AmaHubo 59:1-17

  • UNkulunkulu uyihawu nesiphephelo

    • ‘Ungabi nasihe kwabangamambuka’ (5)

    • “Ngizohlabelela ngamandla akho” (16)

Kumqondisi; ngenothi elithi “Ungabhubhisi.” ElikaDavide. Imiktamu.* Lapho uSawule ethumela amadoda ukuba ayoqapha indlu kaDavide ukuze ambulale. + 59  O Nkulunkulu wami, ngikhulule ezitheni zami; +Ngivikele kwabangivukelayo. +   Ngikhulule kwabenza okubi,Ungisindise kubantu abanobudlova.*   Bangicuthele; +Jehova, amadoda anamandla ayangihlasela,Kodwa hhayi ngoba ngivukele noma ngonile. +   Nakuba ngingenzanga lutho olubi, bayagijima balungele ukuhlasela. Vuka lapho ngikubiza ubone.   Ngoba wena, Jehova Nkulunkulu wamabutho, unguNkulunkulu ka-Israyeli. + Vuka ukuze unake zonke izizwe. Ungabi nasihe kunoma yimaphi amambuka alimazayo. + (Sela)   Balokhu bebuya kusihlwa; +Bagwavuma* njengezinja + bajikeleze idolobha. +   Bheka ukuthi kuphumani emilonyeni yabo;Izindebe zabo zinjengezinkemba, +Ngoba bathi: “Ngubani olalele?” +   Kodwa wena Jehova, uyobahleka; +Zonke izizwe uyozihleka usulu. +   O Mandla ami, ngiyohlale ngikulindile; +Ngoba uNkulunkulu uyindawo yami yokuphephela* elondekile. + 10  UNkulunkulu ongibonisa uthando oluqotho uyongisiza; +UNkulunkulu uyongenza ngibone lapho izitha zami zinqotshwa. + 11  Ungababulali, ukuze isizwe sami singakhohlwa. Ngamandla akho benze bazulazule;Benze banqotshwe, Jehova hawu lethu. + 12  Kwangathi bangabanjwa ukuziqhenya kwabo, +Ngenxa yesono somlomo wabo, izwi lezindebe zabo,Nangenxa yokuqalekisa nokukhohlisa kwabo. 13  Baqede ngentukuthelo yakho; +Baqede, ukuze bangabe besaba khona;Mabazi ukuthi uNkulunkulu ubusa kwaJakobe kuze kube semikhawulweni yomhlaba. + (Sela) 14  Mababuye kusihlwa;Mabagwavume njengezinja bajikeleze idolobha. + 15  Mabazulazule befuna ukudla; +Ungabavumeli ukuba baneliseke noma bathole indawo yokuhlala. 16  Kepha mina, ngizohlabelela ngamandla akho; +Ekuseni ngizokhuluma ngenjabulo ngothando lwakho oluqotho. Ngoba uyindawo yami yokuphephela elondekile +Nendawo engingabalekela kuyo ngesikhathi sokucindezeleka kwami. + 17  O Mandla ami, ngizokuhlabelelela izindumiso, *+Ngoba uNkulunkulu uyindawo yami yokuphephela elondekile, uNkulunkulu ongibonisa uthando oluqotho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abomele igazi.”
Noma, “Bakhonkotha.”
Noma, “ephakeme.”
Noma, “ngizokuhubela.”