AmaHubo 72:1-20

 • Ukubusa okunokuthula kwenkosi emiswe uNkulunkulu

  • “Olungile uyoqhakaza” (7)

  • Izikhonzi kusukela olwandle kuze kube solwandle (8)

  • Ukukhululwa ebudloveni (14)

  • Inala yokudla emhlabeni (16)

  • Igama likaNkulunkulu lihlala kuze kube phakade (17)

Ihubo eliphathelene noSolomoni. 72  O Nkulunkulu, nika inkosi izahlulelo zakho,Unike indodana yenkosi ukulunga kwakho. +   Kwangathi ingamela abantu bakho ngokulunga,Nabantu bakho abahluphekile ngobulungisa. +   Izintaba mazilethe ukuthula kubantu,Namagquma mawalethe ukulunga.   Mayivikele* abahluphekile,Mayisindise amadodana ompofu,Mayimbulale oqola abanye. +   O Nkulunkulu, abantu bayokwesaba uma nje kusenelangaUma nje inyanga isekhona,Izizukulwane ngezizukulwane. +   Inkosi iyoba njengemvula eyehlela otshanini obugundiwe,Njengemvula enkulu emanzisa umhlaba. +   Ezinsukwini zayo olungile uyoqhakaza, *+Nokuthula kuyochichima + uma nje inyanga isekhona.   Iyoba nezikhonzi kusukela olwandle kuze kube solwandleKusukela eMfuleni* kuze kube semikhawulweni yomhlaba. +   Abahlala ogwadule bayoyikhothamela,Inkosi iyozinqoba izitha zayo. + 10  Amakhosi aseTharishishi nawaseziqhingini ayokhokha intela. + Amakhosi aseSheba nawaseSeba ayoletha izipho. + 11  Wonke amakhosi ayoyikhothamela,Nazo zonke izizwe ziyoyikhonza. 12  Ngoba iyokhulula ompofu okhalela usizo,Nohluphekile nanoma ubani ongenamsizi. 13  Iyohawukela ophansi noswele,Iyosindisa ukuphila kwabampofu. 14  Iyobakhulula ekucindezelweni nasebudloveni,Igazi labo liyoba yigugu emehlweni ayo. 15  Mayiphile futhi inikwe igolide laseSheba. + Mayithandazelwe njalo,Mayibusiswe usuku lonke. 16  Kuyoba nenala yokudla okusanhlamvu emhlabeni; +Kuyochichima phezu kwezintaba. Amasimu enkosi ayothela kakhulu njengaseLebhanoni, +Nasemadolobheni abantu bayoba baningi njengotshani obusemhlabeni. + 17  Igama layo malihlale kuze kube phakade, +Igama layo malichume uma nje kusenelanga. Kwangathi abantu bangazitholela isibusiso ngayo; +Zonke izizwe mazithi iyajabula. 18  Makadunyiswe uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli, +Okunguye yedwa owenza izinto ezimangalisayo. + 19  Malidunyiswe kuze kube phakade igama lakhe elikhazimulayo, +Kwangathi umhlaba wonke ungagcwala inkazimulo yakhe. + Amen, Amen. 20  Imithandazo kaDavide, indodana kaJese, + iphelela lapha.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Mayahlulele.”
NgesiHebheru, “uyohluma.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.