Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

A7-C

Izenzakalo Ezibalulekile Ekuphileni KukaJesu Kwasemhlabeni—Inkonzo KaJesu Enkulu EGalile (Ingxenye 1)

ISIKHATHI

INDAWO

ISENZAKALO

MATHEWU

MARKU

LUKA

JOHANE

30

EGalile

UJesu uqala ukumemezela ukuthi “uMbuso wamazulu ususondele”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

EKhana; eNazaretha; eKapernawume

Welapha indodana yesikhulu; ufunda umqulu ka-Isaya; uya eKapernawume

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

OLwandle LwaseGalile, ngaseKapernawume

Ubiza abafundi abane: uSimoni no-Andreya, uJakobe noJohane

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

EKapernawume

Welapha umkhwekazi kaSimoni kanye nabanye

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

EGalile

Uya eGalile okokuqala nabane

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Welapha onochoko; ulandelwa isixuku

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

EKapernawume

Welapha okhubazekile

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Ubiza uMathewu; udla nabaqoqi bentela; umbuzo ngokuzila ukudla

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

EJudiya

Ushumayela emasinagogeni

   

4:44

 

31, iPhasika

EJerusalema

Welapha indoda egulayo eBhethesda; amaJuda afuna ukumbulala

     

5:1-47

Uyabuya evela eJerusalema (?)

Abafundi bakha izikhwebu ngeSabatha; uJesu ‘uyiNkosi yeSabatha’

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

EGalile; oLwandle LwaseGalile

Ulapha isandla sendoda ngeSabatha; ulandelwa yizixuku; ulapha neningi

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

ENt. ngaseKapernawume

Ukhetha abaphostoli abangu-12

 

3:13-19

6:12-16

 

Eduze neKapernawume

Unikeza iNtshumayelo YaseNtabeni

5:1–7:29

 

6:17-49

 

EKapernawume

Welapha inceku yesikhulu sebutho

8:5-13

 

7:1-10

 

ENayini

Uvusa indodana yomfelokazi

   

7:11-17

 

EThibheriya; eGalile (eNayini noma eduze nayo)

UJohane uthuma abafundi kuJesu; iqiniso lembulwa ezinganeni; ijoka lomusa

11:2-30

 

7:18-35

 

EGalile (eNayini noma eduze nayo)

Owesifazane oyisoni umthela amafutha ezinyaweni; umfanekiso wabakweletayo

   

7:36-50

 

EGalile

Uhambo lwesi-2 eshumayela nabangu-12

   

8:1-3

 

Uxosha amademoni; isono esingaxoleleki

12:22-37

3:19-30

   

Ubanika isibonakaliso sikaJona kuphela

12:38-45

     

Kufika unina nabafowabo; uthi abayizihlobo zakhe ngabalandeli bakhe

12:46-50

3:31-35

8:19-21