AmaHubo 10:1-18

  • UJehova, umsizi wabangakwazi ukuzisiza

    • Ababi baqhosha bathi: “Akekho uNkulunkulu” (4)

    • Abangenamsizi baphendukela kuJehova (14)

    • “UJehova uyiNkosi kuze kube phakade” (16)

ל [Lamed] 10  O Jehova, kungani umele kude? Kungani uzifihla ngezikhathi zokucindezeleka? +   Ngokuqhosha kwakhe, omubi ujaha ohluphekile, +Kodwa uyobanjwa amacebo akhe. +   Ngoba omubi uqhosha ngezifiso zakhe zobugovu +Ubusisa umuntu ohahayo;*נ [Nun]Udelela uJehova.   Ngokuqhosha kwakhe, omubi akalwenzi uphenyo;Engqondweni yakhe uthi: “Akekho uNkulunkulu.” +   Izindlela zakhe zihlale ziphumelela, +Kodwa akaziqondi izahlulelo zakho; +Uzenza inhlekisa* zonke izitha zakhe.   Uthi enhliziyweni yakhe: “Ngeke nanini ngintengantengiswe;*Ngeke neze ngiyibone inhlekeleleIzizukulwane ngezizukulwane.” + פ [Pe]   Umlomo wakhe ugcwele iziqalekiso, amanga nezinsongo; +Ulimi lwakhe lukhuluma amazwi alimazayo nabangela izinkinga. +   Ucasha eduze kwemizi, elindele ukuhlasela;Uphuma endaweni abecashe kuyo abulale umuntu ongenacala. + ע [Ayin] Amehlo akhe alinde isisulu. +   Ucuthe endaweni efihlekile njengebhubesi ehlathini. *+ Ulinde ukubamba ohluphekile. Ubamba ohluphekile lapho edonsa inethi lakhe. + 10  Isisulu sidangele, sikhotheme sisosizini;Ohluphekile uwela ezandleni zakhe.* 11  Uthi enhliziyweni yakhe: “UNkulunkulu usekhohliwe. + Ufulathelise ubuso bakhe. Akwenzeki anake.” + ק [Qoph] 12  O Jehova, vuka. + O Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho. + Ungabakhohlwa abahluphekile. + 13  Kungani omubi edelele uNkulunkulu? Uthi enhliziyweni yakhe: “Ngeke ungenze lutho.” ר [Resh] 14  Kodwa wena uyayibona inkathazo nosizi. Uyabuka bese uthatha isinyathelo. + Isisulu siphendukela kuwe; +Ungumsizi wentandane. *+ ש [Shin] 15  Phula ingalo yomubi nokhohlakele, +Ukuze kuthi lapho uhlola ububi bakhe,Ungabutholi. 16  UJehova uyiNkosi kuze kube phakade naphakade. + Izizwe zishabalele emhlabeni. + ת [Taw] 17  Kodwa wena Jehova uyosizwa isicelo sabamnene. + Uyoqinisa izinhliziyo + zabo ubanake. + 18  Uyoyenzela ubulungisa intandane nalabo abadangele, +Ukuze umuntu ofayo wasemhlabeni angaphinde abesabise. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Ohahayo uyazibusisa.”
Noma, “Uyazikhukhumeza kuzo.”
Noma, “ngizanyazanyiswe.”
Noma, “emphandwini walo.”
Noma, “emaziphweni akhe aqinile.”
Noma, “wengane engenababa.”