AmaHubo 89:1-52

 • Ukuhlabelela ngothando lukaJehova oluqotho

  • Isivumelwano noDavide (3)

  • Inzalo kaDavide iyohlala phakade (4)

  • Ogcotshiwe kaNkulunkulu umbiza ngokuthi “Baba” (26)

  • Isivumelwano sikaDavide siqinisekisiwe (34-37)

  • Umuntu akanakulibalekela iThuna (48)

Imaskili.* Elika-Ethani + umEzra. 89  Ngizohlabelela ngezenzo zikaJehova zothando oluqotho kuze kube phakade. Ngomlomo wami ngizoxoxela zonke izizukulwane ngokuthembeka kwakho.   Ngoba ngithe: “Uthando oluqotho luyohlala* kuze kube phakade, +Ukumise kwaqina ukuthembeka kwakho emazulwini.”   “Ngenze isivumelwano noDavide inceku yami engiyikhethile; +Ngifungile kuye ngathi: +   ‘Inzalo* yakho ngiyoyimisa iqine + kuze kube phakade,Ngiyosiqinisa isihlalo sakho sobukhosi kuzo zonke izizukulwane.’ ” + (Sela)   O Jehova, amazulu ayazidumisa izenzo zakho ezimangalisayo,Yebo, ukwethembeka kwakho ebandleni labangcwele.   Ngoba ubani esibhakabhakeni ongaqhathaniswa noJehova? + Ubani ofana noJehova phakathi kwamadodana kaNkulunkulu? +   UNkulunkulu uyesabeka emhlanganweni wabangcwele; +Mkhulu futhi uyesabeka kubo bonke abamzungezile. +   O Jehova Nkulunkulu wamabutho,Ubani onamandla njengawe Jah? + Uthembeke kuzo zonke izinto. +   Ubusa phezu kolwandle olugubhayo; +Lapho amagagasi alo eba namandla, wena uyawazolisa. + 10  Umnqobe ngokuphelele uRahabi *+ wambulala. + Ngamandla akho* uzihlakazile izitha zakho. + 11  Amazulu angawakho, nomhlaba ungowakho; +Izwe nalokho okuligcwalisile +—wena ukwenzile. 12  Inyakatho neningizimu—nguwe owakudala;IThabori + neHermoni + kudumisa igama lakho ngenjabulo. 13  Ingalo yakho inamandla; +Isandla sakho sinamandla; +Isandla sakho sokudla siphakeme. + 14  Ukulunga nobulungisa kuyisisekelo sesihlalo sakho sobukhosi; +Uthando oluqotho nokuthembeka kuphambi kwakho. + 15  Bayajabula abantu abakwaziyo ukumemeza ngenjabulo. + O Jehova, baqhubeka behamba nawe, bathola umusa wakho. 16  Usuku lonke bajabula ngegama lakho,Bayaphakanyiswa ngokulunga kwakho. 17  Ngoba wena uyinkazimulo yabo namandla abo, +Ngentando yakho amandla ethu* ayaphakanyiswa. + 18  Ngoba ihawu lethu livela kuJehova,Inkosi yethu ivela koNgcwele ka-Israyeli. + 19  Ngaleso sikhathi wakhuluma ngombono kwabaqotho bakho, wathi: “Nginike iqhawe amandla; +Ngiphakamise okhethiwe phakathi kwabantu. + 20  Ngithole uDavide inceku yami; +Ngimgcobe ngamafutha ami angcwele. + 21  Isandla sami siyomsekela, +Nengalo yami iyomqinisa. 22  Akukho sitha esiyomkhokhisa intela,Akukho ndoda engalungile eyomcindezela. + 23  Izitha zakhe ngizoziphihliza zibe yizicucu phambi kwakhe +Ngibabulale labo abamzondayo. + 24  Ukwethembeka kwami nothando lwami oluqotho kukanye naye, +Amandla akhe ayokwanda* ngenxa yegama lami. 25  Ngiyomnika igunya* phezu kolwandleNgimnike igunya phezu kwemifula. + 26  Yena uyongibiza athi: ‘Wena unguBaba,UNkulunkulu wami neDwala lensindiso yami.’ + 27  Ngiyombeka abe yizibulo, +Aphakame kunawo wonke amakhosi omhlaba. + 28  Ngiyombonisa uthando lwami oluqotho kuze kube phakade, +Nesivumelwano sami naye asisoze sanqamuka. + 29  Ngiyoyimisa phakade inzalo* yakheNgenze isihlalo sakhe sobukhosi sihlale njengamazulu. + 30  Uma amadodana akhe eshiya umthetho wamiEngahambi ngezahlulelo zami,* 31  Uma ephula imithetho yamiEngayigcini imiyalo yami, 32  Khona-ke ngiyowajezisa ngenduku ngenxa yokungalaleli* kwawo +Nangemivimbo ngenxa yesiphambeko sawo. 33  Kodwa angisoze ngayeka ukumbonisa uthando oluqotho +Noma ngephule isithembiso sami.* 34  Ngeke ngisephule isivumelwano sami, +Noma ngishintshe amazwi aphume emlonyeni wami. + 35  Ngifunge ubungcwele bami futhi ngeke ngishintshe;Ngeke ngiwaqambe amanga kuDavide. + 36  Inzalo* yakhe iyohlala kuze kube phakade; +Isihlalo sakhe sobukhosi siyohlala njengelanga phambi kwami. + 37  Siyomiswa siqine njengenyanga kuze kube phakadeNjengofakazi othembekile esibhakabhakeni.” (Sela) 38  Kodwa wena uqobo umlahlile futhi wamala; +Umthukuthelele ogcotshiwe wakho. 39  Usichithile isivumelwano osenze nenceku yakho;Ungcolise umqhele wayo ngokuwujikijela emhlabathini. 40  Uzibhidlizile zonke izindonga* zayo zamatshe;Uzenze zaba yincithakalo izinqaba zayo. 41  Bonke abadlula ngendlela bayiphangile;Iyisihlamba komakhelwane bayo. + 42  Ubangele ukuba izitha zayo zinqobe; *+Ubangele zonke izitha zayo ukuba zijabule. 43  Wenze ukuba inkemba yayo ingasebenzi,Awuyivumelanga ukuba inqobe empini. 44  Ubuqedile ubukhazikhazi bayoIsihlalo sayo sobukhosi wasijikijela phansi emhlabathini. 45  Uzinciphisile izinsuku zobusha bayo;Uyembathise ngamahloni. (Sela) 46  O Jehova, kuyoze kube nini uzifihlile? Kuyoze kube phakade? + Ingabe ulaka lwakho luzolokhu luvutha njengomlilo? 47  Khumbula ukuthi kufushane kangakanani ukuphila kwami! + Ingabe bonke abantu wabadala ngaphandle kwesizathu? 48  Yimuphi umuntu ongaphila angafi? + Angakwazi yini ukuzisindisa* emandleni eThuna?* (Sela) 49  O Jehova, ziphi izenzo zakho zangaphambili zothando oluqotho,Owafunga ngazo kuDavide ngokuthembeka kwakho? + 50  O Jehova, khumbula ukuklolodelwa kwezinceku zakho;Indlela okwakufanele ngibekezelele ngayo* ukuklolodelwa yizo zonke izizwe; 51  O Jehova, indlela izitha zakho ezidelele ngayo;Indlela ezidelele ngayo izinyathelo zogcotshiwe wakho. 52  Makadunyiswe uJehova kuze kube phakade. Amen, Amen. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “luyokwakhiwa.”
NgesiHebheru, “Imbewu.”
NgesiHebheru, “Ngengalo yakho enamandla.”
Kungenzeka kushiwo iGibhithe noma uFaro wakhona.
NgesiHebheru, “uphondo lwethu.”
NgesiHebheru, “Uphondo lwakhe luyophakanyiswa.”
Noma, “Ngiyobeka isandla sakhe.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “ngemiyalo yami.”
Noma, “yokuvukela.”
NgesiHebheru, “Noma ngilahle ukuthembeka kwami.”
NgesiHebheru, “Imbewu.”
Noma, “izindlu.”
NgesiHebheru, “Uphakamise isandla sokudla sezitha zayo.”
Noma, “ukusindisa umphefumulo wakhe.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “ngithwale ngayo esifubeni sami.”