Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

A7-G

Izenzakalo Eziyinhloko Ekuphileni KukaJesu Kwasemhlabeni–Inkonzo KaJesu Yokugcina EJerusalema (INgxenye 1)

ISIKHATHI

INDAWO

ISENZAKALO

MATHEWU

MARKU

LUKA

JOHANE

33, Nisani 8

EBhethaniya

UJesu ufika kusasele izinsuku eziyisithupha kube iPhasika

     

11:55–12:1

Nisani 9

EBhethaniya

UMariya umthela ngamafutha ezinyaweni

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

EBhethaniya-eBhetfage- eJerusalema

Ungena eJerusalema ngokunqoba, egibele imbongolo

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisani 10

EBhethaniya-eJerusalema

Uqalekisa isihlahla samakhiwane; uphinde ahlanze ithempeli

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

EJerusalema

Abapristi abakhulu nababhali benza icebo lokubulala uJesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

UJehova uyakhuluma; uJesu ubikezela ngokufa kwakhe; ukungakholwa kwamaJuda kugcwalisa isiprofetho sika-Isaya

     

12:20-50

Nisani 11

EBhethaniya-eJerusalema

Isifundo ngomkhiwane owabuna

21:19-22

11:20-25

   

EJerusalema, ethempelini

Igunya lakhe libekelwa inselele; umfanekiso wamadodana amabili

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Imifanekiso: abalimi abangababulali, idili lomshado

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Uphendula imibuzo ngoNkulunkulu, ngoKhesari, ngovuko, umyalo omkhulu kunayo yonke

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Uyabuza: uKristu indodana kaDavide yini

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Omaye kubabhali nakubaFarisi

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Uqaphela umnikelo womfelokazi

 

12:41-44

21:1-4

 

ENtabeni Yeminqumo

Usho isibonakaliso sokuba khona kwakhe

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Imifanekiso: izintombi eziyishumi, amathalenta, izimvu nezimbuzi

25:1-46

     

Nisani 12

EJerusalema

Abaholi bamaJuda baceba ukumbulala

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

UJuda uhlela ukumkhaphela

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisani 13 (ULwesine ntambama)

EJerusalema noma eduze nalo

Ulungiselela iPhasika lokugcina

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisani 14

EJerusalema

Udla iPhasika nabaphostoli

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Ugeza izinyawo zabaphostoli

     

13:1-20