AmaHubo 78:1-72

 • Ukunakekela kukaNkulunkulu nokuntula ukholo kuka-Israyeli

  • Xoxela isizukulwane esizayo (2-8)

  • “Awazange abe nokholo kuNkulunkulu” (22)

  • “Ukudla kwasezulwini” (24)

  • “Bamzwisa ubuhlungu oNgcwele ka-Israyeli” (41)

  • Ukuphuma eGibhithe nokungena eZweni Lesithembiso (43-55)

  • “Babelokhu bemvivinya uNkulunkulu” (56)

Imaskili* lika-Asafa. + 78  Lalelani umthetho* wami, bantu bami;Nakani amazwi ami.   Ngizokhuluma isaga. Ngizosho iziphicaphicwano zakudala. +   Izinto esizizwile nesizaziyo,Obaba bethu abasixoxela zona, +   Ngeke sisifihlele isizukulwane sabo;Lezi zinto sizozixoxela isizukulwane esizayo +Izenzo zikaJehova ezifanele ukudunyiswa namandla akhe, +Izinto ezimangalisayo azenzile. +   Wamisa isikhumbuzo kwaJakobeWabeka umthetho kwa-Israyeli;Wayala okhokho bethuUkuba batshele izingane zabo ngalezi zinto, +   Ukuze isizukulwane esizayo,Izingane ezisazozalwa zizazi. + Nazo zixoxele izingane zazo. +   Bese nazo zithembela kuNkulunkulu. Ngeke ziyikhohlwe imisebenzi kaNkulunkulu +Kodwa zizogcina imiyalo yakhe. +   Khona-ke ngeke zibe njengokhokho bazo,Isizukulwane esasinenkani nesasidlubulunda, +Isizukulwane esasinenhliziyo engagxilile *+Nesasingathembekile kuNkulunkulu.   Abakwa-Efrayimi babehlome ngomnsalo,Kodwa babaleka ngosuku lwempi. 10  Abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu +Abawulalelanga umthetho wakhe. + 11  Bakukhohlwa lokho ayekwenzile, +Imisebenzi yakhe emangalisayo ayebabonise yona. + 12  Wayenze izinto ezimangalisayo okhokho babo bebuka, +Ezweni laseGibhithe, esifundeni saseZowani. + 13  Wahlukanisa ulwandle ukuze bawele,Wabangela ukuba amanzi ame njengedamu. *+ 14  Wabahola ngefu eminiNangokukhanya komlilo ubusuku bonke. + 15  Waqhekeza amadwala ehlane,Wabaphuzisa baze baneliseka njengokungathi baphuza echibini elijulile. + 16  Waveza imifudlana edwaleniWabangela amanzi ukuba ageleze njengemifula. + 17  Kodwa baqhubeka bona kuyeNgokuvukela oPhezukonke ogwadule; + 18  Bavivinya uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo +Ngokufuna ngenkani ukudla ababekuhalela. 19  Ngakho bakhononda ngoNkulunkulu,Bethi: “Angakwazi yini uNkulunkulu ukusinika ukudla ehlane?” + 20  Ngakho washaya idwalaKwageleza amanzi nemifudlana. + “Angakwazi yini nokusinika isinkwa,Noma anikeze abantu bakhe inyama?” + 21  Lapho uJehova ebezwa wathukuthela; +Waletha umlilo + ukuze ajezise uJakobe,Intukuthelo yakhe yawavuthela ama-Israyeli + 22  Ngoba awazange abe nokholo kuNkulunkulu; +Ayengathembi ukuthi angakwazi ukuwasindisa. 23  Ngakho wayala isibhakabhaka esinamafu phezulu,Wavula iminyango yezulu. 24  Wayelokhu ebanisela imana ukuze badle;Wabanika ukudla kwasezulwini. + 25  Abantu badla ukudla kwezingelosi; *+Wabanika okuningi ukuze baneliseke. + 26  Wavusa umoya wasempumalanga emazulwiniNgamandla akhe, wenza ukuba kuvunguze umoya waseningizimu. + 27  Wehlisela phezu kwabo inyama njengothuli,Izinyoni ezingangesihlabathi esisogwini lolwandle. 28  Wenza ukuba ziwele phakathi kwekamu lakhe,Nxazonke zamatende akhe. 29  Badla baphanga;Wabanika ababekufisa. + 30  Kodwa bengakazanelisi,Nokudla kwabo kusesemilonyeni yabo, 31  Ulaka lukaNkulunkulu lwabavuthela. + Wabulala amadoda ayizidlakela kubo; +Waziwisa izinsizwa zika-Israyeli. 32  Naphezu kwakho konke lokhu, baqhubeka nokona +Ababanga nalo ukholo emisebenzini yakhe emangalisayo. + 33  Ngakho waqeda izinsuku zabo njengokungathi ziwumoya okhishwa ngamakhala, +Neminyaka yabo ngokwesaba. 34  Kodwa njalo lapho uNkulunkulu ebulala abanye babo, babemfuna; +Babebuya bamfune uNkulunkulu, 35  Bekhumbula ukuthi uNkulunkulu wayeyiDwala labo +Nokuthi uNkulunkulu oPhezukonke wayenguMkhululi* wabo. + 36  Kodwa bazama ukumkhohlisa ngemilomo yaboBaqamba amanga ngolimi lwabo. 37  Inhliziyo yabo yayingagxilile kuye; +Babengathembekile esivumelwaneni sakhe. + 38  Kodwa wayenesihe; +Wayebathethelela* izono zabo angababhubhisi. + Kaningi wayeyibamba intukuthelo yakhe, +Kunokuba avuse lonke ulaka lwakhe. 39  Wayekhumbula ukuthi bayinyama, +Umoya ovunguza ungabuyi.* 40  Yeka ukuthi babemvukela kaningi kangakanani ehlane, +Bemzwisa ubuhlungu ogwadule! + 41  Bamvivinya ngokuphindaphindiwe uNkulunkulu, +Bamzwisa ubuhlungu* oNgcwele ka-Israyeli. 42  Abazange bawakhumbule amandla akhe,*Usuku abakhulula ngalo esitheni sabo, + 43  Indlela enza ngayo izibonakaliso zakhe eGibhithe +Nezimangaliso zakhe esifundeni saseZowani, 44  Nendlela aphendula ngayo imisele yeNayile yaba yigazi +Kangangokuba babengenakuphuza emifudlaneni yabo. 45  Wathumela iqulu lezibawu ukuba zibalume +Namaxoxo ukuba acekele phansi izwe labo. + 46  Wanika izintethe eziqothulayo izitshalo zabo,Wanika izintethe izithelo zomsebenzi wabo. + 47  Waqothula amasimu abo amagilebhisi ngesichotho +Nezihlahla zabo zemisikhamori ngamatshe esichotho. 48  Wanikela izilwane zabo esichothweni +Nemfuyo yabo emibanini.* 49  Wehlisela phezu kwabo intukuthelo yakhe evuthayo,Ukufutheka nolaka nokucindezeleka,Ibutho lezingelosi laletha inhlekelele. 50  Wayidedela intukuthelo yakhe. Akazange abasindise ekufeni;Wabanikela* esifweni esiwumshayabhuqe. 51  Ekugcineni wabulala wonke amazibulo aseGibhithe, +Ukuqala kwamandla abo okuzala ematendeni kaHamu. 52  Ngemva kwalokho wakhipha abantu bakhe njengomhlambi wezimvu +Wabahola njengomhlambi ehlane. 53  Wabahola ngokulondeka,Babengesabi; +Ulwandle lwamboza izitha zabo. + 54  Wabaletha endaweni yakhe engcwele, +Kulesi sifunda esinezintaba asinqoba ngamandla akhe. + 55  Waxosha izizwe phambi kwabo; +Wababela ifa ngentambo yokukala; +Wahlalisa izizwe zakwa-Israyeli emizini yazo. + 56  Kodwa babelokhu bemvivinya uNkulunkulu oPhezukonke, bemvukela; +Abazange bazinake izikhumbuzo zakhe. + 57  Bamfulathela benza ngokukhohlisa njengokhokho babo. + Babengathembekile njengomnsalo oxegayo. + 58  Babelokhu bemcasula ngezindawo zabo eziphakeme, +Bembangela ulaka* ngemifanekiso yabo ebaziwe. + 59  UNkulunkulu wezwa wathukuthela, +Ngakho wamlahla ngokuphelele u-Israyeli. 60  Ekugcineni walishiya itabernakele laseShilo, +Itende ayehlala kulo phakathi kwabantu. + 61  Wavumela umphongolo omelela amandla akhe ukuba uthunjwe;Ubuhle bakhe wabunikela esandleni sesitha. + 62  Wanikela abantu bakhe enkembeni +Walithukuthelela ifa lakhe. 63  Umlilo wazishisa izinsizwa zakhe,Nezintombi zakhe azizange ziculelwe izingoma zomshado.* 64  Abapristi bakhe babulawa ngenkemba, +Abafelokazi babo abazange bakhale. + 65  Khona-ke uJehova waphaphama njengokungathi wayelele, +Njengeqhawe elisanguluka ewayinini. + 66  Wazixosha izitha zakhe; +Wazihlaza phakade. 67  Walilahla itende likaJosefa;Akazange asikhethe isizwe sakwa-Efrayimi. 68  Kunalokho wakhetha isizwe sakwaJuda, +INtaba iZiyoni, ayithandayo. + 69  Wenza indlu yakhe engcwele yahlala ikhona njengamazulu, *+Njengomhlaba awumise phakade. + 70  Wakhetha uDavide + inceku yakheWamthatha esibayeni sezimvu, + 71  Wamlanda ekwaluseni izimvu zezinsikazi ezincelisayo;Wamenza umalusi phezu kukaJakobe, isizwe sakhe, +Naphezu kuka-Israyeli, ifa lakhe. + 72  Wabelusa ngenhliziyo eqotho, +Wabahola ngezandla ezinekhono. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isiqondiso.”
NgesiHebheru, “engalungisiwe.”
Noma, “njengodonga.”
Noma, “kwabanamandla.”
Noma, “wayenguMphindiseleli.”
NgesiHebheru, “wayezimboza.”
Noma kungaba, “Ukuthi umoya uyaphuma ungabuyi.”
Noma, “Bamdabukisa.”
NgesiHebheru, “basikhumbule isandla sakhe.”
Noma kungaba, “emfiveni enamandla.”
NgesiHebheru, “Wanikela ukuphila kwabo.”
Noma, “umhawu.”
NgesiHebheru, “Nezintombi zakhe azizange zidunyiswe.”
NgesiHebheru, “Wakha indlu yakhe engcwele yaba njengendawo ephakeme.”