AmaHubo 60:1-12

  • UNkulunkulu unqoba izitha

    • Akusizi ukusindiswa abantu (11)

    • “UNkulunkulu uzosinika amandla” (12)

Kumqondisi; ngenothi elithi “UMnduze Wesikhumbuzo.” Imiktamu* likaDavide. Elokufundisa. Lapho elwa ne-Aramu-naharayimi ne-Aramu-Zoba, uJowabe wabuya wabulala abakwa-Edomi abangu-12 000 eSigodini Sikasawoti. + 60  O Nkulunkulu, usilahlile; ufohlile ezivikelweni zethu. + Wawusithukuthelele; kodwa manje samukele!   Ubangele ukuba umhlaba uzamazame; uwuqhekezile. Vala izimfa zawo, ngoba uyawa.   Wenze ukuba abantu bakho babhekane nobunzima. Usiphuzise iwayini elisenza sidiyazele. +   Nika* abakwesabayo uphawuLokuba babaleke ukuze bavike umnsalo. (Sela)   Ukuze abantu bakho obathandayo bakhululwe,Sisindise ngesandla sakho sokudla, usiphendule. +   UNkulunkulu ongcwele* ukhulumile wathi: “Ngizothokoza, ngizonikela ngeShekemi libe yifa, +Ngizosikela abantu bami iSigodi* SaseSukoti. +   IGileyadi lingelami, njengoba nje noManase engowami, +U-Efrayimi uyisivikelo sekhanda* lami;UJuda uyinduku yami yomyali. +   UMowabi uyindishi yami yokugeza. + Ngizophonsa imbadada yami phezu kuka-Edomi. + Ngizomemeza ngokunqoba phezu kweFilistiya.” +   Ngubani ozongiyisa edolobheni elivinjezelwe?* Ngubani ozongihola ngize ngifike kwa-Edomi? + 10  O Nkulunkulu, akuwena yini osilahlile,Nkulunkulu wethu, ongasaphumi namabutho ethu? + 11  Sisize ekucindezelekeni kwethu,Ngoba insindiso evela kubantu ayisizi ngalutho. + 12  UNkulunkulu uzosinika amandla, +Uzozinyathela izitha zethu. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Unike.”
Noma kungaba, “esendaweni yakhe engcwele.”
Noma, “iThafa Eliphansi.”
NgesiHebheru, “uyinqaba.”
Noma kungaba, “elinezivikelo eziqinile.”