AmaHubo 40:1-17

  • Ukubonga uNkulunkulu ongenakuqhathaniswa

    • Imisebenzi kaNkulunkulu miningi kakhulu ukuba ngingayibala (5)

    • Imihlatshelo ayiyona into ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu (6)

    • “Kuyangijabulisa ukwenza intando yakho” (8)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 40  Ngathemba uJehova ngobuqotho,*Ngakho wangilalela,* wakuzwa ukukhalela kwami usizo. +   Wangikhipha emgodini onamanzi ahlokomayo,Odakeni olubishayo. Wabeka izinyawo zami edwaleni;Wangihambisa emhlabathini owomile.   Wafaka ingoma entsha emlonyeni wami, +Ingoma yokudumisa uNkulunkulu wethu. Abaningi bayokubona lokho uNkulunkulu akwenzile bamangale,Bathembele kuJehova.   Uyajabula umuntu othembela kuJehovaOngathembeli kubantu abadelelayo noma abakhohlisayo.*   Miningi imisebenzi yakho emangalisayo osenzele yona,Jehova Nkulunkulu wami,Ziningi izinto ozicabangayo ngathi. + Akekho noyedwa ongaqhathaniswa nawe; +Ukube bengingazama ukulandisa nokukhuluma ngayo, Ibiyoba miningi kakhulu ukuba ngingayibala! +   Awuzange uyifise* imihlatshelo neminikelo, +Kodwa uzivulile izindlebe zami ukuba ngizwe. + Awuzange uwufune umnikelo oshiswayo nomnikelo wesono. +   Ngakho ngathi: “Bheka ngizile. Kulotshiwe ngami emqulwini. *+   O Nkulunkulu wami, kuyangijabulisa* ukwenza intando yakho, +Nomthetho wakho usenhliziyweni yami. +   Ngimemezela izindaba ezinhle zokulunga ebandleni elikhulu. + Bheka! Angizivali izindebe zami, +O Jehova, njengoba nje wazi kahle. 10  Angikumbozi ukulunga kwakho enhliziyweni yami. Ngimemezela ukwethembeka kwakho nensindiso yakho. Angilufihli uthando lwakho oluqotho neqiniso lakho ebandleni elikhulu.” + 11  O Jehova, ungangigodleli isihe sakho. Kwangathi uthando lwakho oluqotho neqiniso lakho kungangiqapha njalo. + 12  Izinhlekelele ezingizungezile ziningi kakhulu ukuba ngingazibala. + Iziphambeko zami eziningi ziyangicindezela kangangokuthi angikwazi ukubona lapho ngiya khona; +Ziningi kunezinwele zekhanda lami,Ngidikibele. 13  O Jehova, ngicela ungisindise. + O Jehova, shesha uzongisiza. + 14  Kwangathi bonke labo abafuna ukungibulalaBangaba namahloni bahlazeke. Kwangathi labo abajabula ngenhlekelele yamiBangabaleka behlazekile. 15  Kwangathi labo abathi kimi: “Uyalayeka! Uyalayeka!” Bangashaqeka ngenxa yehlazo labo. 16  Kodwa kwangathi labo abakufunayo +Bangajabula bathokoze ngawe. + Kwangathi labo abathanda insindiso yakho bangahlale bethi: “Makadunyiswe uJehova.” + 17  Kodwa mina ngicindezelekile futhi ngimpofu;Kwangathi uJehova anganginaka. Wena ungumsizi wami nomkhululi wami; +O Nkulunkulu wami, ungalibali. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngamlinda ngesineke uJehova.”
Noma, “wagoba ukuze alalele.”
Noma, “abanamanga.”
Noma, “uyijabulele.”
NgesiHebheru, “emqulwini wencwadi.”
Noma, “kuyisifiso sami.”