

Rom 13:6 Yingakho futhi nikhokha izin.

Rom 13:7 lowo ofuna in., in.

NTENGO

, 1Ko 7:23 Nathengwa ngen.

NTETHE

, Isay 40:22 Abahlala kuwo banjengezin.

NTO

, Heb 10:34 ukuphangwa kwezin. zenu

NTO ENGEKHO

, Isay 41:29 Izithombe ziwumoya nen.

NTO ENYANYEKAYO

, Mat 24:15 in. ebangela

NTOMBAZANE

, Mar 5:42 in. yavuka yahamba

NTOMBAZANYANA

, 2Kh 5:2 athumba in.

NTOMBI

, Mat 25:1 uMbuso ungafaniswa nezin.

1Ko 7:25 Ngokuphathelene nabayizin., anginamyalo

NTONGA

, Gen 49:10 In. yobukhosi ngeke isuke kuJuda

Hu 2:9 Uyoziphihliza ngen. yensimbi

NTSHA

, Isay 42:9 ngimemezela izinto ezin.

NTSHISEKO

, Isay 37:32 uzokwenza ngenxa yen.

Rom 10:2 banen. ngoNkulunkulu

NTU

, Efe 4:24 nigqoke ubun. obusha

Kol 3:9 Hlubulani ubun. obudala nemikhuba yabo

NTU BEZWE LAKINI

, 1Th 2:14 ezandleni zaban.

NTUKUNTUKU

, IsA 3:16 Ngenxa yokuthi un.

NTUKUTHELO

, Hu 37:8 Hlukana nen. nolaka

IzA 16:32 Nolawula in. yakhe ungcono

IzE 15:39 Kwaqhuma in. enkulu

Kol 3:8 nilahle in. nenkulumo elimazayo

NTU OFAYO

, Hu 8:4 Uyini umun. ukuba umkhumbule

NTUTHUKO

, 1Ti 4:15 ukuze in. yakho ibonakale

NTUTHWANE

, IzA 30:25 Izin. zilungisa ukudla ehlobo

NTUTHWANENI

, IzA 6:6 Yana en. vila ndini

NTWANA

, Dut 7:14 akekho ongeke abe nabo aban.

Dut 31:12 Qoqela abantu ndawonye, aban.

Hlu 13:8 okufanele sikwenze kumn. ozozalwa

Isay 54:13 aban. bakho bayofundiswa uJehova

Mat 11:16 Sifana naban. abahlezi ezigcawini

Mat 18:3 ngaphandle kokuba nibe njengaban.

Mat 19:14 Bayekeni aban., ningabavimbi

Luk 9:47 wathatha umn. omncane

Rom 8:21 inkululeko yaban. bakaNkulunkulu

1Ko 7:14 aban. benu bebeyoba abangcolile

2Ko 12:14 aban. akulindelekile baqongelelele abazali

Efe 6:1 Ban., lalelani abazali

1Jo 3:2 sesingaban. bakaNkulunkulu

NTWENI ZOKUCATHULA

, Gal 4:9 nibuyele ezin.

NWE

, Eks 31:18 abhalwe ngomun. kaNkulunkulu

NWELE

, Mat 10:30 nezin. ezisemakhanda zibaliwe

Luk 21:18 ngeke kushabalale ngisho non. olulodwa

1Ko 11:14 izin. ezinde ziyihlazo endodeni

NXEBA

, IzA 23:29 Ubani onaman.?

IzA 27:6 Aman. abangelwa umngani athembekile

Isay 53:5 Ngenxa yaman. akhe selashwa

IsA 13:3 elinye lamakhanda linen. elibulalayo

NXEPHEZELO

, Eks 21:36 kumele akhiphe isin.

NXUSA

, 2Ko 5:20 singaman. abambele uKristu

1Ti 2:1 ukun., imithandazo

Flm 9 ngincamela ukukun. ngesisekelo sothando

Heb 5:7 uKristu wan. wenza nezicelo

Jak 5:16 Ukun. komuntu olungile

NYAKAZISWA

, 1Th 3:3 kungabikho on. yilezi zinsizi

2Th 2:2 ningan. kalula ekuqondeni kwenu

NYAKENI

, Num 14:34 izinsuku ezingu-40, izinsuku on.

NYAMA

, Job 33:25 In. yakhe mayibe ntsha

Rom 8:5 labo abaphila ngokuvumelana nen.

1Ko 2:14 umuntu wen. akazamukeli izinto zomoya

1Ko 3:3 ngoba nisengabantu abalandela izifiso zen.

1Ko 15:50 in. negazi akukwazi ukuzuza ifa loMbuso

Gal 5:19 Imisebenzi yen. ibonakala ngokucacile

NYAMANYE

, Gen 2:24 babe n.

NYANGA

, Jow 2:31 nen. ibe yigazi

NYANGENI

, Luk 21:25 izibonakaliso elangeni nasen.

NYANGO

, Joh 20:19 imin. yayikhiyiwe, uJesu wafika

1Ko 16:9 umn. omkhulu oholela emsebenzini

IsA 3:20 Ngimi emn. ngiyangqongqoza

NYATHELE

, Heb 10:29 on. iNdodana kaNkulunkulu

NYATHELO

, Jer 10:23 igunya lokuqondisa isin.

Gal 6:1 noma umuntu ethatha isin. okungesona

1Pe 2:21 nilandele izin. zakhe eduze

NYAWO

, Isay 52:7 zinhle izin. zoletha izindaba ezinhle

Joh 13:5 waqala ukugeza izin. zabafundi

Rom 16:20 uzomchoboza ngaphansi kwezin.

NYE

, Hu 133:1 abazalwane bahlale ndawonye ngobun.!

Zef 3:9 Ukuze zimkhonze ngobun.

Efe 4:3 ukugcina ubun. bomoya

Efe 4:13 lapho sonke sesimun. okholweni

Flp 2:2 ninobun. obugcwele

Kol 3:14 uthando, lwenza abantu babe nobun.

NYE IZIMVU

, Joh 10:16 Nginezin.

NYEMBEZI

, 2Kh 20:5 ngizibonile izin.

Hu 6:6 ngimanzisa umbhede wami ngezin.

Hu 6:6 Usofa wami umanzi yizin. zami

Hu 126:5 abahlwanyela imbewu ngezin. bayovuna

Shu 4:1 izin. zabacindezelwayo

IzE 20:19 ngakhonza iNkosi ngezin. nangezilingo

IzE 20:31 ukuyala ngamunye wenu ngezin.

Heb 5:7 uKristu wanxusa ngezin.

IsA 21:4 Uyosula zonke izin. emehlweni abo

NYOKA

, Gen 3:4 In. yathi kowesifazane:

Joh 3:14 njengoba uMose aphakamisa in. ehlane

NYOKO

, Eks 20:12 Hlonipha uyihlo non.

IzA 23:22 Ungamedeleli un. ngoba esegugile

NYONGA

, Isay 35:6 olun. uyogxumagxuma

Mal 1:8 niletha isilwane esilun. noma esigulayo

NYONI

, Mat 6:26 Bukisisani izin. zezulu

NYUKELA

, Joh 3:13 akekho umuntu oye wan. ezulwini

NYUMBA

, Eks 23:26 Ngeke kube khona oyin.

Isay 54:1 Memeza, wena wesifazane oyin.!

NYUNDELI

, IzA 16:28 Nomn. uhlukanisa abangani

NYUNDELWA

, 1Ko 4:13 uma sin., siphendula ngokuzola

NZALO

, Gen 3:15 phakathi kwen. yakho neyakhe

Gen 22:17 nakanjani ngiyoyandisa in. yakho

Isay 65:23 Bayin. yababusiswe uJehova

Gal 3:29 niyin. ka-Abrahama, izindlalifa

NZALWENI

, Gal 3:16 nasen. yakho, enguKristu

NZIMA

, 2Th 1:4 nokholo kubo bonke ubun.

1Pe 4:18 uma olungile esindiswa kan.

NZONDO

, Efe 4:31 yonke inhlobo yen., intukuthelo

NZUZO

, IzA 14:23 in. kuzo zonke izinhlobo zomsebenzi

IzA 15:27 in. ngobuqili ulethela umndeni izinkinga

IzE 20:20 ukunitshela noma yini ezintweni eziyin.

1Ko 10:24 makangazifuneli in. yakhe siqu, kodwa

1Ko 13:5 [uthando] aluzifuneli izin. zalo

Flp 2:21 abanye bazifunela izin. zabo

O

OME

, Isay 49:10 noma bo.

OMILE

, Isay 55:1 Wozani nina nonke eno.

Joh 7:37 Uma ekhona owo., makeze kimi

ONA

, Mat 18:15 uma umfowenu o., hamba

ONAKALISI

, 2Ko 4:2 futhi asilo. izwi likaNkulunkulu

ONDLA

, Joh 21:17 wathi kuye: “Yo. amawundlu ami

ONDLI

, 1Ti 5:8 uma umuntu engabo. abakubo

ONE

, Gen 39:9 ububi obungaka ngo. kuNkulunkulu?

ONI

, 1Kh 8:46 akekho umuntu ongo.

Hu 1:5 Nezo. ngeke zime nabalungile

Luk 15:7 injabulo ngeso. esiphendukayo

Luk 18:13 yiba nomusa kimi, mina so.

Joh 9:31 Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazilaleli izo.

Rom 5:8 ngesikhathi siseyizo., uKristu wasifela

ONILE

, 2Sa 12:13 UDavide: Ngo. kuJehova

Rom 3:23 bonke bo. bayasilela enkazimulweni

ONIWE

, 1Ko 6:7 kungani ningavumi ukuba no.?

ONO

, Gen 4:7 iso. sicuthe emnyango

Hu 32:1 Uyajabula othethelelwe iso. sakhe

Hu 38:18 Ngangikhathazekile ngenxa yeso. sami

Isay 1:18 Nakuba izo. zenu zibomvu

Isay 38:17 izo. zami uziphonse ngemva kwakho

Isay 53:5 Wahlukunyezwa ngenxa yezo. zethu

Isay 53:12 Wathwala iso. sabaningi

Jer 31:34 iso. sabo ngeke ngisasikhumbula

Mar 3:29 ohlambalaza umoya uneso. saphakade

Joh 1:29 iWundlu likaNkulunkulu elisusa iso. sezwe!

IzE 3:19 phendukani ukuze kusulwe izo. zenu

Rom 3:25 wayethethelela izo. zesikhathi esidlule

Rom 5:12 Ngomuntu oyedwa iso. sangena ezweni

Rom 6:14 iso. akumele sibe yinkosi

Rom 6:23 inkokhelo yeso. ukufa

Kol 2:18 ngendlela yokucabanga yabantu abaneso.

1Ti 5:24 izo. zabanye zibonakala kamuva

Jak 4:17 azi okuhle kodwa angakwenzi, wenza iso.

Jak 5:15 uma enze izo., uyothethelelwa

1Jo 1:7 igazi likaJesu lisihlanza kuso sonke iso.

1Jo 2:1 uma umuntu enza iso., sinomsizi

1Jo 5:17 Konke ukungalungi kuyiso.

ONWENI

, Hez 33:14 Lapho omubi ephenduka eso.

OPHO

, Mat 9:20 owayesehlushwe umo.

P

PAWULU

. Bheka nelithi SAWULU, 1Ko 1:12 ngingokaP.

PETRU

, Mat 14:29 uP., wahamba phezu kwamanzi

Luk 22:54 uP. wayelandela ekude

Joh 18:10 uP. owayephethe inkemba, wayihosha

IzE 12:5 uP. wayegcinwe ejele, kodwa ibandla

PHAKADE

, Gen 3:22 ukuze angadli aphile kuze kube p.

Hu 37:29 Abalungile bayohlala p. emhlabeni

Shu 3:11 Uze wafaka nobup. ezinhliziyweni zawo

Shu 3:14 konke akwenzayo, kuyoba khona p.

1Pe 1:25 izwi likaJehova lihlala p.

PHAKAMISAYO

, Jak 4:6 umelana nabazip.

PHAKATHI

, Rom 7:22 umuntu enginguye ngap.

2Ko 4:16 umuntu esinguye ngap. wenziwa musha

Efe 3:16 nibe namandla kumuntu eninguye ngap.

PHAKEME

, Rom 12:16 ninganaki izinto ezip.

Rom 13:1 makazithobe emagunyeni ap.

PHAMBEKO

, Hu 40:12 Izip. zami ziningi kunezinwele

PHAMBI

, Lev 19:13 Ungamp. omunye umuntu

PHANAYO

, IzA 11:25 Umuntu op. uyochuma

PHANDLE

, 1Ko 5:13 Kuyilapho ahlulela abangap.?

Kol 4:5 ngokuhlakanipha ngakulabo abangap.

PHANGI

, Lev 19:13 Ungamp. omunye umuntu

PHANGWA

, Heb 10:34 nakwamukela ukup. kwezinto

PHANJWE

, 1Ko 6:7 Kungani ningavumi ukuba nip.?

PHANSI

, 1Sa 2:8 Uvusa umuntu op. othulini

Hu 41:1 omcabangelayo op.

PHAPHAMELE

, 1Pe 4:7 abahluzekile nip. ukuthandaza

PHAPHEME

, Luk 21:36 hlalani nip., ninxusa

1Ko 16:13 Hlalani nip., nime niqinile okholweni

IsA 16:15 Uyajabula ohlala ep.

PHARADESI

, Luk 23:43 uyokuba nami eP.

2Ko 12:4 owathathwa wayiswa ep.

PHARELE

, Mat 7:6 ningawaphonsi amap. ezingulubeni

Mat 13:45 uMbuso unjengomthengisi ofuna amap.

PHASIKA

, Eks 12:11 YiP. likaJehova

Eks 12:27 weP. esiwenzela uJehova, owadlula

1Ko 5:7 uKristu imvu yeP. wenziwe umhlatshelo

PHATHA

, Gal 6:16 hamba ngalo mthetho wokuzip.

1Pe 2:12 Gcinani ukuzip. kwenu kukuhle ezizweni

1Pe 3:1 bazuzwe ngokuzip. kwamakhosikazi abo

1Pe 3:16 baphoxeke ngenxa yokuzip. kwenu

PHATHA KABI NGOKOCANSI

, Mat 15:19 ukuzip.

1Ko 5:9 ukuzihlanganisa nabantu abazip.

1Ko 6:9 abazip. ngeke balizuze ifa loMbuso

1Ko 6:18 Balekelani ukuzip.!

Gal 5:19 iwukuzip., ukungcola,

Efe 5:3 Ukuzip. makungaphathwa nakuphathwa

PHATHA KABI OKUHAMBISANA NENDELELO

, Gal 5:19 ngokocansi, ukuzip.

2Pe 2:7 uLoti wayecindezelekile ngenxa yokuzip.

PHATHA OKUHLE

, Efe 4:19 umuzwa wokuzip.

PHATHE KAHLE

, Efe 5:29 uyawondla futhi awup.

PHATHENI KABI NGOKOCANSI

, IzE 15:20 ekuzip.

1Th 4:3 uNkulunkulu akuthandayo, nidede ekuzip.

PHATHI

, Luk 12:42 Ubani ongump. othembekile?

1Ko 4:2 kubap. ukuthi batholakale bethembekile

PHATHI KABI NGOKOCANSI

, 1Ko 10:8 Masingazip.

PHATHIMANDLA

, Tit 3:1 balalele izip.

PHATHISA

, Luk 16:11 ubani oyonip. ingcebo?

PHATHWA

, Efe 5:3 makungap. nakuphathwa

PHAWU

, Hla 8:6 Ngibeke njengop. enhliziyweni yakho

Hez 9:4 ubeke up. eziphongweni

Mat 24:3 up. lokuba khona kwakho?

2Ko 1:22 Ubeke nop. lwakhe kithi wasinika nop.

2Ko 1:22 nop. lwalokho okuzayo, umoya

IsA 13:17 ngaphandle komuntu onop.

PHAWULIWE

, 2Th 3:14 mgcineni ep. lowo

PHAYO

, Eks 35:5 umuntu onenhliziyo ep. makalethe

PHAZAMISEKA

, 1Ko 7:35 eNkosini ngaphandle kokup.

PHAZAMISI

, IzE 5:38 ningabap. laba bantu

PHAZANYISWA

, Luk 10:40 uMarta wayep. imisebenzi

PHEFUMULAYO

, Hu 150:6 Konke okup. kudumisa uJah

PHEFUMULELWA

, 1Kr 28:12 eladluliselwa ngokup.

PHEFUMULELWE

, 2Ti 3:16 Yonke imiBhalo ip.

PHEFUMULO

, Num 31:28 ump. owodwa kubantu

Hez 18:4 Ump. owonayo uyokufa

Mat 22:37 uthande uJehova ngawo wonke ump.

PHEFUMULO WONKE

, Efe 6:6 intando yakhe ngomp.

Kol 3:23 Noma yini eniyenzayo, yenzeni ngomp.

PHELA

, Mat 24:14 ngemva kwalokho ukup. kuyofika

PHELELE

, Dut 32:4 UyiDwala, up. umsebenzi wakhe

1Kr 28:9 umkhonze ngenhliziyo ep.

2Kr 16:9 labo abanhliziyo yabo ip. kuye

Hu 19:7 Umthetho kaJehova up.

Mat 5:48 nibe ngabap., njengoba noYihlo ep.

Heb 2:10 uMmeli Oyinhloko ap. ngezinhlupheko

PHELELWE AMANDLA

, Isay 40:28 UJehova ngeke ap.

PHELENI

, Joh 13:1 wabathanda kwaze kwaba sekup.

PHELO

, Mat 28:20 Nginani kuze kube isip. sesimiso

PHENDUKA

, IzE 26:20 imisebenzi efanele ukup.

2Ko 7:10 ukudabuka kuveza ukup.

PHENDUKANI

, IzE 3:19 p. futhi niguquke

PHENDUKAYO

, Luk 15:7 injabulo ngesoni esip.

PHENDUKE

, IzE 17:30 bonke abantu kufanele bap.

IsA 16:11 bahlambalaza uNkulunkulu abazange bap.

PHENDUKENI

, Rom 2:4 uzama ukukuholela ekup.

PHENDULA

, IzA 15:23 Uyajabula op. ngendlela efanele

IzA 15:28 olungile uyazindla ngaphambi kokup.

IzA 18:13 ep. ngaphambi kokuba ezwe am