AmaHubo 66:1-20

  • Imisebenzi kaNkulunkulu emangalisayo

    • “Wozani nibone imisebenzi kaNkulunkulu” (5)

    • “Ngizogcwalisa izifungo zami engizifunge kuwe” (13)

    • UNkulunkulu uyawulalela umthandazo (18-20)

Kumqondisi. Ingoma. Ihubo. 66  Memezani uNkulunkulu ngokunqoba, nonke nina bantu bomhlaba. +   Lihubeleni izindumiso* igama lakhe elikhazimulayo. Mkhazimuliseni nimdumise. +   Thanini kuNkulunkulu: “Yeka ukuthi imisebenzi yakho imangalisa kangakanani! + Ngenxa yamandla akho amakhulu,Izitha zakho ziyothithibala phambi kwakho. +   Wonke umhlaba uyokhothama kuwe; +Bayokuhubela izindumiso;Bayohubela igama lakho izindumiso.” + (Sela)   Wozani nibone imisebenzi kaNkulunkulu. Akwenzele abantwana babantu kuyamangalisa. +   Washintsha ulwandle lwaba umhlabathi owomile; +Bawela umfula ngezinyawo. + Lapho sajabula ngaye. +   Ubusa ngamandla akhe kuze kube phakade. + Amehlo akhe ahlala eqaphe izizwe. + Labo abanenkani, akufanele baziphakamise. + (Sela)   Dumisani uNkulunkulu wethu, nina zizwe, +Nizwakalise umsindo wokumdumisa.   Usigcina siphila; + Akaluvumeli unyawo lwethu ukuba lukhubeke. *+ 10  Ngoba wena usihlolile, Nkulunkulu; +Usicwengile njengalapho kucwengwa isiliva. 11  Usilethe enethini lokuzingela;Ubeke umthwalo osindayo phezu kwethu.* 12  Uvumele abantu ukuba basinyathele;*Sichushe emlilweni nasemanzini; Ngemva kwalokho wasiletha endaweni yokuphumula. 13  Ngizongena endlini yakho neminikelo eshiswayo ephelele; +Ngizogcwalisa izifungo zami engizifunge kuwe + 14  Lezo izindebe zami ezazisho +Nomlomo wami owazikhuluma lapho ngicindezelekile. 15  Ngizonikela kuwe iminikelo eshiswayo yezilwane ezikhulupheleNomusi womhlatshelo wezinqama. Ngizonikela izinkunzi kanye nezimpongo. (Sela) 16  Wozani nilalele, nonke nina enesaba uNkulunkulu,Ngizonixoxela ngalokho angenzele kona. + 17  Ngambiza ngomlomo wami,Ngamkhazimulisa ngolimi lwami. 18  Ukube bengifukamele noma yini elimazayo enhliziyweni yami,UJehova ubengeke angizwe. + 19  Kodwa uNkulunkulu uzwile; +Uwulalelile umthandazo wami. + 20  Makadunyiswe uNkulunkulu, ongazange awuzibe umthandazo wamiNoma angigodlele uthando lwakhe oluqotho.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Liculeleni.”
Noma, “luntengantenge; lunyakaziswe.”
NgesiHebheru, “ezinqulwini zethu.”
NgesiHebheru, “basinyathele ekhanda.”