AmaHubo 105:1-45

 • Izenzo zikaJehova zokwethembeka kubantu bakhe

  • UNkulunkulu ukhumbula isivumelwano sakhe (8-10)

  • “Ningabathinti abagcotshiwe bami” (15)

  • UJosefa oyisigqila usetshenziswa nguNkulunkulu (17-22)

  • Izimangaliso zikaNkulunkulu eGibhithe (23-36)

  • Ukuphuma kwama-Israyeli eGibhithe (37-39)

  • UNkulunkulu ukhumbula isithembiso asenza ku-Abrahama (42)

105  Mbongeni uJehova, + nibize igama lakhe,Yenzani izenzo zakhe zaziwe phakathi kwezizwe! +   Mhubeleni, nimculele izingoma zokudumisa,*Zindlani* ngayo yonke imisebenzi yakhe emangalisayo. +   Ziqhayiseni ngegama lakhe elingcwele. + Mazijabule izinhliziyo zalabo abafuna uJehova. +   Funani uJehova + namandla akhe. Qhubekani nimfuna.*   Khumbulani imisebenzi yakhe emangalisayo ayenzile,Izimangaliso zakhe nezahlulelo azikhiphile, +   Nina nzalo* ka-Abrahama inceku yakhe, +Nina bantwana bakaJakobe, abakhethiwe bakhe. +   UnguJehova uNkulunkulu wethu. + Izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke. +   Ukhumbula isivumelwano sakhe kuze kube phakade, +Isithembiso asenza* ezizukulwaneni eziyinkulungwane, +   Isivumelwano asenza no-Abrahama, +Nesifungo asifunga ku-Isaka, +  10  Asimisa saba umyalo kuJakobeSaba isivumelwano saphakade ku-Israyeli,  11  Ethi: “Ngizokunika izwe laseKhanani +Libe yifa lakho.” + 12  Lokhu kwenzeka lapho besembalwa, +Yebo, bembalwa kakhulu, futhi beyizifiki ezweni. + 13  Babehamba besuka kwesinye isizwe beya kwesinye,Besuka komunye umbuso beya komunye umbuso. + 14  Akavumelanga muntu ukuba abacindezele, +Kodwa wasola amakhosi + ngenxa yabo, 15  Ethi: “Ningabathinti abagcotshiwe bami,Ningenzi lutho olubi kubaprofethi bami.” + 16  Waletha indlala ezweni; +Wenza ukuba bangabe besakuthola ukudla.* 17  Wathumela umuntu ngaphambi kwaboOwayethengisiwe ukuba abe yisigqila, uJosefa. + 18  Izinyawo zakhe bazibopha* ngezibopho, +Intamo yakhe yafakwa ezinsimbini;* 19  Kwaze kwaba yilapho izwi lakhe ligcwaliseka, +Izwi likaJehova yilo elamlolonga. 20  Inkosi yayala ukuba akhululwe, +Umbusi wezizwe wamkhulula. 21  Wambeka ukuba aphathe indlu yakhe, +Ukuba abe umbusi phezu kwayo yonke impahla yakhe,  22  Ukuba abe negunya phezu* kwezikhulu zakhe ngokuthanda kwakheNokuba afundise amadoda amadala ukuhlakanipha. + 23  Khona-ke u-Israyeli weza eGibhithe, +UJakobe wahlala ezweni likaHamu njengesifiki. 24  UNkulunkulu wasandisa kakhulu isizwe sakhe; +Wasenza saba namandla kunezitha zaso, + 25  Wavumela izinhliziyo zazo ukuba zishintshe zibazonde abantu bakhe,Ukuba zakhele izinceku zakhe uzungu. + 26  Wathumela uMose + inceku yakhe,No-Aroni + ayemkhethile. 27  Benza izibonakaliso zakhe phakathi kwabo,*Izimangaliso ezweni likaHamu. + 28  Wathumela ubumnyama, kwaba mnyama ezweni; +Abazange badlubulunde emazwini akhe. 29  Washintsha amanzi abo aba yigaziWabulala izinhlanzi zabo. + 30  Ezweni labo kwagcwala amaxoxo, +Ngisho nasemakamelweni asebukhosini. 31  Wathumela izibawu* ukuba zibahlaseleNezinsensane* kuzo zonke izindawo zabo. + 32  Wenza izimvula zabo zaba yisichothoWathumela imibani* ezweni labo. + 33  Washaya amasimu abo amagilebhisi nezihlahla zabo zemikhiwaneWaphula izihlahla zendawo yabo. 34  Wathi makufike izintethe zibahlasele,Izintethe ezingenakubalwa. + 35  Zadla zonke izimila ezweni,Zadla nezithelo zomhlabathi. 36  Ngemva kwalokho wabulala wonke amazibulo ezweni labo, +Ukuqala kwamandla abo okuzala. 37  Wakhipha abantu bakhe benesiliva negolide; +Akekho noyedwa phakathi kwezizwe zakhe owakhubeka. 38  IGibhithe lajabula lapho behamba,Ngoba lase limesaba u-Israyeli. *+ 39  Welula ifu ukuze abasithe + Nomlilo wokubakhanyisela ebusuku. + 40  Bacela inyama, waletha izagwaca; +Waqhubeka ebasuthisa ngesinkwa esivela ezulwini. + 41  Waqhekeza idwala, kwagobhoza amanzi; +Ageleza njengomfula adabula ugwadule. + 42  Ngoba wasikhumbula isithembiso esingcwele ayesenze ku-Abrahama inceku yakhe. + 43  Ngakho wasikhipha isizwe sakhe ngokwethaba, +Abakhethiwe bakhe ngokukhamuluka kwenjabulo. 44  Wabanika indawo yezizwe; +Badla izithukuthuku zezinye izizwe, + 45  Ukuze bagcine imiyalo yakhe +Bagcine imithetho yakhe. Dumisani uJah!*

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Khulumani.”
Noma, “nimhlabelelele.”
Noma, “Mfuneni njalo.”
Noma, “sizukulwane.” NgesiHebheru, “mbewu.”
NgesiHebheru, “Izwi aliyala.”
NgesiHebheru, “Waphula zonke izinduku zokulengisa izinkwa.” Cishe kushiwo izinduku ezazisetshenziselwa ukugcina izinkwa.
NgesiHebheru, “bazihlupha.”
Noma, “Umphefumulo wakhe wangena ezinsimbini.”
NgesiHebheru, “Ukuba abophe.”
Ngokusobala kushiwo abaseGibhithe.
Uhlobo lwempukane oluncinzayo.
Isinambuzane esifana nomiyane.
Noma, “amalangabi omlilo.”
NgesiHebheru, “lase libesaba.”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.